Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή αποζημίωσης. Επικουρική σώρευση πλαστογραφικής αγωγής κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Παραγραφή της αξίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας.59/1990 ΜΠΡ ΣΕΡ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit 
59/1990 ΜΠΡ ΣΕΡ ( 22874)
ΑΡΜ/1992 (375) Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή αποζημίωσης. Επικουρική σώρευση πλαστογραφικής αγωγής κατά της ασφαλιστικής..
εταιρείας. Παραγραφή της αξίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας.
 

ΜονΠρΣερ 59/1990 Δικαστής: Σοφία Κανατάκη Δικηγόροι: Δ. Πεταλωτής - Μ. Κόλλια - Τσαρουχά. Στην αγωγή που κρίνεται εκθέτουν οι ενάγουσες ότι, στις 8.7/1984 και ώρα 22.00, ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ`αριθ. κυκλοφορίας.... ΙΧΕ αυτοκίνητο, που ήταν ασφαλισμένο για την αστική του ευθύνη στη δεύτερη εναγομέένη ασφαλιστιη εταιρία, η οποία έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, συγκρούστηκε με το υπ`αριθ... ΙΧΕ αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Δράμας - Αμφίπολης και στη συνέχεια, αφόύ παρέσυρε πολλά άτομα, που βρίσκονταν στο χωμάτινο έρειεσμα της οδού, μεταξύ των οποίων ο σύζυγος και ο γιος της πρώτης ενάγουσας, πατέρας και αδελφός αντίστοιχα της δεύτερης, που σκοτώθηκαν, και η δεύτερη και τρίτη ενάγουσα που τραυματίσθηκαν, συγκρούσθηκε με φορτηγό αυτοκίνητο, που βρισκόταν παρκαρισμένο κοντά στο πρώτο. Ζητούν δε, επειδή, το ατύχημα αυτό οφειλόταν σε υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, καθένας εις ολόκληρον, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλουν 1) στην πρώτη ενάγουσα α`) 2.280.000 δραχμές, ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε και αφορά διατροφή, που στερήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 10.7.84 έως 30.9.88 β`) 263.000 δρχ. που δαπάνησε για μεταφορά και έξοδα κηδείας των νεκρών καθώς και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της κόρης της, γ`) 500.000 δρχ. προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστη εξ αιτίας του θανάτου του συζύγου και γιου της, συνολικά δηλαδ 3.403.000 δρχ. με το νόμιμο τόκο από την επίδοσ της αγωγής έως την εξόφληση και δ`) 50.000 δρχ. μηνιαίως από 1.10.88. και για διάστημα 18 ετών ποσόν πουαφορά διαστροφή, που πρόκειται να δστερηθεί στο μέλλον, κατά το οποίο (ποσόν) και ζημιώθηκε. 2) Στη δεύτερη ενάγουσα α`) 1.012.000 δσρχ. ως αποζημίωση, ποσόν που αφορά διατροφή, που στερήθηκε από 10.784 έως 30.9.88, β`) 500.000 δρχ. προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστη, εξ αιτίας του θανάτου του πατέρα και αδελφού της και γ`) 1.000.000 δρχ. λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εξ αιτίας του τραυματισμού της συνολικά δηλαδή 2.512.000 δρχ., με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση και 3) Στην τρίτη ενάγουσα α`) 29.000 δρχ. ως αποζημίωση, ποσόν που δαπάνησε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και β`) 1.000.000 δρχ.προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη εξ αιτίας του τραυματισμού της, συνολικά δηλαδή 1.029.000 δρχ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έωςτ ην εξόφληση. Οι ενάγουσες σωρεύουν επικουρικά με την κυρία αγωγή τους πλασματική αγωγή, με την οποία ζητούν να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, στην οποία ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο, να καταβάλει στον πρώτο εναγόμενο ότι ο ίδιος υποχρεωθεί να καταβάλει σε αυτές. Η κύρια αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικόυ ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπερ του ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ φέρεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των άρθρω. 666, 667 και 670 έως 676 ΚΠοΔ (άρθρω. 5 παρ. 1 και 3 κ αι 7-12α της Σύμβασης των Βρυξελλών, που κυρώθηκε με το ν. 1814/88 και τέθηκε σε ισχύ από 1.4.1989, αρθρ. 16 αρ. 12, και 681 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 914, 926,928,930,932,297,298,299,345,346 ΑΚ, 907, 908 ΚΠολΔ, 10 παρ. 1 ν. 489/76. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί ως προς το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Η πλαγιαστική αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπερ του ΤΝ και ΤΑΧΔΙΝ, την οποία ασκούν οι ενάγουσες λόγως προφανούς εννόμου συμφέροντος, για την περίπτωση που απορριφθεί η αγωγή τους έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ίδιες διατάξεις και επί πλέον στα άρθρα 189, 192 και 207 ΕμπΝ και 72 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί ως προς το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Η δεύτερη εναγομένη, με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, προτείνει την ένσταση της παραγραφής ως προς αυτήν, διότι από το χρόνο τέλεσης της πράξης (8.7.84) έως την άσκηση της αγωγής παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος της διετίας (βλ..../ 5.7.89 και..../6.7.89 εκθέσεις επιδόσεως). Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη (αρθρ. 10 παρ. 2 του ν. 489/76) και πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να απορριφθεί η κύρια αγωγή ως προς αυτήν. Οι ισχυρισμός των εναγουσών, ότι πρόσφατα πληροφορήθηκαν ποια ήταν η υπόχρεη αασφαλιστική εταιρία, κρίνεται ως ουσαστικά αβάσιμος, αφού, όπως εκθέτουν στην αγωγή "... αντίγραφο του ασφαλιστηρίου κατέθεσε ο υπαίτιος στο Τμήμα Τροχαίας Σερρρών". Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και την όλη διαδικασία αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:..... Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως προς τον πρώτο εναγόμενο και να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει α`) στην πρώτη ενάγουσα Μ.Π. 1.512.800 (1.112.800 + 400.000) δρχ. με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της από 1.10.88 έως 35.6.1998, β`) στη δεύτερη ενάγουσα Ι.Π. 1.808.000 (608.000 + 400.000 + 800.000), με το νόμιμο τόκο παό την επίδοση της αγωγής εώς την εξόφληση και γ`) στην τρίτη ενάγουσα Π.Φ. 500.000 δρχ. με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Η απόφαση θα πρέπει να κηρυχθεί κατά ένα μέρος προσωρινά εκτελεστή, διότι το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντική ζημία στις ενάγουσες. η πλαγιαστική αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία "Ν. A.G." να καταβάλει στον διάδικο W.W. τα ποσά που αναφέρθηκαν παραπάνω και προσδιορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό και να κηρυχθείι η απόφαση κατά ένα μέρος προσωρινά εκτελεστή.
 

Σχόλια