Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017
74/2016 ΕΙΡ ΣΑΜΟΥ ( 685291) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση γονέων ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, για τη χορήγηση δικαστικής άδειας αποποίησης της επαχθείσας στο ανήλικο τέκνο κληρονομίας. Διατυπώσεις για την αποποίηση της κληρονομίας. Προθεσμία. Όταν ο κληρονόμος αποποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, η προθεσμία της αποποίησης της κληρονομίας στη μερίδα εκείνου που αποποιήθηκε αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης και όχι από τη γνώση του θανάτου του κληρονομούμενου. Επί νόμιμης εκπροσώπησης του κληρονόμου, το στοιχείο της γνώσης κρίνεται στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου. Αποδοχή της κληρονομίας από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης. Προσβολή της από τον κληρονόμο λόγω πλάνης. Η άγνοια των γονέων ότι έπρεπε να προβούν οι ίδιοι σε δήλωση αποποίησης για λογαριασμό του ανηλίκου συνιστά πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας. Περιπτώσεις. Δέχεται την αίτηση. Όμοιες οι υπ΄ αριθ. 75/2016 και 76/2016 αποφάσεις Ειρ Σάμου

Info Post

74/2016 ΕΙΡ ΣΑΜΟΥ ( 685291) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αίτηση γονέων ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, για τη χορήγηση δ...

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017
ΑΠ Απόφαση 1029 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κληρονομία . Περίληψη: Η εγκατάσταση με διαθήκη αναγκαίου κληρονόμου σε μόνη την επικαρπία κληρονομιαίου ή κληρονομιαίων ακινήτου, η ψιλή κυριότητα των οποίων καταλείπεται σε άλλους, αποτελεί περιορισμό της νόμιμης μοίρας του, που θεωρείται, κοντά το μέρος του τη βαρύνει, σαν να μην έχει γραφεί, και ο μεριδούχος δικαιούται τα κληρονομιαία ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ως προς το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και επιπλέον, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη, και την επικαρπία, στην οποία εγκαταστάθηκε. Ειδικοί ερμηνευτικοί ή συμπληρωματικοί κανόνες επί δικαιοπραξιών προηγούνται των γενικών ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ

Info Post

  Απόφαση 1029 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κληρονομία . Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 492 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ερημοδικία , Κληρονομία , Κλήτευση . Περίληψη: Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1. Αλυσιτελής λόγος, όταν πλήττεται παραδοχή του δικαστηρίου που δεν στηρίζει το διατακτικό της απόφασης. [Επικυρώνει Ε.Α. 5781/2010]

Info Post

  Απόφαση 492 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ερημοδικία , Κληρονομία , Κλήτευση . Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 173 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κληρονομία , Παραγραφή αξιώσεων. Περίληψη: Αποδοχή κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεως. Μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω ουσιώδους πλάνης, επί ανηλίκου δε κληρονόμου, των νομίμων εκπροσώπων του. Τέτοια πλάνη μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των σχετικών με την αποδοχή νομικών διατάξεων. Εξάμηνη παραγραφή της σχετικής αξιώσεως. Αναίρεση. Απορρίπτονται λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ

Info Post

  Απόφαση 173 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κληρονομία , Παραγραφή αξιώσεων. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 649 / 2015  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Έλλειψη αιτιολογίας, Έλλειψη νόμιμης βάσης, Κληρονομία , Χρησικτησία

Info Post

  Απόφαση 649 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Έλλειψη αιτιολογίας, Έλλειψη νόμιμης βάσης, Κληρονομία , Χρησικτησία. Περίλη...

ΑΠ Απόφαση 1240 / 2013  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Κυριότητα, Δουλεία. Περίληψη: Αγωγή ομολογήσεως δουλείας και αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης: 1ος από αριθ. 3 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 2ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 3ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ

Info Post

  Απόφαση 1240 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Κυριότητα, Δουλεία. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 1019 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Δίοδος, Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, Δουλεία. Περίληψη: Πότε η πραγματική δουλεία διόδου ασκείται καταχρηστικά, κατά το άρθρο 281 του ΑΚ. Λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 1,8,19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Λαμ. 138/2012)

Info Post

  Απόφαση 1019 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Δίοδος, Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, Δουλεία. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 618 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Χρησικτησία, Δουλεία. Περίληψη: Προϋποθέσεις κτήσης δουλείας με χρησικτησία. Η, παρά την αυτάρκεια του δεσπόζοντος ακινήτου, εξακολούθηση χρησιμοποίησης της διόδου του δουλεύοντος ακινήτου, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.

Info Post

  Απόφαση 618 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Χρησικτησία, Δουλεία. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 571 / 2015  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πράγματα κοινόχρηστα, Προσβολή προσωπικότητας. Περίληψη: Οι οδοί περιλαμβάνονται στα κατά το άρθρο 967 ΑΚ κοινόχρηστα πράγματα, δημοτική δε ή κοινοτική οδός, σύμφωνα με το αρθ 4 του ν.3155/1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» χαρακτηρίζεται εκείνη που δημιουργείται μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου ή της κοινότητας......

Info Post

  Απόφαση 571 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πράγματα κοινόχρηστα, Προσβολή προσωπικότητας. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 1209 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου.

Info Post

  Απόφαση 1209 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αγωγή αναγνωριστική, Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 2007 / 2013  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Έννομο συμφέρον , Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο

Info Post

Απόφαση 2007 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Έννομο συμφέρον , Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 1364 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Παρέμβαση, Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο

Info Post

  Απόφαση 1364 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Παρέμβαση, Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 174 / 2014  (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Εκούσια διαδικασία , Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο.

Info Post

  Απόφαση 174 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Εκούσια διαδικασία , Διόρθωση εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο. Περίληψη:

ΑΠ Απόφαση 2616 / 2008  (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Ακυρότητα απόλυτη, Παραγραφή, Αναιρέσεων συνεκδίκαση, Πολιτική αγωγή, Δικηγόροι, Κακοδικίας αγωγή

Info Post

  Απόφαση 2616 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Ακυρότητα απόλυτη, Παραγραφή, Αναιρέσεων συνεκδίκαση, Πολιτική αγωγή, Δικηγόροι, Κακοδικίας αγωγή...

ΑΠ Απόφαση 605 / 2013  (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Δασικά αδικήματα, Κατάληψη δημοσίου κτήματος. Περίληψη: Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδικήματα: α) Αυθαίρετη κατάληψη δημόσιας δασικής έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα. β) Παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3 Ν. 998/1979. Λόγοι αναιρέσεως α) Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Α. Ανεπαρκής αιτιολογία: α) αν δεν εκτίθεται ότι ο αναιρεσείων γνώριζε ότι η καταληφθείσα δασική έκταση ανήκα στην αδιαμφισβήτητη κατοχή του Δημοσίου β)αν δεν παρατίθεται κανένα περιστατικό από το οποίο να προκύπτει η φύση της επίδικης έκτασης ως δασικής. Για τον ΟΤΑ ισχύουν οι διατάξεις περί καταλήψεως Δημοσίου Κτήματος. Αναιρεί. Παραπέμπει.

Info Post

  Απόφαση 605 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Δασικά αδικήματα, Κατάληψη δημοσίου κτήματος. Περίληψη:

Άρειος Πάγος 439/2016 Δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη συνεχούς απουσίας του μισθωτού, θεωρούμενης ως σιωπηρή οικειοθελής αποχώρηση. Σύμβαση εργασίας, η οποία διέπεται από Κανονισμό του εργοδότη, που έχει ισχύ νόμου και προβλέπει ότι η σύμβαση λύεται εκτός άλλων περιπτώσεων και ένεκα αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας του μισθωτού επί τριάντα εργάσιμες ημέρες, θεωρούμενης ως οικειοθελούς αποχωρήσεως

Info Post

  Άρειος Πάγος 439/2016 Δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη συνεχούς απουσίας του μισθωτού, θεωρούμενης ως σιωπηρή οικειοθελής αποχώρηση. Σ...

Άρειος Πάγος 459/2016 Εργατικό ατύχημα - Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων απ’ αυτούς

Info Post

Άρειος Πάγος 459/2016 Εργατικό ατύχημα - Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα, χρηματικής ικανοποίησης λ...

Άρειος Πάγος 272/2017 - Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία, εκτός αν η εξαίρεση από την αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη.

Info Post

Άρειος Πάγος 272/2017 - Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σ...

Άρειος Πάγος 411/2016 Δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου από τη μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης (Δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου από τη μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης)

Info Post

  Άρειος Πάγος 411/2016 Δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου από τη μη καταβολή πλήρους αποζημίω...

Προεδρικό Διάταγμα 19/2017 - ΦΕΚ 33/Α/17-3-2017 - Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. για ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων - Τι προβλέπεται

Info Post

  Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. για ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων - Τι προβλέπεται Η ηλεκτρονική εγγραφή της υπόθεσης ...

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
Ολομελείας Αρείου Πάγου 1/2016   Αναίρεση. Πολιτική Δικονομία. Παράβαση νόμου. Εμπίπτουν η μη αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου προς κάλυψη κενού, αν και δικαιολογούνταν, όπως και η αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου, όταν δεν δικαιολογείται.   Διανομή. Εκούσιος πλειστηριασμός. Διατάσσεται επί ανέφικτης ή ασύμφορης αυτούσιας διανομής. Νομική φύση και νομοθετικό καθεστώς. Αποτελεί πώληση, στην οποία εφαρμόζονται, πλην των ρητώς παραπεμπομένων διατάξεων του αναγκαστικού πλειστηριασμού, πρώτα οι διατάξεις για τη διανομή και έπειτα οι λοιπές διατάξεις για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό.   Προσημείωση υποθήκης. Ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται με κατασχόντα και τυγχάνει υποχρεωτικώς προσεπίκλησης στη δίκη διανομής. Δικαιώματα. Δικαιούται να ζητήσει κι επί εκούσιου πλειστηριασμού λόγω αδυναμίας αυτούσιας διανομής την καταβολή ή δημόσια κατάθεση του ποσού της απαίτησης από το πλειστηρίασμα κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την αυτούσια διανομή.

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 1/2016   nomikakaiepikaira Αναίρεση. Πολιτική Δικονομία. Παράβαση νόμου. Εμπίπτουν η μη αναλ...

Ολομελείας Αρείου Πάγου 3/2016   Νόμος. Αναδρομικότητα. Επιτρέπεται εφόσον δεν προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Προσβολή δικαιολογείται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας.   Σύνταγμα. Ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει όχι μόνο εμπράγματα, αλλά και ενοχικά δικαιώματα αναγνωρισμένα ή απλώς γεγεννημένα με νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποίησης. Μη αναδρομική εξομοίωση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου με αγωγή διαζυγίου ως προς το κληρονομικό δικαίωμα συζύγου ως αντισυνταγματική και πέραν της βούλησης του νομοθέτη.   Κληρονομία. Σύζυγος. Αποκλεισμός κληρονομικού δικαιώματος επί αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο. Λόγος διαζυγίου το δικαίωμα δικαστικής διάπλασης προς λύση του γάμου με αγωγή της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Δεν εμπίπτει η αίτηση συναινετικού διαζυγίου προ της δεύτερης δήλωσής της σχετικής συμφωνίας ενώπιον δικαστηρίου ελλείψει βεβαιότητας για λύση του γάμου.

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 3/2016 Νόμος. Αναδρομικότητα. Επιτρέπεται εφόσον δεν προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Προ...

Ολομελείας Αρείου Πάγου 2/2016 - Σύνταγμα. Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά & Πολιτικά Δικαιώματα. Ισότητα. Υποχρέωση του νομοθέτη για ισότιμη μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων, καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων. Αντισυνταγματικότητα δυσμενούς ρύθμισης που εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος ορισμένων και κάλυψη του κενού με εφαρμογή της ευμενούς ρύθμισης υπέρ των λοιπών.   Δάνεια. Αγρότες. Περιορισμός συνολικής οφειλής στο διπλάσιο του κεφαλαίου για συμβάσεις καταγγελθείσες ή αλληλόχρους λογαριασμούς κλεισθέντες μέχρι 31.11.2000. Εξαιρετική ρύθμιση από λόγο γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος απτόμενο της οικονομικής αδυναμίας των εν λόγω οφειλετών. Μη επέκταση της ρύθμισης σε οφειλές αγροτών μεταγενεστέρως μη εξυπηρετούμενες σύμφωνη προς αρχή ισότητας. Μειοψηφία. Αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ υπερήμερων αγροτών άνευ επαρκούς λόγου ενόψει της μη αδυναμίας παροχής για χρηματικές οφ

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 2/2016 nomikakaiepikaira Σύνταγμα. Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά & Πολιτικά Δικαιώματα. Ισότητα. Υπο...

Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015 Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015 Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι» Του Βασιλείου Α. Χατζ...

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016