ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - N. 3869 | 39/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ 39/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
N. 3869 | 39/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ
39/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ: 39/2013 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ν.3869/2010) ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου και τον Γραμματέα Αθανάσιο Λυμπέρη. Συνκδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 16-9-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος:………………………….και της …………………, κατοίκου Κάτω Βελιτσών Αχαΐας, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Σοφίας Μαγγιώρου.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 5 ν.3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ), που παραστάθηκε ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «……………», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Γεωργιάδη.

Ο αιτών με την από 21-7-2011 αίτηση του, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εκουσίας με αριθμό κατάθεσης 13/2011, ζήτησε τα όσα αναφέρονται σ` αυτήν.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η 30-1-2012 και μετά από αναβολή η 18-6- 2012, όπου και ματαιώθηκε λόγω εκλογών. Ο αιτών επανέφερε προς συζήτηση την παραπάνω αίτηση με την από 4-9-2012 κλήση του, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εκουσίας με αριθμό κατάθεσης 62/2012.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ` αυτό:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση του ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, προς την πιστώτρια που αναφέρεται στην αίτηση, αιτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 και 5 του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την ρύθμιση των οφειλών του και δη όπως διαταχθεί η ρύθμιση τούτων για χρονικό διάστημα πέντε ετών με μηνιαίες καταβολές ύψους 150 ευρώ. Επίσης αιτείται την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας του.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορίσμέτη και τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η μετέχουσα στερείται βασιμότητας, μη απαιτουμένης της αναφοράς του χρόνου σύναψης των δανειακών συμβάσεων, αφού οι πιστωτές φέρουν το βάρος της απόδειξης των χαρακτηριστικών εκείνων που εντάσσει μία απαίτηση στις εξαιρέσεις του άρθ.1 του ν.3869/2010 (ΕιρΠατρών 171/2013), ούτε των λόγων που οδήγησαν τον αιτούντα σε οικονομική αδυναμία, ούτε της αξίας των αναφερομένων ακινήτων του, ζητηματα τα υπυίι* αποτελούν αντικείμενο απόδειξης, ενώ περιγράφεται επαρκώς η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ίδιου και της συζύγου του, καθώς και οι βιοτικές τους ανάγκες, αρμόδια εισάγεται στο παρόν δικαστηριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η προδικασία του εξωδίκου συμβιβασμού, όπως ειδικότερα προβλεπόταν από τις διατάξεις του ν.3869/2010 πριν αυτές τροποποιηθούν με τις διατάξεις του ν.4161/2013, αφού η αίτηση κατατέθηκε στις 27.7.2011 (βλ,το άρθρο 19 παρ.3 του τελευταίου αυτού νόμου), ήτοι έχει προσκομισθεί νομίμως α)η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ .2 του ν.3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού του διαμεσολαβητικού προσώπου που έχει την εξουσία κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού (βλ,την από 22.6.2011 βεβαίωση αποτυχίας της Ένωσης Καταναλωτών νομού Αιτωλοακαρνανίας) και β)υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του ιδίου και των απαιτήσεων των πιστωτών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του παρόντος δικαστηρίου προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος σε οποιοδήποτε Ειρηνοδικείο της χώρας για διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από τα υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 του ν.3869/2010). Συνεπώς, ο αιτών έχει τηρήσει την επιβαλλόμενη από την διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 β του ν.3869/2010 προδικασία, όπως ίσχυε προ της τροποποιήσεως του με το ν.4161/2013. Η αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ` ουσίαν μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που προσκομίζονται από όλη την διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1952, είναι έγγαμος με την ……………γεννηθείσα το έτος 1962 και δεν έχουν παιδιά ούτε άλλα προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια τους (βλ.πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Διαμένουν σε στον πρώτο όροφο μονοκατοικίας, επιφανείας αυτού 108,02 τμ, συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου 300 τμ, η οποία ευρίσκεται στις Κάτω Βελιτσές εντός οικισμού του δήμου Λαρισσού του νομού Αχαίας ιδιοκτησίας του, το οποίο και αποτελεί την οικογενειακή του στέγη. Είναι αγρότης, ασχολείται·με μικροκαλλιέργειες ελαιόδεντρων, πιπεριού, πατατών και καρπουζιών με κυρίαρχο στοιχείο την προσωπική του καταπόνηση και εργασίας, εσοδεύει δε ετησίως το ποσό των 10.185,18 ευρώ, η δε σύζυγος του είναι έμπορος και εσοδεύει το ποσό των 3.821,23 ευρώ ετησίους (βλ.φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2013) Επίσης, ο αιτών εσοδεύει 936,79 ευρώ ετησίως από αγροτικές ενισχύσεις. Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος περιλαμβάνεται: 1)ένα οικόπεδο επιφανείας 300 τμ μετά της επί του πρώτου ορόφου οικίας, επιφανείας 108,02 τμ, με αριθμό ……………., που ευρίσκεται εντός του οικισμού…. στον δήμο …….του νομού Αχαίας, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία του και για την οποία έχει υποβάλλει αίτημα υπαγωγής ταυ στην προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ν.3869/2010 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση. 2)ένα κατάστημα επί του ως άνω οικοπέδου επιφανείας 300τμ, επιφανείας 108,02 τμ, με αριθμούς ΚΑΕΚ ……………… και …………………… που ευρίσκεται εντός του οικισμού Βελιτσών στον δήμο Λαρισσού, αντικειμενικής αξίας 13.388,76 ευρώ, 3)ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 15 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα που ευρίσκεται στην θέση «……» του τ.δ……. του δήμου Λαρισσού, 4) ένα αγροτεμάχικο εκτάσεως 5) ένα 5 στρεμμάτων με μονοετή καλλιέργεια που ευρίσκεται στην θέση «…..» του τ.δ…….. του δήμου Λαρισσού, 6)ένα 5 στρεμμάτων με μονοετή καλλιέργεια που ευρίσκεται στην θέση «……» του τ.δ……. του δήμου Λαρισσού, 6)ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 2 στρεμμάτων με μονοετή καλλιέργεια που ευρίσκεται στην θέση «……» του τ.δ……. του δήμου Λαρισσού και 7)ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως ενός στρέμματος ευρίσκεται στην θέση «…..» του τ.δ,….. του δήμου Λαρισσού.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την ικανοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ.3 ν.389/2010).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ένδικης αίτησης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 242.291,25 ευρώ, όπως προκύπτει τις σχετική επικαιροποιημένη βεβαίωση (18.7.2013) που χορήγησε η καθής στον αιτούντα και τα ενημερωτικά σημειώματα που κατέθεσε ο αιτών και συγκεκριμένα: 1)μία δανειακή σύμβαση με αρ……….., με υπόλοιπο οφειλής στις 18.7.2013, 129.313,81 ευρώ, 2)μία δανειακή σύμβαση με αρ……………., με υπόλοιπο οφειλής στις 18.7,2013, 47.934,44 ευρώ, 3)μία δανειακή σύμβαση με αρ………., με υπόλοιπο οφειλής την 18.7.2013, 57.555,52 ευρώ, 4)μία δανειακή σύμβαση με αρ…….., με υπόλοιπο οφειλής την 18.7.2013, 6.728,79 ευρώ και 5)μία δανειακή σύμβαση με αρ. λογαριασμού……………., με υπόλοιπο οφειλής στις 18.7.2013, 758,69 ευρώ. Οι τρεις πρώτες απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με τις υπ`αρ. 1437/2005, 2515/2005 και 911/2006 υποθήκες στα τρία πρώτα προαναφερόμενα ακίνητα του αιτούντος.

Τα έσοδα του από τις μικροκαλλιέργειες και τις αγροτικές ενισχύσεις ποσού (11.121,97 ετησίως : 12=) 926,83 ευρώ τον μήνα συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κυρίου όγκου των χρεών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας του και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, καθόσον λόγω της ηλικίας του και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εισοδημάτων του, ενώ παράλληλα οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και,διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την μετέχουσα πιστώτρια.

Η αδυναμία αυτή του αιτούντος δεν οφείλεται σε δόλο, όπως προβάλλει η μετέχουσα πιστώτρια, σύμφωνα με την οποία προέβη σε αλόγιστο και υπέρμετρο δανεισμό παρότι γνώριζε την αδυναμία του να εξοφλήσει τα δάνεια με βάση οικονομική του δυνατότητα και έτσι περιέφερε τον εαυτό του σε κατάσταση υπερχρέωσης. Και αυτό γιατί, ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα και όχι στον χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης (βλ.Κρητικός «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.44). Εκτός αυτού η πιστώτρια τράπεζα γνώριζε και πάντως είχε την δυνατότητα έρευνας της οικονομικής του κατάστασης ζητώντας να της προσκομίσει σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για τα εισοδήματα του (βεβαιώσεις αποδοχών, φορολογικές δηλώσεις κλπ), αλλά και να διαπιστώσει τις υπόλοιπες δανειακές του υποχρεώσεις και την εξυπηρέτηση τους σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και να αρνηθεί την δανειοδότηση του ή να διακόψει την χορήγηση πίστωσης μέσω εφόσον διαπίστωνε ότι ήταν μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ούτε αποδείχθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες του αιτούντος απόκρυψης του συνόλου των υποχρεώσεων του με σκοπό την παραπλάνηση της πιστώτριας ώστε να πετύχει την δανειοδότηση του, όπως υποστηρίζεται από την μετέχουσα. Για τους ίδιους λόγους πρέπει να απορριφθεί και η περί καταχρηστικότητας της αίτησης ρύθμισης ένσταση, η οποία στηρίζεται στους ίδιους mo πάνω λόγους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα έσοδα του αιτούντος συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις, δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κυρίου όγκου των χρεών του. Η αδυναμία του αυτή οφείλεται στο μεγάλο ύψος των δανείων που έχει λάβει και των συνεπαγομένων μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, λόγω της επιβάρυνσης τους με υψηλά επιτόκια. Λόγω της υπερχρέωσης του αυτής έχει πάψει από το 2011 να εξυπηρετεί τα πιο πάνω δάνεια του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και των συνεχώς αυξανομένων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβαρύνσεως των δανείων με τόκους υπερημερίας. Έτσι, συντρέχει στον αιτούντα μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την μετέχουσα πιστώτρια τράπεζα. Πλην όμως, η ρύθμιση πρέπει να λάβει χώρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ο αιτών ηλικίας, 62 ετών, άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, να υποχρεωθεί να εργαστεί, να καλλιεργήσει και εκμεταλλευτεί τα γόνιμα και κερδοφόρα στον κάμπο της Κάτω Αχαΐας καλλιεργήσιμα κτήματα του, των οποίων ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση για τον λόγο ακριβώς ότι μόνο από αυτά μπορεί να προσκομίσει κέρδος. Εξάλλου, με βάση την δεδομένη παρούσα οικονομική συγκυρία της ελληνικής πραγματικότητας, τα αγροτεμάχια είναι τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που εισέτι δεν έχουν φορολογηθεί, οι αγροτικές ενισχύσεις είναι το μοναδικό εισόδημα που δεν έχει εισέτι περικοπεί και τα αγροτικά επαγγέλματα προς το παρόν παρέχουν σε αυτούς που τα ασκούν μία αξιοπρεπή σε σχέση με την πλειοψηφία των υπόλοιπων εξαθλιωμένων πολιτών ζωή.

Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω μετέχουσα πιστώτρια από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίσουν αμέσως μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης (άρθρο 8 παρ.2 ν.3869/2010).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, ο αιτών έχει μηνιαίο εισόδημα το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 926 ευρώ. Με το σχέδιο διευθέτησης, δήλωνε ότι προσφέρεται στην καταβολή στην μοναδική μετέχουσα πιστώτρια του ποσού 150 ευρώ επί τέσσερα χρόνια. Με βάση τα προλεχθέντα και λαμβανομένων υπόψη του βασικών βιοτικών αναγκών του αιτούντος σύμφωνα με τις συνθήκες ζωής και την ηλικία του, στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ποσό της μηνιαίας δόσης προς τηνμοναδική μετέχουσα πιστώτρια πρέπει να οριστεί σε 400 ευρώ τον μήνα επί μία τετραετία ,η οποία θα αρχίσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης. Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 242.291,25 ευρώ, από δε το ποσό των 400 ευρώ των μηνιαίων καταβολών αναλογούν τα ακόλουθα ποσά: για απαίτηση 7.487,48 ευρώ από το ανέγγυο δάνειο (758,69+6.728,79), ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 3%, ενώ για απαίτηση 234.803,77 ευρώ από το δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση (57.555,52+129.313,81+ 47.934,44), ποσοστό συμμετοχής 97%, επομένως η κατανομή της μηνιαίας καταβολής είναι αντίστοιχα 12 και 388 ευρώ. Τα ποσά καταβολής μετά από 4 έτη θα είναι 576 και 18.624 ευρώ αντίστοιχα (ήτοι 19.200 ευρώ), ενώ μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταβολών, το υπόλοιπο θα είναι 6.911,48 ευρώ από την ανέγγυα απαίτηση και 216.179,77 ευρώ από την απαίτηση με την εμπράγματη εξασφάλιση.

Όπως προαναφέρθηκε, η ευρισκόμενη στον πρώτο όροφο οικοδομής μονοκατοικία του αιτούντος, εκτάσεως 108,02 τμ, επί οικοπέδου εκτάσεως 300τμ, εντός του οικισμού …. δήμου …… του δήμου Αχαΐας, αποτελεί την κύρια κατοικία του, για την οποία και υποβάλλει αίτημα υπαγωγή της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση, η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος, η οποία ανέρχεται σε 21.589 ευρώ (βλ.ΕΤΑΚ), δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο αιτών, που ανέρχεται με τις προσαυξήσεις σε 375.000 ευρώ. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10. Για την διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβληθεί το 80% της αντικειμενικής της αξίας σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 εδ 2 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 17 παρ. 1 Ν.4161/2013, δηλαδή ποσό 17.271,2 € (21.589 Χ 80%), αφού λήφθηκαν υπόψη η ηλικία του, η σημερινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική βελτίωσης αυτής. Έτσι λοιπόν , το υπόλοιπο του χρέους του αιτούντος, μετά τις καταβολές επΐ πενταετία ανέρχεται σε 216.179,77 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του. Για την διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 17.271,2 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα (10) χρόνια (120 μηνιαίες δόσεις). Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών, στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 143,9 ευρώ μηνίαύος, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Με τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά και θα εξοφληθούν πλήρως μέχρι του ποσού των 36.471,2 (17.271,2+ 19.200) ευρώ, οι απαιτήσεις της καθ` ης από τις υπ` αριθμ. ………….. και ……… και ……δανειακές συμβάσεις, οι οποίες είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες. Μετά δε την εξάντληση και του ποσού αυτού με το οποίο συμπληρώνεται η αξία του ποσοστού αυτού επί της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, ο αιτών απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτόν.

Όσον αφορά το αίτημα της καθ` ης πιστώτριας περί ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος και ιδίως των προαναφερόμενων με αριθμούς 3,4 και 5,6 και 7 αγροτεμαχίων καθώς και του με αριθμό 2 καταστήματος πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Από την επισπευδόμενη εκτέλεση, σε βάρος των παραπάνω ακινήτων, ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη – σε σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκονται με την αίτηση του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, – διότι η συγκεκριμένη περιουσία του αιτούντος που θα εκποιηθεί αποτελεί το μοναδικό μέσο προς βιοπορισμό και πορισμό εισοδήματος στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία και την μαστιζόμενη από την ανεργία κοινωνία, αφού πρόκειται για προσοδοφόρα αγροτεμάχια τα οποία ήδη καλλιεργεί ο αιτών που είναι αγρότης, το δε προαναφερόμενο κατάστημα ιδιοκτησίας του εκμεταλλεύεται η σύζυγος του ως παντοπωλείο αποτελεί και αυτό το μοναδικό μέσο πορισμού εισοδήματος της. Και ναι μεν κατά αυτό τον τρόπο ατονεί προσωρινά η εμπράγματη εξασφάλιση της πιστώτριας τράπεζας, όμως η αγροτική γη αποτελεί πλέον τη μοναδική παραγωγική πηγή πλούτου πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας και με το να εκποιείται και αυτή η πηγή από τις τράπεζες δεν καταστρέφεται μόνο ο έλληνας αγρότης βιοπαλαιστής αλλά και όλη η λονπή αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης που ξεκινάει από την αγροτική γη και καταλήγει στον οποιοδήποτε καταναλαττή. Κατά την κρίση του δικαστηρίου λοιπόν, η διαφύλαξη λοιπόν των πολύτιμων πρωτογενών πηγών της χώρας αύτη την στιγμή αποτελεί εθνική ανάγκη και προτεραιότητα σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές και προέχει της εμπράγματης ασφάλειας των τραπεζών. Όσον αφορά το κατάστημα ιδιοκτησίας του αιτούντος το οποίο εκμεταλλεύεται η σύζυγος του ως συνοικιακό παντοπωλείο σε ένα μικρό χωριό της Αχαΐας, το πνεύμα του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε ουδεμία περίπτωση επιτάσσει την κατάσχεση από τις πιστώτριες τράπεζες των καταστημάτων που εκμεταλλεύονται οι μικροέμποροι οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εφόσον δεν δικαιούνται να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτού του νόμου και εν τέλει καταλήγουν είτε να πτωχεύουν είτε να προβαίνουν σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καταλήγοντας ούτως και τούτοι και η τροφοδοτική αλυσίδα που προηγείται και έπεται σε οικονομικό μαρασμό. Εξάλλου, κατά τον ίδιο τρόπο που δυνάμει του ν.3588/2007 (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) τίθενται στην διάθεση του οφειλέτη νομικού προσώπου νομικοί μηχανισμοί αποτρεπτικοί της αναπόδραστα καταστροφικής ρευστοποίησης, ώστε οι οικονομικές δυσκολίες να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο προσεκτικό, σοβαρό, με φαντασία, διαπραγμάτευση, ασφάλεια και διαμόρφωση περιβάλλοντος εμπιστοσύνης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, κατά τον ίδιο τρόπο η ερμηνεία του άρθρο 2 παρ.2 πρέπει να τείνει στην αποτροπή ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του νομικά και οικονομικά σαφώς πιότερο αδύναμου και ευάλωτου σε σχέση με το νομικό φυσικού προσώπου. Και κατ` εφαρμογή της αρχής της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1,2 Συντάγματος), αφού με τον μέγιστο δυνατό τρόπο που προστατεύονται οι πιστώτριες τράπεζες που με δική τους ευθύνη ευρίσκονται στα όρια της πτώχευσης- και ανακεφαλαιοποιούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στηριξης (προσωρινού και μόνιμου), οδηγώντας στο να αναλαμβάνει η Ελλάδα μεγαλύτερες ανάγκες πιστώσεων, μεγαλύτερη χρέη τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες και Ελληνίδες φορολογούμενοι, υφιστάμενοι τα μέτρα που προτείνει-επιβάλλει/ή Τοιμερής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), είτε με την αύξηση των φορολογικών τους βαρών είτε με την οριζόντια μείωση μισθών, συντάξεων κλπ, με έστω τον ελάχιστο κατ` αποτελέσματα τρόπο θα πρέπει να προστατεύονται τούτοι οι πολίτες που εξαθλιώνονται για χάριν της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω τουλάχιστον της αποτροπής ρευστοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων (ενώ αντίθετα υποστηρίζει η έφεση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κατά της 12/2012 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Ρόδου).

Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της κυρίας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3 869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτρια του στο ποσό των 400 ευρώ, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσης απόφασης. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ήτοι ένα οικόπεδο επιφανείας 300 τμ μετά της επί του πρώτου ορόφου οικίας, επιφανείας 108,02 τμ, με αριθμό ΚΑΕΚ ……………, που ευρίσκεται εντός του οικισμού Βελιτσών στον δήμο ……… του νομού Αχαΐας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας της το ποσό των 17.271,2 € το οποίο θα διανεμηθεί στους άνω πιστωτές με την χρονική σειρά που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και θα καταβληθεί σε 120 μηνιαίες δόσεις ποσού 143,9 ευρώ μηνιαίως. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κάτω Αχαΐα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Δύμης, στις 19-12-2013, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
https://nomikostypos.wordpress.com

Σχόλια