1910/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Κύριο όνομα. Συμπλήρωση ονόματος. Προσθήκη δεύτερου ονόματος που είχε δοθεί με τη βάπτιση στο αρχικό όνομα ενήλικης που της είχε δοθεί με ονοματοδοσία στην αλλοδαπή. Εκουσία δικαιοδοσία. Πραγματικά περιστατικά. Δέχεται την αίτηση και βεβαιώνει το κύριο όνομα της αιτούσας με σκοπό τη συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης.

26/2015 ΕΦ ΛΑΜ - Αίτηση αναψηλάφησης λόγω μεταγενέστερης γνώσης από τους αιτούντες της ύπαρξης κρίσιμων εγγράφων. Εκτός του ότι τα επικαλούμενα έγγραφα δεν είναι κρίσιμα γιατί αυτά στηρίζουν δικαστικά τεκμήρια είτε ως αποδεικτικούς λόγους κατά το άρθρο 339 παρ. 3 του ΚΠολΔ είτε ως αποδεικτικά μέσα κατά το άρθρο 339 του ιδίου Κώδικα και δεν είναι εξ΄ορισμού ικανά να παράγουν δεσμευτική απόδειξη ή ανταπόδειξη (άμεση και πλήρη ή έστω αποφασιστική), τα επικαλούμενα περιστατικά δεν συνιστούν, και αληθή υποτιθέμενα, ανωτέρω βία ή κατακράτηση από το Δημόσιο ή τρίτο σε συνεννόηση μαζί του. Εφόσον τα επικαλούμενα έγγραφα είτε αποτελούν δημόσια έγγραφα είτε ιδιωτικά έγγραφα καταχωρημένα σε δημόσι βιβλία, ήταν προσβάσιμα στους ενδιαφερομένους και δεν νοείται επομένως κατακράτηση εγγράφων από δημόσια υπηρεσία και κατ΄επέκταση ανωτέρα βία. Απορρίπτει την αίτηση.
1910/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 665795)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Κύριο όνομα. Συμπλήρωση ονόματος. Προσθήκη δεύτερου ονόματος που είχε δοθεί με τη βάπτιση στο αρχικό..
όνομα ενήλικης που της είχε δοθεί με ονοματοδοσία στην αλλοδαπή. Εκουσία δικαιοδοσία. Πραγματικά περιστατικά. Δέχεται την αίτηση και βεβαιώνει το κύριο όνομα της αιτούσας με σκοπό τη συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης.
  
Αριθμός 1910/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Κακουλίδου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Γεωργία Μπαύρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3.11.2015 για να δικάσει την υπόθεση.

Της αιτούσας : .................., κατοίκου Σπάτων Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου....

Η αιτούσα με την από 25.5.2015 ( αρ. κατ. 23271/28.5.2015 ) αίτηση της ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Μετά τη νόμιμη προδικασία ορίστηκε ημερομηνία συζητήσεως της υπόθεσης η σημερινή.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

Από τις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν το όνομα και ιδίως από το άρθρο 58 ΑΚ, με το οποίο προστατεύεται ο δικαιούμενος να φέρει ορισμένο όνομα κατά της παρανόμου χρήσεως αυτού από άλλο πρόσωπο και το άρθρο 5§1 του Συντάγματος, με το οποίο ορίζεται ότι “καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του”, προκύπτει ότι ο νομοθέτης απέβλεψε στο όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητος και θέλησε να διατηρείται αυτό σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας της προσωπικότητος του ατόμου και συγχρόνως της ασφαλείας των συναλλαγών. Από το συνδυασμό, όμως, των ανωτέρω διατάξεων προς το άρθρο 13§1 του ν. 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων”, με το οποίο ορίζεται ότι απαιτείται τελεσίδικη δικαστική - απόφαση για τη διόρθωση οιασδήποτε ληξιαρχικής πράξεως, προκύπτει ότι ο νομοθέτης δέχθηκε παρεκκλίσεις από την ανωτέρω αναφερόμενη αρχή του σταθερού και αμεταβλήτου ονόματος, οι οποίες επιβάλλονται πάλι χάριν του ιδίου του προσώπου. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 344/1976 "Περί ληξιαρχικών πράξεων", όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 15 του Ν. 438/1984, που ορίζει ότι η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται, σαφώς προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται μόνο η ανάκληση της δήλωσης των γονέων ή του γονέα ως προς την ονοματοδοσία των τέκνων τους ή τέκνου του, όχι όμως και η για οποιοδήποτε θεμιτό και μη αντιβαίνοντα σε κανόνα δημόσιας τάξης λόγο συμπλήρωση αυτής με την προσθήκη και ετέρου ονόματος σε αυτό που έχει αρχικά δηλωθεί και δεν προκαλείται κάποια αμφισβήτηση ως προς τα πρόσωπα αυτά. Ενόψει αυτών, συνάγεται περαιτέρω ότι το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς τη διόρθωση του κυρίου ονόματος, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει γι’ αυτό κάποια εξαιρετική περίπτωση ή ιδιαίτερη ανάγκη ή το όνομα αυτό έχει δικαιολογημένα ανεπιθύμητες συνέπειες.

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί να συμπληρωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης της, που συντάχθηκε από τον αρμόδιο Ληξίαρχο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ως προς το κύριο όνομα της με την προσθήκη του ονόματος « ..» ως δεύτερο κύριο όνομα μετά το όνομα « .............. » που αναγράφεται στην ως άνω ληξιαρχική πράξη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1, 782 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 782 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ και 9, 13 παρ. 1, 22, 25 του Ν. 344/1976 « Περί ληξιαρχικών πράξεων », όπως ισχύει και επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης της τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία αφού αντίγραφο της αίτησης επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ` αριθμ. 5948ΣΤ/2.6.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστάσιου Τσακνάκη που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα της αιτούσας που εξετάστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου και από τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, θυγατέρα του ................... , γεννήθηκε την 6.1.1979 στη Σόφια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Την 13.10.1984 η αιτούσα βαπτίστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα Σπάτα Αττικής , με το όνομα « .......... », με ανάδοχο την ................. . Για τα πραγματικά γεγονότα της γεννήσεως και βαπτίσεως της αιτούσας συντάχθηκε η υπ. αριθμ. ...., τόμος .... , έτους 1989 ληξιαρχική πράξη του Ληξίαρχου του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, στην οποία, αν και αναφέρεται ότι το θρήσκευμα της αιτούσας είναι χριστιανή ορθόδοξη και η χρονολογία βαπτίσεως της η 13.10.1984, καταχωρήθηκε σε αυτή μόνο το βουλγαρικό όνομα «.............» το οποίο έλαβε η αιτούσα κατά τη γέννηση της και όχι και το όνομα «......», το οποίο έλαβε κατά τη βάπτιση της και συνιστά ελληνική μετάφραση του ονόματος «.......». Ωστόσο, όπως κατέθεσε .εξεταζόμενη στο ακροατήριο η μητέρα της αιτούσας, ........., στον κοινωνικό και οικογενειακό κύκλο της αιτούσας, συνηθίζουν να τη φωνάζουν τόσο οι γονείς της, όσο οι συγγενείς και οι φίλοι της κυρίως με το όνομα « .........». Περαιτέρω, και τα δύο ανωτέρω ονόματα «...........» είναι καταχωρημένα σε πολλά έγγραφα της αιτούσας ( βλ. προσκομιζόμενα αντίγραφα: του υπ. αριθμ. ......../10.11.1993 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, υπ. αριθμ. ................../30.4.2007 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του με αριθμ. πρωτ. ....../17.6.1997 απολυτήριο της αιτούσας από το Λύκειο Σπάτων, του με αρ. πρωτ. ..../.... πιστοποιητικού αποφοίτησης της αιτούσας, το 2003, από το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, της με αρ. πρωτ. 4431/18.7.2003 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία χορηγείται στην αιτούσα άδεια ασκήσεως μαιευτικού επαγγέλματος, της υπ. αριθμ. .........άδειας οδηγήσεως της αιτούσας ). Η ανωτέρω, όμως, ασάφεια περί του κυρίου ονόματος της αιτούσας και δεδομένου ότι οι συγγενείς και φίλοι την αποκαλούν και με τα δύο ανωτέρω ονόματα, δημιουργεί προβλήματα στις κοινωνικές συναναστροφές της και σύγχυση στις συναλλαγές της αφού στην προαναφερόμενη ληξιαρχική πράξη είναι καταχωρημένο μόνο το όνομα « ............... ». Επομένως, ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη και με δεδομένο ότι μεταξύ των σκοπών σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης περιλαμβάνεται και ο ακριβής προσδιορισμός της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσθήκη και δεύτερου κύριου ονόματος σε αυτό που αρχικά δηλώθηκε δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη εφόσον δεν προκαλείται αμφισβήτηση σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ` ουσίαν βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Βεβαιώνει με σκοπό τη συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως της αιτούσας που έχει καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων Αττικής στον αριθμό ...., Τόμο ...., το έτος 1989, ως προς το κύριο όνομα της με την προσθήκη στο κύριο όνομα της «...........» και του δεύτερου κυρίου ονόματος της « .....».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19-11-15.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ

Ν.Σ.
 

Σχόλια