ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΓΙΑ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ των άρθρων 1094, 1113 και 1116 του ΑΚ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ 218 Κ ΠΟΛ Δ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (914 και 1099 ΑΚ) , ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΑΘ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ κατά τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ , 14 παρ.2 ΚΠολΔ και 494 ΑΚ

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΓΩΓΗ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ –ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ)
Του .........................., κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΟΛΥΜ.......
 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ.. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL.......
...............από τις διατάξεις των άρθρων 1094, 1113 και 1116 του ΑΚ προκύπτει, ότι όταν υπάρχει συγκυριότητα, ο κάθε συγκύριος, όταν προσβάλλεται στο δικαίωμα συγκυριότητας δια της νομής του πράγματος από τρίτο, έχει ......κατ' αυτού την διεκδικητική αγωγή για την μερίδα του. Αίτημα της αγωγής αυτής θα είναι όχι η παράδοση του όλου πράγματος, αλλά η σύννομη κατά την ιδανική μερίδα του συγκυρίου. .......

.....Δικαιούται, επίσης, χωρίς να επιβάλλεται υποχρέωση προς τούτο ( άρθρο 1116 ΑΚ), εάν το πράγμα το κατέχει ολόκληρο τρίτος, να διεκδικήσει όλο το πράγμα υπέρ των συγκυρίων, οπότε έχει υποχρέωση να απαιτήσει την απόδοση τούτου προς όλους τους συγκυρίους .....

....κατά των εναγομένων (άρθρο 218 ΚΠολΔ) και συγκεκριμένα σωρεύεται α) αναγνωριστική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση του ποσοστού συγκυριότητάς μου  (70 ΚΠολΔ) και διεκδικητική αγωγή με αίτημα την απόδοση του πράγματος σε όλους τους συγκυρίους μου  (1116 ΑΚ), στο οποίο βέβαια εμπεριέχεται   και   το   αίτημα   περί   αναγνώρισης   του   δικαιώματος   της συγκυριότητάς τους (όπως και του δικού μου) στο επίδικο, αφού το τελευταίο -αναγνωριστικό αίτημα δεν είναι αυτοτελές, αλλά αποτελεί προϋπόθεση του πρώτου καταψηφιστικού αιτήματος ( ΑΠ 1013/2009, ΤΠΝ-Ισοκράτης) και β) αγωγή αποζημιώσεώς μου από αδικοπραξία (914 και 1099 ΑΚ).....
 
Επειδή, από την διάταξη του άρθρου 216§ 1 στοιχ. α και β' ΚΠολΔ...

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΓΩΓΗ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ –ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ)
Του .........................., κατοίκου Θεσσαλονίκης (ΟΛΥΜΠΟΥ 29).
ΚΑΤΑ
1.του Α............................. και
2.του .........................., κατοίκων αμφοτέρων Αγ. Σπυρίδωνα - Πιερίας.

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την υπ' αριθμ. ........ απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Κατερίνης απαλλοτριώθηκε και καθορίστηκε η έκταση των βοσκοτόπων τριών (3) τότε συνοικισμών και ειδικότερα 50 στρέμματα για τον ονομαζόμενο τότε συνοικισμό Κονταριώτισσας, 3.390 στρέμματα για τον συνοικισμό Αγ. Σπυρίδωνα και 3.100 στρέμματα για την συνοικισμό Βρoντούς. Στα στρέμματα αυτά αποκαταστάθηκαν οι κληρούχοι που αναφέρονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν τις παραπάνω εκτάσεις ως βοσκότοπους από κοινού. Οι βοσκήσιμες αυτές...........

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με όσα θα προστεθούν κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.     
Να αναγνωρισθώ συγκύριος του στο ιστορικό της παρούσης περιγραφόμενου γεωργοκτηνοτροφικού κλήρου, εκτάσεως 50 στρεμμάτων αδιαιρέτως, του υπ' αριθμ. ..... κληροτεμαχίου του αγροκτήματος «Βροντούς-Κονταριωτίσσης», συνολικής έκτασης ...... τ.μ.
Να αποδοθεί σε μένα και στους υπόλοιπους συνομείς, συγκατόχους και συγκυρίους μου οι οποίοι έλαβαν από την ως άνω εξώδικη διανομή που κυρώθηκε με την ως άνω υ.... Απόφαση του κ. Νομάρχη Πιερίας, τα εις τον συνημμένο σ' αυτήν πίνακα διανομής ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο παραπάνω με αριθμ....... κληροτεμάχιο και συγκεκριμένα, όπως αυτοί (γεωργοκτηνοτρόφοι) και η αντιστοιχούσα στην ιδιοκτησία τους αδιαίρετη έκταση μνημονεύονται παρακάτω:
............
και   στην περίπτωση που αυτοί αρνηθούν, να διαταχθεί η βίαιη αποβολή τους από αυτόν και η νόμιμη εγκατάσταση μου σ' αυτόν.
Να    απαγορευθεί στους εναγόμενους κάθε διατάραξη της κατοχής μου, όπως και των υπολοίπων ως άνω αναφερομένων συνομέων και συγκυρίων μου στον ως άνω, αναλυτικά περιγραφόμενο ακίνητο, με ταυτόχρονη καταβολή σε εμένα χρηματικής ποινής ύψους 1.500 Ευρώ για κάθε διατάραξη.     
Να απειληθεί κατά των εναγομένων χρηματική ποινή 3.000 Ευρώ και να απαγγελθεί κατ' αυτών προσωπική κράτηση ενός (1) έτους για τον καθένα, για την περίπτωση της μη εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί, όπως και σε περίπτωση αρνήσεως τους για την απόδοση.
Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις στο ιστορικό αναφερόμενες αιτίες να μου καταβάλλουν εις ολόκληρο και αλληλεγγύως ο καθένας το ποσό των έξη χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (6900,00 €), από της κοινοποιήσεως της παρούσης και μέχρι εξοφλήσεως.
Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και
Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.


Κατερίνη 19-03-2014
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια