ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - Ν.3869 |ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ | ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΗ - Αριθμός 88/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
Ν.3869 |ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ | ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΗ

Αριθμός   88/2013..


ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ


          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πατρών Αναστασία Αγγελοπούλου-Τριαντοπούλου, με την παρουσία της Γραμματέα Μαρία Γεωργοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Ιανουαρίου 2013  για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος:…….., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου………

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτριών οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:

1.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS  Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ.8, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου………

2.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα,οδός Αιόλου αρ.86, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου………

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου……….
4.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου……….

5.Η εταιρία «…………..», που εδρεύει στις Αχαρνές, οδός ….. αρ……, και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε. 5.Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ……. Α.Ε.», που εδρεύει στην …… Πατρών, οδός …. αρ……. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της …….ο οποίος παραστάθηκε μετά ης πληρεξουσίας του δικηγόρου …….

Ο αιτών με την από 16-9-2011 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 352/2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος εκείνη που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό.

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη  ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του περιγραφομένου ακινήτου του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

       Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας  των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της  : α) τηρήθηκε η  προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν τη σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Πατρών Καλλιόπη Φωτιάδη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις  των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 ν. 3869/ 2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων) και γ) την αποτυχία του  δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συµµετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους).

Οι μετέχουσες ισχυρίζονται ότι ο αιτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10 γιατί ασκούσε εμπορική δραστηριότητα και έχει πτωχευτική ικανότητα. Με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010  ορίζεται ότι «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι  ο νόμος αυτός αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, από τα οποία  αποκλείονται εκείνα που έχουν πτωχευτική ικανότητα.  Ο νόμος δηλαδή θέτει ως  αρνητική υποκειμενική προϋπόθεση για την υπαγωγή φυσικού προσώπου στις ρυθμίσεις του, την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα που έχουν την εμπορική ιδιότητα, την οποία τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κυρίως κατά το υποκειμενικό (ουσιαστικό) σύστημα, όταν δηλαδή ενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις (άρθ. 1 του ΕμπΝ). Επίσης στη ρύθμιση δεν υπάγονται και όσοι έπαυσαν μεν την εμπορία τους, πλην όμως κατά τη διακοπής της είχαν ήδη  παύσει τις πληρωμές τους (άρθ. 2 παρ. 3 του ΠτΚ).  Επομένως, κριτήριο για την υπαγωγή φυσικού προσώπου στη ρύθμιση του νόμου αποτελεί η πτωχευτική του ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και όχι η φύση των χρεών του, αν δηλαδή είναι εμπορικά ή αστικά. Έτσι υπάγονται στο νόμο και οι πρώην έμποροι ακόμη και για τα εμπορικά τους χρέη που οφείλουν υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την απώλεια της εμπορικής τους ιδιότητας δεν είχαν τεθεί σε κατάσταση παύσης των πληρωμών τους αλλά εξυπηρετούσαν κανονικά τα χρέη τους. Στην προκειμένη περίπτωση ασχολούνταν ατομικά με χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας στην Κεφαλονιά , δραστηριότητα την οποία και διέκοψε οριστικά στις 29-12-2010 (βλ. την 433/29-12-2010 βεβαίωση διακοπής εργασιών της ΔΟΥ Αργοστολίου και την κατάθεση της μάρτυρα), έκτοτε δε παραμένει άνεργος και είναι εγγεγραμμένος από 14-1-2011 στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προσκομίζονται δε αντίγραφα των καρτών του ίδιου και της συζύγου του …….., η οποία δουλεύει σαν εποχική υπάλληλος στα τουριστικά επαγγέλματα και στη συνέχεια μπαίνει στο ταμείο ανεργίας. Από το δικό της εισόδημα καθώς και αυτό του ταμείου ανεργίας συντηρούνται ως οικογένεια επειδή έχουν δυο παιδιά 11 και 7 ετών.   Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από την 1η και 4η  μετέχουσες  τράπεζες, (η 3η μετέχουσα, παρότι ειδοποιήθηκε δεν προσκόμισε)  αποσπάσματα με την κίνηση των λογαριασμού του που τηρούσε σ’ αυτές για την εξυπηρέτηση των δανείων που του είχαν χορηγήσει, τα οποία αποτελούν τον κύριο όγκο των οφειλών του (βλ. παρακάτω), κατέβαλε κανονικά τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους μέχρι σχεδόν το τέλος του 2010, οπότε σταμάτησε λόγω της έλλειψης ρευστότητας, αφού από τις αρχές του 2011 που διέκοψε την παραπάνω δραστηριότητα παρέμενε άνεργος. Η δραστηριότητα αυτή που ασκούσε ο αιτών προσδίδει σ’ αυτόν την ιδιότητα του εμπόρου, που δεν αρνείται και ο ίδιος, πλην  είχε παύσει τις πληρωμές του μετά  την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής (έξοδα καθυστέρησης εμφανίζονται για πρώτη φορά στην κίνηση του λογαριασμού του στην 1η μετέχουσα μετά τον Ιανουάριο του 2011  και συνεπώς δεν είχε πτωχευτική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εννέα μήνες αργότερα. Επομένως ο αιτών υπάγεται στις ρυθμίσεις  του νόμου και όσα αντίθετα υποστηρίζουν οι παραπάνω μετέχουσες στερούνται βασιμότητας.

           Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη  στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της  ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης, ερήμην της 5ης των πιστωτριών που παρότι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, εντός μηνός από την επίδοση της αίτησης  (βλ 3414Β/13-10-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κατίνας Δανίκα), δεν παραστάθηκε και σα να ήταν παρούσα (754 παρ 2 ΚΠολΔ).

 Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 44 ετών έγγαμος με δυο παιδιά 11 και 7 ετών. Μέχρι το τέλος του 2010 ασχολούνταν ατομικά με το χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας, δραστηριότητα την οποία ασκούσε στην ……. και την διέκοψε οριστικά στις 29-12-2010 (βλ. τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της ΔΟΥ …… και την κατάθεση της μάρτυρα).

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα που δήλωσε για τα οικ. έτη, 2010 ανέρχονταν σε 10.415,26 για τον ίδιο και 2.366,28 για τη σύζυγό του, για το 201, 17.490,66 για τον ίδιο και 6.399,56 για τη σύζυγο και για το 2012 2.488,65 για τον ίδιο και 6.751,82 για τη σύζυγό του. Με την τελευταία φέρεται να είναι σε διάσταση όπως καταθέτει η μάρτυρας απόδειξης. Πλην αφενός στην αίτηση αναφέρεται ότι «η οικογένεια συντηρείται από το εισόδημα της συζύγου μου» αφετέρου κάνουν κοινή φορολογική δήλωση ακόμη από τη φερόμενη διάστασή τους από το 2010 και έτσι το μικρό εισόδημά της θα συνυπολογιστεί στο εισόδημα του συζύγου της.

Άλλη πηγή εισοδήματος δεν έχει ο αιτών  που συντηρείται από συνεισφορά της μάρτυρα αδελφής του Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Πάτρα (βλ. γι’ αυτό παρακάτω), οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται για την  ικανοποίηση των βιοτικών του αναγκών.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου,  θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι  το χρόνο έκδοσης της απόφασης  (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Από την πρώτη μετέχουσα EUROBANK α. δυνάμει της 32108619 σύμβασης πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού το ποσό των 45.907,10 ευρώ, όπως προκύπτει από την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού την 4-8-2011, που προσκομίζει η Τράπεζα, για την οποία απαίτησή της η Τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης κατόπιν εκδόσεως και της 202/22-11-2011 διαταγής πληρωμής του ΜΠ Κεφαλονιάς με αριθμό 3850 και ημερ καταχώρησης 31-5-2012 σε διαμέρισμα του αιτούντα 87 τμ στις εργατικές κατοικίες στα …….της Πάτρας. β. δυνάμει της ……..  σύμβασης καταθέσεων τρεχούμενου λογαριασμού ποσό με υπόλοιπο 79,53 ευρώ και γ. από την ……… σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό με υπόλοιπο 40,67 ευρώ. Συνολικά στην άνω πιστώτρια οφείλει 46.027,3 ευρώ.

Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δυνάμει της …….. σύμβασης στεγαστικού δανείου, ποσό με υπόλοιπο την 25-10-2011 που ενημερώνει η άνω Τράπεζα, 13.373,75 ευρώ για το οποίο η Τράπεζα έχει διασφαλιστεί με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, δυνάμει της ……. απόφασης του ΜΠΠατρών που γράφτηκε στο κτηματολογικό φύλλο με αριθμό …….και ημερομηνία ….., επί του ίδιου άνω ακινήτου του αιτούντα (ΚΑΕΚ ……..).
Από την ALFA BANK α. από την …….σύμβαση καταναλωτικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυητής (847, 851 AK), σε δάνειο της συζύγου του …….., ποσό με υπόλοιπο οφειλής 15.748,60 ευρώ, β. από την ………σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό με υπόλοιπο οφειλής 14.722,02 ευρώ, γ. από την 2……… επιταγή εκδόσεώς του σε διαταγή ……….για την οποία έχει εκδοθεί η ………. διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη ……, ποσού 5.000 ευρώ.
Από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δυνάμει της …….. σύμβασης ανοικτού δανείου ποσό με υπόλοιπο οφειλής 14.686,13.
Οφειλή 17.080,14 ευρώ προς την «ΑΦΟΙ ………. ΑΕ» η οποία προκύπτει από επιταγή έκδοσης του αιτούντα με αριθμό ……… της EUROBANK ERGASIAS AE σε διαταγή της άνω ΑΕ για την οποία εκδόθηκε η ……. διαταγή πληρωμής του Πρωτοδικείου ……. Το χρέος αυτό του αιτούντος δεν είναι χρέος που πηγάζει από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο, κατά τον ισχυρισμό της πιστώτριας, παραδεκτά δε περιλαμβάνεται, ενόψει, του ότι η ένδικη αξίωση της καθ` ης προέρχεται από τις οικίες διατάξεις του νόμου περί επιταγής (5960/1933) και όχι από τις σαφώς διακεκριμένες και αυτοτελείς διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρο 914 ΑΚ), τις οποίες και δεν επέλεξε η καθ` ης, η οποία, αντιθέτως, προτίμησε, να προβεί στην έκδοση διαταγής πληρωμής (45/2011 ΜΠΡ Καβ ΝΟΜΟΣ, Βενιέρης σελ 81) καθόσον οι οφειλές εξ επιταγών θεμελιώνονται και στην αδικοπραξία  και στο αρθ 40 του ν 5360/1933 δηλ στην συμβατική υποχρέωση. Η ικανοποίηση όμως της μιας αξίωσης  επί συρροής συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης επιφέρει αντίστοιχα την απόσβεση της άλλης. Εν προκειμένω και ο οφειλέτης έχει επιλέξει την αιτία για την οποία για την οποία οφείλει τη συγκεκριμένη απαίτηση υπάγοντάς την προς ρύθμιση στο ν 3869/2010.   Οφειλή ύψους 15.096,80 ευρώ προς την εταιρεία «………….» η οποία προκύπτει από την καρτέλα πελάτη από ……… 
Οι οφειλές από 7.667,93 προς τη ΔΟΥ ……, καθώς και η από 7.000 ευρώ από οφειλόμενες εισφορές προς τον ΟΑΕΕ, δεν επιτρέπεται να ρυθμιστούν κατ’ άρθρο 1 παρ 2 ν 3869/2010.
Ο αιτών μετά τη διακοπή της πιο πάνω επαγγελματικής του δραστηριότητας, εργάστηκε για μικρό διάστημα Μάιο με Οκτώβρη του 2012 με 580 ευρώ και έκτοτε παραμένει άνεργος, στερούμενος οποιουδήποτε εισοδήματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του συνόλου των χρεών, γι’ αυτό και έχει πάψει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους. Έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα  χρέη του προς τις πιο πάνω πιστώτριες τράπεζες και τους ιδιώτες.

Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου με στοιχείο  ……. το οποίο βρίσκεται επί της οδού ……. στις εργατικές κατοικίες στα …….. της Πάτρας, εμβαδού 87 τμ της πλήρους κυριότητας του αιτούντος. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, ο οποίος υποβάλλει αίτημα εξαίρεσής του, ζητώντας την υπαγωγή του στην  προβλεπόμενη  από τη διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση.

Ο αιτών διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αριθ. κυκλοφορίας …….. ΕΙΧ, μάρκας FIAT …… κε . εκ, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1996. Εκτιμάται ότι η εκποίησή του είναι ασύμφορη λόγω της παλαιότητάς του και του μεγάλου κυβισμού του και δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω αυτών, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του  αιτούντα, μετά την  αφαίρεση  και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του.

          Σύμφωνα με τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα ανεργία και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του οι δε ανάγκες της οικογένειάς του καλύπτονται από το εισόδημα της συζύγου του. Γι’ αυτό θα πρέπει και εφόσον με την αίτησή του που κατατέθηκε το Σεπτέμβρη του 2011, προτείνει να καταβάλει συνολικά μηνιαία το ποσό των 485 ευρώ, όμως ως σήμερα, όπως αποδεικνύεται, όμως η οικονομική του κατάσταση έχει χειροτερέψει και το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται πλέον στην οικονομική του δυνατότητα, η ρύθμιση των χρεών του να γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω  πιστώτριες και ιδιώτες από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που  θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, ο αιτών δεν έχει κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης  κάποιο ατομικό μηνιαίο εισόδημα, όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση στο εγγύς μέλλον λόγω της ηλικίας του. Από τη συνεκτίμηση των παραπάνω, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό πρέπει να οριστεί σε  200 ευρώ το μήνα.  Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 141.734,74 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 46.027,3  ευρώ (32,47% του συνόλου των χρεών)προς την 1η μετέχουσα EUROBANK , σε 13.373,75 ευρώ (9,43% του συνόλου των χρεών)προς τη 2η μετέχουσα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.» σε 34.470,62 ευρώ (25,02% του συνόλου των χρεών προς την τρίτη μετέχουσα ALPHA BANK, 14.686,13 ευρώ  (10,36% του συνόλου των χρεών προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σε  17.080,14 ευρώ (12,05% του συνόλου των χρεών προς την ΑΦΟΙ …… ΑΕ), 15.096,80 ευρώ (10,65% του συνόλου των χρεών προς την εταιρία ………..).

Έτσι από το ποσό των 200 ευρώ αναλογεί για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών,  το ποσό των  64,94 (200χ32,47%) ευρώ για τη  EUROBANK 18,86 (200Χ9,47%) ευρώ για την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.» 50,04 (200Χ25,02%)για την ALPHA BANK, 20,72 (200Χ10,36%), ευρώ για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 24.10 (200Χ12,05%) ευρώ για την ΑΦΟΙ …….. ΑΕ) και 21,30 (200Χ10,65%) για την εταιρία ……). Μετά  την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η  1η μετέχουσα  θα έχει λάβει το ποσό των 3.118,12 ευρώ (64,94  Χ48) η 2η μετέχουσα θα έχει λάβει το ποσό των 905,28  ευρώ (18.86Χ48), η τρίτη μετέχουσα θα έχει λάβει το ποσό των 2.401.92 (50,04Χ48), η τέταρτη μετέχουσα θα έχει λάβει το ποσό των 994,56 ευρώ (20,72Χ48), η πέμπτη μετέχουσα θα έχει λάβει το ποσό των 1.156,08 (24,10Χ48) και η έκτη μετέχουσα το ποσό των 1.022,4 (21,30Χ48).  

Μοναδικό  περιουσιακό στοιχείο του αιτούντα αποτελεί το πιο πάνω διαμέρισμα 3ου ορόφου με στοιχείο  …… το οποίο βρίσκεται επί της οδού ……. στις ……………….της Πάτρας, εμβαδού 87 τμ για το οποίο και υποβάλλει αίτημα υπαγωγή του  στην  προβλεπόμενη  από τη διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση. Η αντικειμενική αξία της οικίας αυτής, ανέρχεται σε 48.200 ευρώ, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Απόστολου Βανταράκη, που υπολογίζει την εμπορική αξία λόγω παλαιότητας και προβλημάτων από φθορές στις 30.000 ευρώ, πλην το δικαστήριο κρίνει ότι η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, συνεκτιμώντας τις υπάρχουσες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (ισόγειος), του χρόνου κατασκευής της (1985) και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για ακίνητα με παρόμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία, ότι συμπίπτει με την αντικειμενική των 48.200 ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο  με δύο παιδιά, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10.

           Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν  μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα, συνολικού ποσού  μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 48.200 ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 40.970 ευρώ (48.200Χ85%).

 Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού των  40.970 ευρώ θα  πρέπει να οριστεί σε 20  χρόνια, λαμβανομένων  υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 170,70 ευρώ, δηλαδή 40.970:240  μήνες (20 χρόνια Χ 12). Επίσης θα πρέπει να χορηγηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών της τετραετίας, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια την υπέρμετρη επιβάρυνση, αντί της ελάφρυνσής του αιτούντα, σύμφωνα με τη νομοθετική βούληση, με  κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας  θα  ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά  οι  απαιτήσεις της 2ης μετέχουσας τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από την σύμβαση στεγαστικού δανείου, το υπόλοιπο του οποίου μετά τις πιο πάνω καταβολές της τετραετίας ανέρχεται σε 12.468,47 (13.373,75-905,28) ευρώ, καθόσον η  απαίτηση αυτή, όπως προαναφέρθηκε,  είναι εξοπλισμένη  με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο διαμέρισμα. Μετά την προνομιακή ικανοποίηση της 2ης μετέχουσας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της 1ης μετέχουσας EUROBANK, από την 32108619 σύμβαση πίστωσης ΑΑΛ για τις οποίες υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, μεταγενέστερη της προηγούμενης προσημείωση υποθήκης όπως αναφέρθηκε,  το υπόλοιπο των οποίων μετά τις πιο πάνω καταβολές της τετραετίας που υπολογίζονται σε 3.108,48 ευρώ (64,76 μηνιαίως Χ48 μήνες) ανέρχεται σε  42.798,62 ευρώ. Από το ποσό όμως αυτό θα ικανοποιηθεί μόνο το ποσό των 28.501,53 ευρώ (40.970 ευρώ-12.468,47 ευρώ της 2ης πιστώτριας).

Έτσι, οι πρώτες 73 μηνιαίες δόσεις ποσού 170,70  ευρώ κάθε μια  θα διατεθούν για την ικανοποίηση της απαίτησης της 2ης μετέχουσας τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και οι υπόλοιπες 167 δόσεις ποσού 170,70  ευρώ κάθε μια  θα διατεθούν για την ικανοποίηση μέρους της απαίτησης της  1ης μετέχουσας «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS  Α.Ε.». Το πέραν του ποσού αυτού των 40.970 ευρώ υπόλοιπο από τα δάνεια που χορήγησαν στον αιτούντα τόσο η πρώτη πιστώτρια όσο και οι υπόλοιπες μετέχουσες δεν μπορεί να ικανοποιηθούν, μετά την  εξάντληση του ως  άνω ποσού του 85% της αξίας της κατοικίας, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

           Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με σκοπό την απαλλαγή του  με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

        Δικάζει ερήμην της 5ης  πιστώτριας και κατ’ αντιμωλία των  λοιπών διαδίκων.

        Απορρίπτει την αίτηση ως προς τις οφειλές του αιτούντα προς τη ΔΟΥ Αργοστολίου και τον ΟΑΕΕ. 

        Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα  με μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης,  και συγκεκριμένα ποσού  64,94 προς τη  EFG EUROBANK ERGASIAS,  18,86 ευρώ προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 50,04 ευρώ προς την ALPHA BANK, 20,72 ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 24.10 ευρώ  προς την ΑΦΟΙ …….. ΑΕ και 21,30 ευρώ  προς την εταιρία …………..  

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το διαμέρισμα 3ου ορόφου με στοιχείο  …….το οποίο βρίσκεται επί της οδού ……. στις ………………. της Πάτρας εμβαδού 87 τ.μ

         Επιβάλλει στον αιτούντα την  υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του επί 20 χρόνια,  στην μεν δεύτερη μετέχουσα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το ποσό των 12.468,47 ευρώ σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερθέντα στο σκεπτικό και στην πρώτη μετέχουσα EFG EUROBANK ERGASIAS, από την …… σύμβαση πίστωσης ΑΑΛ, το ποσό των 28.501,53 ευρώ  σε 240 μηνιαίες δόσεις (73 για τη δεύτερη και 167 για την πρώτη πιστώτρια) 170,70  ευρώ κάθε μία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα  ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα  χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει  χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση  στις  5-3-2013, απόντων των διαδίκων.

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σχόλια