Για το παραδεκτό της συζητήσεως εφέσεως κατ` αποφάσεως που κηρύσσει κάποιον σε κατάσταση απαγορεύσεως (εκούσια δικαιοδοσία) δεν αρκεί κοινοποίηση της κλήσεως προς τον Εισαγγελέα Εφετών, απαιτείται επίδοση αντιγράφου της εφέσεως.963/1980 ΕΦΘΕΣΣΑΛ

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι   
963/1980 ΕΦΘΕΣΣΑΛ (166311)
ΑΡΜ/1980 (838) Για το παραδεκτό της συζητήσεως εφέσεως κατ` αποφάσεως που κηρύσσει κάποιον σε κατάσταση απαγορεύσεως (εκούσια δικαιοδοσία) δεν αρκεί ...
κοινοποίηση της κλήσεως προς τον Εισαγγελέα Εφετών, απαιτείται επίδοση αντιγράφου της εφέσεως.

 

ΕφΘεα 963/1980

Πρόεδρος: Χρήστος Κόλλιας. Δικαστές: Ι. Κιούσης, Ι. Γιαγτζόγλου (εισηγητής). Δικηγόροι: Ε. Πέϊκος - Ε. Κοκολάκης.

Επειδή, φέρεται προς συζήτησιν, συνεπεία της από 20.11.1979 κλήσεως της εφεσίβλητου, ή από 4.4.1979 εφεσις των καθ` ών ή κλήσις κατά της υπ` αριθ. 191/1979 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δι` ής ώς έν τη κλήσει αναφέρεται, εκδοθείσης κατά την διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο δεύτερος τών καθ` ών ή κλήσις, Α.Ι.Β., όστις απολείπεται και της παρούσης συζητήσεως καίτοι νομίμως καί εμπροθέσμως κλητευθείς εις ταύτην υπό της καλούσης (εκδ. έπιδόσ. δικαστ. επιμελητού Θεσ/νίκης ύπ` άρ. 6332γ/8.1.1980), εκηρύχθη αιτήσει της καλούσης συζύγου του, εις κατάστασιν απαγορεύσεως. Ένώ, όμως, ώς έν τή κλήσει αναφέρεται καί εις τάς προτάσεις τών διαδίκων επαναλαμβάνεται, ή συζήτησις της ώς είρηται εφέσεως είχε κηρυχθή κατά την προηγουμένην δικάσιμον ταύτης απαράδεκτος δια της υπ` αριθ. 1262/19791 αποφάσεως του δικαστηρίου τούτου δια τον εν αυτή λόγον, ήτοι λόγω μή τηρήσεως υπό τών διαδίκων της διατάξεως του άρθρου 760 του ΚΠολΛ, ώς εκ της ώς είρηται αποφάσεως, νομίμως προσκομιζόμενης, δείκνυται, τουτέστιν λόγω μή κοινοποιήσεως εις τον παρά τω δικαστηρίω τούτω Εισαγγελέα αντιγράφου της διαληφθείσης εφέσεως, ώς υπό τής ώς ανω διατάξεως ορίζεται, επιτασσούσης την εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 748 ΚΠολΔ και επί ενδίκων μέσων, ώς έν προκειμένω, και συνεπώς θα δει δια τό παραδεκτών νύν τής συζητήσεως της εφέσεως ταύτης, νά είχε τηρηθή ή διαληφθείσα διάταξις, μή αρκούσης τής κοινοποιήσεως μόνον τής κλήσεως εις τον Εισαγγελέα, δέν προκύπτει εξ ουδενός στοιχείου τής δικογραφίας οτι ετηρήθη αύτη, ήτοι οτι, έκοινοποιήθη αντίγραφον τής ώς είρηται εφέσεως εις τον παρά τώ δικαστηρίω τούτω Εισαγγελέα, ούτε δέ καί επικαλούνται τοιούτον τι οί διάδικοι και δη ή επισπεύδουσα διά τής κλήσεως της την συζήτησιν της εφέσεως εφεσίβλητος. "Οθεν, δέον νά κηρυχθη και αύθις απαράδεκτος ή συζήτησις της εν λόγω εφέσεως, επι τώ τέλει τηρήσεως υπό του επιμελέστερου τών διαδίκων της προδιαληφθείσης διατάξεως, ή τήρησις της οποίας, ως αναγόμενης εις τήν προδικασίαν, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως υπό του δικαστηρίου κατά τά και εν τη προλαβούση αποφάσει λεχθέντα.
Α.Σ.

Σχόλια