Αναρτήσεις

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ - Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον GDPR Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Ποιοι οργανισμοί υποχρεούνται να ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων; Αν μια επιχείρηση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ορισμού DPO, μπορεί να ορίσειΠού θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο DPOΠοια είναι η σχέση εργασίας που συνδέει DPO και επιχείρηση Τι προβλέπει ο ελληνικός Νόμος για την εφαρμογή του GDPR σχετικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ποια είναι τα καθήκοντα του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Η υποχρέωση εχεμύθειας του ΥΠΔΗ παρακολούθηση συμμόρφωσης από τον ΥΠΔ Τι προσόντα πρέπει να έχει ο Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων; Ποια είναι η διαδικασία ορισμού του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων; - Οδηγία 95/46/ΕΚ, που είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997

Κωδικοποίηση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4277/2014 (Α' 156) - Διευκρινίσεις εφαρμογής - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κτηματολόγιο - Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου βάσει άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 2664/98 - Ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση και όχι απλώς διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων (Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, αριθμός απόφασης 599/2012)

Η εκ διαθήκης διαδοχή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Με το θάνατο κάποιου προσώπου τίθεται σε κίνηση ο μηχανισμός της κληρονομικής διαδοχής. Πρόκειται για τον τρόπο ρύθμισης των εννόμων σχέσεων του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως την τύχη της περιουσίας του, για την οποία πιθανόν να έχει ήδη αποφασίσει το ίδιο το άτομο. Όταν, ειδικότερα, ο αποθανών έχει εκφράσει τη βούλησή του περί διάθεσης των κληρονομιαίων με διάταξη τελευταίας βούλησης, τίθεται σε κίνηση ο μηχανισμός της εκ διαθήκης κληρονομικής διαδοχής. Αντίθετα, όταν ο ίδιος ο διαθέτης δεν έχει εκφραστεί με διάταξη τελευταίας βούλησης, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.

Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network - σχετική η εγκύκλιος 20/30-3-2011), στο πλαίσιο παροχής συνδρομής στους συμβολαιογράφους που αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα με διασυνοριακά στοιχεία συνέταξαν και μετέφρασαν σε όλες τις γλώσσες για τη διευκόλυνση των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων ένα πρακτικό εγχειρίδιο με πληροφορίες για τον Κανονισμό ( ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Μαΐου 2011. Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου. Παράβαση κράτους μέλους - Άρθρο 43 ΕΚ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Συμβολαιογράφοι - Προϋπόθεση ιθαγένειας - Άρθρο 45 ΕΚ - Συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Υπόθεση C-47/08.

GDPR 2016/679 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).....ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ Ν 2251/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 5338/2018/ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 7α.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/138/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009Αρθρο 23. Γενικές εποπτικές εξουσίες (άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώµατα του πολίτη της ΕΕ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 17-08-2015

Κανονισμός (EE) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (5-10-1961) (APOSTILLE) ΑΠΟΣΤΙΛ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ - OΦEIΛAI EIΣ ΞENON NOMIΣMAEΦEΣH - ANTEΦEΣHΣYΓKPOYΣH OMOPPOΠΩΣ KINOYMENΩN OXHMATΩN Aποκλειστική υπαιτιότης του προπορευομένουAΠOZHMIΩΣH EΠI ΣΩMATIKHΣ BΛABHΣAΠOΘETIKH ZHMIA IΔIΩTIKOY YΠAΛΛHΛOYIδού το κείμενο της εν λόγω Eφετ Aθην 457/1994

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Δίου – Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 209 ΚΠΟΛΔ....επιτρεπτού της μεταγραφής των πρακτικών συμβιβασμού κατ' άρθρο 209 ΚΠολΔΠρακτικά συμβιβασμού κατ’ άρθρ. 209 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταγραφή αυτών – γνωμοδότηση ΕισΑΠ 1/26-2-2016Πρακτικά συμβιβασμού κατ’ άρθρο 209 ΚΠολΔ και μεταγραφή αυτών

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Περιπτώσεις άκυρης απόλυσηςΑποτελέσματα άκυρης καταγγελίας και δικαιώματα εργαζομένουΠροθεσμία προσβολής της απόλυσης ως άκυρηςΗ μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίαςΗ έλλειψη συγκατάθεσης του εργαζομένου στη μεταβολή των όρων εργασίας τουΗ ζημία του εργαζομένου από τη μεταβολή των όρων εργασίας τουΗ μονιμότητα της μεταβολής των όρων εργασίαςΗ μεταβολή στους όρους εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης της επιχείρησηςΗ αποδοχή της μεταβολής όρων εργασίας από τον εργαζόμενοΗ εμμονή από τον εργαζόμενο στους προϋφιστάμενους όρους εργασίαςΗ μεταβολή στους όρους εργασίας ως καταγγελία της εργασιακής σύμβασηςΠεριπτωσεις καταχρηστικοτητας της καταγγελιας της συμβασης εξαρτημενης εργασιας αοριστου χρονουΚαταγγελία που γίνεται από ταπεινά αίτιαΝόμιμη διεκδίκηση αξιώσεων από τον εργαζόμενοΝόμιμη συνδικαλιστική δράση του εργαζομένουΑπόλυση λόγω απόκρουσης από τον εργαζόμενο επιβληθείσας μονομερούς βλαπτικής μεταβολής ή άρνησης εκτέλεσης μη συμβατικών καθηκόντωνΜΟΝ. ΕΦ. ΑΘΗΝΩΝ 1587/2016 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΠρΑθ 3404/2014 Καταχρηστική μετάθεση και απόλυση εργαζομένου Αριθμός απόφασης 3404/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Αγωγή περί κλήρου κληρονόμων εξ αδιαθέτου (ανιόντες) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .... (Τακτική διαδικασία- 215 και 237 ΚΠολΔ)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ - Αριθμός 43/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Από το άρθ.904 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, προκύπτει ότι στοιχείο του πραγματικού κάθε απαίτησης αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι, εκτός άλλων, και η ανυπαρξία ή η ελαττωματικότητα της αιτίας, με βάση την οποία έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αν λείπει το στοιχείο αυτό, δηλ. αν η ως άνω αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική, δεν στοιχειοθετείται απαίτηση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού μια τέτοια απαίτηση προϋποθέτει έλλειψη αξίωσης από νόμιμη αιτία. Έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη, διότι προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή, με την οποία ο ενάγων εργαζόμενος αναζητεί ευθέως τον πλουτισμό (ωφέλεια) του εναγομένου εργοδότη, εξαιτίας της, για οποιονδήποτε λόγο, ακυρότητας της σύμβασης εργασίας

Αριθμός 42/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι "Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου", δεσμεύει το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, κατά τη ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, να μη κάνει διακρίσεις συνεπαγόμενες διαφορετική μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η δέσμευση αυτή, όμως, δεν ισχύει, σε περίπτωση που οι διακρίσεις ή η διαφορετική μεταχείριση επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος

ΕΡΓΑΤΙΚΗ - Αριθμός 40/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του α.ν. 539/1945 κατά τη διάρκεια της άδειας ανάπαυσης ο μισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές τις οποίες θα δικαιούταν εάν απασχολείτο στην υπόχρεη επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του ή τις τυχόν για την περίπτωση αυτή καθορισμένες με συλλογική σύμβαση. Κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους πρόσθετες ή συμπληρωματικές τακτικές παροχές (αντίτιμο τροφής, επιδόματα κλπ)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ - Αριθμός 38/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ότι, συνδεόμενοι από ετών με τον εναγόμενο και ήδη αναιρεσείοντα "Δήμο ..." με συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σ' αυτόν και κατά το ένδικο χρονικό διάστημα των ετών 2002 έως 2005, υπαγόμενοι μισθολογικά στις διατάξεις των ν. 2470/1997 και ν. 3205/2003. Κατόπιν αυτού ζητούν να υποχρεωθεί ο εναγόμενος εργοδότης να καταβάλει στον καθένα από αυτούς τα αντιστοίχως αναφερόμενα χρηματικά ποσά λόγω μη συνυπολογισμού στις ήδη καταβληθείσες αποδοχές αυτών της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (ήτοι 88 ευρώ μηνιαίως για το μέχρι 30-6-2002 χρονικό διάστημα και 176 ευρώ μηνιαίως έκτοτε, μέχρι την 31-12-2005)

Αριθμός 35/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.2915/2001 και 25 παρ.1 και 2 του ν.3994/2011, "1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα, που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.... 3 ... Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου, εκτός αν τούτο είναι για φυσικούς ή νομικούς λόγους αδύνατο". Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 245 του ίδιου Κώδικα, "το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ή των νομίμων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών με την υπόθεση......

Αριθμός 27/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - άρθρου 298 ΑΚ "Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις, και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί".- Έτσι, σε περίπτωση που ο ναυλωτής (χρονοναυλωτής) με ευθύνη του ενδοσυμβατικά από άλλη (και με άλλο τρίτο) σύμβαση απωλέσει τη χρήση του ναυλωμένου απ' αυτόν πλοίου για την οποία χρήση συμφώνησε να καταβάλει ναύλο τότε υφίσταται μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του (θετική ζημία) το ύψος δε της ζημίας του αυτής είναι ίσο με την με αντικειμενικά κριτήρια αγοραία αξία του ναύλου

Αριθμός 24/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 1871, 1872 και 1882 του ΑΚ προκύπτει ότι ο κληρονόμος δικαιούται με την περί κλήρου αγωγή, να απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί, ως κληρονόμος, αντικείμενα της κληρονομίας, την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομίας, ως αντικείμενα δε της κληρονομίας των οποίων, κατά τα ανωτέρω, την απόδοση δικαιούται να απαιτήσει ο κληρονόμος, με την περί κλήρου αγωγή, θεωρούνται και εκείνα επί των οποίων ο κληρονομούμενος, κατά το χρόνο του θανάτου του, είχε την κυριότητα, νομή ή κατοχή

Αριθμός 23/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - στο άρθρο 82 ΚΠολΔικ ορίζεται ότι, ο προσθέτως παρεμβαίνων έχει δικαίωμα να ενεργήσει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που επιτρέπονται στη δίκη, προς το συμφέρον εκείνου για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση και έχει την υποχρέωση να δεχτεί τη δίκη στη θέση που βρίσκεται κατά το χρόνο της παρέμβασής του ... Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση

Αριθμός 19/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Επειδή τα της επιδόσεως και κοινοποιήσεως δικαστικών και εξωδίκων πράξεων μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας ρυθμίζονται όxι κατά τα άρθρα 134 και 136 παρ. 1 ΚΠολΔικ, αλλά με την υπογραφείσα στις 27-2-1936 στο Λονδίνο Σύμβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, η οποία κυρώθηκε με τον ΑΝ 730/1937 (ΦΕΚ τ. Α' αρ φύλλου 227 της 15ης Ιουνίου 1937) και άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτής, από την ανταλλαγή των επικυρώσεών της από τα συμβαλλόμενα μέρη στις 16-11-1937. Στην εν λόγω Σύμβαση προσχώρησε νόμιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 αυτής, η Αυστραλία στις 14-12-1938, με ισχύ αυθημερόν (ΦΕΚ 445/1938 τευχ.Α' )

Αριθμός 18/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ εκείνος που έχει στη νομή του για μια εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 ΑΚ, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή) είναι νομέας, αν ασκεί αυτήν την εξουσία με διάνοια κυρίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με την δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 1049 ΑΚ η χρησικτησία διακόπτεται με την έγερση της διεκδικητικής αγωγής εναντίον αυτού που χρησιδεσπόζει, η δε διακοπή επέρχεται μόνο υπέρ του ενάγοντος.

Αριθμός 17/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Κατά το άρθρο 559 αρ.9 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης θεωρείται εκείνη που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί εκκρεμοδικία. - εκ του άρθρου 559 αρ.8 και 9 ΚΠολΔ (πράγματι όμως από τον αριθμό 9, κατ' ορθή υπαγωγή του διαλαμβανομένου στο λόγο αυτό νομικού σφάλματος) προβάλλεται αιτίαση ότι το Εφετείο δεν ερεύνησε τη βάση της αγωγής που αφορά στην προστασία της κτηθείσας με πρωτότυπο τρόπο (έκτακτης χρησικτησίας) κυριότητας των εναγόντων -

Τροποποιήσεις σε ΠΚ και ΚΠΔ Νόμος 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79. Δικαστική επιμέτρηση της ποινήςΆρθρο 80. Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμαΆρθρο 81. Έγκλημα από φιλοκέρδειαΆρθρο 81Α. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικάΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 483. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Νέος νόμος 4530/2018 ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 - Αυτές είναι οι παραβάσεις του νέου ΚΟΚ με αφαίρεση επιτόπου πινακίδων και διπλώματος ΝΕΟΣ ΚΟΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4531/2018 για την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Αριθμός απόφασης 690/2018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Θ' ΤΡΙΜΕΛΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ - Επειδή, ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 (ΕΕ L 149, σελ.2) περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 647/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 (ΕΕ L 117 σελ.1), στο άρθρο 45 ορίζει ότι:

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2014 - ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΟΖΜΕΝΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ - Αριθμός 14 /2007 το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - δημοτικη επιχειρηση - ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ενάγουσα ......, από τις 12.2.2002 μέχρι και την 15.6.2006 , παρέχει τις υπηρεσίες τ 6 στον εναγόμενο και ότι συνδέεται με τον τελευταίο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξυπηρετούσα πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού.

830/2017 ΜΟΝ ΕΦΕΤ ΘΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...Με την αναθεώρηση του Συντάγματος που έγινε με το από 6-4-2001 ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α 84/17-4-2001) και με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συνταγματικών αρχών της Ισότητας ενώπιον του νόμου, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας κατά τις προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προστέθηκε στο άρθρο 103 του Συντάγματος παράγραφος 7, που προβλέπει ότι η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα κω αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής

Αναψηλάφηση δίκης Άρθρο 544 ΚΠΟΛΔ : Λόγοι αναψηλάφησης Προθεσμία άσκησης αναψηλάφησης, στην πολιτική δίκη. Οι προθεσμίες άσκησης αναψηλάφησης ορίζονται στο άρθρο 545 ΚΠολΔ, ΠολΔ 545.- Προθεσμία αναψηλάφησης Απόφαση 746 / 2008 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 746/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Άρθρο τρίτο - Άρθρο 1 - Νόμος 4335/2015 - Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο δίδεται εντολή διαμεσολάβησης ή/και υπόδειξης ευκαιρίας προς σύναψη σύμβασης, έναντι αμοιβής για την παροχή αυτή. - - Άρθρο 6 Σύμβαση μεσιτείας - Μεσιτεία εμπορικών συναλλαγών (εμπορομεσιτεία) - Μεσιτική Αμοιβή: Η απόδειξη της σύναψης και του περιεχοµένου της δικαιοπραξίας µπορεί να γίνει και µε µάρτυρες (νομολογία) AΠ 17/2014: - Αριθμός 454/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟ ο Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 703 ΑΚ - Α.Π. 52/2012 (Τμ. Β2΄ Πολ.) Η ανάκληση της μεσιτικής εντολής δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα του μεσίτη στην καταβολή της αμοιβής του.

ΝΣΚ 234/2017 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα - Χωρίς την έκδοση και μεταγραφή, από τη Διοίκηση, της πράξης με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη «ανάκληση» της παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπληρώσεως εντός της ταχθείσας προθεσμίας του όρου της παραχωρήσεως, από της οποίας και επανέρχεται η κυριότητα στο Δημόσιο, δεν ανακύπτει αξίωση του παραχωρησιούχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, προς επιστροφή του τιμήματος της παραχωρήσεως και δεν τίθεται επομένως θέμα έναρξης της προθεσμίας παραγραφής της αξίωσής του αυτής (πλειοψ). Αν δεν έχει ασκηθεί αγωγή, το τίμημα της παραχώρησης επιστρέφεται ατόκως (ομόφ).

Ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ - Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1223/2017

Αριθμός 27/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ' Πολιτικό Τμήμα- Θέμα Ένδικο μέσο, Νομή, Προτάσεις, Χρησικτησία. Περίληψη: Εμπρόθεσμη υποβολή προτάσεων με επίκληση των αποδεικτικών μέσων. Επανάληψη συζητήσεως(ΚΠολΔ254) για την επανεξέταση των μαρτύρων. Θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή νέων προτάσεων. Νόμιμη η επίκληση των προσκομιζόμενων αποδεικτικών μέσων με τη συρραφή των αρχικών προτάσεων στις τυπικές προτάσεις που υποβάλλονται κατά την επανάληψη. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. Έννοια, κτήση και άσκηση νομής(πράξεις νομής) ειδικότερα επί αγροτικού ακινήτου . Αναίρεση. Λόγοι από τους αριθμούς 1,11 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι(επικυρώνει ΕφΑθ626/2013)

Αριθμός 26/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Αγωγή αναγνωριστική, Αγωγή διεκδικητική, Έλλειψη αιτιολογίας, Έλλειψη νόμιμης βάσης, Χρησικτησία. Περίληψη: 1045 ΑΚ κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία 974 ΑΚ πράξεις νομής. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αν συνδυάζεται και με άλλες πράξεις συνιστά πράξη νομής 559 αρ 19 ΚΠολΔ...