Αναρτήσεις

Οδηγός για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων από την Ένωση Τραπεζών ν. 4469/2017

ΑΠ 653/2017 - ΠΟΙΝΙΚΟ - Ενδοοικογενειακή βία - Στην έννοια της οικογένειας περιλαμβάνονται: α) σύζυγοι ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, β) συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια, γ) η μόνιμη σύντροφος του άνδρα ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας τα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και οι τέως συζύγους

ΑΠ 34/2017 - ΔΙΑΖΥΓΙΟ - Λύση γάμου λόγω τετραετούς διάστασης - Εκκρεμοδικία

Προσβολή πατρότητας: Προϋποθέσεις, διαδικασία - αρμοδιοτητα και έννομα αποτελέσματα - σχετικά θέμάτα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - Τέλος οι ειδικές άδειες για μικροεργασίες και επισκευές

Α.Π. 169/2017 - Παράβαση καθήκοντος υπαλλήλων της Πολεοδομίας - Άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα

ΑΠ 109/2012 – Προσβολή προσωπικότητας και ποινικά κολάσιμες πράξεις

ΕφΑθ 1143/2016 Προσβολή προσωπικότητας - Ειδική διαδικασία 681Δ ΚΠολΔ - Ειδησεογραφικό ιστολόγιο - Δημοσιογράφος και κάτοχος ιστολόγιου - Εξύβριση - Συκοφαντική δυσφήμηση - Γνώση αναλήθειας γεγονότος - Δικαιολογημένο ενδιαφέρον - Παθητική νομιμοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Συκοφαντική δυσφήμηση - ΑΡΙΘ 1767/2015-ΠΟΛΠΡΩΤ ΑΘΗΝΩΝ 20000 ευρώ αποζημίωση για προσβολή (και) μέσω twitter

ΠολΠρ ΑΘ 373/2016 : Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν στοιχειοθετείται από τη λήψη γνώσης εκ μέρους των δικαστικών οργάνων δικογράφων,

Ολομελείας Αρείου Πάγου 3/2016 Νόμος. ΑναδρομικότηταΣύνταγμα. ΙδιοκτησίαΚληρονομία. Σύζυγος. Αποκλεισμός κληρονομικού δικαιώματος επί αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο

Ολομελείας Αρείου Πάγου 2/2016 - Σύνταγμα. Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά & Πολιτικά Δικαιώματα. Ισότητα. Υποχρέωση του νομοθέτη για ισότιμη μεταχείριση ουσιωδώς..........Δάνεια. Αγρότες. Περιορισμός συνολικής οφειλής στο διπλάσιο του κεφαλαίου για συμβάσεις καταγγελθείσες ή αλληλόχρους λογαριασμούς κλεισθέντες μέχρι 31.11.2000. Εξαιρετική ρύθμιση

Αρείου Πάγου 1642/1998 Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Αποκλειστική προθεσμία. Στην προθεσμία για άσκηση αγωγής για την αποζημίωση απόλυσης εφαρμόζονται οι διατάξεις για αναστολή παραγραφής. Δικηγόροι. Αποχή. Ανωτέρα βία

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς 619/2016 - Γενικοί όροι συναλλαγών. Καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις - Ερμηνεία δικαιοπραξιών - Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών - Καλή πίστη - Τράπεζες - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Παροχή σε ξένο νόμισμα

Αρείου Πάγου 1122/2014 Αναίρεση. Πολιτική Δικονομία. Επί απόρριψης ανακοπής ερημοδικίας θεωρείται ότι απευθύνεται και κατά της ερήμην απόφασης, εφόσον δεν παρήλθε η προθεσμία αναίρεσης της τελευταίας. Έλλειψη ακρόασης. Απαράδεκτος ισχυρισμός ως λόγος αναίρεσης επί μη προβολής στο Εφετείο. Παράβαση ΕΣΔΑ ως λόγος αναίρεσης. Υπάγεται στην παράβαση νόμου και για το ορισμένο απαιτείται έκθεση συγκεκριμένων παραβάσεων.

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας 153/2016 Σύμβαση εργασίας. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόστιμα. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει σταθερό ποσό προστίμου για μη αναγραφή εργαζομένου στους πίνακες προσωπικού εργοδότη, χωρίς δυνατότητα διακύμανσης υποκείμενης κατά τα κριτήρια του σχετικού νόμου.

Ολομελείας Αρείου Πάγου 1/2016 Αναίρεση. Πολιτική Δικονομία. Παράβαση νόμου. Εμπίπτουν η μη αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου προς κάλυψη κενού, αν και δικαιολογούνταν, όπως και η αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου, όταν δεν δικαιολογείται. Διανομή. Εκούσιος πλειστηριασμός. Προσημείωση υποθήκης

Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Α.Π. 631/2016 - Για την θεμελίωση της από το άρθρο 281 ΑΚ προβλεπόμενης ένστασης της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη και η συμπεριφορά του δικαιοπαρόχου του αποκτώντος

Αίτηση αναίρεσης λόγω παραμόρφωσης εγγράφου - Α.Π. 684/2016 - Συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το δικαστήριο σε αποδεικτικό, με την έννοια των αρθρ. 339 και 432 ΚΠολΔ έγγραφο, περιεχομένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισμα επιζήμιο για τον αναιρεσείοντα

Λόγος αναίρεσης όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά μέσα - Α.Π. 516/2016 - Για την ίδρυση του παραπάνω λόγου αναίρεσης αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του

Λόγος αναίρεσης διότι δεν ελήφθη υπόψη ένορκη βεβαίωση - Α.Π. 580/2016 - Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωμένο να λάβει υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγματικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη με το αποδεικτικό μέσο ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης, επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης

Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως - Α.Π.551/2016 - Όταν στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δε μπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη

Νομή κινητού - Α.Π. 552/2016 - Εφόσον το πράγμα είναι κινητό, ο νομέας χάνει τη νομή του από τη στιγμή που ο κάτοχος θα εκδηλώσει τη μεταστροφή της βουλήσεώς του και γι αυτό ο αποβληθείς νομέας έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απόδοση της νομής του από τον κάτοχο, που πλέον νέμεται επιλήψιμα απέναντί του. Η προαναφερόμενη ενοχική σχέση μεταξύ του νομέα και κατόχου μπορεί, εκτός των άλλων, να είναι η σύμβαση εντολής ή η σύμβαση χρησιδανείου

ΔΙΑΘΗΚΗ - Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη - Α.Π. 553/2016 - Είναι όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Δεν αποκλείεται κατά νόμο ή συνύπαρξη στο πρόσωπο του διαθέτη και των δύο περιπτώσεων ανικανότητας

Επίδοση δικογράφου σε πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό - Α.Π. 571/2016 - Η σχετική αίτηση απευθύνεται προς την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία γίνεται η επίδοση, η δε επίδοση διενεργείται είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο γίνεται είτε σύμφωνα με τον τύπο ή τη διαδικασία που επιθυμεί ο επισπεύδων, αρκεί να μην αντιβαίνει στη νομοθεσία του κράτους στο οποίο γίνεται η επίδοση και αποδεικνύεται από βεβαίωση που συντάσσει η αρμόδια αρχή του κράτους όπου έγινε η επίδοση, σύμφωνα με την οποία (βεβαίωση) θα προσδιορίζεται ο τύπος, η ημερομηνία εκτελέσεως της επιδόσεως και το πρόσωπο που παρέλαβε το επιδοτέο έγγραφο

Προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς - Χρόνος έναρξης αυτής - Α.Π. 572/2016 - Από τις διατάξεις των άρθρων 157 και 1857 παρ. 2 του ΑΚ προκύπτει ότι η αγωγή για την ακύρωση της αποδοχής της κληρονομίας που οφείλεται σε εξακολουθητική πλάνη, παραγράφεται μετά από ένα εξάμηνο, το οποίο αρχίζει αφότου παρήλθε η κατάσταση αυτή, από την άρση δηλαδή της πλάνης

Κτηματολογική Διόρθωση - Α.Π. 584/2016 - Η ανεπάρκεια των αιτιολογιών πρέπει να αφορά αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς και όχι επιχειρήματα και συμπεράσματα που αντλεί ο δικαστής από τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί. Η σύντομη, διατύπωση του αιτιολογικού δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως, αρκεί τα πραγματικά περιστατικά να περιγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα

ΑΣΤΙΚΟ - ΝΟΜΗ - Στοιχεία δικογράφου αγωγής σε περίπτωση νομής - Α.Π. 585/2016 - Α) η ύπαρξη νομής από τον ενάγοντα, τόσο κατά τον χρόνο της διατάραξης όσο και κατά τον χρόνο της άσκησης της αγωγής, την οποία νομή συνιστούν οι υλικές και εμφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισμό του και εκδηλώνουν τη βούλησή του να το εξουσιάζει ως δικό του και Β) η προσβολή αυτής από τον ενάγοντα με διατάραξη που γίνεται παράνομα και χωρίς την βούλησή του

Διεκδικητική αγωγή - Α.Π. 587/2016 - Η μη μνεία των λεπτομερειακών στοιχείων (σε συγκεκριμένο Υποθηκοφυλακείο του τόμου και του αριθμού) της μεταγραφής (σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου) δεν συνιστά εννοιολογικό ισοδύναμο της μη μεταγραφής της συμβολαιογραφικής συναλλαγής και δεν συνεπάγεται την παραβίαση των σχετικών ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 1033, 1192, 1198 ΑΚ, υπό την έννοια ότι (εν τοιαύτη περιπτώσει) δεν είναι καταλογιστέο στο δικαστήριο, ότι αρκέσθηκε σε λιγότερα των απαιτουμένων από τις εν λόγω διατάξεις στοιχεία

Τακτική και Έκτακτη χρησικτησία - Α.Π. 593/2016 - Για την τακτική χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής με καλή πίστη και νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο για μια δεκαετία, ενώ με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη νομή αυτού με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του

Σύμβαση του συμβιβασμού - Α.Π. 617/2016 - Για τη σύναψη της σύμβασης συμβιβασμού απαιτείται πρόταση από το ένα συμβαλλόμενο μέρος με περιεχόμενο τη διάλυση της έριδας ή αβεβαιότητας, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και αποδοχή της πρότασης από το άλλο μέρος. Οι σχετικές δηλώσεις βουλήσεως και οι πράξεις των μερών που περιέχονται στην πρόταση και την αποδοχή, αποτελούν πραγματικά περιστατικά η συνδρομή των οποίων κρίνεται ανέλεγκτα από το δικαστήριο της ουσίας

ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Α.Π. 616/2016 - Απαιτείται να είναι ιδιοχείρως γραμμένη ολόκληρη η διαθήκη απ' αρχής μέχρι τέλους, το οποίο επισημαίνεται με την επίσης ιδιοχείρως γραμμένη υπογραφή του διαθέτη. Χρονολογείται κατά τρόπο που να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος

ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Α.Π. 618/2017 - Ψευδής ή εσφαλμένη χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Απλές προσθήκες σε περιθώριο ή σε υστερόγραφο υπογράφονται από το διαθέτη, διαφορετικά θεωρούνται ως να μην έχουν γραφεί. Διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα ή άλλα τέτοια εξωτερικά ελαττώματα βεβαιώνονται από το δικαστήριο που δημοσίευσε τη διαθήκη και μπορούν κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρουν ολικά ή μερικά την ακυρότητα της διαθήκης.

ΠΟΙΝΙΚΟ - ΑΠ 1666/2016 - Πρακτική εφαρμογή του ν. 4411/2016Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη

ΠΟΙΝΙΚΟ - Α.Π.1920/2016 - Εφαρμογή του ν.4411/2016Αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.

ΠΟΙΝΙΚΟ - ΑΠ 1928/2016 - Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης

Απόρριψη αιτήματος αναβολής, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης. Αντίθετη μειοψηφία - Τρ.Πλημ.Πατρ. 3341/2014:

Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων

ΜΠρΑθ 4186/2016 Δικαστική πληρεξουσιότητα - Τακτική Διαδικασία - ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης. ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για τη συμπλήρωση της ανωτέρω έλλειψης ως προς τη δικαστική πληρεξουσιότητα των δικηγόρων των εναγόντων και της δεύτερης των εναγομένων με την προσκομιδή των σχετικών νόμιμων πληρεξουσίων