Ερημοδικία διαδίκων. Απαράδεκτη συζήτηση στον Άρειο Πάγο.- Διατάξεις: ΚΠολΔ: 81, 94, 96, 104, 568, 576, Αριθμός 1180/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα

Ερημοδικία διαδίκων. Απαράδεκτη συζήτηση στον Άρειο Πάγο.
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 104, 568 παρ. 4, 576 παρ. 1 και 3 και 81 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναιρεσιβλήτων και των προσθέτων υπέρ αυτών παρεμβάντων εμφανίζονται στο ακροατήριο κατά τη ....
συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που αυτεπαγγέλτως πλέον εξετάζει το δικαστήριο, οι ανωτέρω διάδικοι θεωρούνται ως μη παριστάμενοι. Ακολούθως, ο 'Αρειος Πάγος, εφόσον τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον αυτού επισπεύδει ο αναιρεσείων, ερευνά αν ο τελευταίος κλήτευσε τους αναιρεσιβλήτους και τους προσθέτους υπέρ αυτών παρεμβάντας που απολείπονται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποδεικνύεται τέτοια κλήτευση, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.

Διατάξεις:
ΚΠολΔ: 81, 94, 96, 104, 568, 576, 

Αριθμός 1180/2008
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1' Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αχιλλέα Νταφούλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Μάριο - Φώτιο Χατζηπανταζή, Ειρήνη Αθανασίου, Αλέξανδρο Νικάκη και Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Μαΐου 2008, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κων/νο Στεργιόπουλο, ο οποίος διόρισε στο ακροατήριο και ως συμπληρεξούσιο τον δικηγόρο Γεώργιο Λεβέντη.

Των αναιρεσιβλήτων: Α. αναφέρονται 23 αναιρεσίβλητοι, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιλτιάδη Καρπετά. Β. Των προσθέτως παρεμβαινόντων: 1) Πρωτοβάθμιου ανεγνωρισμένου σωματείου - συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία "Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ", που εδρεύει στο Βασιλικό Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Περπατάρη, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις. 2) Πρωτοβάθμιου ανεγνωρισμένου σωματείου - συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία "Σωματείο Χειριστών και Βοηθών Μηχανημάτων Νομού Ευβοίας, που εδρεύει στη Χαλκίδα και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Περπατάρη, που δεν κατέθεσε προτάσεις. 3) Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία "Ομοσπονδία Βιομηχανικών και Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων" (Ο.Β.Ε.Σ.), άλλως "Ομοσπονδία Βιομηχανικών και Εργοστασιακών Σωματείων" (Ο.Β.Ε.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Παραστάθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της Ψ, που διόρισε πληρεξούσιο δικηγόρο της τον Δημήτριο Περπατάρη, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 5-8-2003 αγωγή των ήδη υπό στοιχείο Α αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας και συνεκδικάστηκε με τις ασκηθείσες υπέρ των εναγόντων πρόσθετες παρεμβάσεις των ήδη υπό στοιχείο Β' προσθέτως παρεμβαινόντων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 559/2004 του ίδιου Δικαστηρίου και 156/2006 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 10-8-2006 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Μάριος - Φώτιος Χατζηπανταζής διάβασε την από 15-10-2007 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αναιρέσεως καθόσον αφορά τους υπό τα στοιχεία Β1, Β2 και Β3 αναιρεσιβλήτους και παραδοχή των δευτέρου και τρίτου λόγων της αναιρέσεως και την απόρριψη του πρώτου λόγου αυτής, καθόσον αφορά τους υπό τα στοιχεία Α1 έως Α23 αναιρεσιβλήτους. Οι πληρεξούσιοι της αναιρεσείουσας ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως, οι πληρεξούσιοι των αναιρεσιβλήτων και των προσθέτως παρεμβαινόντων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 104, 568 παρ. 4, 576 παρ. 1 και 3 και 81 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει, ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναιρεσιβλήτων και των προσθέτων υπέρ αυτών παρεμβάντων εμφανίζονται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που αυτεπαγγέλτως πλέον εξετάζει το δικαστήριο, οι ανωτέρω διάδικοι θεωρούνται ως μη παριστάμενοι. Ακολούθως, ο 'Αρειος Πάγος, εφόσον τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον αυτού επισπεύδει ο αναιρεσείων, ερευνά αν ο τελευταίος κλήτευσε τους αναιρεσιβλήτους και τους προσθέτους υπέρ αυτών παρεμβάντας που απολείπονται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποδεικνύεται τέτοια κλήτευση, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τις επικαλούμενες και νομίμως προσκομιζόμενες υπ' αριθ. ΧΧΧ, ΧΧ και ΧΧΧ εκθέσεις επιδόσεως των αρμοδίων στα Πρωτοδικεία Χαλκίδας και Αθηνών δικαστικών επιμελητών ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα, προκύπτει, ότι τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως επισπεύδει η αναιρεσείουσα, η οποία επέδωσε στα προσθέτως υπέρ των αναιρεσιβλήτων παρεμβάντα ΝΠΙΔ κυρωμένο αντίγραφο αυτής μαζί με την οικεία πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτησή της για την αρχική δικάσιμο της 6-11-2007, από την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση αυτής για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (6-5-2008). Κατ' αυτή όμως παραστάθηκαν οι αναιρεσίβλητοι και τα δύο πρώτα υπέρ αυτών προσθέτως παρεμβάντα ΝΠΙΔ δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιλτιάδη Καρπέτα και Δημητρίου Περπατάρη αντίστοιχα, οι οποίοι δεν απέδειξαν την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας αυτών προς παράστασή τους κατά την εν λόγω δικάσιμο και συνεπώς, θεωρούνται ως μη παρασταθέντες, ενώ το τρίτο υπέρ των ιδίων ως άνω διαδίκων προσθέτως παρεμβάν ΝΠΙΔ παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Περπατάρη, τον οποίο ο παραστάς νόμιμος εκπρόσωπός του Ψ διόρισε με ρητή δήλωσή του, που καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό. Όμως από το προσκομιζόμενο καταστατικό της συνδικαλιστικής αυτής οργάνωσης (άρθρο 22 παρ. 1) προκύπτει, ότι το τρίτο αυτό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρό του μαζί με το γενικό γραμματέα του, άρα τη παράσταση αυτή δεν είναι νόμιμη. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναιρεσίβλητοι και τα δύο πρώτα υπέρ αυτών προσθέτως παρεμβάντα ΝΠΙΔ επικαλούνται και προσκομίζουν τα υπ' αριθ. ΧΧΧ και ΧΧΧ πληρεξούσια συμβόλαια της συμβολαιογράφου Χαλκίδας ΧΧΧ περί χορηγήσεως στους ανωτέρω δικηγόρους ρητής πληρεξουσιότητάς τους προς παράστασή τους κατά την εν λόγω δικάσιμο (6-5-2008), πλην όμως τα πληρεξούσια αυτά συμβόλαια (χωρίς να έχει ταχθεί από το Δικαστήριο προθεσμία, κατά το άρθρο 105 ΚΠολΔικ, για να προσκομιστούν αυτά και μάλιστα συνταγμένα μετά την ημερομηνία της συζήτησης) συντάχθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από εκείνο της συζητήσεως της υποθέσεως, ήτοι την 8η Μαΐου 2008, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 104 σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠολΔικ, προκύπτει, ότι για τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο ο εμφανιζόμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου οφείλει να αποδείξει την πληρεξουσιότητά του με την προσκομιδή στη συζήτηση του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή με δήλωση του παρόντος διαδίκου, που καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό. Εξάλλου παρά τα αντίθετα που υποστηρίζονται από την αναιρεσείουσα, όπως από την έρευνα των στοιχείων του φακέλου προκύπτει, από κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι οι απολειπόμενοι αναιρεσίβλητοι και τα υπέρ αυτών προσθέτως παρεμβάντα ΝΠΙΔ κλητεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως κατά την ως άνω δικάσιμο, αφού δεν προσκομίζονται εδώ οι επικαλούμενες (αβάσιμα όμως) από την αναιρεσείουσα οικείες εκθέσεις επιδόσεως, αλλ' ούτε και τα κυρωμένα αντίγραφα της αιτήσεως αναιρέσεως, επί των οποίων υφίσταται η επισημείωση του άρθρου 139 παρ. 3 ΚΠολΔικ του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή και η παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσείουσας προς επίδοση αυτής στους απολειπομένους ως άνω διαδίκους. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔικ, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της από 10-8-2006 αιτήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.", για αναίρεση της υπ' αριθ. 156/2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.-

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 20 Μαΐου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3 Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια