ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - Προσωρινή διαταγή Ν.3869/2010 |Παύει την παρακράτηση του Ταμείου Παρακατηθηκών και Δανείων. 4/4/2014 ΕΙΡ ΔΙΔΥΜ (ΠΡ.ΔΙΑΤΑΓΗ)

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι
Προσωρινή διαταγή Ν.3869/2010 |Παύει την παρακράτηση του Ταμείου Παρακατηθηκών και Δανείων...

4/4/2014 ΕΙΡ ΔΙΔΥΜ (ΠΡ.ΔΙΑΤΑΓΗ)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Η Ειρηνοδίκης Δήμητρα Κ. Κόμναρη ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ

Τη με αριθμό κατάθεσης 4E/29-1-2014 αίτηση της ………………………του ……………και της ………………, κατοίκου Διδυμοτείχου, οδός…………………………., τις διατάξεις των άρθρων 4§3, 5§§1-2 Ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4161/2013, καθώς και όσα εκτέθηκαν από την αιτούσα κατά την ορισθείσα συζήτηση για τυχόν επικύρωση προδικαστικού συμβιβασμού και συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής, παριστάμενης της αιτούσας μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μενεξιάς Πιτιακούδη (Α.Μ. 421 Δ.Σ. Ροδόπης) και παρούσας της «……………………..» ως διαχειρίστριας της δεύτερης καθ` ης η ρίτηοη εταιρίας ειδικού σκοπού ………………. και δεκτικής καταβολής των συγκεκριμένων απαιτήσεων δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σμαράγδας Πιστίκη (A.M. 41 Δ.Σ, Ορεστιάδας), απόντων δε των λοιπών καθ` ων η αίτηση, του πρώτου ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, της τρίτης ……………………………………… και της τέταρτης ……………………………………………. οποίοι δεν παραστάθηκαν παρότι κλητεύθηκαν νομότυπα κι εμπρόθεσμα.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού.

ΧΟΡΗΓΕΙ προσωρινή διαταγή και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά αυτής καθώς και την παύση της παρακράτησης από το μισθό της αιτούσας της μηνιαίας δόσης του δανείου της προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησης του άρθρου 4§1 Ν. 3859/2010.

ΟΡΙΖΕΙ μηνιαίες καταβολές, έκαστη ύψους 280 ευρώ, συμμέτρως καταβαλλόμενες προς τους καθ` ων η αίτηση πιστωτές, ανάλογα με το ύψος της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 5§2 Ν.3869/2010 όττως τροποποιήθηκε με το Ν.4161/2013 και το άρθρο 8§2 Ν.3869/2010, εκ του οποίου χρηματικού ποσού αντιστοιχεί ποσό 101,07 ευρώ για την οφειλή προς το πρώτο καθ` ου, ποσό 77,71 ευρώ για την οφειλή προς τη δεύτερη καθ` ης που θα καταβάλλεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (βλ. ανωτέρω στην παρούσα), ποσό 57,73 ευρώ για την οφειλή προς την τρίτη καθ` ης και ποσό 43,48 ευρώ για την οφειλή προς την τέταρτη καθ` ης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας αίτησης του άρθρου 4§1 Ν. 3869/2010.

Διδυμότειχο, 4-4-2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Δήμητρα Κ. Κόμναρη

https://nomikostypos.wordpress.com

Σχόλια