Αναρτήσεις

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ -

ΑΚΥΡΕΣ οι ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Η Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου 86/2017 Γενικοί όροι συναλλαγώνΑ κυρότητα. Χρηστά ήθη.Τράπεζες. Καλή πίστη Δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Δικαστήριο ΕΕ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν επαρκώς τους δανειολήπτες για τους κινδύνους Σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι ισχύει για την υποχρέωση πληροφόρησης εκ μέρους των τραπεζών

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Η 1611/2017 απόφαση – σταθμός του Εφετείου Αθηνών

Η μίσθωση κατοικίας και η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια αυτής Καταγγελία Μίσθωσης Κατοικίας και Υποχρεωτική Διάρκεια Τι ισχύει για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων και Νεότερη ενημέρωση για τροποποιήσεις - ΜΠρΘηβών 1/2017 Μίσθωση - Πάροδος συμβατικού χρόνου - Σιωπηρή ανανέωση μίσθωσης - Μονομερής εγκατάλειψη μισθίου από μισθωτή χωρίς καταγγελία - Μη παράδοση κλειδιών - Υποχρέωση καταβολής καθυστερούμενων μισθωμάτων - Τοκοφορία - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος

Όχι» στη λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου με δεδομένα υγείας των κατοίκων μικρών νησιών από την Ομάδα Αιγαίου

Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα - Ποια όργανα, σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

ΕΝΦΙΑ - ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

Χορήγηση προθεσμίας καταβολής του χρηματικού ποσού της μετατροπής της συνολικής ποινής σε δόσεις (Μονομελές Εφετείο Πειραιά, αριθμός απόφασης 99/2012) - Διατάξεις: άρθρα 82 [παρ. 8], 94 [παρ. 1], 96, 97 ΠΚ, 120 [παρ. 1-2], 551 [παρ. 2] ΚΠΔ..

Διαγραφή προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς περιεχόμενου των κλήσεων - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣτΕ 366/2014 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου. Το άρθρο 30 του ν.δ/τος 356/1974, κατά το μέρος που ορίζει ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης και στον καθ’ ού η εκτέλεση, αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΠ 114/2017 - Υ6ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΕΠΙΣΧΕΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠ Αριθμός 2/2017 - ΚΛΗΣΗ άρθρο 576 παρ.2 ΚΠολΔ - Προϋπόθεση της εγκυρότητας της κλήτευσης, συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής της στο πινάκιο, είναι ότι ο απολειπόμενος κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος, είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση, είτε είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί στη δικάσιμο κατά την οποία, αναβλήθηκε η συζήτηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ - 712/2017 ΜΜΟΝ ΠΡΩΤ ΑΘΗΝΩΝ Απόφαση σταθμός Πρωτοδικείου: Άνοιξε ο δρόμος για την κοινή επιμέλεια τέκνων

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΛΠ - Συναινετικό διαζύγιο - Αρκεί η ελληνική ιθαγένεια ενός εκ των συζύγων για να αποκτήσουν τα ελληνικά δικαστήρια δικαιοδοσία (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 429/2010)

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΛΒΑΝΩΝ - Αριθμός 670/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Τέτοια σύμβαση έχει καταρτισθεί μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. ... στη δημόσια τάξη η αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου πριν αυτή γίνει αμετάκλητη.

Διαζύγιο και Αλβανικό Δίκαιο (Διαζύγιο αλβανών στην Ελλάδα) - υπ.αρ.8272/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ - ΑΠ ΑΡΙΘΜΟΣ 934/2012 - Διατροφή. Διάδικοι Μουσουλμάνοι Έλληνες Πολίτες. Ιερός Μουσουλμανικός Νόμος. Θέματα αρμοδιότητας Μουφτή Ξάνθης και ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων. Λόγοι αναιρέσεως

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - Κατά τόπον αρμοδιότητα για τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο - Αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και του εφαρμοστέου δικαίου σε θέματα διαζυγίου με στοιχεία αλλοδαπότητας

ΑΠΟΦ 1025/2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Αναστολή κατά προστίμου αδήλωτης εργασίας σε εκπρόθεσμη προσφυγή - Δεκτή η αναστολή κατά προστίμου αδήλωτου εργαζομένου επί εκπρόθεσμης προσφυγής λόγω ανωτέρας βίας.

ΑΠΟΦ 6442/ 2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Θ' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ-Ακύρωση προστίμου ΙΚΑ για αδήλωτο εργαζόμενο - Ο έλεγχος του ΙΚΑ έγινε μετά από καταγγελία. Πώς ανεστράφησαν τα πραγματικά γεγονότα από τον καταστηματάρχη

Πότε παραγράφονται οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Αναστολή κατασχέσεων σε αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010)

Α.Π. 676/2017 - Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Η ένορκη βεβαίωση η οποία δίδεται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου κατά τις προβλέπουσες αυτήν διατάξεις θεωρείται έγγραφο κατ άρθρο 364 ΚΠοινΔ και όχι ως ένορκη κατάθεση μάρτυρα κατά το άρθρο 365 ίδιου Κώδικα, για το λόγο αυτό δεν μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αφού περιλαμβάνεται στα έγγραφα

Α.Π.371/2017 - Χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης υπό όρο - Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε αμφισβητήσεως περί την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4274/2014, είτε αυτή αναφέρεται στη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της υφ’ όρον απολύσεως [με διάταξη του Εισαγγελέως], είτε στους όρους που επιβάλλει ο τελευταίος, είτε στη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων ανακλήσεως της απολύσεως, λόγω παραβιάσεως των τεθέντων όρων αυτής.

Α.Π. 885/2017 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4411/2016 - Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα (αυτή που είχε τεθεί στο αρχείο δυνάμει της άνω διάταξης) και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του ειρημένου νόμου μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη

ΣτΕ 2151/2017 - Εντός των ορίων του Συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία

Τι ισχύει για την κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό

ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ (ΑΓΩΓΗ ) ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Α.Π. 593/2016 - Τακτική και Έκτακτη χρησικτησία - Για την τακτική χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής με καλή πίστη και νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο για μια δεκαετία, ενώ με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη νομή αυτού με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3941/2017 - Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης λόγω ρευματοκλοπής - Απορρίπτεται αγωγή αποζημίωσης εταιρείας παροχής ηλεκτρικης ενεργειας κατα πελατη της-συνδρομητη, με αντικειμενο την καταβολη του ποσου καταναλωσης (που δεν κατεβληθη λογω ρευματοκλοπής, οπως ισχυρισθηκε η εταιρεία) και των εξοδων του συνεργειου της εταιρείας.- Απορριπτεα ως μη νόμιμη η επικουρικη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού διότι η σχετική αγωγή ειναι επικουρικής φύσεως και μπορεί αν ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις από την σύμβαση ή την αδικοπραξία, ενώ εδώ η ενάγουσα στήριξε την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού στα ίδια ακριβώς πραγματικά γεγονότα στα οποία στήριξε και την κύρια βάση της - Περαιτέρω και η κύρια βάση της αγωγής είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης επειδή δεν αναφέρεται στην αγωγή το ύψος της τιμής ανά κιλαβατώρα, δεν διευκρινίζεται τι σημαινουν τα αρχικά ΑΠΕ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ που αντιστοιχούν σε οφειλόμενα επιμέρους ποσά και ποιό είναι το ποσοστό τους επί της επίδικης διαφυγούσας ενέργειας, και, δεν περιλαμβάνεται στο δικόγραφο το κείμενο "Κοστολόγησης Ωρομίσθιου Προσωπικού και Οχημάτων" της ενάγουσας εταιρίας ούτε αναφέρεται σε αυτό που μπορεί τούτο να αναγνωσθεί από τον ενδιαφερόμενο εναγόμενο. Κρίση ότι με τις παραπάνω αοριστίες δεν είναι δυνατή στον εναγόμενο η απάντηση στην αγωγή και στο Δικαστήριο η έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητάς της.

Α.Π. 618/2017 - Ιδιόγραφη Διαθήκη - Ψευδής ή εσφαλμένη χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Απλές προσθήκες σε περιθώριο ή σε υστερόγραφο υπογράφονται από το διαθέτη, διαφορετικά θεωρούνται ως να μην έχουν γραφεί. Διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα ή άλλα τέτοια εξωτερικά ελαττώματα βεβαιώνονται από το δικαστήριο που δημοσίευσε τη διαθήκη και μπορούν κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρουν ολικά ή μερικά την ακυρότητα της διαθήκης.

Α.Π.12/2017 - Χρησικτησία - Αντιφατικές Διατάξεις ως λόγος αναίρεσης - Ιδρύεται όταν υπάρχει αντίφαση των διατάξεων στο διατακτικό της απόφασης και προκαλείται τέτοια αοριστία, ώστε να εμποδίζεται η δημιουργία εκτελεστότητας της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούμενης διάπλασης ή η ύπαρξη βεβαιότητας στις σχέσεις των διαδίκων με δεδικασμένο.

Α.Π. 45/2017 - Πότε είναι ορισμένη η αναγνωριστική αγωγή-το αντικείμενο αυτής - Στην περίπτωση που η αναγνωριστική αγωγή έχει ως αντικείμενο ν' αναγνωρισθεί: α) το δικαίωμα του ενάγοντος προς ένταξη στο τακτικό προσωπικό της εναγομένης στην ανάλογη κατηγορία και στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο και β) η υποχρέωση της εναγομένης για την καταβολή των μισθολογικών διαφορών που εντεύθεν προκύπτουν από την ορθή κατά τ' ανωτέρω ένταξη, για να είναι ορισμένη αρκεί να περιέχονται σ' αυτή τα παραγωγικά του εν λόγω δικαιώματος περιστατικά και το παραπάνω αίτημα, χωρίς να είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται το ύψος των αιτουμένων μισθολογικών διαφορών με αριθμητική ανάλυση και συγκεκριμένο ποσόν.

Α.Π.74/2017 - Επίκληση πρόσθετων Ενόρκων Βεβαιώσεων Για να είναι σαφής και ορισμένη η επίκληση πρόσθετων ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου, οι οποίες προσκομίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή ενώπιον του εφετείου στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης, για την αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων, πρέπει, στην προσθήκη των προτάσεων του διαδίκου που τις προσκόμισε, να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι αυτές προσκομίζονται για την αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων του αντιδίκου, ώστε το δικαστήριο της ουσίας να κρίνει αυτές παραδεκτές και στη συνέχεια να ελέγξει, αν πράγματι προσκομίσθηκαν για τον σκοπό αυτό.