Αναρτήσεις

Αγωγή διαζυγίου, επιμέλειας, διατροφής και ρύθμισης επικοινωνίας τέκνων (υπόδειγμα δικογράφου)

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ - Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

ΜονΠλημΣαμ 634/2012: ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΤΡΙΜ ΠΛΗΜΜ ΚΑΤΕΡ 196/2014: Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων (άρθρο 3 ν. 3943/11) που χαρακτηρίζουν το αδίκημα αυτό ως διαρκές και υπάγουν την εκδίκασή του στην αυτόφωρη διαδικασία.Πράξη: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση

ΜονΠρΧαν 210/2014: Η διάταξη να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ΚΑΙ Η ΜονΕφΚρήτης 19/2016: Αντισυνταγματικότητα αρ. 54Α§5 του ν. 4174/2013 - (πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ). Αντίθεση και με ΕΣΔΑ

ΜονΕφΙωαν 108/2014 : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ | ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠ 277/2014: Επιτρέπεται η καταγραφή με τεχνικά μέσα δημόσιων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

ΟλΑΠ 9/2015: άρθρο 932 ΑΚ - ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου. Ελέγχεται στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή.

ΑΠ ποιν. 1360/2014: Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα εφέσεως

ΑΠ ποιν. 1016/2014: Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνον για την υποστήριξη της κατηγορίας. Παραγραφή της αξίωσης

ΑΠ 1304/2014: Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, προταθείσα το πρώτον σε μετ’ αναβολήν δίκη

ΕφΑθ 1143/2016 Εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας του 681Δ ΚΠολΔ και στα ιστολόγια

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕΙΡ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9/2016 Περίπτωση ενδεχομένου δόλου συντρέχει όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, γνωρίζοντας ότι ο υπερδανεισμός του, σε συνδυασμό με το περιορισμένο και αμετάβλητο του εισοδήματός του, θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών

ΣτΕ 1445/2016 Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα - Σύζυγοι με χωριστή κατοικία - Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα - Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) - Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα - Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα (Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα - Σύζυγοι με χωριστή κατοικία - Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα -

ΠολΠρ ΑΘ 373/2016 : Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν στοιχειοθετείται από τη λήψη γνώσης εκ μέρους των δικαστικών οργάνων δικογράφων

ΕιρΑθ 418/2016: Ληξιαρχική μεταβολή φύλου χωρίς εγχείρηση αφαίρεσης οργάνων

ΑΠ (Συμβ. ποιν) 1161/2016: στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρου 31 παρ. 2 ΚΠοινΔ), δεν απαιτείται γνωστοποίησης "εγγράφου κατηγορητηρίου"

ΑΠ ποιν. 1188/2016: αιτιολογια θανατηφόρου αυτοκινητού ατυχήματος όταν ο θάνατος επήλθε μετά πό αρκετό χρονικό διάστημα συνεπεία επιπλοκών

ΑΠ ποιν. 135/2016: αληθινή συρροή αποφυγής πληρωμής ΦΠΑ και φόρων με τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

ΑΠ ποιν. 1237/2016 : αιτιολογια καταδολίευσης δανειστών

Ακυρότητα ή όχι από τη μη αναγραφή του ΑΦΜ στο δικόγραφο - 2 αντίθετες αποφάσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 17/2016 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΠΡ ΑΘΗΝ ΑΣΦΑΛ Αριθμός αποφάσεως:4209/2016

ΑΠ 535/2016: Η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, κατ’ άρθρον 254 ΚΠολΔ, - κακή σύνθεση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΠ 5/2016΅: Για την νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

ΔΕΕ: σπουδαστική υποτροφία σε τέκνο μεθοριακού εργαζομένου

Οδηγία (ΕΕ) - πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕιρΡόδου 31/2016: Προνομιακή ικανοποίηση προηγούμενου προσημειούχου και επόμενου ενυπόθηκου δανειστή στα πλαίσια του άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας

N. 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, κτλ Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο- λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΕφΑθ: 3820/2016 : οι χρήσεις έως και το 2006 έχουν παραγραφεί, επομένως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν δικαίωμα ελέγχου

Διατάξεις Ν. 4254/2014 - Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος" (whistleblower) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 45Β ΣΤΟΝ ΚΠΔ

Εφετείο Αθηνών υπ'αριθμ. 1143/2016: Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τύπου στα ενημερωτικά ιστολόγια (blogs)

ΣΤΕ 886/2016 - Η φορολογική αρχή φέρει το βάρος αποδείξεως ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αφορούν σε εισόδημα παροχής υπηρεσιών ΚΒΣ και επιβολή προστίμου για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Αν η παράβαση αποδίδεται αφού λαμβάνεται υπόψη το ποσό που ανευρίσκεται σε τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου επιτηδευματία και σε σχέση με το οποίο δεν έχει εκδοθεί από αυτόν φορολογικό στοιχείο, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν μπορεί να στηριχθεί στο πλάσμα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ

Πότε είναι νόμιμη η αναδημοσίευση σε ιστοσελίδες και blogs (ΑΡΜ 2013/1931) Πνευματική ιδιοκτησία. Τίθεται στο αρχείο η υποβληθείσα μηνυτήρια αναφορά ως εν μέρει νόμω αστήρικτη, διότι η αναδημοσίευση από άλλες ιστοσελίδες ειδήσεων που πρωτογενώς αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα, που η καταγγέλλουσα εταιρία διατηρεί, δεν συνιστά παράβαση του νόμου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι ...

ΑΠ 1532/2013 - Παραβίαση απορρήτου προσωπικής συνομιλίας - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Λόγος άρσης του αδίκου -. Για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παραβίασης του απορρήτου της προφορικής συνομιλίας, πρέπει η αθέμιτη καταγραφή να αφορά συνομιλία, που δεν διεξάγεται δημόσια, δηλαδή δεν πρέπει κατά τη βούληση των συνομιλούντων να προορίζεται να ακουσθεί από αόριστο αριθμό προσώπων.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - Ολομέλεια ΑΠ 1/2015 : Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών Ποινική Δικονομία. Μεταβολή κατηγορίας. Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου. Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Κακουργηματική μορφή. Τέλεση κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή καθ'υποτροπή. Ποινική μεταχείριση του δράστη. Διαχρονικό δίκαιο. Διακίνηση ναρκωτικών. Εννοια - στοιχεία. Διακεκριμένη μορφή. Μικρή και μεγάλη διακίνηση - περιουσιακό όφελος. Σε περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών από περισσότερους του ενός δράστες, δεν

Απαγορεύεται η άρση απορρήτου προσωπικών (και όχι ειδησεογραφικών) ιστολογίων - εισήγησηπου βάλλει κατά της ανεπίτρεπτης άρσης απορρήτου προσωπικών ιστολογίων

ΣτΕ Αριθμός 3264/2014 : Το Διοικητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου