Αναρτήσεις

Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά Εγκύκλιος 30/2018 - ΚΕΑΟ: Εξωδικαστικός μηχανισμός και ρύθμιση οφειλών

ΔΑΣΙΚΑ - Αρθρο 47 και 47Α Ν 998/79 - Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας ή δικαιώματος αγροτικής χρήσης έκτασης που εκχερσώθηκε για γεωργική χρήση

Εγκύκλιος 170900/1631/2018 - Υποβολή δήλωσης Δηµοσίου εντός ορίων κτηµατογράφησης και δασικού χάρτη

ΑΠ1802/2017 - Εργατικό ατύχημα – Δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνηςΑπόρριψη αγωγής ως προς την εγγονή του θανόντος λόγω της ηλικίας της.

Νομολογία ΑΠ 1306/2017 - Πλαστό πρακτικό διοικητικού συμβουλίου σωματείουΓια να στοιχειοθετηθεί η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου δεν αρκεί ούτε το λευκό ποινικό μητρώο, ούτε η απουσία επίμεμπτης δραστηριότητας μέχρι την τέλεση της πράξεως, ούτε η μέχρι τότε συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά, με τη δημιουργία οικογένειας και την άσκηση επαγγέλματος προς βιοπορισμό, αλλ’ απαιτείται θετική για την κοινωνία δράση και συμπεριφορά

Νομολογία ΑΠ 1745/2017 - Καταδίκη μαθηματικού μέσης εκπαίδευσης για παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων - Παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κατοικίας του, έναντι αμοιβής, κατά παράβαση του Νόμου 1566/1985.

Ανάθεση της επιμέλειας τέκνου στον πατέρα

Νομολογία 2097/2018 - Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατ' εφαρμογή του ν. 4411/2016 ενώπιον του Αρείου Πάγουνομολογία Άρειος Πάγος δικηγόροι αίτηση αναίρεσης εισαγγελείς Νόμος 4411 Εφόσον έπρεπε κατά τον νόμο 4411/2016 η υπό κρίση απόφαση να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, η συζήτηση αναίρεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις δικές του ενέργειες....Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4411/2016 "Σύμβαση Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών"

Π.Δ. 59/2018 - Καθορισμός και περιεχόμενο των χρήσεων γης χρήση γης μηχανικοί τεχνικά γραφεία τουρισμός εκπαίδευση ιατρεία περίθαλψη εστίαση αγρότες κτηνοτρόφοι εγκαταστάσεις πολεοδομία εμπόριο καζίνο τουριστικά καταλύματα Καθορισμός των χρήσεων γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία. Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 Ποιους νόμους τροποποίησε Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4541/2018 - Λαικές αγορές - Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο) Αλλαγές σε νόμο για "υπερχρεωμένα νοικοικυριά", Πτωχευτικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μισθώσεις οχημάτων με οδηγό

ΜΟΝ ΠΡΩΤ ΖΑΚΥΝ 1/2016 - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 §8 Ν. 2664/1998, όπως αυτή ισχυει σήμερα μετά την αντικατάστασή της από τη διάταξη του άρθρου 2 §6 Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α', 156/09.07.2013), εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εyγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτηση του, η οποία υποβάλλ.εται ενώπιον τού Κτηματολογικού Δικαστή, όπου έχει οριστεί τέτοιος, τη διόρθωση στοιχε(ων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών. τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20α.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2664 ΦΕΚ Α' 275/3.12.1998 - Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4512/2018

ΑΠ 1129 / 2013 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Διαθήκη, Κληρονομία , Παραίτηση από δικόγραφο, Χρησικτησία. Περίληψη: Αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Ακυρωσία διαθήκης λόγω παραλείψεως μεριδούχου που δεν ήταν γνωστός του διαθέτη ή έγινε μεριδιούχος μεταγενέστερα. Έκταση ακυρώσεως. Εκτίμηση χρησικτησίας νομέα της κληρονομιάς έναντι κληρονόμου. Προϋποθέσεις. Παραίτηση από το δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Θεωρεί ότι οι πρόσθετοι λόγοι δεν ασκήθηκαν. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 562 § 2 Κ.Πολ.Δ. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμ. 1 και 11 άρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2666/2008)

ΑΠ 618 / 2013 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Έλλειψη νόμιμης βάσης, Ένδικο μέσο, Κληρονομία , Νομή, Χρησικτησία. Περίληψη: O νομέας πράγματας κατά ιδανικό μέρος (συνομέας) επί εικοσαετία γίνεται συγκύριος του πράγματος κατά το ποσοστό της συννομής. Συνυπολογισμός χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου. Περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκει στον κληρονομούμενο κατά το θάνατο του τελευταίου δεν περιέχεται στους κληρονόμους του. Αβάσιμος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομικής βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών. Πότε. (Επικυρώνει ΤρΕφΑΚρ 42/2012).

ΑΠ 2076 / 2014 Αγωγή αναγνωριστική, Αποδεικτικά μέσα, Διανομή, Κληρονομία . Περίληψη: Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων, αναγνωριστική κληρονομικού δικαιώματος και υποχρέωσης συνεισφοράς. Επαναφορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο των επικληθέντων και προσκομισθέντων στο πρωτοβάθμιο αποδεικτικών μέσων. Δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 240 ΚΠολΔ, με γενική αναφορά ή προσάρτηση πρωτοδίκων προτάσεων, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων προτάσεων. Αναιρείται η απόφαση διότι η αναφορά των προτάσεων στα υπ’ αριθμ. 1 έως και 20 έγγραφα των πρωτοδίκων προτάσεων καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΠ 1375 / 2014 Διαθήκη, Δωρεά, Κληρονομία . Περίληψη: Ανάκληση δωρεά λόγω αχαριστίας. Μπορεί να γίνει και με την άσκηση της αγωγής. Πενταετής αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως. Έναρξη προθεσμίας επί εξακολουθητικής συμπεριφοράς που συνιστά την αχαριστία. Αποκλήρωση συζύγου με διαθήκη για ύπαρξη λόγου διαζυγίου. Πότε ερμηνεία διαθήκης κατ’ άρθρ. 173 (όχι και 200) και 1781 ΑΚ. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου για ύπαρξη κενού ή (και) ασάφειας στη διαθήκη και για την προκύπτουσα από την ερμηνεία αληθή βούληση του διαθέτη. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος κατ’ αρθρ 559 αρ 1 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει ΕφΚρ 87/2009).

ΑΠ 1369 / 2014 Αγωγή περί κλήρου , Επίσχεση , Κληρονομία , Νόμιμη μοίρα. Περίληψη: Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου επί προσβολής της νόμιμης μοίρας με διαθήκη. Στοιχεία αγωγής. Ανταπαίτηση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνες σε κληρον0μιαίο αντικείμενο και ένσταση επίσχεσης. Προϋποθέτει εξέταση και παραδοχή της αγωγής ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων των άρθρων 106 ν.δ. 118/73 και 106 ν. 2961/2001 δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως. Λόγοι από τους αρ. 1 και 8 του αρθ. 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΛαμ 33/2013)

ΑΠ 1029 / 2014 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Θέμα Κληρονομία . Περίληψη: Η εγκατάσταση με διαθήκη αναγκαίου κληρονόμου σε μόνη την επικαρπία κληρονομιαίου ή κληρονομιαίων ακινήτου, η ψιλή κυριότητα των οποίων καταλείπεται σε άλλους, αποτελεί περιορισμό της νόμιμης μοίρας του, που θεωρείται, κοντά το μέρος του τη βαρύνει, σαν να μην έχει γραφεί, και ο μεριδούχος δικαιούται τα κληρονομιαία ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ως προς το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και επιπλέον, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη, και την επικαρπία, στην οποία εγκαταστάθηκε. Ειδικοί ερμηνευτικοί ή συμπληρωματικοί κανόνες επί δικαιοπραξιών προηγούνται των γενικών ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.

ΑΠ 492 / 2014 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Θέμα Ερημοδικία , Κληρονομία , Κλήτευση . Περίληψη: Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1. Αλυσιτελής λόγος, όταν πλήττεται παραδοχή του δικαστηρίου που δεν στηρίζει το διατακτικό της απόφασης. [Επικυρώνει Ε.Α. 5781/2010]

ΑΠ 276 / 2014 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Διαθήκη, Κληρονομία . Περίληψη: Ερμηνεία διαθήκης κατά ΑΚ 173, 1781. Αναζητείται μόνο η αληθής βούληση του διαθέτη. Μη εφαρμογή κριτηρίων ΑΚ 200. Πότε συγχωρείται προσφυγή στην ερμηνεία της διαθήκης. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου για την ανάγκη προσφυγής στην ερμηνεία, καθώς και για τα εξ αυτής συμπεράσματα για την αληθή βούληση του διαθέτη. Απαράδεκτος σχετικός λόγος αναιρέσεως (ΚΠολΔ 561§1). Λόγοι αναιρέσεως κατ’ άρθρον 559 αρ.19 ΚΠολΔ αβάσιμος, αρ.8 και 20 απαράδεκτοι [Επικυρώνει ΕΑ 4595/12]

ΑΠ 173/2014 - Αποδοχή κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεως. Μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω ουσιώδους πλάνης, επί ανηλίκου δε κληρονόμου, των νομίμων εκπροσώπων του. Τέτοια πλάνη μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των σχετικών με την αποδοχή νομικών διατάξεων. Εξάμηνη παραγραφή της σχετικής αξιώσεως. Αναίρεση. Απορρίπτονται λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ

Με τη συναλλαγματική, ο αποδέκτης αναγνωρίζει την οφειλή του προς τον εκδότη. Ο εκδότης μπορεί να ορίσει ότι τα χρήματα θα λάβει τρίτο πρόσωπο, ο λήπτης. Ο εκδότης (ή ο λήπτης) είναι ο αρχικός κομιστής της συναλλαγματικής, και μπορεί να μεταβιβάσει την απαίτησή του με οπισθογράφηση σε τρίτο πρόσωπο. Πώς συμπληρώνεται η συναλλαγματική Στοιχεία εγκυρότητας Παραγραφή συναλλαγματικής Άκυρη συναλλαγματική Οπισθογράφηση άκυρης συναλλαγματικής Οπισθογράφηση πριν τη λήξη της άκυρης συναλλαγματικής Οπισθογράφηση μετά τη λήξη της άκυρης συναλλαγματικής Διαταγή πληρωμής από άτυπη εκχώρηση Ενστάσεις κατά της συναλλαγματικής Ένσταση ανυπαρξίας υποκείμενης αιτίας Ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης Ένσταση πλαστογραφίας

Επιταγή , ο εκδότης δίνει εντολή στην τράπεζά του να καταβληθεί στον κομιστή της επιταγής το αναγραφόμενο ποσό, με ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη Προϋποθέσεις ισχύος Προϋποθέσεις εγκυρότητας Τί δεν είναι απαραίτητο να περιέχει η επιταγή Σφράγιση επιταγής Έγκυρη επιταγή Τύποι επιταγής - Τρόποι μεταβίβασης Επιταγή εις διαταγή Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Οπισθογράφηση προς συγκεκριμένο πρόσωπο Οπισθογράφηση εν λευκώ Ρήτρες στην οπισθογράφηση Αξία προς είσπραξη, Αξία προς κάλυψη, Αξία σε πίστωση Λόγω πληρεξουσιότητας, Κατά πληρεξουσιότητα Αξία λόγω ενεχύρου, Αξία σε ενέχυρο Άνευ ευθύνης μου Μη μεταβιβάσιμη Μεταβίβαση με εκχώρηση Επιταγή στον κομιστή ή ανώνυμη επιταγή Μεταβίβαση με συμφωνία και παράδοση Μεταβίβαση με εκχώρηση Επιταγή ονομαστική Μεταβίβαση με εκχώρηση Ενεχύραση επιταγής Αναγωγή Προϋποθέσεις άσκησης αναγωγής Παραγραφή αξίωσης εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής Δικαιώματα του τελευταίου κομιστή Δικαιώματα αυτού που πλήρωσε την επιταγή εξ αναγωγής Μη υπόχρεοι έναντι οποιουδήποτε κομιστή Διαταγή πληρωμής βάσει εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής Προβαλλόμενες ενστάσεις κατά του κομιστή Ένσταση έλλειψης υποκείμενης αιτίας Στην επιταγή εις διαταγή Ένσταση έλλειψης νομιμοποίησης του κομιστή Ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του οφειλέτη Ένσταση αλλοίωσης του περιεχομένου του τίτλου Ένσταση έλλειψης ή υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του υπογράψαντος Ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης της εν λευκώ επιταγής Ένσταση έλλειψης αιτίας έκδοσης της επιταγής Στην ανώνυμη επιταγή / επιταγή στον κομιστή Στην ονομαστική επιταγή Μη εμφάνιση / εκπρόθεσμη εμφάνιση - Αγωγή βάσει αιτιώδους σχέσης ή αδικαιολόγητου πλουτισμού Άκυρη επιταγή Ακυρότητα για τυπικούς λόγους Μετατροπή σε άλλη δικαιοπραξία και μεταβίβαση Παραγραφή αξίωσης από άκυρη επιταγή που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία Διαταγή πληρωμής βάσει άκυρης επιταγής που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία Ακυρότητα λόγω εκπρόθεσμης εμφάνισης Παραγεγραμμένη επιταγή Τριτεγγύηση Πληρωμή από την τράπεζα Ποινική ευθύνη Ακάλυπτη επιταγή Ψευδορκία περί αποξένωσης από επιταγή Αγωγή αποζημίωσης βάσει ακάλυπτης επιταγής Ρήτρες στην επιταγή Πληρωτέα σε λογαριασμό, Αξία σε πίστωση λογαριασμού Ανέξοδος επιστροφή, Άνευ διαμαρτυρικού Δίγραμμη επιταγή Ρήτρες που θεωρούνται ως μη γεγραμμένες Επιταγή πληρωτέα σε ξένη χώρα Λεξικό

Μικροδιαφορές Αντικείμενο αγωγής μικροδιαφοράς Η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει μικροδιαφορά αν το αντικείμενο της διαφοράς υπάγεται στο ειρηνοδικείο αρ.466 παρ.1 ΚΠολΔ, και αν το αντικείμενο της διαφοράς αφορά απαιτήσεις ή δικαιώματα πάνω σε κινητά πράγματα ή τη νομή κινητών πραγμάτων αρ.466 παρ.1 ΚΠολΔ, και αν το ύψος του αντικειμένου της διαφοράς δεν είναι πάνω από 5.000 € αρ.466 παρ.1 ΚΠολΔ. Άσκηση αγωγής και σώρευση αιτημάτων Επίδοση απόφασης μικροδιαφορών και κλήτευση μαρτύρων Ερημοδικία και εκπροσώπηση Αποδεικτική διαδικασία Δημοσίευση απόφασης Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας

Πώληση Συστατικά στοιχεία της πώλησης Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας Αντικατάσταση, υπαναχώρηση και μείωση του τιμήματος Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή Δικαιώματα του πωλητή Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή Έξοδα της πώλησης Πώληση ακινήτου Τόπος κατάρτισης της σύμβασης Ορισμένο αγωγής πώλησης Πώληση προς καταναλωτή Εξώνηση Ανταλλαγή Πώληση με δοκιμή

Η δικαστική συμπαράσταση κυρήσσεται με δικαστική απόφαση. Δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική συμπαράσταση Διάδικοι στην δίκη Έφεση Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης Επιδόσεις Αίτηση παύσης ή αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη Αίτηση παύσης ή αντικατάστασης μέλους του εποπτικού συμβουλίου Προσωρινή διαταγή

Αποδεικτικά μέσα στην πρακτική είναι τα έγγραφα, οι μάρτυρες και οι ένορκες βεβαιώσεις. Τα αποδεικτικά μέσα λαμβάνονται υπόψη προς απόδειξη των πραγματικών ισχυρισμών ανεξάρτητα του από ποιόν διάδικο έχουν προσκομιστεί 1707/2009 ΑΠ αρ.346 ΚΠολΔ. Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο Απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο Μάρτυρες Δικαστική ομολογία Εξώδικη ομολογία Ένορκη βεβαίωση Έγγραφα Αποδεικτικά μέσα στην εκούσια δικαιοδοσία Προσκόμιση εγγράφων στην εκούσια δικαιοδοσία Διδάγματα κοινής πείρας Προβολή ισχυρισμού Προβολή ισχυρισμού στις ειδικές διαδικασίες Για τις αγωγές που κατατέθηκαν από 01-01-2016 και μετά Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως 31-12-2015 Προβολή ισχυρισμού στην τακτική διαδικασία Προβολή ισχυρισμού στην κατ' έφεση δίκη Αιτιολογημένη άρνηση Άρνηση παθητικής νομιμοποίησης Χρόνος προβολής ένστασης Ένσταση αοριστίας της αγωγής Ένσταση δεδικασμένου Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος Ένσταση παραγραφής Παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου Παραγραφή απαίτησης του ζημιωθέντος κατά ασφαλιστή Ένσταση καταλυτική της αγωγής Ένσταση εξόφλησης από τρίτο Ένσταση καθ' ύλην αναρμοδιότητας Ένσταση αντισυνταγματικότητας Αίτημα διαγραφής ανάρμοστων εκφράσεων Διαχρονικό δίκαιο Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής Μεταβολή της βάσης της αγωγής

Αξιόγραφo είναι κάθε ιδιωτικο έγγραφο στo οποίο ενσωματώνεται ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα (ενοχικό, εμπράγματο ή συμμετοχικό) 887/2002 Εφ.Αθηνών. Στα αξιόγραφα περιλαμβάνονται: Διαταγή πληρωμής Επί τιμολογίων πώλησης - δελτίων αποστολής Επί τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών Χρεωστικό ομόλογο Στοιχεία εγκυρότητας χρεωστικού ομολόγου Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Προβαλλόμενες ενστάσεις

Αδικοπραξία Ορίζεται υποχρέωση για αποζημίωση όταν κάποιος ζημιώσει άλλον και η ζημία είναι παράνομη και υπαίτια. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση όποιος ζημίωσε άλλον Προσβολή των χρηστών ηθών Συκοφαντική δυσφήμηση Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα Ορισμένο αγωγής Ψευδής καταμήνυση Ψευδορκία Ψευδορκία κατ' αρ.224 παρ.2 ΠΚ Απάτη Απάτη στο δικαστήριο Ηθική αυτουργία σε άδικη πράξη Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ Αποθετική ζημία Αθέτηση σύμβασης Αδικοπραξία από παροχή υπηρεσιών Αδυναμία συμψηφισμού και επίσχεσης Παραγραφή Παραγραφή απαίτησης αποζημίωσης από προσβολή στην προσωπικότητα Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

Αδικαιολόγητος πλουτισμός Αν κάποιος γίνει πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια άρ.904 ΑΚ. Αν ο πλουτισμός δεν καλύπτεται από έγκυρη βούληση του ζημιωθέντος, ο πλουτισμός είναι αδικαιολόγητος 1627/2010 ΑΠ Στοιχεία αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού Αδικαιολόγητος πλουτισμός και παραγραφή απαίτησης Σε υπαναχώρηση από πώληση Χρονικό σημείο επέλευσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού Σε εργάτες - υπαλλήλους

Στην καταδολίευση δανειστών ο οφειλέτης, θέλοντας να αποποιηθεί των οφειλών τους, μεταβιβάζει την περιουσία του σε τρίτους, ώστε οι δανειστές να μην βρίσκουν περιουσία στο όνομα του οφειλέτη, και να μην μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση. Κατά της τακτικής αυτής, ο δανειστής έχει δύο επιλογές, την αγωγή διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης και την αγωγή σωρευτικής αναδοχής χρέους. Αγωγή διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Παραγραφή αγωγής διάρρηξης απαλλοτρίωσης Παράνομη ενέργεια, αλλά όχι αδικοπραξία Ποινική ευθύνη από καταδολιευτική απαλλοτρίωση Αγωγή αναδοχής χρέους

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Παραγραφή μισθωμάτων Καταγγελία και λήξη της μίσθωσης Έννοια καταγγελίας Λήξη επί μίσθωσης ορισμένου/ αορίστου χρόνου Δικαιώματα του εκμισθωτή Καθυστέρηση μισθωμάτων - Καταγγελία και αποζημίωση πρόωρης λύσης της σύμβασης Καθυστέρηση μισθωμάτων ακινήτου - Ενέχυρο στα εισκομισθέντα Πάροδος μισθωτικής περιόδου τριάντα ετών - Καταγγελία κατά τις διατυπώσεις περί λήξης μίσθωσης αορίστου χρόνου Σπουδαίος λόγος που καθιστά δυσβάσταχτη την συνέχιση της μίσθωσης - Καταγγελία Αμελής μεταχείριση, ανάρμοστη συμπεριφορά - Καταγγελία και αποζημίωση πρόωρης λύσης της σύμβασης Μη έγκαιρη ειδοποίηση περί ελλατώματος ή αντιποίησης δικαιώματος από τρίτο - Αποζημίωση Παρακράτηση του μισθίου - Αποζημίωση Δικαιώματα του μισθωτή Έλλειψη ιδιότητας, πραγματικό ή νομικό ελάττωμα - Μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος/ Αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης Μη παραχώρηση ή αφαίρεση χρήσης - Καταγγελία Κατοικία επικίνδυνη για την υγεία του μισθωτή ή οικείων - Καταγγελία Μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου - Καταγγελία κατά τις διατάξεις για λήξη μίσθωσης αορίστου χρόνου Πάροδος μισθωτικής περιόδου τριάντα ετών - Καταγγελία κατά τις διατυπώσεις περί λήξης μίσθωσης αορίστου χρόνου Σπουδαίος λόγος που καθιστά δυσβάσταχτη την συνέχιση της μίσθωσης - Καταγγελία της μίσθωσης Δικαιώματα πέραν των αρχικών μερών Της συζύγου του αποβιώσαντος μισθωτή και των κληρονόμων του Του νέου κτήτορα μισθωμένου ακινήτου Του υπερθεματιστή ακινήτου που μισθώθηκε μετά την κατάσχεση Ισχύς πράξεων του αρχικού κυρίου έναντι νέου κτήτορα, ενυπόθηκων δανειστών Υπομίσθωση Δαπάνες, βάρη, φόροι, φθορές και μεταβολές Ανακεφαλαίωση: Δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων από τη μίσθωση Αγωγή απόδοσης μισθίου χωρίς πιστοποιητικό ΔΟΥ

ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΗ: Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις εκμισθωτή Υποχρεώσεις μισθωτή Ειδικά η καταβολή μισθωμάτων Παραγραφή μισθωμάτων Δικαιώματα Δικαιώματα του εκμισθωτή Καθυστέρηση μισθωμάτων - Καταγγελία της μίσθωσης κατόπιν προθεσμίας καταβολής Εκποίηση του μισθίου - Καταγγελία της μίσθωσης Θάνατος του μισθωτή και ακατάλληλοι κληρονόμοι - Καταγγελία της μίσθωσης Αρχική διατίμηση εξοπλισμού - Απόδοση εξοπλισμού, αποζημίωση ή απόδοση διαφοράς Ενέχυρο του εκμισθωτή Δικαιώματα του μισθωτή Βελτιώσεις και έκτακτες επισκευές - Αποζημίωση Παράδοση προϊόντων του κτήματος - Αποζημίωση Κατασκευές στο μίσθιο - Αφαίρεση κατασκευασμάτων Καρποί που δεν έχουν αποχωριστεί - Απόδοση δαπανών Δικαιώματα των κληρονόμων του αποβιώσαντος μισθωτή Θάνατος του μισθωτή - Καταγγελία της μίσθωσης από τους κληρονόμους Δαπάνες Λήξη της μίσθωσης και προθεσμία καταγγελίας Μίσθωση κτηνών Εφαρμογή επί παρόμοιων μισθώσεων

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αποφάσεις που έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ άρ.695 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται και ανακαλούνται Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι Παράσταση με δικηγόρο Καθ' ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπον αρμοδιότητα Κατάθεση αίτησης και συζήτηση Ανταίτηση Παρέμβαση Προθεσμία άσκησης κύριας αγωγής Ασφαλιστικά μέτρα νομής Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μετρων νομής Έφεση επί ασφαλιστικών μέτρων νομής Παραγραφή απαίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής Κύρια αγωγή νομής Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση Διατακτικό απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Εκτέλεση προσωρινής διαταγής Κατάλυση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Η έφεση είναι το ένδικο μέσο με το οποίο ο διάδικος παραπονείται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο για σφάλματα της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Παραδεκτό έφεσης Κατά ποιων αποφάσεων ασκείται έφεση Ποιος ασκεί έφεση Κατα ποιων ασκείται έφεση Προθεσμία άσκησης έφεσης Εφαρμοστέος νόμος στο Εφετείο Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων Προβολή ισχυρισμών Λόγοι έφεσης Πρόσθετοι λόγοι έφεσης Ανασταλτικό αποτέλεσμα Περιεχόμενο ανασταλτικού αποτελέσματος Διάρκεια ανασταλτικού αποτελέσματος Έφεση σε ασφαλιστικά μέτρα Διαχρονικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ - Συκοφαντική δυσφήμηση Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση Ισχυρισμός ή διάδοση Τρίτος στη συκοφαντική δυσφήμηση Γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου Ψευδές γεγονός Γνώση του ψεύδους του γεγονότος Αναστολή ποινικής δίωξης Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία Περιεχόμενο απόφασης για συκοφαντική δυσφήμηση Δυσφημιστικές διαδόσεις

Διαχρονικό ποινικό δίκαιο - Ποινική προδικασία - Ποινική διαδικασία στο ακροατήριο - Προθεσμία υποβολής της έγκλησης Αδιαίρετο της έγκλησης Αρχειοθέτηση μήνυσης και απόρριψη έγκλησης Παύση ποινικής δίωξης Προκαταταρκτική εξέταση Σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα εφετών Κίνηση ποινικής δίωξης Προανάκριση Άμυνα κατά πράξεων της προδικασίας Αίτηση ακύρωσης πράξης της προδικασίας Προσφυγή κατά απευθείας κλήσης στο ακροατήριο Πορεία της προσφυγής Προσφυγή από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων Παραγραφή ποινικού αδικήματος Ακυρότητα Σχετική ακυρότητα Απόλυτη ακυρότητα Προστασία από κακόβουλες κλήσεις Τροποποίηση Ποινικού Δικαίου Τροποποίηση Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Ποινική διαδικασία στο ακροατήριο Πότε προβάλλεται ο αυτοτελής ισχυρισμός Πώς προβάλλεται ο αυτοτελής ισχυρισμός Αυτοτελής ισχυρισμός ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Χρόνος προβολής ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος Αυτοτελής ισχυρισμός τοξικομανίας Αυτοτελής ισχυρισμός μη νομιμοποίησης του εγκαλούντος προς υποβολή έγκλησης Αυτοτελής ισχυρισμός συγγνωστής νομικής πλάνης Αυτοτελής ισχυρισμός διαφύλαξης δικαιώματος ή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος Ελαφρυντική περίσταση αρ.84 παρ.2 περ.α ΠΚ Ελαφρυντική περίσταση αρ.84 παρ.2 περ.β ΠΚ Ελαφρυντική περίσταση αρ.84 παρ.2 περ.γ ΠΚ Ελαφρυντική περίσταση αρ.84 παρ.2 περ.δ ΠΚ Ελαφρυντική περίσταση αρ.84 παρ.2 περ.ε ΠΚ Διφορούμενες απόψεις για τον χαρακτηρισμό κάποιων ισχυρισμών Αίτηση του κατηγορούμενου Υποδείξεις του κατηγορουμένου Ακυρότητα παράστασης πολιτικής αγωγής Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου Αιτιολογία απόφασης

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ - Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον GDPR Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Ποιοι οργανισμοί υποχρεούνται να ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων; Αν μια επιχείρηση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ορισμού DPO, μπορεί να ορίσειΠού θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο DPOΠοια είναι η σχέση εργασίας που συνδέει DPO και επιχείρηση Τι προβλέπει ο ελληνικός Νόμος για την εφαρμογή του GDPR σχετικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ποια είναι τα καθήκοντα του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Η υποχρέωση εχεμύθειας του ΥΠΔΗ παρακολούθηση συμμόρφωσης από τον ΥΠΔ Τι προσόντα πρέπει να έχει ο Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων; Ποια είναι η διαδικασία ορισμού του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων; - Οδηγία 95/46/ΕΚ, που είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997