ΧΡΥΣΟΣ - ΘΗΣΑΥΡΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ


 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ
Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/ Α/28-6-2002)...

    Ο Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 153 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις».
    Η υπ’ αριθμ: ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/2003) Υ. Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 1440/Β/2012).


Κεφάλαιο Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ). Προς τούτο κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού, η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει τόσο τους ιδιώτες αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»

Παράγραφος 2: «Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνημείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της ανωτέρω Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.».

Παράγραφος 4: «Όσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα κατά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. το έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.»

Κεφάλαιο Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και δια δικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως. Παράγραφος 1: «Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και ορ γάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντί γραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλή λου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός της χρήσεώς τους στην καθοριζόμενη ως άνω περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται η βε βαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση.». Προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2: «Οι κάτοχοι/αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές οφείλουν εντός ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αποστολής της βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., vα υποβάλουν αίτηση άδειας χρήσης του συγκεκριμένου οργάνου διασκόπησης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βάσει της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1). Σε περίπτωση υπέρβα σης της ανωτέρω προθεσμίας, οι κάτοχοι, αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές διαγράφονται αυτοδικαίως από το αντίστοιχο ειδικό μητρώο.». Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αναριθμείται ως παράγραφος 4. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται και αντι καθίσταται ως παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιε χόμενο: «5. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., αφού ελέγξει τη νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτή ή και οργάνου και των αιτούμενων ερευνών, και κατόπιν πρότασης της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., δύναται να χορηγεί άδεια χρήσης για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.». Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 6, η παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 7 και η παράγραφος 7 αναριθμείται ως παράγραφος 8.

Επισήμανση του υπουργείου για την ενοικίαση:
1. Οι συσκευές που διατίθενται προς ενοικίαση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω ειδικό μητρώο.

2. Οι ενοικιαστές των παραπάνω μηχανημάτων θα πρέπει κατέχουν την κατά νόμο άδεια προκειμένου να προβαίνουν στην χρήση των μηχανημάτων που ενοικιάζουν, προσκομίζοντας προηγουμένως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 2. Σχετικό.

3. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου άνευ αδείας, τιμωρείται σύμφωνα με αρ. 62 του ανωτέρου 1 σχετικού.

Σχόλια