ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Αριθμός 145/2013 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι
ν.3869| ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ...

Αριθμός 145/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ


     Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόρη Κομπολίτη και τη Γραμματέα  Παναγιώτα Τζουβέκα.

     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 29 Μαρτίου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

     Του  αιτούντος:……..,  κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου………

     Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:

   1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδ. Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου………

   2)  Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου……..

       Ο  αιτών  με την από  19-12-11 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 557/2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

   Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

     Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό,

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη  ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του,  σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1 και 4 παρ. 1 ν. 3869/10, σαφώς προκύπτει ότι  για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι  κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη,  κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της   ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα(βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων », εκδ. 2010 σελ. 64 επ.). Ειδικά όσον αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων, κατ’ αρχάς στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν όλα τα χρέη  του οφειλέτη έναντι οποιουδήποτε δανειστή. Τα μόνα χρέη που εξαιρούνται απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου αυτού, μεταξύ των οποίων και αυτά που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης εισάγει εξαίρεση από τη ρύθμιση της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτήσεων, και συνεπώς τα χαρακτηριστικά που τις εντάσσουν στην εξαίρεση πρέπει να προβάλλονται από τον πιστωτή που ωφελείται από την εξαίρεση, ο οποίος φέρει και το βάρος της απόδειξης(βλ. Βενιέρης-Κατσάς «Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» σελ. 77 και 137). Επομένως δεν αποτελεί  στοιχείο του ορισμένου της αίτησης ρύθμισης ο χρόνος γέννησης της απαίτησης, της οποίας ζητείται η ένταξη σε ρύθμιση και ειδικά επί δανείων η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης και πρέπει ν’ απορριφθεί ο περί αοριστίας της ένδικης αίτησης λόγω έλλειψης του στοιχείου αυτού ισχυρισμός των μετεχουσών.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η  προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010),  ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Δημήτριο Τσεκούρα, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως  προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφεται στη βεβαίωση του διαμεσολαβητή (16-12-11) σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης (21-12-11)και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις  των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη   επίδοση στις μετέχουσες της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης κατ’ αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 (βλ. τις …και ….’/27-12-11 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλικής Ευαγγελάτου, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων) και γ) την αποτυχία του  δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες  απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη  στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της  ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το ….και είναι έγγαμος  με τη ……, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα παιδιά, ηλικίας 44 και 38 ετών (βλ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), ως προς τα οποία δεν προκύπτει αν εργάζονται ή όχι, ούτε πολύ περισσότερο αδυναμία για κάποιο ιδιαίτερο λόγο να βρουν εργασία και να διατρέφουν τον εαυτό του και συνεπώς δεν εμπίπτουν στην έννοια του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας τους αιτούντος, εφόσον παράλληλα δεν αποδείχθηκε αδυναμία αυτοδιατροφής τους. Είναι συνταξιούχος και  λαμβάνει  από το συνταξιοδοτικό του φορέα το ΙΚΑ σύνταξη ποσού 765,93 ευρώ το μήνα (βλ. το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και  Δεκεμβρίου 2011), η οποία αποτελεί το μοναδικό εισόδημα αυτού και της συζύγου του (βλ.  φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα  2011).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου,  θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι  το χρόνο έκδοσης της απόφασης  (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10).

Από την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» του έχουν χορηγηθεί: α) με την 4214376684/08 σύμβαση ένα στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 27-12-11 (χρόνος κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή), 36.349,72 ευρώ και β) με την …….. σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 27-12-11, 1.970,24 ευρώ (βλ. βλ. κατάσταση οφειλών της τράπεζας). Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από το στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο μ’ αρίθ. ….. διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της …. πολυκατοικίας στις εργατικές κατοικίες ……της Πάτρας, εμβαδού …… τ.μ., ιδιοκτησίας του αιτούντος, η οποία έχει καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών με αριθ. ……και ημερομηνία ……. Για το στεγαστικό δάνειο δεν προσκομίστηκε επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντος κατά το χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο  συνεχίζει να εκτοκίζεται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.
 2) Από την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» του έχουν χορηγηθεί: α) η …….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο  οφειλής κατά το χρόνος κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή, 1.535,32 ευρώ και β) η …….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο  οφειλής κατά το χρόνος κοινοποίησης της αίτησης, 2.100,15 (βλ. κατάσταση οφειλών της τράπεζας).

Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος περιλαμβάνεται το πιο πάνω διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς του και για το οποίο υποβάλλεται αίτημα υπαγωγής του στην  προβλεπόμενη  από τη διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση, καθώς και το …… ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου HUNDAI ……, 1.341 κυβ. εκ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1999.  Το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, μετά την  αφαίρεση  και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας(αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), καθόσον πρόκειται για παλιό αυτοκίνητο με πολύ μικρή εμπορική αξία, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του.

Τα έσοδά του αιτούντος (σύνταξή του ποσού 765,93 ευρώ το μήνα) συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών  του, η δε  αρνητική αυτή σχέση  μεταξύ της  ρευστότητάς του  και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική  περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, καθόσον λόγω της ηλικίας του και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εισοδημάτων του, ενώ παράλληλα οι δανειακές τους υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος  μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των  ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες.

Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που  θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται σε 765,93 ευρώ το μήνα, με αδυναμία συνεισφοράς της συζύγου του, αφού δε διαθέτει κανένα εισόδημα και διατρέφεται απ’ αυτόν. Ενόψει αυτών και λαμβανομένων υπόψη των βασικών αναγκών του αιτούντος και της συζύγου του, στις οποίες, με βάση τις συνθήκες ζωής τους και την ηλικία τους (είναι 69 και 70 ετών), περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ  καθώς και της έλλειψης  προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, το προς διάθεση στις πιστώτριές του ποσό πρέπει να οριστεί σε  150 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, απορριπτομένου του αιτήματος για τον ορισμό μηδενικών καταβολών, καθόσον δε συντρέχουν στο πρόσωπό του εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν την εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 ν. 3869/10.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 41.955,43 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 38.319,96 ευρώ προς την 1η μετέχουσα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και ειδικότερα σε 36.349,72 ευρώ από την 4214376684/08 σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση και 1.970,24 ευρώ από τη 4209115290/07 σύμβαση  καταναλωτικού δανείου  και σε 3.635,47  ευρώ  προς τη 2η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.».

Έτσι από το ποσό των 150 ευρώ το μήνα αναλογεί για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών αυτών, στην 1η το ποσό των 129,96 ευρώ για την απαίτησή της από το δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση (150Χ86,64%), και το ποσό των 7,04  ευρώ (150Χ 4,70%) ευρώ για γι’ αυτή από το δεύτερο δάνειο, στη δε 2η μετέχουσα το  ποσό των 13 ευρώ (150Χ 8,678%). 

 Μετά  την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η 1η μετέχουσα  πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 6.238 ευρώ (129,96 Χ48) για το δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση  και θα έχει απομένει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 30.111,72   ευρώ (36.349,72-6.238), για δε το δεύτερο δάνειο το ποσό των 338,11 ευρώ (7,04 Χ48) και θα έχει απομένει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 1.632,13 ευρώ (1.970,24 – 338,11)και η 2η μετέχουσα θα έχει λάβει το ποσό των 623,89 ευρώ (13Χ48) και θα έχει απομείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 3.011,58 ευρώ (3.635,47 – 623,89).

Το παραπάνω διαμέρισμα  αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του, για την οποία και υποβάλλει αίτημα υπαγωγή της στην  προβλεπόμενη  από τη διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση. Η αντικειμενική του αξία, ανέρχεται σε 24.263,76  ευρώ (βλ.  το από 29-3-13 φύλλο υπολογισμού της συμβ/φου Πατρών Κονδυλίας Παπαδημητρίου), ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο αιτών, που ανέρχεται με την προσαύξηση 50% σε 375.000 ευρώ, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του  στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10.  Η εμπορική  αξία του διαμερίσματος εκτιμάται σε  30.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (1ος) και του εμβαδού του, του χρόνου κατασκευής του (έχει κατασκευαστεί το 1978 και έχει παραχωρηθεί στον αιτούντα από τον Ο.Ε.Κ. με το …… παραχωρητήριο), της αντικειμενικής του αξίας ποσού 24.263,76 και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για ακίνητα με παρόμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία.

Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν  μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, συνολικού ποσού  μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 25.500 ευρώ (30.000Χ85%), μέχρι το οποίο υποχρεούται από το νόμο σε πληρωμές ανεξάρτητα από τα εισοδήματά του, προκειμένου να πετύχει τη διάσωση της κατοικίας του και στο οποίο ποσό αυτό εξαντλείται η υποχρέωσή του. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων  υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας του, της διάρκειας των δανείων, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του (69 χρονών),  ο χρόνος αποπληρωμής των δόσεων θα πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια.  Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 212,50 ευρώ, δηλαδή 25.500: 120  μήνες (10 χρόνια Χ 12). Παράλληλα, θα πρέπει να του χορηγηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών επί τετραετίας, και να επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις με  κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα  ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα τέσσερα χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 10 χρόνων (120 δόσεις) και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της 1ης μετέχουσας πιστώτριας  «ΕΘΝΙΚΗΣ     ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΑΕ», από την 4214376684/08 σύμβαση στεγαστικού δανείου, που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της κατοικίας, η οποία ανέρχεται, μετά το συνυπολογισμό των καταβολών επί τετραετία,  σε 30.111,72   ευρώ, και μέχρι το ποσό των   25.500 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, στο οποίο εξαντλείται η υποχρέωση του αιτούντος. Το υπόλοιπο της απαίτησης αυτής, καθώς και οι ανέγγυες απαιτήσεις των μετεχουσών, μετά την  εξάντληση του ποσού των  25.500 ευρώ του 85% της αξίας της κατοικίας, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του  με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

     Δικάζει κατ’ αντιμωλία των  διαδίκων.

     Δέχεται την αίτηση.

     Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί μία τετραετία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν από οποιαδήποτε πιστώτρια της απόφασης, ποσού 137 ευρώ προς την 1η μετέχουσα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»,  και 13  ευρώ προς τη 2η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.».

    Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το μ’ αρίθ. ……. διαμέρισμα, εμβαδού 62,60 τ.μ., του πρώτου ορόφου της …. πολυκατοικίας των  εργατικών κατοικιών στην περιοχή …….. της Πάτρας.

    Επιβάλλει στον αιτούντα την  υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην 1η μετέχουσα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ      ΑΕ», επί 10 χρόνια,  το ποσό των 212,50 ευρώ το μήνα και επί 120 μήνες, το οποίο θα διατεθεί για την ικανοποίηση της απαίτησης της  μετέχουσας αυτής από την …….. σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα  ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα τέσσερα χρόνια μετά την κοινοποίηση στον αιτούντα από οποιαδήποτε πιστώτρια της παρούσας απόφασης, και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 11-4-2013, απόντων των διαδίκων.

            Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ:ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια