ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 4ΕΤΙΑΣ- ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ - Αριθμός 315/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 4ΕΤΙΑΣ- ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ..


Αριθμός  315/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πατρών Μαρία Χατζίρη, με την παρουσία της Γραμματέως Μαρίας Γεωργοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος:……, κάτοικος Πατρών, παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου……..

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:           

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου……..
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Εrgasias Ανώνυμη Εταιρεία» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο «Εurobank Ergasias», (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΣΙΑΣ) με Γ.Ε.ΜΗ.000223001000 (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό ΜΑΕ 6068/ 06/Β/86/07, ΦΕΚ 8195/3.8.12), παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου……. Και
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου……..
Ο αιτών  με την από 4-11-2011 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 413/2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό,

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη  ρύθμιση των χρεών του,  με την εξαίρεση  από τη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη, η περιουσιακή κατάσταση (εισοδήματα του ιδίου και της συζύγου του, οι βιοτικές ανάγκες της οικογενείας του που αναβιβάζει στο ποσόν των 1200 ευρώ και με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Χρήστο Λιαρομμάτη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις  των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτήν των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. την έγγραφη απάντησή τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη  στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και φέρεται να έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, η αίτηση, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Οι α΄ και β΄ μετέχουσες Τράπεζες ισχυρίσθηκαν ότι ο αιτών δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 καθόσον είναι έμπορος αφού κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων διενεργούσε με φορτηγό αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του μεταφορά εμπορευμάτων με σκοπό το κέρδος. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος κατ΄άρθρο 1 του ν.3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί κατ΄ουσίαν. Περαιτέρω οι μετέχουσες Τράπεζες υπέβαλαν ένσταση αοριστίας καθόσον κατ΄αυτές στην αίτηση δεν αναφέρονται οι βιοτικές ανάγκες του αιτούντα και της οικογένειάς του, τα εισοδήματα της συζύγου του αιτούντα, οι χρόνοι σύναψης των δανειακών συμβάσεων η δε α΄μετέχουσα επιπλέον για το λόγο ότι ο αιτών δεν της απηύθηνε πρόσκληση να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως της παρατηρήσεις της και να δηλώσει αν συμφωνεί κατ΄άρθρο 5παρ.1περ.γ΄του νβ. 3869/2010. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν καθόσον στο δικόγραφο αναφέρονται τόσο οι βιοτικές ανάγκες του αιτούντα και της οικογένειάς του καθώς και τα εισοδήματα της συζύγου του (500 ευρώ από εκμετάλλευση μεζεδοπωλείου) ενώ η μη νομότυπη κατ΄άρθρο 5 παρ.1 του ν.3869/2010 ως άνω επίδοση δεν καθιστά την αίτηση, ούτε απαράδεκτη ούτε μη νόμιμη αλλά απλώς δεν επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο αυτό δηλαδή η τεκμαιρόμενη συναίνεση του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψή του (λόγω μη πρόσκλησής του) να απαιτήσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών. Εν προκειμένω όμως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα καθόσον η συγκεκριμένη πιστώτρια απάντησε αρνητικά στο σχέδιο με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε εμπρόθεσμα στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού. Εκτός της ως άνω για όλες τις προαναφερόμενες ελλείψεις όπως προκύπτει από τα άρθρα 744, 745, 751 ΚΠολΔ ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις στο δε Ειρηνοδικείο προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Περαιτέρω οι μετέχουσες Τράπεζες ισχυρίσθηκαν ότι ο αιτών έχει παραβιάσει το καθήκον αληθείας κατ΄άρθρο 10 του ν.3869/ 2010 καθόσον αναφέρει μικρότερα εισοδήματα από τα πράγματι εισπραχθέντα ενώ δεν αναφέρει το ποσό που εισέπραξε από την πώληση αδείας του φορτηγού του. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα εξετασθούν κατ΄ουσίαν.   

 Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και  τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο αιτών  έχει ηλικία 49 ετών είναι έγγαμος με την ……….και έχει 2 παιδιά ηλικίας 16 και 12 ετών. Μέχρι τις 20-10-2009 ασκούσε το επάγγελμα του μεταφορέα πραγμάτων με το υπ΄αριθμ. κυκλοφορίας ………. ρυμουλκούμενο δημοσίας χρήσης φορτηγό ιδιοκτησίας του. Από το υπ΄αριθμ. 11881/20-10-2009 προσκομιζόμενο αντίγραφο βιβλίου μεταβολών προκύπτει ότι αυτό το ως άνω αυτοκίνητο με την άδεια κυκλοφορίας  του πούλησε στον ……….. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αιτών ενεργώντας χερσαίες μεταφορές πραγμάτων με ιδιόκτητο αυτοκίνητο με κόμιστρα και αμοιβή είχε την εμπορική ιδιότητα (Εφ.Θεσ/νίκης 947/1979 Αρμ.1980 σελ.300) και εκ του λόγου επί πλέον ότι αναλάμβανε επιχειρηματικό ρίσκο. Από το χρονικό ως άνω σημείο όμως που μεταβίβασε το αυτοκίνητο έπαυσε να ασκεί εμπορικές πράξεις μες σκοπό το κέρδος και κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης δεν έφερε την εμπορική ιδιότητα. Εξάλλου δεν αποδείχθηκε ότι πριν απωλέσει την εμπορική ιδιότητα είχε βρεθεί σε αδυναμία πληρωμών και είχε παύσει τις πληρωμές του για να μην δύναται να υπαχθεί στο ν.3869/2010 απορριπτομένης της σχετικής ένστασης (βλ. Βενιέρης σελ.56). Το μοναδικό εισόδημά  του προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτου από το οποίο λαμβάνει μίσθωμα 250 ευρώ (βλ.προσκ. εκκαθ. σημειώματα). Η σύζυγός του εκμεταλλεύεται  ένα κατάστημα (μεζεδοπωλείο)   και τα εισοδήματά της ανέρχονται σε 500 ευρώ μηνιαίως (βλ. προσκ. αντιγρ. εκκαθ. σημειώματος οικ.έτους 2012). Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών ή και η σύζυγός του και διαμένουν σε ακίνητο ιδιοκτησίας του στην οδό ………10.  

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει χρέος το οποίο και θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο αυτό (βλ. Κρητικός «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ.99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης  (άρθρ. 6παρ.3 ν.3869/2010).

Από την 1η καθης – μετέχουσα τράπεζα του έχουν χορηγηθεί α) δυνάμει της υπ΄αριθμ. ……….. σύμβαση δανείου ποσό που στις 6-9-2011 ανήλθε στο ποσό των 18.813,19 ευρώ. Η απαίτηση αυτή έχει εξασφαλισθεί με υποθήκη στην ισόγεια κατοικία του αιτούντος επί της οδού ……, β) δυνάμει της υπ΄αριθμ……………. σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό που στις 6-9-2011 ανήλθε στο ποσό των 44.287,45 ευρώ. Η απαίτηση αυτή επίσης εξασφαλίσθηκε με υποθήκη επί του ιδίου ακινήτου (βλ. την υπ΄αριθμ.καταχ……….. αντίγραφο φύλλου στο κτηματολογικό Γραφείο Πατρών. γ) Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. ……..σύμβασης δανείου ποσού που στις 6-9-2011 ήταν 522,91 ευρώ, δ) δυνάμει της υπ΄αριθμ.129-2006-1342 σύμβασης δανείου ποσού που την ίδια ημεροχρονολογία ανήλθε στο ποσόν των 12.842,42 ευρώ. Η απαίτηση αυτή εξασφαλίσθηκε με υποθήκη ποσού 17.000 ευρώ επί της ιδίας κατοικίας και καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό γραφείο Πατρών με αριθμ.καταχ……….., ε) δυνάμει της υπ΄αριθμ.1376/4-7-2008 σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού που στις 6-9-2011 ήταν 104762,45 ευρώ και η απαίτηση αυτή έχει εξασφαλισθεί με υποθήκη που καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 9329/16-7-2008 επί ενός διαμερίσματος του αιτούντα του α΄ορόφου που βρίσκεται επί της οδού ……., στ) δυνάμει της υπ΄αριθμ.1406/25-9-2008 σύμβασης δανείου ποσόν που ανήλθε στις 6-9-2011 σε 7.178,15 ευρώ, ζ) δυνάμει της υπ΄αριθμ. 12905006301 – 96 σύμβασης δανείου ποσό που στις 6-9-2011 ήταν σε 1.671,32 ευρώ και η) δυνάμει της υτπ΄αριθμ………. σύμβαση δανείου ποσό που στις 6-9-2011 σε 45.952,06 ευρώ. Η απαίτηση αυτή εξασφαλίσθηκε με υποθήκη επί ακινήτου ιδιοκτησίας της συζύγου του αιτούντα (βλ. τόμος ……και αριθμός ….. Βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου …….). 
Από την 2η μετέχουσα Εurobank έλαβε δυνάμει της υπ΄αριθμ. …………..σύμβασης στεγαστικού δανείου ποσού που την 1-9-2011 ανήλθε στο ποσό των 36.199,41 ευρώ. τέλος από την 3η μετέχουσα Εμπορική Τράπεζα δυνάμει του υπ΄ αριθμ. λογαριασμού …………σύμβασης πιστωτικής κάρτας ποσό που στις 31-3-2011 ανήλθε σε ποσό 2.742,56 ευρώ και της υπ΄αριθμ. λογαριασμού …………. σύμβασης πιστωτικής κάρτας ποσόν που στις 31-8-2011 ανήλθε στο ποσό των 1865,15 ευρώ. Στα παρακάτω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι από τους άνω χρόνους γνωστοποίησης μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης αφού οι μετέχουσες Τράπεζες δεν προσκόμισαν οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι άνω τόκοι. Η απλή αναφορά στις προτάσεις δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν από το δικαστήριο.
Ο αιτών λόγω της παραπάνω κατάστασης έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στη μείωση των αποδοχών του σε σχέση μ’ αυτές των προηγούμενων χρόνων, σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημά του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης αυτού και της οικογενείας του. Η  αδυναμία του  αυτή δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια περιέλευση, αλλά ούτε αποδείχθηκε).

        Στα περιουσιακά στοιχεία  του  αιτούντα περιλαμβάνεται: α) ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητας του, εμβαδού 85 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της διώροφης οικοδομής επί της οδού ……..στην Πάτρα, έτους κατασκευής 1966 το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογενείας του β) Ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της ίδιας οικοδομής έτους κατασκευής 1994 το οποίο εκμισθώνεται ως ανωτέρω προαναφέρθηκε. (βλ. δήλωση Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα  Ε.Τ.ΑΚ.) και γ) ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, της πλήρους κυριότητάς του, τύπου ALPHA ROMEO, με ημερομηνία πρώτης άδειας το 1995. Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου, λαμβανομένου υπόψη και του τύπου και της παλαιότητάς του εκτιμάται σε 1000 ευρώ.

Το παραπάνω διαμέρισμα του ισογείου ορόφου αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντα και της οικογένειάς του (βλ. τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όπου αναφέρεται ως κατοικία). Η εμπορική του αξία, η οποία κατά του αιτούντα ανέρχεται σε 40.000 ευρώ, εκτιμάται σε 70.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του (45 χρόνων περίπου), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για ακίνητα με παρόμοια ή με παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία (βλ. και προσκ. από την Αγροτική Τράπεζα εκτίμηση ακινήτου του έτους 2006 του ιδιώτη εκτιμητή ηλεκτρολόγου-μηχανικού ………). Πρέπει να σημειωθεί ότι το έτος 2001 η ως άνω κατοικία ανακαινίσθηκε και δαπανήθηκε προς τούτο το συνολικό ποσό 15.000 ευρώ. Η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο αιτών, με δύο παιδιά προσαυξημένο κατά 50%,  όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του  αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2, (9 παρ. 1) και 9 παρ.2.

Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα  ικανοποιηθούν συμμέτρως  (αρθ. 38 παρ.2 ν.3869/10).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής,  όπως προαναφέρθηκε,  μοναδικό  εισόδημα του  αιτούντα αποτελεί το μίσθωμα των 250 ευρώ από την εκμίσθωση του α΄ ορόφου της διώροφης οικοδομής της χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων οι δε οικογενειακές τ δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του με δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του  σ΄αυτές από τα εισοδήματά της.

Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένου υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 150 ευρώ το μήνα (βλ. αίτηση και προτάσεις της), το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι ο αιτών έλαβε ένα ικανό ποσό όταν μεταβίβασε την άδεια του φορτηγού του δεδομένου ότι ακόμη δεν είχε απελευθερωθεί το επάγγελμα και υπήρχε δυνατότητα μεταβίβασής της έναντι ποσού έφτανε ακόμα και τις 400.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 279.831,98 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 239.024,41ευρώ προς την 1η μετέχουσα πιστώτρια, 36.199,41 ευρώ προς τη 2η μετέχουσα πιστώτρια και 4.607 ευρώ προς την 3η μετέχουσα πιστώτρια.

Σε καθένα από τους πιστωτές  αυτούς αναλογεί από το ποσό των 300 ευρώ της μηνιαίας δόσης στην πρώτη ΑΓΡΟΤΙΚΗ, αυτό των 256,25 ατομικό χρέος Χ δόση: σύνολο χρέους στη δεύτερη EUROBANK 38,80 ευρώ και στην τρίτη Εμπορική 4,93 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η 1η πιστώτρια Αγροτική θα έχει λάβει το ποσό των 12.300  ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 226.724,41 ευρώ, η 2η πιστώτρια EUROBANK το ποσό των 236,64 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 34.337 ευρώ, η 3η πιστώτρια το ποσό των και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού 4.370,36 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν έχει επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντα και υποβάλλεται σχετικό αίτημα, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας από την εκποίηση (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16).

Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, δηλαδή ποσό 59.500 ευρώ (70.000 Χ85%) εφόσον το υπόλοιπο των χρεών του είναι μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ξεκινήσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου  των χρεών του αιτούντα, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας του, η δε μηνιαία δόση θα είναι 330,56 ευρώ.

Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της ως πιστώτριας Αγροτικής Τράπεζας εξοπλισθεί με υποθήκη με προτεραιότητα αυτών με την αρχαιότερη υποθήκη. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε με τις καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα ικανοποιηθούν για το υπόλοιπο των απαιτήσεων τους οι πιστώτριες αυτές μέχρι του ποσού των 59.500 ευρώ (85% εμπορική αξίας της κατοικίας), που είναι το όριο που ορίζει ο νόμος, το οποίο είναι μεγαλύτερο του υπολοίπου των απαιτήσεων και συνεπώς θα πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως αυτές.

Η ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις της ίδιας πιστώτριας αλλά και των λοιπών πιστωτριών που δεν είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς  καταβολές μετά την  εξάντληση του ποσού των 59.500 ευρώ δηλαδή του  85%  της  αξίας  της  κατοικίας με  την προνομιακή ικανοποίηση των ως άνω εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συνδυασθούν με αυτή του άρθρου 9 παρ.1 του νόμου με την εκποίηση δηλαδή του προαναφερόμενου δευτέρου ακινήτου του αιτούντα δηλαδή ενός ακινήτου του α΄ορόφου εμβαδού 86,50 τμ που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 10 της Πάτρας καθόσον κρίνεται από το δικαστήριο ότι αυτό μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του. Πρέπει επομένως σύμφωνα με τη διάταξη 148 Πτωχ.Κ., να διαταχθεί η εκποίηση του παραπάνω ακινήτου με ενσφράγιστες προσφορές  προς εκκαθαριστή που θα διορισθεί με την παρούσα καθόσον η εκποίηση με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου θα επιβαρύνει με επί πλέον έξοδα τη διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιημένου. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του ακινήτου εντός οκτώ μηνών από την αποδοχή του διορισμού του με πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου που θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου του ακινήτου και στο Δελτίο Δικαστικών δημοσιεύσεων. Το προαναφερόμενο ακίνητο του αιτούντα δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση λόγω της μηδαμινής του αξίας.  

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατά ένα μέρος και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα  με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν Αγροτική 256,25 ευρώ, στη 2η μετέχουσα πιστώτρια EUROBANK 38,80 ευρώ, στη 3η μετέχουσα πιστώτρια Εμπορική 4,93 ευρώ.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα δηλαδή του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου εμβαδού 85 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 10 της διώροφης οικοδομής.

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας του μηνιαίως στην α΄ μετέχουσα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ποσόν330,56 ευρώ επί δεκαπέντε (15) χρόνια που θα αρχίζουν μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας θα γίνουν δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά του χρόνου της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ή σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από τοπ στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ορίζει ως εκκαθαριστή το δικηγόρο Πατρών Αλέξανδρο Καπελιώτη ο οποίος θα ειδοποιηθεί και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο από τη γραμματεία του δικαστηρίου να προβεί στην προσφορά εκποίησης του περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα που αναφέρεται στην αίτηση εντός οκτώ (8) μηνών από το διορισμό  του στη σύνταξη πίνακα διανομής του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται στις διατάξεις  των άρθρων 9παρ.1 και 3ν.3869/2010, 975,976,1007 ΚΠολΔ.        

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτατη δημόσια συνεδρίαση στις 8-7-2013 απόντων των διαδίκων

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια