ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ν.3869 | ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ – ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ – ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 4ΕΤΙΑΣ - Αριθμός 186/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σε αποχή διαρκείας οι δικηγόροι
ν.3869 | ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ – ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ – ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 4ΕΤΙΑΣ


«……Η δραστηριότητα αυτή που ασκούσε ο αιτών προσδίδει σ’ αυτόν την ιδιότητα του μικρεμπόρου, αφού αποτελεί μεν εμπορική δραστηριότητα, όμως το κέρδος που αποκόμιζε αποτελούσε περισσότερο αμοιβή του σωματικού του κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Αλλά και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι είχε την εμπορική ιδιότητα, δεν είχε παύσει τις πληρωμές του επί αρκετό διάστημα μετά την απώλεια της ιδιότητας του αυτής και συνεπώς δεν είχε πτωχευτική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Επομένως ο αιτών υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου…..»

Αριθμός 186/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πατρών Αικατερίνη Φλωρίου Μαφρέδα, με την παρουσία της Γραμματέα Μαρίας Γε-ωργοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22 Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: ……., κατοίκου Πατρών Αχαΐας, που πα-ραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου …….
Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας η οποία κατέστη δι-άδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ και παρίσταται ως εξής:
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ.8, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πλη-ρεξουσίου της δικηγόρου……..
Ο αιτών με την υπό ημερομηνία 4-1-2012 αίτησή του, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2012 πράξη της Ειρηνοδίκη, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σ’ αυτό.
Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή εκτιμάται από το δι-καστήριο, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής του προς την πιστώτρια, που αναφέρεται στην πε-ριεχόμενη στη αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά ρύθμιση του χρέους του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτό. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρε-ται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ.ΚΠολ.Δ (άρθρο 3 ν 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της:
α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθρ. 2ν 3869/2010),ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Θεοφάνη Αδαμόπουλο.
β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ.2 παρ.1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ΄ όρθρο 13παρ. 2,(βλ. βεβαιώσεις των Γραμματέων του δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά :
α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πισ-τώτριας με πρόσκληση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αί-τησης( βλ. και σχετικές εκθέσεις),
β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 Ν 3869/2010 (βε-βαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και
γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλής του(βλ. έγγραφη απάντηση).
Η μετέχουσα Τράπεζα ισχυρίζεται, ότι ο αιτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, γιατί ασκούσε εμπορική δρασ-τηριότητα και έχει πτωχευτική ικανότητα. Με τη διάταξη του αρθ.2 του ν. 3869/2010 ορίζεται ότι: «Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, σε μόνιμη αδυ-ναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους (εφε-ξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι ο νόμος αυτός αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, από τα οποία αποκλείονται εκείνα που έχουν πτωχευ-τική ικανότητα. Ο νόμος δηλαδή θέτει ως αρνητική προϋπόθεση για την υπαγωγή φυσικού προσώπου στις ρυθμίσεις του, την έλ-λειψη πτωχευτικής ικανότητας. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα, την οποία τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κυρίως κατά το υποκειμενικό (ουσιαστικό) σύστημα, όταν δηλαδή ενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπο-ρικές πράξεις (αρθ. 1 του Εμπ.Ν). Επίσης στη ρύθμιση δεν υπά-γονται και όσοι έπαυσαν μεν την εμπορία τους, πλην όμως κατά τη διακοπή της είχαν ήδη παύσει τις πληρωμές τους (αρθ.2παρ.3 του Πτ.Κ). Επομένως κριτήριο για την υπαγωγή φυσικού προσώ-που στη ρύθμιση του νόμου αποτελεί η πτωχευτική του ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και όχι η φύση των χρεών του, αν δηλαδή είναι εμπορικά ή αστικά. Έτσι υπάγονται στο νόμο και οι πρώην έμποροι ακόμη και για τα εμπορικά τους χρέη που οφείλουν υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την απώλεια της εμπορικής τους ιδιότητας δεν είχαν τεθεί σε κατάσταση παύσης των πληρωμών τους αλλά εξυπηρετούσαν κανονικά τα χρέη τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών ασχολούταν ατομικά με τη δραστηριότητα της κατασκευής ντουλαπιών τοίχου (ξυλουργός), την οποία δραστηριότητα και διέκοψε οριστικά στις 24-11-2010 (βλεπ. και τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της Γ΄ ΔΟΥ. Πατρών). Από δε 23-9-2011 είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Πάτρας και παραμένει μέχρι σήμερα άνεργος (βλέπε. και σχετική ταυτότητα ανέργου) πλην από το διάστημα από 4-4-2012 μέχρι 31-10-2012 που εργάσθηκε στην Ο.Ε Αφοί ……… Από τα προσκομι-ζόμενα από την μετέχουσα τράπεζα αποσπάσματα με την κίνηση του λογαριασμού του, που τηρούσε σ’ αυτή για την εξυπηρέτηση του δανείου που του είχε χορηγήσει, το οποίο και αποτελεί και το μοναδικό του χρέος, προκύπτει ότι κατέβαλε κανονικά τις ληξιπ-ρόθεσμες δόσεις του μέχρι τις 24-11-2010 που διέκοψε την εμ-πορική του δραστηριότητα. Εξάλλου την πρώτη ειδοποίηση για ύπαρξη ληξιπροθέσμων οφειλών έλαβε στις 9-9-2011 (βλεπ. και σχ. εξώδικη όχληση), σχεδόν ένα χρόνο μετά την διακοπή της εμπορικής του δραστηριότητας. Η δραστηριότητα αυτή που ασ-κούσε ο αιτών προσδίδει σ’ αυτόν την ιδιότητα του μικρεμπόρου, αφού αποτελεί μεν εμπορική δραστηριότητα, όμως το κέρδος που αποκόμιζε αποτελούσε περισσότερο αμοιβή του σωματικού του κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασ-μών. Αλλά και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι είχε την εμπορική ιδιότητα, δεν είχε παύσει τις πληρωμές του επί αρκετό διάστημα μετά την απώλεια της ιδιότητας του αυτής και συνεπώς δεν είχε πτωχευτική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Ε-πομένως ο αιτών υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου και όσα αντί-θετα υποστηρίζει η μετέχουσα τράπεζα στερούνται βασιμότητας. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 8, 9, και 11 του Ν 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υ-παγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών του. Επομένως η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την περιεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ένορκη κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως, που νόμιμα εξετάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, η καθ’ης δεν πρότεινε την εξέταση μάρτυρα, καθώς και από τα έγγραφα που νόμιμα προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι και γενικά απ’ όλη τη διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 32 ετών έγγαμος και πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου, ηλικίας ενάμισι ετών. Από το έτος 2003 ασχολούταν ατομικά ως ξυλουργός με την κατασκευή ντουλαπιών τοίχου και διέκοψε οριστικά τη δραστη-ριότητα αυτή στις 24-11-2010 (βλεπ. και σχ. βεβαίωση διακοπής εργασιών Γ΄ ΔΟΥ Πατρών).Στη συνέχεια για το χρονικό διάστημα από 4-4-2012 μέχρι 31-10-2012 εργάσθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί ……. Ο.Ε». Έκτοτε είναι άνεργος και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού α-πασχόλησης εργατικού δυναμικού Πατρών (ΟΑΕΔ, Βλεπ και σχ. ταυτότητα ανέργου).Η σύζυγος του εργάζεται ως πωλήτρια σε ζα-χαροπλαστείο με μηνιαίο μισθό 640 ευρώ (βλεπ. βεβαίωση απο-δοχών εργοδότη της) και ο αιτών άλλη πηγή εισοδήματος δεν δι-αθέτει πλην από τη οικονομική βοήθεια των γονέων τους. Διαμέ-νει στην Πάτρα σε μισθωμένη οικία όπου και καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 350 ευρώ. Οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζον-ται σ’ αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών. Ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος το οποίο και θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2020 ,με την κοινοποίηση της αίτηση ληξιπ-ρόθεσμο (βλεπ. Α .Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ-νων φυσικών προσώπων» εκδ.2010, σελ.91). Ειδικότερα με την ……… σύμβαση, επαγγελματικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 8-7-2011, 14.632,56 ευρώ Έχει δε περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή οικονομική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, η οικονομική του δε κατάσταση, ενόψει της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης δεν έχει προοπτική βελτίωσης και ειδικότερα λόγω της αυξανόμενης ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση από μέρους του εργασίας τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιου-σία, πλην όμως έχει στην κυριότητα του το με αριθμό κυκλοφο-ρίας ……… Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο, 1598 κ.ε έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2004, το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις αναγκαίες μετακινήσεις αυτού και της οικογενείας του.
Επομένως με βάση τα προαναφερθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ.2.
Έτσι η ρύθμιση θα γίνει με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάσημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση εργασίας. Σημειωτέον ότι εφόσον βελτιωθούν τα εισοδήματα του μπορεί να αναπροσαρμοσθούν οι μηνιαίες δόσεις με μεταρρύθμιση της απόφασης κατ’ άρθρο 8 παρ.4 ν. 3869/2010 και 758 Κ.ΠολΔ. Εξάλλου το ως άνω αυτο-κίνητο του αιτούντος, λόγω της παλαιότητας του δεν κρίνεται πρόσφορο για εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγο-ραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκα-θαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) γι’ αυτό δεν κρίνεται ότι πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.3869/2020 εκποίηση του. Επομένως κατά συνεκτίμηση των παραπάνω, κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 150 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ανέρχε-ται στα 7.200 ευρώ, ήτοι ποσοστό αποπληρωμής 49% του ληξιπ-ροθέσμου χρέους του.
Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται αμέσως από την κοινοποίηση της απόφασης προς αυτόν. Ενόψει των πα-ραπάνω θα πρέπει να γίνει δεκτή και από ουσιαστική άποψη η κρινόμενη αίτηση και να ρυθμιστεί η αναφερόμενη στην αίτηση οφειλή του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθ. 11 παρ. 1 ν 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επι-βάλλεται άρθ. 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.
Για τους λόγους αυτούς.
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει το χρέος του αιτούντος, με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια του ποσού 150 ευρώ, επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της αποφάσεως.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 29-4-2013, απόντων των διαδίκων.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια