Αναρτήσεις

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε ακόμα επτά περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α' 330/24-12-2002) - Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) - ΠΟΛ. 1001/2-1-2006 - υπ αριθ. 2352/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄.

Airbnb: Δικαστική απόφαση βάζει φρένο σε μίσθωση βίλας στη Χαλκιδική

Λύση Κοινωνίας - Διανομή κοινού ακινήτου - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 274/2017 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - αγωγη διανομης και προσεπίκληση σε παρέμβαση

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤριμΕφΑθ 600/2016 - Αγωγή άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, μετά από διόρθωση πρώτης εγγραφής "αγνώστου ιδιοκτήτη" με απόφαση επί αιτήσεως 6 § 3 του ιδίου νόμου, έκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου που προήλθε μετά από πράξη εφαρμογής

Η τύχη της μίσθωσης σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου - Δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης μετά τον πλειστηριασμό μισθωμένου ακινήτου - Σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 3 του Ν 4335/2015Σύμφωνα με τα άρθρα 1009 εδ. α’ ΚΠολΔ και 614 εδ. α’ ΑΚ - Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης απαίτησης ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΕιρΛιβαδ 45/2013 [Διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου σωματείου] (παρατ. Β. Τσούμας) Περίληψη: Σε περίπτωση που ελλείπουν τα προς τη διοίκηση του νομικού προσώπου πρόσωπα ή τα υπάρχοντα κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, δεν διορίζονται ισάριθμα προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση ή αναπλήρωση αυτών, αλλά διορίζεται νέα προσωρινή διοίκηση, διότι έτσι αποτρέπεται ο σχηματισμός μικτής διοίκησης, η οποία κατά κανόνα αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του νομικού προσώπου. Διατάξεις: άρθρα 69, 83, 101, 281 ΑΚ - 16363/2011 ΜΟΝΠΡΩΤΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ) - ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( Εκουσία Δικαιοδοσία ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρειος Πάγος - Πλήρης Ολομέλεια 16/2015 Επίδομα 176 ευρώ - Ενιαίο μισθολόγιο - Η παροχή των 176 ευρώ δεν συνιστά προβλεπόμενη εκ του νόμου ευθεία και γενική αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, εξομοιούμενη με μισθό, με μόνη...

ΑΠ 1347/2012 - Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι αν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή ερημοδικίας, η ερήμην εφετειακή απόφαση, υπόκειται σε αναίρεση αφότου εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου, που απορρίπτει την ανακοπή, η οποία επίσης υπόκειται έκτοτε σε αναίρεση. Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολΔ, ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται και αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Ως ανώτερη βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του διαδίκου που ερημοδικάστηκε ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης.

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης περισσότερων δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων έχουν ασκηθεί χωριστές εφέσεις (ΔΕφΑθ)

Ειρ.Αθηνών 6430/2017 Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής: Παράνομη η εισφορά του ν. 128/1975

Αριθμός Απόφασης Α 7369/2017 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα 2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ- Με την υπ’ αριθ. 7369/2017 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, η οποία είχε εις βάρος του για την είσπραξη χρέους συνολικού ποσού 206.738,98 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων, προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ). Δια της ως άνω απόφασης, το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή και ακύρωσε την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, λαμβάνοντας υπ΄όψη τα εξής: (α) δεν αποδείχθηκε ότι κοινοποιήθηκε ατομική ειδοποίηση προς τον ανακόπτοντα για την ταμειακή βεβαίωση των φερομένων χρεών προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε βάρος της εταιρείας, (β) από το προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο – εκτύπωση από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά διάφοροι αριθμοί ατομικών ειδοποιήσεων προκύπτει, τόσο ότι αυτές απευθύνονται στην εταιρεία και όχι στον ανακόπτοντα, όσο και ότι τα ποσά στα οποία αφορούν (οι ειδοποιήσεις) δεν μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα ότι αντιστοιχούν στα ένδικα ποσά, (γ) το καθ΄ου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν προσκόμισε τη σχετική ατομική ειδοποίηση, εάν απεστάλη όπως αντιλέγει, στον ανακόπτοντα και (δ) η κοινοποίηση αυτή είναι νόμιμη προϋπόθεση για τη λήψη σε βάρος του μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, όπως είναι η προσβαλλόμενη αναγκαστική κατάσχεση, κρίνει ότι η τελευταία είναι μη νόμιμη.

Αριθμός απόφασης: 478/2016 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - τΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .... κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β)της κατασχετήριας έκθεσης, γ) . ... Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων ... Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) ... 2.

Συνοπτικός Οδηγός Ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις – Εξωδικαστικός Μηχανισμός

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 344/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 1) ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΩΣ EKΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ, 3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ. ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. Η ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, 4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, 5) ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 6) ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ , 7) ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

7269/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΠοΛΔ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1311/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ, ΕΑΝ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΚΑΤ' ΑΚΡΟΤΑΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

2773/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΠΗΣ.ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ. ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΉ ΠΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 947 ΚΠΟΛΔ ,ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Ή ΑΝΟΧΗ ΠΡΑΞΕΩΣ

ΥΠ'ΑΡ. 3804/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ- ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ ,ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ. ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑ -ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ .ΕΝΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 2/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ , ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112/.2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: 54/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΧΘΗ ΣΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο. Ισχύει ο έγγραφος τύπος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης; Διαδικασία βήμα βήμα για υποβολή Μισθωτηρίου Ηλεκτρονικά.

Αγωγή επιστροφής αρραβώνα στο διπλάσιο από προσύμφωνο με ιδιωτικό συμφωνητικό (υπ'αριθμ. 1050/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών) Απόφαση 1050/2013 Ειρηνοδικείου Αθηνών Δέχεται επιστροφή ποσού αλλά με διατάξεις 904 ΑΚ Δέχεται θετική ζημία, ως έξοδα που υποβλήθηκε ο συμβαλλόμενος έχοντας πίστη στην ισχύ της σύμβασης Απορρίπτει ηθική βλάβη. Δες επίσης : 1650/2013 Ειρην.Αθηνών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

ΑΠ 919/2017 - Γεωργικοί Συνεταιρισμοί"Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ", ο οποίος έχει ισχύ νόμου- ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας, και δη ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό που δίδουν σ’ αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, αλλ’ αποτελεί κατεξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας-η πρωτοβάθμια αγροτική συνεταιριστική οργάνωση "Αγροτικός Πτηνοτροφικός ...", είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

ΑΠ 5587/2017 - Παθητική νομιμοποίηση Αθλητικού Σωματείου ως εργοδότηΤο Δικατήριο έκανε δεκτή την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΑΠ 1229/2017 - Καταγγελία Σύμβασης ΈργουΕίναι άτυπη και μπορεί να γίνει και σιωπηρά, εφόσον τούτο συνάγεται σαφώς από τα συντρέχοντα περιστατικά. Ο εργοδότης που ενάγεται....

ΑΠ 1437/2004 - Διάκριση υπαλλήλου - εργάτη - Κομμώτρια - Αποζημίωση απόλυσηςΗ κομμώτρια θεωρείται υπάλληλος; Πώς υπολογίζεται η αποζημίωσης απόλυσης: Παίζει ρόλο η εμπειρία

ΑΠ 1274/2016 - Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, εις βάρος του Δημοσίου - Η κρίση περί του αν η προξενηθείσα από την πράξη της πλαστογραφίας ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, απαιτείται όμως να προσδιορίζεται το μέγεθος της ζημίας, χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολογία ή να αναφέρεται γιατί το δικαστήριο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ζημία του παθόντος είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

ΜΕΡΟΣ Β - ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΑ...- ΠΠρΑθ 968/2018 Ερμηνεία όρων ασφαλιστικής σύμβασης ζωής -. ΤρΕφΘεσ 1663/2018 Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Προυποθέσεις εφαρμογής ΑΚ 388 και 288 -. ΜονΔΠρΑθ 1072/2018 ΚΛΠ ΚΛΠ

ΜΕΡΟΣ Α - ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΑ...- ΠΠρΑθ 968/2018 Ερμηνεία όρων ασφαλιστικής σύμβασης ζωής -. ΤρΕφΘεσ 1663/2018 Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Προυποθέσεις εφαρμογής ΑΚ 388 και 288 -. ΜονΔΠρΑθ 1072/2018 ΜΚΛ ΚΛΠ

ΜονΕφΠατρών 306/2018 Εργατικό ατύχημα - Αρμοδιότητα - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών - Χρηματική ικανοποίηση - Οικοδομικές εργασίες - Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας - Ευθύνη εργολάβου τμήματος έργου -.

ΜΠρΠατρών 526/2018 Δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με ανήλικο εγγόνι -. Ρύθμιση από το δικαστήριο του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας της ενάγουσας με το ανήλικο εγγόνι της. Ελληνική ιθαγένεια των διαδίκων και του ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, μολονότι η εναγόμενη μητέρα του ανήλικου τέκνου κατοικεί μαζί μ’ αυτό στις ΗΠΑ. Κατά τόπο αρμοδιότητα δικαστηρίου με βάση τη διαμονή της εναγομένης μητέρας και του ανήλικου τέκνου της στην Ελλάδα. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της αποφάσεως. Κήρυξη της αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ - Απόφαση 1829 / 2011 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) - Περαιτέρω, από το άρθρο 858 ΑΚ συνάγεται, ότι ο εγγυητής, ο οποίος ... σ' αυτήν, όπως συμβαίνει, στην περίπτωση της κληρονομίας με το ευεργέτημα της ..... ανέλαβε την υποχρέωση να άρει και όχι να μεταβιβάσει στο Δημόσιο τα βάρη των .

Εγγυητές, υποχρεώσεις και δικαιώματα - Η "απελευθέρωση" των εγγυητών - Η Περίπτωση ελευθέρωσης του εγγυητη απο την δανειακή σύμβαση - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ - Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α2, 1073/ 2015. Περίληψη. Σύμβαση εγγύησης. Ελευθέρωση εγγυητή. Πταίσμα του δανειστή περί την είσπραξη της απαιτήσεως εκδηλώνεται είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις, ένεκα των οποίων γίνεται αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρωτοφειλέτη. Ειδικά στην εγγύηση αορίστου χρόνου, θεωρείται ότι υπάρχει πταίσμα του δανειστή και όταν αυτός αμελεί για ικανό χρόνο να καταδιώξει τον πρωτοφειλέτη, που έπειτα γίνεται αναξιόχρεος ή αμελεί τη διεξαγωγή της δίκης ή αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του πρωτοφειλέτη. Εκκρεμοδικία-

ΑΠ 630/2017 - Κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ εξακολούθησηΚλοπή ενεργείας του ηλεκτρισμού, επιτυγχάνεται κυρίως και αμέσως με την μη αναγραφή του αναλισκομένου ρεύματος στον μετρητή με την δια τεχνικών μέσων καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σ’ αυτόν, (μετρητή της Δ.Ε.Η.), η οποία παρέχει προνομιακώς ηλεκτρικό ρεύμα στους συμβαλλόμενους με αυτή, ώστε αυτός, (μετρητής), να δείχνει λιγότερες μονάδες αναλισκομένου ρεύματος καθ' εκάστη χρονική περίοδο.

ΑΠ1901/2017 - Χαρακτηρισμός σύμβασης εργασίαςΠερίπτωση εφαρμογής των ρυθμίσεων του π.δ. 81/2003 αλλά και εκείνων του άρθρου 8 ν. 2112/1920, αποτελεί και η αναιρεσείουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε." (Ο.Τ.Ε.).

ΑΠ 2050/2017 - Ποινική ευθύνη για οφειλές προς το Δημόσιο εκπροσώπων εταιρειών ανάλογα με τη νομική μορφή αυτών - α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους προέδρους των Δ.Σ., στους διευθυντές ή εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους ή διοικητές ... β) Για εταιρίες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές τους. Για περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα από το λόγο ελλείψεώς τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας, χωρίς να είναι γνωστό στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή στο τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη, σε κάθε εταίρο, σωρευτικά ή μη ....",