Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων | Ορίζει μηδενικές καταβολές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της 11/2014 ΕΙΡ ΛΙΒΑΔ

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι
Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων | Ορίζει μηδενικές καταβολές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της


11/2014 ΕΙΡ ΛΙΒΑΔ

Αριθμός απόφασης 11/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λιβαδειάς Κωνσταντίνα Παπαπαναγιώτου και τη Γραμματέα Ευμορφία Μπαλαγούρα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Δεκεμβρίου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσας: ……………………., κατοίκου Ορχομενού Βοιωτίας, στη συνοικία Άγιοι Θεόδωροι, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθανασίου Παντρευτή.

Των καθ` ων η αίτηση: 1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Αμερικής αρ. 4) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………» και το διακριτικό τίτλο «………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Χριστίνας Παπαχαραλάμπους, 2) Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ. 21-23) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός ………….) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………..», η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χαράλαμπου Βλάχου,4) Της εδρεύουσας στην Αθήνα (……………….., Νέα Σμύρνη) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………….», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 11-05-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 14/11-05- 2012 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορχομενού, το οποίο έχει συγχωνευθεί με το παρόν Δικαστήριο, για όσους λόγους επικαλείται σ` αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Από τις με αριθμό 00705Γ/6-6-2012 και 00700Γ/6-6-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …………………….., προκύπτει ότι, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 14-12-2012, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη και την τέταρτη των καθ`ων, οι οποίες όμως δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, στο οποίο έχει την κατοικία της η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν.3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ). Είναι επαρκώς ορισμένη και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, πλην του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της, το οποίο είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση, δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατ` άρθ. 739 του ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Πάντως το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτουμένη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ` άρθ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010, συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ.4 παρ.1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ.3 του άρθ. 11 του Ν 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Για το παραδεκτό της αιτήσεως προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010: α) η από 10-05-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της διαμεσολαβήτριας δικηγόρου Σταυρούλας Λυμπεροπούλου, β) η από 11-05-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της που αναφέρονται στην αίτηση της, των πιστωτών και των κατ` αυτής απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Επίσης από την, κατ` άρθρο 13 του Ν.3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών του ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α) τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση όλων των πιστωτών που μετέχουν στη δίκη και την επίδοση σε αυτούς της κρινόμενης αίτησης και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 του ν. 3869/2010. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν, αφού δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών Τραπεζών (βλ. για την πρώτη πιστώτρια τις από 27-06-2012 έγγραφες παρατηρήσεις που κατατέθηκαν αυθημερόν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, για τη δεύτερη πιστώτρια τις από 04-07-2012 παρατηρήσεις που κατατέθηκαν αυθημερόν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, για την τρίτη πιστώτρια τις από 09-07- 2012 παρατηρήσεις που κατατέθηκαν αυθημερόν στη γραμματεία του Δικαστηρίου και για την τέταρτη πιστώτρια τις από 10-07-2012 παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 12-07-2012)

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας, που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από γεγονότα που έγιναν γνωστά στο Δικαστήριο τούτο μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, κατ` εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος, που ισχύει στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 744 ΚπολΔ), καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, κάτοικος Ορχομενού, είναι ηλικίας 48 ετών (γεννηθείσα στις 15/08/1965), έγγαμη με τον ……….και μητέρα τριών τέκνων από προηγούμενο γάμο της, τα οποία δεν εμπίπτουν στην έννοια των προστατευόμενων μελών, καθώς είναι ενήλικα (βλ. το υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 10349/19-08-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ορχομενού) και δεν προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία αδυναμία τους να διατρέφουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε αιτία. Η αιτούσα είναι άνεργη από 16/09/2010, οπότε και εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και παρά τις προσπάθειες της δεν έχει μέχρι σήμερα ανεύρει εργασία (βλ. την υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 102202/02/2012/4727/8-3-2012 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ και τις υπ`αριθμόν …………..και …………….. κάρτες ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ). Διαμένει με το σύζυγο της σε ισόγεια οικία στον Ορχομενό Βοιωτίας, επιφάνειας 115,38 τ.μ, της οποίας είναι συγκυρία μετά του συζύγου της κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και αποτελεί την οικογενειακή τους στέγη. Ο σύζυγος της αιτούσας εργάζεται στην εταιρεία «………….», με μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 1.167,26 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενη ανάλυση αποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 2013. Ο τελευταίος έχει επίσης καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του προς τις πιστώτριες του, ζητώντας την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του. Επί της αιτήσεως αυτής έχει εκδοθεί η υπ` αριθμόν 72/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, με την οποία κρίθηκε ότι ο σύζυγος της αιτούσας έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του και ρυθμίστηκαν τα χρέη του προς τις πιστώτριες του με την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως προς αυτές για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από το μήνα Ιανουάριο του 2014, το ποσό των 500 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών. Υποχρεώθηκε, επίσης, ο σύζυγος της αιτούσας, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του να καταβάλει στην πιστώτρια του ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «……………………….» οι απαιτήσεις της οποίας είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, το ποσό των 146,10 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα δέκα ετών, οι δε μηνιαίες καταβολές θα ξεκινήσουν από 1/12/2018. Από τις μηνιαίες αποδοχές του συζύγου της αιτούσας, οι οποίες ανέρχονται, όπως προειπώθηκε, στο ποσό των 1.167,26 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού των 500 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα πέντε ετών, στα πλαίσια της ρύθμισης που ορίσθηκε με την υπ` αριθμόν 72/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, απομένει καθαρό εισόδημα για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης του ιδίου και της αιτούσας, της οποίας τα εισοδήματα είναι μηδενικά, ανερχόμενο στο ποσό των 667,26 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) η «…………………….» στην οποία οφείλει μέχρι την 14/03/2012 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών) το ποσό των 51.715,56 ευρώ δυνάμει της υπ` αριθμόν …………………………. σύμβασης καταναλωτικού δανείου και το ποσό των 84.499,44 ευρώ δυνάμει της υπ` αριθμόν …………………..σύμβασης στεγαστικού δανείου, ήτοι το συνολικά οφειλόμενο ποσό προς την εν λόγω πιστώτρια εκ των παραπάνω δανειακών συμβάσεων στις οποίες η αιτούσα είναι συνοφειλέτρια με το σύζυγο της, ανέρχεται στο ποσό των 136.215 ευρώ. Η απαίτηση από το στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης ποσού 144.000 ευρώ επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας (ΚΑΕΚ …………………….), η οποία έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του κτηματολογικού γραφείου Ορχομενού με αριθμό 25/14-12-2005 και η απαίτηση από το καταναλωτικό δάνειο είναι επίσης εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης ποσού 68.250 ευρώ επί του ιδίου ως άνω ακινήτου η οποία έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του κτηματολογικού γραφείου Ορχομενού με αριθμό 600/23-11-2010, 2) η «………………………………» προς οποία οφείλει μέχρι την 03/01/2012 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών) το ποσό τών 6.234,86 ευρώ δυνάμει σύμβασης ρύθμισης του άρθρου 39 ν. 3259/2004.

Η απαίτηση από το παραπάνω δάνειο είναι εξοπλισμένη με υποθήκη ποσού 5.679,33 ευρώ επί του παραπάνω ακινήτου η οποία έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του κτηματολογικού γραφείου Ορχομενού με αριθμό 427/5-6-2008. Για όλες τις παραπάνω συμβάσεις προς τις δύο ως άνω πιστώτριες δεν προσκομίσθηκε επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής της αιτούσας κατά το χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10, 3) η «……………………….» στην οποία οφείλει κατά το χρόνο κοινοποίησης τη αίτησης (βλ. τις από 9/7/2012 έγγραφες παρατηρήσεις της ως άνω πιστώτριας) το ποσό των 978,16 ευρώ δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού ……………………… σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας και 4) η «………………..» στην οποία ώφειλε κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης το ποσό των 1.870,25 ευρώ (βλ. τις από 1/7/2012 έγγραφες παρατηρήσεις τη απαραπάνω πιστώτριας), το οποίο έχει πλέον εξοφληθεί πλήρως και η παραπάνω πιστώτρια δε διατηρεί καμία απαίτηση κατά της αιτούσας, όπως προκύπτει από την από 9/10/2013 βεβαίωση της παραπάνω πιστώτριας. Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας προς τις πιστώτριες της ανέρχεται στο ποσό των 143.428,02 ευρώ.

Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνονται: α) μία ισόγεια οικία επιφάνειας 115,38 τ.μ. μετά του οικοπέδου της εκτάσεως 330 τ.μ (αριθμός ……………………..), της οποίας η αιτούσα είναι συγκυρία κατά ποσοστό ιΛ εξ αδιαιρέτου και ευρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης αυτής, στη συνοικία «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», όπως με ακρίβεια φαίνεται στο από Ιουνίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ………………….με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α., το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ` αριθμόν 252/23- 11-2005 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λιβαδειάς ………………, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ορχομενού στον τόμο 306 και με αύξοντα αριθμό 40716. Η παραπάνω οικία μετά του οικοπέδου της, η οποία αποτελεί κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της και για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί με την υπό κρίση αίτηση η εξαίρεση της από την εκποίηση κατ` άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, έχει αντικειμενική αξία 43.830,30 ευρώ (βλ. τα προσκομισθέντα από την αιτούσα φύλλα υπολογισμού αξίας κατοικίας και οικοπέδου), η δε αντικειμενική αξία του ποσοστού συγκυριότητας της αιτούσας (1/2 εξ αδιαιρέτου) ανέρχεται στο ποσό των 21.915,15 ευρώ (43.830,30:2), β) ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής TOYOTA μάρκας COROLLA, με αριθμό κυκλοφορίας ……, μοντέλο 2003, χρώματος ασημί. Το εν λόγω αυτοκίνητο, ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της παρακράτησης κυριότητας από την πωλήτρια εταιρεία «……………….», δεδομένου ότι, όπως προειπώθηκε, η αιτούσα έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της προς τη συνεργαζόμενη με την πωλήτρια εταιρεία τράπεζα «…………………..», κρίνεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη της μικρής του εμπορικής αξία ενόψει της παλαιότητας του και της μεγάλης πτώσης στην αγορά αυτοκινήτων, γι` αυτό και δεν θα πρέπει να διαταχθεί η κατ` αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίηση του.

Η αιτούσα τα τελευταία έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω συμβάσεις με τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες, η αδυναμία της δε αυτή δεν οφείλεται σε δόλο και, ως εκ τούτου, συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Ωστόσο, η αιτούσα δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. α` του ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4161/2013, για μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών, αφού αδυνατεί πραγματικά, ενόψει του γεγονότος ότι είναι άνεργη από το Σεπτέμβριο του 2010, να καταβάλλει οποιοδήποτε κατ` ελάχιστο χρηματικό ποσό, χωρίς να κινδυνεύσει η στοιχειωδώς αξιοπρεπής διαβίωση της ιδίας και του συζύγου της. Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, στο πρόσωπο της αιτούσας συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 και εφόσον η τελευταία διατυπώνει σχετικό αίτημα με τις προτάσεις της, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές, συγχρόνως δε να ορισθεί νέα δικάσιμος η 24η/02/2015, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της αιτούσας και να ορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές, θεωρώντας ότι εντός αυτού του χρονικού μπορεί να βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση με την εξεύρεση εργασίας.

Περαιτέρω στο πρόσωπο της αιτούσας συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 1,2 του ν.4161/2013, εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Η αντικειμενική αξία του ποσοστού συνιδιοκτησίας της αιτούσας (50% εξ αδιαιρέτου) επί της ως άνω περιγραφόμενης οικίας μετά του οικοπέδου της, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της, ανέρχεται στο ποσό των 21.915,15 ευρώ, αξία η οποία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Έτσι, εν προκειμένω, θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συγκυριότητας του επί αυτής, ήτοι συνολικού ποσού 17.532,12 ευρώ (21.915,15X80%), στο οποίο και εξαντλείται η υποχρέωση της. Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 1/12/2018, καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία ρύθμιση με τη ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών επί πενταετία που έχουν ορισθεί με την υπ` αριθμόν 72/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου για το σύζυγο της αιτούσας, από το εισόδημα του οποίου και μόνο καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας. Ο χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια (120μήνες) και η μηνιαία δόση, που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 146,10 ευρώ το μήνα. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας, ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..», εκ της υπ` αριθμόν………………. σύμβασης στεγαστικού δανείου, η οποία είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης ποσού 144.000 ευρώ και για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής εξαντλείται το ποσό των 17.532,12 ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συνιδιοκτησίας της αιτούσας στην κύρια κατοικία της, ενώ η απαίτηση της ίδιας ως άνω πιστώτριας εκ του καταναλωτικού δανείου και η απαίτηση της δεύτερης μετέχουσας πιστώτριας δεν θα ικανοποιηθούν προνομιακά διότι είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, η οποία όμως είναι μεταγενέστερης χρονολογικής σειράς (ΑΚ 1272 και 1300).

Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις των καθ` ων η αίτηση πιστωτριών μετά την εξάντληση του ποσού των 17.532,12 ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συνιδιοκτησίας της αιτούσας στην κύρια κατοικία της για την προνομιακή ικανοποίηση μέρους των εμπράγματος ασφαλισμένων απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας, θα επέλθει απαλλαγή της αιτούσας σύμφωνα με το νόμο (αρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, σε περίπτωση που μετά τον επανέλεγχο των εισοδημάτων της αιτούσας στην ορισθείσα δικάσιμο, οι μηνιαίες καταβολές κριθούν μηδενικές.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης και τέταρτης των καθ` ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με τον ορισμό μηδενικών καταβολών και ορίζει νέα δικάσιμο την 24η/02/2015, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της και να προσδιορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα που θα ορισθεί με την απόφαση που θα εκδοθεί.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, η οποία της ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου, ήτοι μία ισόγεια οικία επιφάνειας 115,38 τ.μ. μετά του οικοπέδου της εκτάσεως 330 τ.μ (αριθμός ΚΑΕΚ 070550810006), η οποία ευρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης αυτής, στη συνοικία «………………….», όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο υπ` αριθμόν 252/23-11-2005 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Πασσά, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ορχομενού στον τόμο 306 και με αύξοντα αριθμό 40716.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας της, στην πρώτη πιστώτρια «………………………..», το ποσό των 146,10 ευρώ το μήνα, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αρχής γενομένης από 1/12/2018. Η καταβολή των δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στις 15 Ιανουαρίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στη Λιβαδειά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια