1290/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Προσθήκη κυρίου ονόματος. Εκουσία δικαιοδοσία. Διόρθωση είτε λόγω σφάλματος στην καταχώριση από προφανή παραδρομή, είτε βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Η αλλαγή κυρίου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω "τάματος" στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

98/2015 ΕΙΡ ΘΗΒΩΝ - Πολιτική δικονομία. Δωσιδικία συναφείας. Προσδιορισμός του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου. Εννοια του όρου «το πρώτον επιληφθέν δικαστήριο». Αν το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο είναι κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται μεταγενέστερα για να δικάσει την άλλη κύρια δίκη, το ιεραρχικά ανώτερο Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των συναφών κύριων δικών, με την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση, να παραπέμψει, κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο Δικαστήριο
1290/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 660827)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Προσθήκη κυρίου ονόματος. Εκουσία δικαιοδοσία. Διόρθωση είτε λόγω σφάλματος στην καταχώριση από προφανή παραδρομή, είτε βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, για..
λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Η αλλαγή κυρίου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω "τάματος" στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Αποφάσεως 1290/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Φούρκα Βασίλειο που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου και την γραμματέα Μαρία Οικονόμου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21-5-2015 για να δικάσει την από 4-2-2015 με αριθμό ΓΑΚ 2076 και ΕΑΚ 258/4-2-2015 αίτηση των αιτούντων 1) ... ... του ... και 2) ... ... του ..., ως ασκούντων την γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης τους …..., κατοίκων (... ...), που παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Θεώνης Κάδρα.

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το σχετικό βιβλίο πινακίου

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες, όπως το δικόγραφο αυτής εκτιμάται από το Δικαστήριο, ως ασκούντες την γονική μέριμνα της παραπάνω ανήλικης κόρης τους αιτούνται να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, που συνέταξε ο Ληξίαρχος Αθηνών, ως προς το κύριο όνομα αυτής (της ανήλικης κόρης τους) και να προστεθεί και σαν δεύτερο κύριο όνομα προ (κατά κύριο αίτημα ή μετά κατά επικουρικό) του ήδη υπάρχοντος ονόματος «…» και το όνομα «...».

Η κρινόμενη αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο αρμοδίως εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 και 782 ΚΠολΔ) και για το παραδεκτό της συζήτησης αυτής έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου αυτής (της κρινόμενης αίτησης) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με αριθμό 9998Ε/10-2-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριου Χρυσικόπουλου. Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ 782 του ΚΠολΔ και 9, 13 παρ 1, 14, 15, 22 και 25 του Ν 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν με απόφαση του Δικαστηρίου να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάπτισης και ως προς το κύριο όνομα είτε α) αν η συγκεκριμένη καταχώριση οφείλεται σε σφάλμα από προφανή παραδρομή, είτε β) σε κάθε περίπτωση τούτο δικαιολογείται κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ 1 του ισχύοντος Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα εκάστου για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον η μεταβολή επιβάλλεται λόγω της ασφαλείας των συναλλαγών και σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου ή αυτό (το όνομα) έχει δημιουργήσει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον κάτοχο του, καθώς η αλλαγή κύριου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, (`Βάπτισμα και ονοματισμός` Μπαλής Θέμις ΞΔ/953, Τσάτσου Θέμις ΞΔ/657) του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία (βλ ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 30/422, ΕφΑθ 3718/2008 ΕλΔ 2009/249, ΕφΑΘ 1905/2003 ΕλΔ 2004/247, ΜΠρΑθ 3646/2007, ΜΠρΚιλ 438/2009 δημ Νόμος, Καρακατσάνης σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο ΑΚ σε άρθ 58 αρθμ 8 επ, Βαθρακοκοίλης ΕρμηνΚΠολΔ σε άρθ 782 αριθμ 15).

Από την χωρίς όρκο εξέταση του πρώτου αιτούντος, που περιέχεται στα πρακτικά της παρούσας δίκης και από τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες από τον γάμο τους, που τελέσθηκε στις 23-7-2008, απόκτησαν στις …-…-2012 κόρη, για την γέννηση της οποίας συντάχθηκε στις …-…-2012 σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον ληξίαρχο Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία του ληξιαρχείου Αθηνών με αριθμό … στον τόμο … του έτους 2012 (εν συντομία …/…/2012). Στις …-…-2013 οι αιτούντες βάπτισαν την παραπάνω κόρη τους στον Ιερό Ναό ….. στην … και της δόθηκε το όνομα «...». Για την βάφτιση συντάχθηκε η με αριθμό …/2013 έκθεση βάφτισης του Ληξιάρχου …, η οποία και καταχωρήθηκε στις …-…-2014 στην παραπάνω ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ωστόσο οι αιτούντες γονείς αλλά πλέον και οι συγγενείς, επειδή εξ ενός γεγονότος υγείας, που αντιμετώπισε η κόρη τους και για να το ξεπεράσει την «έταξαν» στην Παναγία, την αποκαλούν ήδη με το όνομα αυτό, δηλ «....», στο οποίο κυρίως ακούει το παιδί. Πρέπει συνεπώς προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση με ανεπιθύμητες συνέπειες σχετικά με το όνομα της ανήλικης κόρης των αιτούντων, αφού στην παραπάνω ληξιαρχική πράξη είναι καταχωρημένο μόνο το όνομα «...», να γίνει δεκτή η αίτηση και να διορθωθεί (συμπληρωθεί) η παραπάνω ληξιαρχική πράξη γέννησης με την προσθήκη και του ονόματος «...», όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της με αριθμό ../…/2012 ληξιαρχικής πράξης γέννησης της ανήλικης κόρης των αιτούντων, που συνέταξε ο Ληξίαρχος Αθηνών, ως προς το κύριο όνομα αυτής, το οποίο να συμπληρωθεί και δια της προσθήκης του ονόματος «...», πριν από το ήδη καταχωρηθέν κύριο όνομα αυτής «...», ώστε να καταστεί αυτό «...- ...».

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε απούσας της αιτούσας σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.

Ο Ειρηνοδίκης Η Γραμματέας

Ν.Σ.

Σχόλια