Αναρτήσεις

ΑΠΟΦ 6442/ 2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Θ' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ-Ακύρωση προστίμου ΙΚΑ για αδήλωτο εργαζόμενο - Ο έλεγχος του ΙΚΑ έγινε μετά από καταγγελία. Πώς ανεστράφησαν τα πραγματικά γεγονότα από τον καταστηματάρχη

Πότε παραγράφονται οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Αναστολή κατασχέσεων σε αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010)

Α.Π. 676/2017 - Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Η ένορκη βεβαίωση η οποία δίδεται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου κατά τις προβλέπουσες αυτήν διατάξεις θεωρείται έγγραφο κατ άρθρο 364 ΚΠοινΔ και όχι ως ένορκη κατάθεση μάρτυρα κατά το άρθρο 365 ίδιου Κώδικα, για το λόγο αυτό δεν μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αφού περιλαμβάνεται στα έγγραφα

Α.Π.371/2017 - Χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης υπό όρο - Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε αμφισβητήσεως περί την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4274/2014, είτε αυτή αναφέρεται στη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της υφ’ όρον απολύσεως [με διάταξη του Εισαγγελέως], είτε στους όρους που επιβάλλει ο τελευταίος, είτε στη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων ανακλήσεως της απολύσεως, λόγω παραβιάσεως των τεθέντων όρων αυτής.

Α.Π. 885/2017 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4411/2016 - Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα (αυτή που είχε τεθεί στο αρχείο δυνάμει της άνω διάταξης) και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του ειρημένου νόμου μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη

ΣτΕ 2151/2017 - Εντός των ορίων του Συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία

Τι ισχύει για την κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό

ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ (ΑΓΩΓΗ ) ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Α.Π. 593/2016 - Τακτική και Έκτακτη χρησικτησία - Για την τακτική χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής με καλή πίστη και νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο για μια δεκαετία, ενώ με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη νομή αυτού με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3941/2017 - Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης λόγω ρευματοκλοπής - Απορρίπτεται αγωγή αποζημίωσης εταιρείας παροχής ηλεκτρικης ενεργειας κατα πελατη της-συνδρομητη, με αντικειμενο την καταβολη του ποσου καταναλωσης (που δεν κατεβληθη λογω ρευματοκλοπής, οπως ισχυρισθηκε η εταιρεία) και των εξοδων του συνεργειου της εταιρείας.- Απορριπτεα ως μη νόμιμη η επικουρικη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού διότι η σχετική αγωγή ειναι επικουρικής φύσεως και μπορεί αν ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις από την σύμβαση ή την αδικοπραξία, ενώ εδώ η ενάγουσα στήριξε την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού στα ίδια ακριβώς πραγματικά γεγονότα στα οποία στήριξε και την κύρια βάση της - Περαιτέρω και η κύρια βάση της αγωγής είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης επειδή δεν αναφέρεται στην αγωγή το ύψος της τιμής ανά κιλαβατώρα, δεν διευκρινίζεται τι σημαινουν τα αρχικά ΑΠΕ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ που αντιστοιχούν σε οφειλόμενα επιμέρους ποσά και ποιό είναι το ποσοστό τους επί της επίδικης διαφυγούσας ενέργειας, και, δεν περιλαμβάνεται στο δικόγραφο το κείμενο "Κοστολόγησης Ωρομίσθιου Προσωπικού και Οχημάτων" της ενάγουσας εταιρίας ούτε αναφέρεται σε αυτό που μπορεί τούτο να αναγνωσθεί από τον ενδιαφερόμενο εναγόμενο. Κρίση ότι με τις παραπάνω αοριστίες δεν είναι δυνατή στον εναγόμενο η απάντηση στην αγωγή και στο Δικαστήριο η έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητάς της.

Α.Π. 618/2017 - Ιδιόγραφη Διαθήκη - Ψευδής ή εσφαλμένη χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Απλές προσθήκες σε περιθώριο ή σε υστερόγραφο υπογράφονται από το διαθέτη, διαφορετικά θεωρούνται ως να μην έχουν γραφεί. Διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα ή άλλα τέτοια εξωτερικά ελαττώματα βεβαιώνονται από το δικαστήριο που δημοσίευσε τη διαθήκη και μπορούν κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρουν ολικά ή μερικά την ακυρότητα της διαθήκης.

Α.Π.12/2017 - Χρησικτησία - Αντιφατικές Διατάξεις ως λόγος αναίρεσης - Ιδρύεται όταν υπάρχει αντίφαση των διατάξεων στο διατακτικό της απόφασης και προκαλείται τέτοια αοριστία, ώστε να εμποδίζεται η δημιουργία εκτελεστότητας της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούμενης διάπλασης ή η ύπαρξη βεβαιότητας στις σχέσεις των διαδίκων με δεδικασμένο.

Α.Π. 45/2017 - Πότε είναι ορισμένη η αναγνωριστική αγωγή-το αντικείμενο αυτής - Στην περίπτωση που η αναγνωριστική αγωγή έχει ως αντικείμενο ν' αναγνωρισθεί: α) το δικαίωμα του ενάγοντος προς ένταξη στο τακτικό προσωπικό της εναγομένης στην ανάλογη κατηγορία και στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο και β) η υποχρέωση της εναγομένης για την καταβολή των μισθολογικών διαφορών που εντεύθεν προκύπτουν από την ορθή κατά τ' ανωτέρω ένταξη, για να είναι ορισμένη αρκεί να περιέχονται σ' αυτή τα παραγωγικά του εν λόγω δικαιώματος περιστατικά και το παραπάνω αίτημα, χωρίς να είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται το ύψος των αιτουμένων μισθολογικών διαφορών με αριθμητική ανάλυση και συγκεκριμένο ποσόν.

Α.Π.74/2017 - Επίκληση πρόσθετων Ενόρκων Βεβαιώσεων Για να είναι σαφής και ορισμένη η επίκληση πρόσθετων ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου, οι οποίες προσκομίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή ενώπιον του εφετείου στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης, για την αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων, πρέπει, στην προσθήκη των προτάσεων του διαδίκου που τις προσκόμισε, να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι αυτές προσκομίζονται για την αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων του αντιδίκου, ώστε το δικαστήριο της ουσίας να κρίνει αυτές παραδεκτές και στη συνέχεια να ελέγξει, αν πράγματι προσκομίσθηκαν για τον σκοπό αυτό.

Α.Π. 80/2017 - Χρησικτησία κατά του Δημοσίου - Η αναφορά στην αγωγή του Δημοσίου ότι ο εναγόμενος- πολίτης κατέχει το επίδικο ακίνητο από το 1959 και μέχρι σήμερα "χωρίς νόμιμο (τυπικό) τίτλο", δηλαδή χωρίς να υπάρχει πωλητήριο συμβόλαιο, δεν αποτελεί ομολογία περί κακής πίστεώς του, και ειδικότερα, περί συνδρομής περιστατικών, που να θεμελιώνουν αντίστοιχη καταχρηστική ένσταση του εναγόμενου Δημοσίου, αλλά, αντιθέτως, εμπεριέχεται ισχυρισμός περί του ότι επί χρονικό διάστημα μείζον της τριακονταετίας, νεμόταν το επίδικο καλόπιστα.

Α.Π. 81/2017 - Διάταγμα περί Ιδιωτικών Δασών - Τα σε αυτό αναφερόμενα δεν ισχύουν στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 62 του ν.998/1979. Στις περιφέρειες αυτές καθένας φέρει το βάρος της αποδείξεως του ισχυρισμού του, ότι έχει δικαίωμα κυριότητος.

Α.Π. 277/2017 - Παραγραφή εν επιδικία σε υπόθεση διατάραξης ή αποβολής νομής - Διακοπή παραγραφής με την άσκηση της αγωγής και σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη προθεσμία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και εφόσον κάποιος διάδικος επισπεύσει την πρόοδο της δίκης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Α.Π. 279/2017 - Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μαρτύρων στο ακροατήριο - Διατάσσεται για να συμπληρωθεί ή να διευκρινισθεί η κατάθεσή τους, αποσκοπεί στην πληρότητα της εξετάσεως του πραγματικού υλικού και στην απόδειξη της αληθείας του. Η μη λήψη υπόψιν από το δικαστήριο της συμπληρωματικής ή διευκρινιστικής καταθέσεως του μάρτυρος ιδρύει λόγο αναιρέσεως

Α.Π. 292/2017 - Υπολογισμός προθεσμίας άσκησης προσθέτων λόγων αίτησης αναίρεσης - Έκδοση προσωρινής διαταγής - Άκυρη η μεταβίβαση ακινήτων μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής - Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Α.Π. 322/2017 - Περιορισμός αγωγικού αιτήματος που συντίθεται από περισσότερα κονδύλια από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό - Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε εν μέρει καταψηφιστικό και εν μέρει αναγνωριστικό, χωρίς να προσδιορίζεται από τον ενάγοντα, στην σχετική δήλωσή του στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, κατά την προφορική συζήτηση της αγωγής, καταχωριζομένη στα πρακτικά, ούτε στις προτάσεις του ενώπιον αυτού, σε ποιο ή ποια ειδικότερα κεφάλαια ή κονδύλια αφορά ο περιορισμός αυτός ή ότι τα κονδύλια αυτά περιορίζονται κατά ποσοστό ανάλογο του όλου αιτήματος, καθιστά την αγωγή αόριστη στο σύνολό της.

Α.Π. 442/2017 - Ποιος περιλαμβάνεται στον όρο «οικογένεια του θύματος» - Περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και, προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμενα χωριστά ήτοι οι γονείς, τα τέκνα, οι αδελφοί, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, ο σύζυγος ή η σύζυγος και, από δε τους αγχιστείες μόνο οι του πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός από θυγατέρα, νύφη από γιό).

Α.Π. 494/2017 - Δικαστική απόφαση για να δοθεί όνομα στο τέκνο λόγω διαφωνίας των γονέων του - Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και όχι της επιμέλειας αποτελεί η ονοματοδοσία του ανηλίκου, περί της οποίας οι γονείς αποφασίζουν από κοινού, σε περίπτωση, δε που αυτοί διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο

Α.Π. 12/2017 - Χρησικτησία - Αντιφατικές Διατάξεις ως λόγος αναίρεσης - Ιδρύεται όταν υπάρχει αντίφαση των διατάξεων στο διατακτικό της απόφασης και προκαλείται τέτοια αοριστία, ώστε να εμποδίζεται η δημιουργία εκτελεστότητας της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούμενης διάπλασης ή η ύπαρξη βεβαιότητας στις σχέσεις των διαδίκων με δεδικασμένο.

Α.Π. 553/2017 - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Η αδράνεια του δικαιούχου, δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αλλά αρκεί και η επέλευση δυσμενών απλώς για τα συμφέροντά του επιπτώσεων, πρέπει να υφίσταται επί μακρό χρονικό διάστημα, πλην ελάσσονα του για την παραγραφή του δικαιώματος υπό του νόμου προβλεπομένου, από τότε που ο δικαιούχος μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά του

ΥΑ 2128/95263 ΤΟΥ 2017 - Παραταση ανασα...για τις ανωμαλες δικαιοπραξιες. Πρόσθετες Πληροφορίες-Δόθηκε τελικά η παράταση για τη συνέχιση της επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.Η παράταση είναι για δύο ακόμη έτη, μέχρι 22-03-2019

ΣτΕ 2151/2017- Εντός των ορίων του συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Τριτανακοπή στην εκουσία δικαιοδοσία

ΑΠ 1003/2013 – Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου σε blog. Άρθρα σχετικά με την νομοθεσία ιnternet Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης - ......εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου

ΑΠ Απόφαση 92 / 2017 - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ -Σύμφωνα με το άρθρο 80 ΚΠολΔ, αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν. Έννομο συμφέρον,.....

ΑΠ 192 / 2017 - ΠΟΙΝΙΚΟ Οι δυσφημίσεις που τελέστηκαν μέσω Διαδικτύου ή της τηλεόρασης, ακόμη και αν πρόκειται για ειδησεογραφικά sites δεν εμπίπτουν στα αδικήματα δια του Τύπου αποφάνθηκε το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.....

Ν.4488/17 Απαλλαγή από Ασφαλιστικές Εισφορές για Δικηγόρους χωρίς έναρξη στην Εφορία | Επιστροφές ποσών

Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά το Ν. 4335/2015

Απόφαση του Αρείου Πάγου (677/2017) - Νέος Νόμος 4487/2017: Η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

ΑΠ 96/2017 - Ευθύνη επιζώντος γονέα έναντι τέκνου λόγω αυθαίρετης διαχείρισης της περιουσίας του

Πλήρης αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λογω τραυματισμού σε τροχαίο και ανικανότητας προς εργασία

Παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας από εταιρία κινητής τηλεφωνίας (Α' δημοσίευση) - Απόφαση 89/2017 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα