ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - Αριθμός 68/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΕΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
Αριθμός 68/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΕΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός 68/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
I
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου και την Γραμματέα Ιωάννα Μπέλλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14-01-2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: ,
κατοίκου Ναυπάκτου ( ). ο οποίος παραστάθηκε στη
δίκη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Φάνη Αδαμόπουλου (Δ.Σ. Πατρών).
Των ϊμετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Φιλάνθης Κανέλλη (Δ.Σ. Μεσολογγίου), 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MILLENNIUM BANK Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 182) και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της 1ης εταιρίας από τη 2η, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Μάρκου Πούλου (Δ.Σ. Μεσολογγίου), και 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την ε7ΐωνυμία «EMPORIKI BANK» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Σοφοκλέους 11), και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλ,ο «ALPHA BANK», μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της 1ης εταιρίας από τη 2η, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σταυρούλας Φιλιπποπούλου (Δ.Σ. Μεσολογγίου).
Ο αϊτών με την από 23-10-2012 και αριθ. κατ. 58/2012 και αριθ. πιν. 1/17-09-2013 αίτησή του ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, ζήτησε όσα σ’ αυτήν αναφέρονται.
Δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης της αυτής ορίστηκε η 17η – 09-2013 και μετά από νόμιμη αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσας. !
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση, ο αϊτών επικαλούμενος; έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά
τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά. !
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη παρά τα όσα αντίθετα υποστηρίζουν οι μετέχουσες, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Φάνη Αδαμόπουλο β) κατατέθηκε μέσιχ στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 ν. 3^69/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφεται στη βεβαίωση του διαμεσολαβητή (23-10-2012) σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης (29-10-2012) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γ ραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στις μετέχουσες της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις εις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την παρατηρησ κατάθεση της αίτησης (βλ. τις 10861“’, 10843Β και 10866“728-11 -2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κατίνας Δα νίκα), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κ.λ.π.) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δρθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από Ιόλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ν.3869/2010, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο Ιτου άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΠτΚ (Ν.3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ.1 ‘:ου ΕμπΝ, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιδιοκτήτες ταξί (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν μεμονωμένα το επάγγελμά τους, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία επιμελητήρια, καθόσον η εργασία τους δεν αποτελεί άσκηση επιχείρησης υπό την εκτεθείσα έννοια της αμοιβής της σωματικής τους καταπόνηοης και όχι της ριψοκίνδυνης κερδοσκοπικής διαμεσολάβησης και δεν τους προσδίδει την εμπορική ιδιότητα. Υποστηρίζεται, εξάλλου, ότι ο μεταφορέας προσώπων (ταξί) θεωρείται μικρέμπορος, που αναλαμβάνει υλικώς τη μεταφορά και όχι κάποιον επιχειρηματικό κίνδυνο, καθώς μεταφέρει πρόσωπα και λαμβάνει αντίτιμο για την σωματική του εργασία και όχι εμπορικό κέρδος, άποψη την οποία υποστηρίζει και το παρόν Δικαστήριο (βλ. και I. Βενιέρη, εφαρμογή του N. 3869/2010, έκδ. 2011, σελ. 46).
Η 2η πιστώτρια, με προφορική δήλωση της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της πρότεινε την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, για το λόγο ότι ο αϊτών ασκεί εμπορική δραστηριότητας και ως εκ τούτου έχει πτωχευτική ικανότητα. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αϊτών δεν έχει την ιδιότητα του εμπόρου, αλλά του μικρεμπόρου, διότι το κέρδος που αποκομίζει από την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού και πνευματικού του μόχθου και όχι αποτέλεσμά κερδοσκοπικών συνδυασμών (ΑΠ 947/1995 ΕΕμπΔ 1996 σελ. 62, ΑΠ 463/1991 ΕλΔνη 1991 σελ. 1216, Περάκης σελ. 252). Επομένως ο αϊτών δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, διότι οι μικρέμποροι δεν την έχουν (Π. Κατσιρούμπας ΣΣΔ Σεπτέμβριος 2010), απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της 2ης των καθ’ ων ως ουσία αβασίμου. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του ν.3 869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το N. 4161/13, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδίυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος και την εκτίμησή όλων των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αϊτών έχει γεννηθεί το 1979 και είναι άγαμος και όσον αφορά την επαγγελματική
ι
του κατάσταση είναι από το 2007 ιδιοκτήτης-οδηγός ταξί. Όπως
!
αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των οικονομικών ετών 2010,2011, 2012 και 2013 το συνολικό δηλωθέν εισόδημα βαίνει συνεχώς μειούμενο, ανερχόμενο το οικονομικό έτος 2013 στο ποσό των 1.745,03 ευρώ. Δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία και διαμένει στην οικία των γονέων του οι οποίοι συνεισφέρουν και στα έξοδα της διαβίωσής του λόγο3 της; δυσμενούς οικονομικής του κατάστασης. Ο αϊτών είναι επίσης κάτοχος ενός δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ), μάρκας Daimler Chrysler τύπου C220 CDI, με αριθ. κυκλ. ΤΑΖ 9915, έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2007, αξίας, κατά το χρόνο’ συζήτησης της αίτησης, 12.000,00 ευρώ, (βλ. κατάθεση του αιτούντος), το οποίο δεν κρίνετοιι από το Δικαστήριο, ρευστοποιήσιμο, λόγω της παρακράιτησης της κυριότητας; του, (βλ. σχετική άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου),αφού ο πωλητής είναι όχι μόνο κύριος αλλά και νομέας του πράγματος, ο δε αγοραστής από την παράδοση σ’ αυτόν του πράγματος έχει απλή κατοχή που την ασκεί στο όνομα του κυρίου. Εάν πριν την αποπληρωμή του τιμήματος μιας τέτοιας πώλησης με σύμφωνο επιφύλαξης της ιουριότητας ο αγοραστής περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του και ζητήσει τη διευθέτησή τους με την ένταξή του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10, σύμφωνα με την αναλογικά εφαρμοζόμενη, κατ’ αρθ. 15 ν. 3869/10, διάταξη του αρθ. 35 παρ. 2 εδ. α’ ΠτωχΚ (ν. 3588/07), δε θίγονται τα δικαιώματα του πωλητή που απορρέουν από την επιφύλαξη της κυριότητας.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99).
1. Από την 1η μετέχουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΌΚΟΒΑΝΚ ΕΚα\8ΙΑ8 Α.Ε.» του έχουν χορηγηθεί: α) με την υπ’ αριθμό 2068831885 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 14-10-2011, 7.316,84 ευρώ, β) με την υπ’ αριθμό 4188950495090542 σύμβαση πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής
0-2011, 36,29 ευρώ και γ) με την υπ’ αριθμό
4792730294376690 σύμβαση πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις 14-10-2011, 44,37 ευρώ. Το συνολικό ποσό της οφειλής του από τα παραπάνω δάνεια ανέρχεται στο ποσό των 7.397,5 ευρώ.
2. Από την 2η μετέχουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «MILLENNIUM BANK Α.Ε.» στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του έχει χορηγηθεί: α) με την υπ’ αριθμό 13701801 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 23- 12-2011, 9.858,48 ευρώ και β) με την υπ’ αριθμό 14327804 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιτ:ο οφειλής στις 23-12-2011, 16.730,09 ευρώ. Το συνολικό ποσό της οφειλής του από τα παραπάνω δάνεια ανέρχεται ςττο ποσό των 26.588,57 ευρώ.
3. Από την 3η μετέχουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EMPORIKI BANK» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε) στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος! η ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ALPHA BANK», του έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθμό 252469120 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 03-01-2012 59.880,55 ευρώ.
Τα έσοδά του αιτούντος από το μισθό του συγκρινόμενα με τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν
i
του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κυρίου όγκου των χρεών του. Η αδυναμία του αυτή που δεν οφείλεται σε δόλο αλλά οφείλεται στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των χρεών του, επίσης στα υψηλοί επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται ως καταναλωτικά δάνεια σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας ταυ και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο
I
εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας Έτσι συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες. Η ένσταση των πιστωτριών περί υπαίτιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των χρεών τηυ πρέπει ν’ απορριφθεί ως αόριστη και απαράδεκτη, καθόσον δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τέτοια συμπεριφορά του
αιτούντος. Επίσης οι μετέχουσες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» και
!
«ALPHA BANK», ισχυρίζονται ότι ο ανωτέρω, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και προσωπικής του κατάστασης, ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον προτείνει απαλλαγή του από τα χρέη του κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, χωρίς να λάβει υπόψη τα εύλογα συμφέροντά τους. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών κρι τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του άρθ. 4 παρ. 1 ν. 3869/10 ο οφειλέτης κατόί τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, καθώς και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη. Ενόψει των προλεχθέντων η πρόταση του αιτούντος για μικρές μηνιαίες καταβολές δεν την καθιστά καταχρηστική και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης για το λόγο αυτό. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 κα|ι ειδικότερο; αυτή του άρθ. 8 παρ. 2.
Με βάση τα προλεχθέντα, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματος του επί πέντε χρόνια,, που θα αρχίζουν αμέσως από την
|
κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης (άρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροπο7[οίησή του με το άρθ. 16 παρ. 2 ν. 4161/13). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα του αιτούντος που προέρχεται από την εκμετάλλευση του ταξί, είναι μηνιαίως το ποσό των 300,00 ευρώ, η ικανοποίηση δε των ατομικών βιοτικών αναγκών του καλύπτονται κυρίως από τους γονείς του στην οικία των οποίων διαμένει ως φιλοξενούμενος.
Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής οι καταβολές πρέπει να
οριστούν στο ποσό των 150 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις
i
οικονομικές του δυνατότητες. |
Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 93.866,62 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 7.397,5 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», σε 26.588,57 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ!ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και σε 59.880,55 ευρώ προς την «ALPHA BANK» cjre κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 150 ευρώ, στην μεν πρώτη αυτό των 11,82 ευρώ (150×7,88%), στη δε δεύτερη αυτό των 42,49 ευρώ (150×28,33%) και στην τρίτη αυτό 95,69 ευρώ (150×63|79%).
Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 5ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: α)η τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» 709,28 ευρώ, β) η τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.», 2.549,33 ευρώ καιγ)η τράπεζα «ALPHA BANK», 5.741,39 ευρώ.
i
Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτορν που δεν καλύφθηκαν από τις 5ετείς καταβολές δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αϊτών. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστόύν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση τών όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις
!
μετέχουσες πιστώτριες ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ επί μία πενταετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά
την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, και ειδικότερα στην 1η μετέχουσα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ποσού 11,82 ευρώ, στην 2η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ποσού 42,49 ευρώ και στην 3η μετέχουσα «ALPHA BANK» ποσού 95,69 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Ναύπακτο και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου, σε έκτακτη δημόσια
στις 26 Μαΐ’ου 2014, απόντων των διαδίκων και των
πληρεξουσίων αυτών δικηγόρων.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια