Πότε υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση ο ενήλικος - ΑΚ: 1666-1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1676, 1680, 1681, 1682, 1684 ΚΠολΔ: 739, 740, 801, 802, 804, 805 Βούλα Αριθμός 447/2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

- Πότε υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση ο ενήλικος.
- Η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, ή των γονέων ή των τέκνων του ή του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. Πέρα από τα πρόσωπα αυτά που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής, ακόμη και αδελφός ή τρίτος που δικαιολογεί έννομο.... συμφέρον, δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτηση για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση του πάσχοντος.
- Το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην κρίση του χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1674 του ΑΚ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 εδ. β του νόμου 2521/1997, σε περίπτωση, κατά την οποία η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς αυτήν, καθώς η έκθεση της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δεσμευτική, αλλά συνεκτιμάται από το Δικαστήριο.

Διατάξεις:
ΑΚ: 1666-1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1676, 1680, 1681, 1682, 1684
ΚΠολΔ: 739, 740, 801, 802, 804, 805 Βούλα
Αριθμός 447/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ


Συγκροτήθηκε από τη Βατικάλου Παναγιώτα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα Θεανώ Σφακιωτάκη.

Συνεδρίασε, κεκλεισμένων των θυρών, στο ακροατήριό του στις 28 Σεπτεμβρίου 2006, για να δικάσει την εξής υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: XXX, κατοίκου Χανίων, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κυριάκο Γλυμιδάκη, για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του αδερφού της XXX.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-8-2006 αίτησή της που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων με αριθμό εισερχομένου 5458/31-8-2006 και εν συνεχεία διαβιβάστηκε με πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων με αριθμό πρωτ. 1169/4-9-2006 προς το Πρωτοδικείο Χανίων, η οποία κατατέθηκε με αριθμό 143/11-9-2006, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε οίκοθεν στο πινάκιο.
Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του νόμου 2447/1996 και ισχύουν από τις 20-12-1996, ρυθμίζεται ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης, με τον οποίο ενοποιούνται σε ενιαία ρύθμιση οι προϊσχύσαντες θεσμοί της δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 παρ. 1 του ΑΚ, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: 1) Όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν λόγω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, 2) όταν λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 1 εδ. α του ίδιου Κώδικα, η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση ή των γονέων ή των τέκνων του ή του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. Με την τελευταία αυτή διάταξη ορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, των οποίων ο κύκλος είναι περιορισμένος. Πέρα από τα πρόσωπα αυτά που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής, ακόμη και αδελφός ή τρίτος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτηση για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση του πάσχοντος (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, «Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο», έκδοση 2000, υπό άρθρο 1667, σελ. 1349 επ.). Η εισαγωγή, δε, της υπόθεσης για συζήτηση γίνεται μόνο μετά από την υποβολή αίτησης από το πρόσωπο που νομιμοποιείται, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών (ΜΠρΑθ 280/1998, σε Βαθρακοκοίλη, όπ.π., σελ. 1352, υπό το στοιχείο 3ε), οπότε απαιτείται δική του, αυτοτελής, αίτηση ως διαδίκου, είτε μετά από πράξη του αρμόδιου Δικαστή, σε περίπτωση αυτεπάγγελτης ενέργειας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 747 παρ. 4 του ΚΠολΔ.
Τέλος στο άρθρο 804 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 2447/1996), ορίζεται ότι «το Δικαστήριο επικοινωνεί με αυτόν στον οποίο αφορά το μέτρο της δικαστικής συμπαράστασης, ώστε να σχηματίσει άμεση αντίληψη για την κατάστασή του» (παρ. 1 εδ. α) και ότι «η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης μπορεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου να παραλείπεται, αν προσκομίζεται βεβαίωση δημόσιας αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την κατάσταση του συμπαραστατέου» (παρ. 2).
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5458/31-8-2006 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Χανίων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων διαβίβασε την από 7-8-2006 αίτηση της XXX περί υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση του XXX, γνωστοποιώντας στο Δικαστήριο, κατ’ άρθρο 1668 ΑΚ, περιπτώσεις που μπορούν να συνεπάγονται υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, καλώντας το να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως προς τούτο, σύμφωνα με τα άρθρα 1666 επ. ΑΚ, όπως ισχύουν σήμερα. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, διά του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χανίων, αιτείται να υποβληθεί ο αδερφός της, XXX του XXX, σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από χρόνια ψυχωτική συνδρομή και αδυνατεί να φροντίζει μόνος του τις υποθέσεις του, να διοριστεί η ίδια δικαστική συμπαραστάτριά του καθώς και οι προτεινόμενοι με την αίτηση, ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 44 του Ν. 2447/1996), για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739 επ. και 801 επ. ΚΠολΔ), όμως η αιτούσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς προς υποβολή της, σύμφωνα με το άρθρο 1667 ΑΚ και ως εκ τούτου η αίτησή της πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Ωστόσο, το Δικαστήριο, μπορεί να ενεργήσει και αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 1667 ΑΚ, ενόψει και του προαναφερόμενου με αριθμό πρωτ. 1169/4-9-2006 εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων και να αποφασίσει την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση του XXX, στηριζόμενο στις διατάξεις των άρθρων 1666 παρ. 1, 1667 παρ. 1, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1676, 1680, 1681, 1682 και 1684 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 13 του Ν. 2447/1996 και 801, 802, 804 και 805 ΚΠολΔ. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση της υπ’ αριθμ. 143/11-9-2006 πράξης του Προεδρεύοντος Πρωτοδίκη Χανίων XXX, κατ’ άρθρο 748 παρ. 2 και 4 του ΚΠολΔ στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, στον υπό δικαστική συμπαράσταση (βλ. αντίστοιχα το από 13-9-2006 αποδεικτικό επίδοσης της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χανίων XXX και το από 22-9-2006 αποδεικτικό επίδοσης του Αστυφύλακα του Α.Τ. Χανίων XXX) καθώς και στο Διευθυντή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων XXX, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 796 παρ. 3 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 1674 ΑΚ, 2 του π.δ. 250/1999 και 19 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2521/1997 (βλ. το από 22-9-2006 αποδεικτικό επίδοσης του Αστυφύλακα του Α.Τ. Χανίων XXX).
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της μάρτυρος XXX που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από όλα τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα και ειδικότερα από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2619/2-5-2006 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του συμπαραστατέου από το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων XXX και από την προσωπική επικοινωνία της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου με τον συμπαραστατέο αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο XXX, ο οποίος γεννήθηκε στις 10-5-1935 στο XXX (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Σφακίων του Νομού Χανίων πάσχει από χρόνια ψυχωτική συνδρομή (σχιζοφρένεια, άνοια, νόσος Alcheimer και οργανικό ψυχοσύνδρομο). Συνεπεία των ανωτέρω νοσηλευόταν από το έτος 1961 και για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Επιπλέον η μάρτυρας-αδερφή του κατέθεσε ότι η ίδια φρόντιζε τον αδερφό της, όταν δεν νοσηλευόταν στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2619/2-5-2006 Πιστοποιητικό Νοσηλείας και από την προσωπική επικοινωνία της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου με τον συμπαραστατέο, σαφώς προκύπτει ότι ο XXX δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον και η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να φροντίσει τον εαυτό του και τις υποθέσεις του, προσωπικές και περιουσιακές.
Εφόσον προκύπτει τόσο η μορφή, όσο και ο βαθμός της κατάστασης της πνευματικής υγείας του συμπαραστατέου, το Δικαστήριο δεν κρίνει απαραίτητη τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 804 παρ. 2 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 2447/1996). Για το λόγο αυτό, ο XXX θα πρέπει να τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης και να διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του που θα ασκήσει το λειτούργημά του μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, καθώς επίσης και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης του που θα ασκήσει το λειτούργημά του μετά την τελεσιδικία της απόφασης και εποπτικό συμβούλιο. Κατάλληλο πρόσωπο για να διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης και στη συνέχεια οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης είναι η αδερφή του συμπαραστατέου, XXX, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του πάσχοντος, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, καθώς ο τελευταίος όταν δεν νοσηλευόταν στο ανωτέρω Θεραπευτήριο διέμενε μαζί της. Περαιτέρω, πρέπει να διοριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, για το διάστημα μετά από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, το οποίο θα επικουρεί και θα εποπτεύει το έργο της δικαστικής συμπαράστασης, το οποίο θα αποτελείται από τους: 1) έως και 3) , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χανίων, οδός XXX, οικογενειακοί φίλοι του υπό δικαστική συμπαράσταση, οι οποίοι είναι τα κατάλληλα πρόσωπα και ικανοί, σύμφωνα με το νόμο και παρέχουν τα εχέγγυα ότι θα ασκήσουν με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημά τους.
Επισημαίνεται ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1674 του ΑΚ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 εδ. β του νόμου 2521/1997, σε περίπτωση, κατά την οποία η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς αυτήν, καθώς η έκθεση της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δεσμευτική, αλλά συνεκτιμάται από το Δικαστήριο.
Με βάση τις πιο πάνω σκέψεις, θα πρέπει να διαταχθούν όσα αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, το οποίο (διατακτικό) η Γραμματέας του παρόντος Δικαστηρίου πρέπει να καταχωρίσει στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό (άρθρο 1675 του ΑΚ).
Τέλος, αναφορικά με τον συμπαραστατέο, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει χώρα η γνωστοποίηση σε αυτόν της παρούσας απόφασης με την υπενθύμιση του δικαιώματός του να ασκήσει ένδικα μέσα, λόγω της συνδρομής προφανούς αδυναμίας επικοινωνίας αυτού με το περιβάλλον (άρθρο 802 παρ. 5 εδ. γ και εδ. δ του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ τον XXX και της XXX, κάτοικο Χανίων, γεννηθέντα στις 10-5-1935 στο XXX του Νομού Χανίων, σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ οριστική δικαστική συμπαραστάτη την αδερφή του υπό δικαστική συμπαράσταση, XXX και της XXX, κάτοικο Χανίων, XXX, την οποία ορίζει και προσωρινή δικαστική συμπαραστάτη αυτού για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους 1) έως και 3) XXX, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χανίων, οδός XXX.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επίδοση της απόφασης αυτής στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, με επιμέλεια της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου να καταχωρίσει το διατακτικό της απόφασης αυτής στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στα Χανιά στις 1 Νοεμβρίου 2006.

Σχόλια