Αναρτήσεις

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ - ΝΟΜΗ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΥΝΝΟΜΗ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - Το Ειρηνοδικείο Κατερίνης εξέδωσε την υπ αριθ 4/2018 απόφαση που αφορά "καταπατητές" εξ αιδαρέτου συγκυρίους αγρότες στο με αριθ 458 κληροτεμάχιο ....Αγωγή προστασίας της νομής από αποβολή και αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία λόγω απώλειας καρπών από την αφαίρεση πράγματος. Επιτρεπτή η σώρευση. Εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα κληροτεμαχίου γεωργοκτηνοτροφικής αποκατάστασης. Κοινωνία δικαιώματος. Προσβολή νομής από συννομέα σε διαιρετό κατά χρήση τμήμα. Δεν υφίσταται χρησικτησία σε διαιρετό τμήμα κληροτεμαχίου αν δεν έχει κηρυχθεί διαιρετό με απόφαση περί ανωμάλου δικαιοπραξίας. Για την ύπαρξη προσβολής συννομέα απαιτείται και πλήρη αναφορά της προσβολής και των υπολοίπων συννομέων, αφού υφίσταται κοινωνία δικαιώματος. Δεν δίδεται αποζημίωση για την χρήση αγρού. Απορρίπτει την αγωγή.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Αριθμός 459/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα - Με τη κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η αντιμωλία των διαδίκων εκδοθείσα κατά την εκούσια διαδικασία με αριθμό 6168/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε τις εφέσεις των διαδίκων κατά της 2970/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με αυτή είχε τεθεί σε μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση ο πρώτος αναιρεσίβλητος, κατά μερική ουσιαστική παραδοχή σχετικής αίτησης της αναιρεσείουσας και είχε διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης καθώς και εποπτικό συμβούλιο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΑ ΑΚ - Η δικαστική συμπαράσταση κυρήσσεται με δικαστική απόφαση. Δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική συμπαράσταση Αν ο καθ' ου πάσχει από διανοητική ή ψυχική διαταραχή, δικαίωμα να ζητήσουν την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση έχουν ο ίδιος ο πάσχων, ο σύζυγος αυτού, οι γονείς του, τα τέκνα του,

Δικαστική συμπαράσταση. Αντικατάσταση συμπαραστάτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων (προχωρημένη ηλικία). Αντικατάσταση μέλους εποπτικού συμβουλίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 12269/2011)

ΜΠρΑθ 10504/2017 Δεν απαιτείται για το υποστατό της ανταγωγής η επίδοσή της κατ’ άρθ. 238 § 1 ΚΠολΔ στους συνεναγόμενος απλούς ομοδίκους του αντενάγοντος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστική συμπαράσταση προσώπου ανίκανου για δικαιοπραξία σε Αστικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Α. Πράξεις του δικαστικού συμπαραστάτη Οι διατάξεις περί δικαστικής συμπαράστασης στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1666 έως και 1688) δεν κάνουν ειδική αναφορά στις πράξεις που μπορεί να

ΜΠρΠειρ 1703/2011 Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα -. Εμφάνιση της συμπαραστατέας στο ακροατήριο χωρίς τη συμπαράσταση δικηγόρου, θεωρείται δικονομικώς απούσα. Παρέμβαση σε δίκη για θέση προσώπου υπό δικ. συμπαράσταση δύνανται να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δικ. συμπαράσταση, σύμφωνα με την ΑΚ 1667 α'.

Φορολογική δήλωση συζύγων: Αυτοτέλεια των φορολογικών υποχρεώσεων και χωριστή βεβαίωση φόρου (ΣτΕ 330/2018) Ολόκληρη η απόφαση του ΣτΕ - Η υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης προϋποθέτει συναίνεση και των δύο συζύγωνΣτΕ Β΄ Τμ. 330/2018

Αριθμός 15/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1871, 1872, 1882 και 1825 ΑΚ προκύπτει ότι στοιχεία της περί κλήρου αγωγής, που ασκείται από μεριδούχο, ο οποίος στηρίζει το κληρονομικό του δικαίωμα στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, είναι ο θάνατος του κληρονομουμένου, το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον κληρονομούμενο, το ότι ο κληρονομούμενος είχε την κυριότητα ή μόνο τη νομή ή κατοχή των κληρονομιαίων αντικειμένων, τα οποία ο εναγόμενος κατακρατεί ως κληρονόμος (PRO HEREDE) αντιποιούμενος το κληρονομικό δικαίωμα και επίσης το αίτημα να αναγνωρισθεί το κληρονομικό δικαίωμα, κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας και να αποδοθεί η κληρονομία ή κάποιο αντικείμενο αυτής, κατά το ποσοστό αυτό.

Αριθμός 14/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Με τη διάταξη της παρ. 2 περίοδος 2 του άρθρου 9 του α.ν. 1909/1939 "περί αναλήψεως υπό του κράτους της διαχειρίσεως των εν Ελλάδι κτημάτων ανταλλαγμένων μουσουλμάνων", επιτράπηκε με βασιλικά διατάγματα η επέκταση και επί των κτημάτων αυτών των περί διοίκησης, εκποίησης και προστασίας των δημόσιων κτημάτων διατάξεων του από 11 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν.1539 και 1540/1938 ή ορισμένων από τις εν λόγω διατάξεις και ο καθορισμός διαδικασίας εξώδικης λύσης των εκκρεμών ή μη διαφορών, είτε ανάγονται οι τελευταίες σε πραγματικά ή ενοχικά δικαιώματα με τον περιορισμό, όμως, ότι με την εν λόγω διαδικασία δεν μπορεί να αποκλειστεί οριστικά η αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων. Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Β.Δ/τος της 24.10/31.10.1949 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων", που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 9 του α.ν. 1909/1939", ορίζεται ότι

Αριθμός 13/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολΔικ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, ο οποίος ισχύει από 1-1-2016, ως εκ του χρόνου άσκησης της ένδικης αναίρεσης, κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των αποφάσεων Μονομελών ή Πολυμελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο: 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, 2) αν το δικαστήριο δε συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ή δεν έχει καθ' ύλη αρμοδιότητα και 4) αν παράνομα αποκλείστηκε η δημοσιότητα της διαδικασίας. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισμένους λόγους, που αναφέρονται περιοριστικούς στο νόμο

Αριθμός 11/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - είχε γίνει δεκτή, κατά ένα μέρος, ως ουσιαστικά βάσιμη αγωγή του αναιρεσείοντος, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητας αυτού στο ακίνητο, που περιγράφεται.Κατά τις διατάξεις του ΒΡΔ των νόμων 8 παρ. 1 κωδ. (7.39), 9 παρ. 1, Β (50.14), 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ. 1 Πανδ. (18.1) και 7 παρ. 3 Πανδ. (32.3), που ίσχυαν και στη Θεσσαλία από την απελευθέρωσή της, δηλαδή από το έτος 1881, κατά τις οποίες , σύμφωνα με το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ κρίνεται η κτήση κυριότητας, εφόσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το χρόνο που αυτές ίσχυαν ήταν επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με χρησικτησία σε ακίνητα, έστω και αν αυτά ανήκαν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της χρησικτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ήταν η άσκηση φυσικής εξουσίας στο ακίνητο επί συνεχή τριακονταετία, με διάνοια κυρίου και με καλή πίστη δηλαδή με την ειλικρινή πεποίθηση του νομέα ότι δεν προσβάλλει κατ' ουσία το δικαίωμα κυριότητας τρίτου,

Αριθμός 10/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Με την τελευταία απόφαση είχε γίνει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, αγωγή των αναιρεσιβλήτων, με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί η μεν πρώτη ψιλή κυρία η δε δεύτερη επικαρπώτρια του ακινήτου, που περιγράφεται και να υποχρεωθούν οι αναιρεσείοντες να τους το αποδώσουν. Η αίτηση ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (ΚΠολΔικ 552, 553, 556, 558. 564, 566 παρ.1).

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ολοσχερής καταστροφή αυτοκινήτου. Ορισμένο αγωγής. Συνυπολογισμός αξίας υπολειμμάτων ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 139/2013Αυτοκινητικό ατύχημα από ρυμουλκό όχημα, που συνδέεται με ρυμουλκούμενο. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1827/2013Ολοσχερής καταστροφή αυτοκινήτου. Ορισμένο αγωγής. Συνυπολογισμός αξίας υπολειμμάτων. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 139/2013Αναγνώριση υποχρέωσης εφάπαξ καταβολής διαφυγόντων κερδών. Αναγνώριση καταβολής αποζημίωσης με την προσαύξηση του τόκου επιδικίας. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014Οχήματα που εισέρχονται από χωματόδρομο σε χωματόδρομο. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2550/20121Ένσταση αυτοδιακινδύνευσης επιβάτη οχήματος. Από φιλοφροσύνη μεταφορά προσώπου με αυτοκίνητο. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2003/2013Παραμέληση από γονέα καθήκοντος εποπτείας ανηλίκου, που επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα τρίτου και τραυματίστηκε από πτώση. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 272/2014Καταβολή αποζημίωσης σε κεφάλαιο εφάπαξ σε αυτοκινητικό ατύχημα. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014Ασφάλιση ίδιων ζημιών αυτοκινήτου. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3417/2013Σώρευση στην διαδικασία των αυτοκινήτων αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014Αντισυνταγματική η διάταξη περιορισμού ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 352/2014Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής γονέα από θανόντα τέκνο λόγω αδικοπραξίας. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 463/2012Συνυπαιτιότητα πεζού που διέσχισε το οδόστρωμα εκτός διαβάσεων πεζών. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1360/2010Προσδιορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ή ψυχικής οδύνης. Μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγματος. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 71/2011Έλκηθρο με μηχανική δύναμη (snowmobile). Υποχρεωτική η ασφάλισή του για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1007/2011Διαπίστωση της μέθης στην οδήγηση αυτοκινήτου με άλλα αποδεικτικά μέσα, εκτός αλκοτέστ και αιμοληψίας. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1046/2011Λύση σύμβασης ασφάλισης αυτοκινήτου, καταγγελία από τον ασφαλιστή. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 510/2009Πρόσληψη, απόλυση οδηγών λεωφορείων ΚΤΕΛ. Απόλυση προσωπικού ΚΤΕΛ. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1499/2010Αποζημίωση προσωπικού ΚΤΕΛ λόγω συνταξιοδότησης. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 863/2010Η οικογένεια του θύματος στην χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από αδικοπραξία τρίτου, θείοι, ανηψιοί, μνηστή. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 995/2009

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Οι ένορκες βεβαιώσεις ως αυτοτελές αποδεικτικό μέσο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 796/2008 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ένορκες βεβαιώσεις αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο σε σχέση με τα έγγραφα και πρέπει να μνημονεύονται ειδικά στην απόφαση. Η μη λήψη αυτών υπ όψιν από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον από τον αριθμό 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγο, εφ όσον είχαν προσκομιστεί και είχε γίνει νόμιμη επίκλησή τους.Λήψη ένορκης βεβαίωσης μετά τηn συζήτηση στο ακροατήριο. Αριθμός ενόρκων βεβαιώσεων στις ειδικές διαδικασίες. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 875/2007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις ειδικές διαδικασίες λαμβάνονται υπ όψιν ένορκες βεβαιώσεις και πέραν των τριών.Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου πρέπει να μνημονεύονται ειδικά στην δικαστική απόφαση. Λήψη ένορκης βεβαίωσης μετά την συζήτηση στον πρώτο βαθμό. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 509/2011Η κλήτευση του αντιδίκου του εξετάζοντος παραδεκτώς γίνεται και με δήλωση που γίνεται στο ακροατήριο και καταχωρείται στα πρακτικά. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 509/2011Ένορκες βεβαιώσεις στις ειδικές διαδικασίες. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 61/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις ειδικές διαδικασίες οι ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, λαμβάνονται υπ όψιν μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρεςΈνορκες βεβαιώσεις στην τακτική διαδικασία. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 747/2008

Aρνηση υποθηκοφύλακα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στα βιβλία υποθηκών ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1399/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η άρνηση του υποθηκοφύλακα να εγγράψει την προσημείωση υποθήκης, που διατάχθηκε με δικαστική απόφαση, δεν προσβάλλει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσβολή της άρνησης διεξάγεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 232/2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τίθεται το πρόσωπο σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, όταν πάσχει από διανοητική διαταραχή και βρίσκεται σε πνευματική σύγχυση με συνέπεια να αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνο του τις υποθέσεις του. Εισάγεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αρκεί να τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στο αρμόδιο Γραφείο Πρόνοιας και στον υπό δικαστική συμπαράσταση

Η δικαστική συμπαράσταση κυρήσσεται με δικαστική απόφαση. Δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική συμπαράσταση Αν ο καθ' ου πάσχει από διανοητική ή ψυχική διαταραχή, δικαίωμα να ζητήσουν την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση έχουν - Διορισμός – αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη

Δικαστική συμπαράσταση. Αντικατάσταση συμπαραστάτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων (προχωρημένη ηλικία). Αντικατάσταση μέλους εποπτικού συμβουλίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 12269/2011)

Αριθμός 9/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Κατά τη διάταξη του άρθρου 558 ΚΠολΔικ, η αναίρεση απευθύνεται κατά εκείνων, οι οποίοι ήταν διάδικοι στην δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους. Αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, η αναίρεση πρέπει να απευθύνεται κατά των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - η δίκη διανομής έχει διπλό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ο ενάγων είναι συγχρόνως και εναγόμενος, όπως επίσης κάθε εναγόμενος είναι συνάμα αντίδικος του συνεναγομένου του, αφού οποιοσδήποτε από τους εναγομένους μπορεί με αίτησή του, που δεν έχει χαρακτήρα ανταγωγής, να ζητήσει τη διάπλαση της έννομης σχέσης κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που επιδιώκεται με την αγωγή ...

Αριθμός 8/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Η νομική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται με τη νομική εκτίμηση του εφαρμοστέου κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ.1 Κ.Πολ.Δ., αν το δικαστήριο για το σχηματισμό της περί νομικής επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόμος προς θεμελίωση του δικαιώματος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματος της αγωγής ελέγχεται ως παραβίαση από τους αριθμούς 14 ή 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.

ΝΟΜΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Αριθμός 7/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Από τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ,, κατά την οποία "αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο ή ένα μέρος από το αντικείμενο δίκης που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει δικαίωμα να παρέμβει κυρίως σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας", σαφώς προκύπτει ότι ο κυρίως παρεμβαίνων, ο οποίος γίνεται αντίδικος αμφοτέρων των αρχικών διαδίκων ως επιδιώκων την υπέρ αυτού έκβαση της δίκης, δεν μπορεί να επιζητεί με την παρέμβασή του την επιδίκαση σε αυτόν αντικειμένου διαφόρου εκείνου για το οποίο ερίζουν οι αρχικοί διάδικοι της δίκης, στην οποία παρενέβη ή πλέον του αντικειμένου αυτού. Ειδικότερα σε δίκη διατάραξης της νομής ο κυρίως παρεμβαίνων δεν μπορεί να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι είναι κύριος της επίδικης εκτάσεως

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - Αριθμός 6/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Με την τελευταία απόφαση είχε γίνει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, η από 2908-2001 από το άρθρο 936 ΚΠολΔικ ανακοπή των αναιρεσιβλήτων, ακυρώθηκε η με αριθμό .../2001 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή και αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κυριότητας αυτών στα περιγραφόμενα ακίνητα

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ - Αριθμός 5/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα - Από τις διατάξεις των άρθρων 798, 799 και 800 ΑΚ προκύπτει ότι η εξώδικη εκούσια διανομή ενός κοινού αντικειμένου, η οποία ρυθμίζεται από τις ανωτέρω διατάξεις και η οποία επιφέρει την λύση της κοινωνίας, προϋποθέτει σύμβαση μεταξύ όλων των κοινωνών, που έχει ως αντικείμενο την αμοιβαία μεταβίβαση των μερίδων τους, εις τρόπον ώστε κάθε ένας από τους κοινωνούς να αποκτήσει πλήρες δικαίωμα στο συγκεκριμένο τμήμα του κοινού πράγματος που περιέρχεται εις αυτόν. Η πραγματοποιούσα την λύση της κοινωνίας αυτούσια διανομή του κοινού πράγματος (κινητού ή ακινήτου) προϋποθέτει ότι το κοινό αντικείμενο είναι διαιρετό και δύναται να διανεμηθεί μεταξύ των κοινωνών,

ΑΠ 21/2001: Η ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΚΑΙΤΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΚΑΘ' ΟΥ, MONO ΟΤΑΝ Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ - ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ | ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ | ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΑΠ 206/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Η παραπάνω δικαστική απόφαση όπως και οι ΑΠ 175/09, ΑΠ 112/03 ενστερνίζονται την άποψη ότι ακόμη και σε όσες ειδικές διαδικασίες δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων αρκεί για την προφορική προβολή των ισχυρισμών η αναφορά στις προτάσεις που κατατίθενται επί της έδρας. Οι ως άνω δικαστικές αποφάσεις αφορούσαν το προ του ν. 4335/2015 νομοθετικό καθεστώς

Αριθμός 114/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2’ Πολιτικό Τμήμα - Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 114/2017 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου «...από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 παρ . 3 του ν. 2112/1920 και 173, 200 και 288 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας ή λοχεία ή στην κατά το νόμο 3514/1928 στράτευσή του, αλλά σε άλλη αιτία

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (Δικαστική απόφαση) Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1936/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Προσωρινή επιδίκαση διατροφής στο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του και πριν ακόμη ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητάς του

Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι κληρονομητή Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 2/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ

Πρακτικά συμβιβασμού κατ' άρθρο 209 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταγραφή αυτών Μεταγράφεται στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου το πρακτικό συμβιβασμού κατ' άρθρο 209 ΚΠολΔ, όταν αφορά σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο;

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - Πρακτικό Συμβιβασμού (άρθρο 208 και 209 ΚΠολΔ) - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΠ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ - Πέραν του εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 871-872 του ΑΚ), ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά την τροποποίηση με το Ν.4335/2015) προβλέπει τα ακόλουθα είδη συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδίκη: α) την εξωδικαστική συμβιβαστική επέμβαση του Ειρηνοδίκη πριν την άσκηση αγωγής (άρθρα 209 ,210, 212,213 και 214 του ν. ΚΠολΔ, μετά

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Από τις διατάξεις των άρθρω ν 1 επ. του Ν.1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» , του άρθρου 2 παρ.1 και 4 του Α.Ν. 263/1968 «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» και του άρθρου 15 του Ν.719/1977 , προκύπτει ότι κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος ή οιουδήποτε κτήματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του Κράτους ( όπως πχ. κοινοχρήστων χώρων, αιγιαλού, παραλίας, οδώνκλπ.)-πλην δασών και δασικών εκτάσεων , όπως θα εκτεθεί κατωτέρω- συντάσσεται από..

ΣτΕ: «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Δημοσίου δεν αποτελούν κοινόχρηστα πράγματα και μπορούν να μεταβιβασθούν» - Η υπ΄ αριθ. 4883/2014 [1] απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως της 234/24.4.2013 αποφάσεως της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 1020/25.4.2013),

ΣτΕ 1203/2017 [Κτηματολογιο και κυρωση δασικων χαρτων] Διάφορα, Διοίκηση και Πολιτικές, Φυσικό Περιβάλλον Περίληψη Νομίμως καταρχήν, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και η Διοίκηση έχει κινήσει τόσο τη διαδικασία του Κτηματολογίου όσο και αυτήν του Δασολογίου (ΣτΕ 807/2016 επταμ.). Περαιτέρω, όμως, η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, η οποία, μάλιστα, έχει κινηθεί, κατά βάση, για περιοχές του αστικού, κυρίως, χώρου ήδη από το έτος 2008 (πρόγραμμα Forest Map), δεν έχει προοδεύσει σε σημαντικό βαθμό, αφού ελάχιστες

Απόφαση 411 / 2012 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα - Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αφορά τη δυνατότητα απόκτησης κυριότητας επί ακινήτων του δημοσίου πρωτοτύπως, και συγκεκριμένα με βάση χρησικτησία. Πριν από το έτος 2003 γινόταν δεκτό ότι τα ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο, και συγκεκριμένα όσα βάσει των στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης χαρακτηρίζονταν ως διαθέσιμα, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας

Άρειος Πάγος 4/2013 Χρησικτησία ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της χρησικτησίας

Συναινετικό Διαζύγιο Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 4509/2017, (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017.) Ενώπιον Συμβολαιογράφου - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ