98/2015 ΕΙΡ ΘΗΒΩΝ - Πολιτική δικονομία. Δωσιδικία συναφείας. Προσδιορισμός του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου. Εννοια του όρου «το πρώτον επιληφθέν δικαστήριο». Αν το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο είναι κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται μεταγενέστερα για να δικάσει την άλλη κύρια δίκη, το ιεραρχικά ανώτερο Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των συναφών κύριων δικών, με την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση, να παραπέμψει, κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο Δικαστήριο

305/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας ακινήτου. Δωδεκάνησος. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κ.Κ.Δ.). Διαχρονικό δίκαιο. Μετά την εισαγωγή της Ελληνικής νομοθεσίας στη Δωδεκάνησο, αρκεί για τη κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, κατά των εγγεγραμμένων ως τιτλούχων στα κτηματολογικά βιβλία του Κ.Κ.Δ., επί ακινήτων «μούλκ», η επί πλήρη 15ετία άσκηση νομής με διάνοια κυρίου, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος, με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του. Παράδοση νομής με αντιφώνηση με βάση ορισμένη έννομη σχέση
98/2015 ΕΙΡ ΘΗΒΩΝ ( 660833)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Δωσιδικία συναφείας. Προσδιορισμός του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου. Εννοια του όρου «το πρώτον επιληφθέν δικαστήριο». Αν το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο είναι κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται ..
μεταγενέστερα για να δικάσει την άλλη κύρια δίκη, το ιεραρχικά ανώτερο Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των συναφών κύριων δικών, με την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση, να παραπέμψει, κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο Δικαστήριο.

   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός απόφασης 98/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Κωστακοπούλου και τη Γραμματέα Ευαγγελία Τεντολούρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 15 Μαΐου 2015, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1. .............., 2. .............., αμφοτέρων κατοίκων Βάρδων Ηλείας, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ....

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. .............., κατοίκου Περιστερίου, οδός .............. αρ. ..., ο οποίος απεβίωσε την 3-1-2015, τη δίκη του οποίου συνεχίζει, ως εκ διαθήκης κληρονόμος αυτού, η .............., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, ....

2. Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός .............. αρ. ...), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την ίδια ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο της, Ευγενία Δακοπούλου (ΑΜ ΔΣΑ 14617).

Οι ενάγοντες άσκησαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 9.1.2015 με αρ. καταθ. 9/12- 1-2015 αγωγή τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την ανωτέρω σημερινή δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως παραπάνω σημειώνεται και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286 παρ. 1 εδ. α΄, 287, 290 και 291 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται αν, μέχρι το τέλος της προφορικής συζητήσεως, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος από τους διαδίκους. Η διακοπή επέρχεται μόνο από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της διακοπής, με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, από αυτόν που δικαιούται να επαναλάβει τη δίκη (δηλαδή τον κληρονόμο του, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην έννομη σχέση της δίκης και δικαιούται να επαναλάβει τη διακοπείσα διαδικασία - ΕφΑθ 9772/1991 Αρμ. 46, 134), ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του (ΕφΝαυπλ 293/1990 ΝοΒ 39, 413). Εν προκειμένω, μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του αρχικώς εναγομένου .............. (βλ. προσκομιζόμενη υπ΄ αρ. 10/τ.1/2015 ληξιαρχική πράξη θανάτου της ληξιάρχου Περιστερίου), του επισυμβάντος στις 3- 1- 2015 και της εκ του λόγου τούτου βίαιης διακοπής της δίκης από τη σύζυγό του, ήτοι από την .............., η οποία δικαιούται να επαναλάβει τη δίκη ως μόνη κληρονόμος του αποβιώσαντος αρχικού εναγομένου κατ΄ ά. 1710 εδ. α΄ ΑΚ, ο οποίος την εγκατέστησε μοναδικό εκ διαθήκης κληρονόμο του (βλ. το υπ’ αριθμ. 38/3-2-2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, με το οποίο δημοσιεύτηκε η από 4-4-2014 ιδιόγραφη διαθήκη του .............., και το υπ` αρ 201/2015 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, περί μη δημοσιεύσεως έτερης διαθήκης, πλην της προαναφερθείσας), με προφορική δήλωση αυτής περί εκουσίας επαναλήψεως της δίκης, η οποία έγινε στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, νομίμως συνεχίζεται η δίκη (άρθρα 286 περ. α`, 287 §1 και 290 Κ.Πολ.Δ.).

ΙΙ. Η παρ. 3 του α. 31 ΚΠολΔ αναφέρεται στις κύριες δίκες, που όμως μεταξύ τους υπάρχει συνάφεια. Οι κύριες δίκες είναι συναφείς αν τα δικαιώματα, που αποτελούν αντικείμενο των δικών, βρίσκονται σε εσωτερικό ουσιαστικό σύνδεσμο που απορρέει από την ίδια ουσιαστική έννομη σχέση, ή το ίδιο βιοτικό συμβάν αποτελεί κοινή ιστορική βάση των περισσότερων αγωγών. Επομένως σε περίπτωση κύριων συναφών δικών (άρθρο 31 παρ. 3 ΚΠολΔ), αποκλειστικά αρμόδιο, καθ΄ ύλην και κατά τόπο, είναι το Δικαστήριο, που έχει επιληφθεί πρώτο, δηλαδή όχι υπό την έννοια έναρξης της συζήτησης κατ` άρθρο 281 ΚΠολΔ, αλλά του ορισμού προηγούμενης δικασίμου και εκφώνησης της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου ή της οικείας σειράς αν δεν απαιτείται η εγγραφή σε πινάκιο, εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπάγονταν αυτοτελώς στα ίδια καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια του ίδιου ή διαφορετικού τόπου. Αν το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο είναι κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται μεταγενέστερα για να δικάσει την άλλη κύρια δίκη, το δεύτερο, δηλαδή το ιεραρχικά ανώτερο Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των συναφών κύριων δικών, με την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση, να παραπέμψει, κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο Δικαστήριο. Η άποψη ότι σε περίπτωση που έχει επιληφθεί πρώτο το κατώτερο Δικαστήριο διατηρείται η αρμοδιότητά του, και όταν η άλλη συναφής κύρια δίκη υπάγεται στην αρμοδιότητα ανώτερου Δικαστηρίου, που έχει επίσης επιληφθεί, παραβλέπει ότι με τη δεύτερη περίοδο της παρ. 3 του α. 31 ΚΠολΔ επιτάσσεται η εφαρμογή της παρ. 2 αυτού, όταν έχει επιληφθεί κατώτερο Δικαστήριο για την εκδίκαση μίας συναφούς κύριας δίκης, ενώ η άλλη έχει εισαχθεί σε ανώτερο, και τούτο με τον προφανή σκοπό να επιτευχθεί ενιαία δικαστική κρίση και να αποτραπεί ο κίνδυνος εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων (Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση, τόμ. Α΄, άρθ. 31, αρ. 10, 12 και 16, AΠ 1289/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Καρδ. 294/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η ύπαρξη συνάφειας κατά την έννοια της διάταξης του α. 31 ΚΠολΔ δεν προϋποθέτει αναγκαίως και την ταυτότητα των διαδίκων στις συνεκδικαζόμενες περισσότερες δίκες. Τούτο προκύπτει και από τον σκοπό της δωσιδικίας αυτής, για την επίτευξη του οποίου κρίσιμη είναι η ύπαρξη ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα στα περισσότερα συναφή δίκαια που καθιστά αναγκαία ή σκόπιμη τη συνεκδίκασή τους, και όχι η πλήρης ταυτότητα των διαδίκων στην καθεμιά από τις συναφείς δίκες. Ως πρώτο δε, επιληφθέν Δικαστήριο πρέπει να θεωρηθεί εκείνο στο οποίο ασκήθηκε η πρώτη από τις συναφείς αγωγές (Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑν.ΚΠολΔ. - Οι τροποποιήσεις ως το Ν. 2915/2001, υπ’ άρθρο 31, αρ. 1, 2).

Με την κρινόμενη οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στον αναφερόμενο τόπο και χρόνο και με τις περιγραφόμενες συνθήκες, από υπαιτιότητα του πρώτου των εναγομένων, ο οποίος οδηγούσε το υπ’ αρ. κυκλ. .............. Ι.Χ.Ε. όχημα, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο υπ’ αρ. κυκλ. .............. Δ.Χ.Φ., κυριότητας των εναγόντων, το οποίο οδηγούσε ο ............... Για τους λόγους αυτούς, ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να τoυς καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες, α) στον πρώτο εξ αυτών το ποσό των 11.954,95 € και β) στον δεύτερο εξ αυτών το ποσό των 11.954,95 €, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινόμενης μέχρι την εξόφληση και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική τους δαπάνη. Η πληρεξούσια δικηγόρος των εναγομένων με δήλωση που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού αλλά και με τις νομοτύπως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της στην έδρα του Δικαστηρίου, ζήτησε την παραπομπή της κρινόμενης αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω συνάφειάς της με αντίθετη αγωγή, που εκκρεμεί σ’ αυτό κατ’ άρθρο 221 ΚΠολΔ, και συγκεκριμένα με την με γεν. αρ. κατ. 54154/2015 και αρ. κατ. δικογρ. 2793/13-5-2015 αγωγή (διαδικασία αυτοκινήτων), που άσκησε η .............., ενεργούσα δι΄ εαυτήν και ως αποκλειστική κληρονόμος του αποβιώσαντος (αρχικού) εναγομένου, .............., κατά του .............. και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «..............», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 15-10-2015. Ακριβές αντίγραφο της αντίθετης αγωγής με ορισμό δικασίμου και κλήση προς συζήτηση στη δικάσιμο της 15-10-2015 επιδόθηκε στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «..............», όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 1378Η/14-5-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Εμμανουήλ Καλαϊτζή.

Στην προκειμένη περίπτωση το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει η δωσιδικία της συνάφειας (αρθρ. 31 παρ. 3 ΚΠολΔ), εφόσον εκκρεμεί η αντίθετη κύρια από 12-5-2015 αγωγή (με γεν. αρ. κατ. 54154/2015 και αρ. κατ. δικογρ. 2793/13-5-2015) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία αυτοκινήτων). Οι δύο αυτές αγωγές απορρέουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν και υπάγονται στην ίδια διαδικασία, για λόγους δε, οικονομίας της δίκης και προς αποτροπή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων πρέπει να παραπεμφθεί κατά το άρθρο 46 εδ. α ΚΠολΔ η ένδικη αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (στο οποίο εκκρεμεί η ως άνω συναφής αγωγή), το οποίο επιλήφθηκε μεν, δεύτερο, ήτοι μεταγενέστερα, προκειμένου να δικάσει την αντίθετη κύρια αγωγή, πλην όμως είναι ιεραρχικά ανώτερο από το παρόν Δικαστήριο, καίτοι το τελευταίο επιλήφθηκε πρώτο, προκειμένου να δικάσει την κρινόμενη, σύμφωνα με όσα ανεπτύχθησαν στη νομική σκέψη της παρούσας. Πρέπει, συνεπώς, να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο το παρόν Δικαστήριο για την εκδίκαση της ένδικης αγωγής και να παραπέμψει αυτήν κατά το άρθρο 46 ΚΠολΔ στο καθ’ ύλην αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να συνεκδικασθεί κατά την διαδικασία των αυτοκινήτων με τη συναφή αντίθετη από 12-5-2015 αγωγή (με γεν. αρ. κατ. 54154/2015 και αρ. κατ. δικογρ. 2793/13-5-2015), που εκκρεμεί ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 15-10-2015. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτό αναρμόδιο για την εκδίκαση της κρινομένης διαφοράς.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την παρούσα υπόθεση στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να συνεκδικασθεί κατά τη διαδικασία των αυτοκινήτων με την από 12-5-2015 συναφή αντίθετη αγωγή (με γεν. αρ. κατ. 54154/2015 και αρ. κατ. δικογρ. 2793/13-5-2015), που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 15-10-2015.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θήβα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.Φ.

Σχόλια