101/2011 ΜΠΡ ΚΩ - Κτηματολόγιο. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Δημόσια κτήματα. Αναγνωριστική αγωγή. Τακτική διαδικασία. Προϋποθέσεις παραδεκτού. Προθεσμία. Δεν απαιτείται η προδικασία του άρθρου 8 παρ. 1 του α.ν 1539/1938 αφού πρόκειται για ΟΤΑ. Μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών δεν εμποδίζεται η μεταβίβαση των μη καταχωρηθέντων σε αυτές δικαιωμάτων. Ο δικαιούχος μη καταχωρηθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος κυριότητας μπορεί να μεταβιβάσει τούτο χωρίς να απαιτείται και η τήρηση της τυχόν προβλεπομένης προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης στο κτηματολόγιο. Ασκηση και εγγραφή της αγωγής διόρθωσης της πρώτης εγγραφής από τον αποκτώντα. Προϋποθέσεις. Εκτακτη χρησικτησία κατά Δήμου

ΕΦΕΤΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ 184 3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 16/2010  Νομή. Αν κάποιος κατέχει πράγμα στο όνομα άλλου (π.χ στο χρησιδάνειο ο χρησά - μενος) τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του χρήστη. Έτσι δεν υπάρχουν οι προϋπο -
101/2011 ΜΠΡ ΚΩ ( 621778)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτηματολόγιο. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Δημόσια κτήματα. Αναγνωριστική αγωγή. Τακτική διαδικασία. Προϋποθέσεις παραδεκτού. Προθεσμία. Δεν απαιτείται η προδικασία του άρθρου 8 παρ. 1 του α.ν 1539/1938 αφού πρόκειται για ΟΤΑ.
Μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών δεν εμποδίζεται η μεταβίβαση των μη καταχωρηθέντων σε αυτές δικαιωμάτων. Ο δικαιούχος μη καταχωρηθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος κυριότητας μπορεί να μεταβιβάσει τούτο χωρίς να απαιτείται και η τήρηση της τυχόν προβλεπομένης προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης στο κτηματολόγιο. Ασκηση και εγγραφή της αγωγής διόρθωσης της πρώτης εγγραφής από τον αποκτώντα. Προϋποθέσεις. Εκτακτη χρησικτησία κατά Δήμου. Πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 2-12-1968. Προϋπόθεση να ήταν ο Δήμος κύριος του ακινήτου. Η ενάγουσα είχε γίνει κυρία του ακινήτου με άτυπη δωρεά από τον παππού της το 1985 ο οποίος το είχε αποκτήσει από τον Δήμο. Εκτοτε ασκούσε υλικές πράξεις νομής με διάνοια κυρίου. Δεν το είχε δηλώσει κατά την διαδικασία κτηματογράφησης. Το ακίνητο αρχικά είχε προσκολληθεί σε ακίνητο του παππού της ο οποίος και ζήτησε να διαγραφεί αυτό από την μερίδα του και για αυτό φαινόταν ως αδέσποτο και είχε προσκολληθεί σε ακίνητο του Δήμου. Συνομολογεί ο Δήμος. Δεκτή η αγωγή. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Μάνου Γκαβαϊσέ, δικηγόρου Κω.

  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2011 (Αριθμός Κατάθεσης Αγωγής 1818/ΜΤ 147/21.9.2009)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Δημήτριο Καινούργιο, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Ειρήνη Κωσταρέλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 18Ι8/ΜΤ147/21.09.2009 αγωγή με αντικείμενο την αναγνώριση κυριότητας και τη διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής μεταξύ:.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: .......... , κατοίκου Γλυφάδας, επί της οδού ..... , η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Δήμου Πάτμου, νομίμως εκπροσωπούμενου από το ..................... ......... , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ...., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15.09.2009 και με αριθμό κατάθεσης 1818/ΜΤ147/21.09.2009 αγωγή της δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε προφορικά την από 15.09.2009 αγωγή και αφού αναφέρθηκε στις προτάσεις του ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή. Ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος Του εναγομένου, αφού αναφέρθηκε στις προτάσεις του, δήλωσε ότι ομολογεί την ιστορική βάση της αγωγής.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του για μια εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή) είναι νομέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή με διάνοια κυρίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Άσκηση νομής, προκειμένου για ακίνητο, συνιστούν εμφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ’ αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του, με τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νομέα να το εξουσιάζει (ΑΠ 473/20 10 Α’ Δημοσίευση στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 31/1968, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 ν. 1416/1984, ως προς τα ακίνητα των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του αναγκαστικού νόμου 1539/1938. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του α.ν. 1539/193 8 “τα επί των ακινήτων κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμία υπόκεινται παραγραφή. Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου επί ακινήτου κτήματος, αρξαμένη προ της ισχύος του παρόντος νόμου, ουδεμία νόμιμη συνέπεια έχει, αν αυτή δεν συμπληρώθηκε μέχρι τούδε, κατά τους προϊσχύσαντες νόμους. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, προκειμένου Περί ακινήτων κτημάτων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ο χρόνος της κτητικής παραγραφής και μάλιστα της έκτακτης χρησικτησίας μπορούσε να συμπληρωθεί μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1968, οπότε και άρχισε να ισχύει το ν.δ. 31/1968. Κατά συνέπεια, επί των ακινήτων αυτών είναι επιτρεπτή η έκτακτη χρησικτησία από εκείνον, που τα διεκδικεί, για την οποία απαιτείται, κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, ανεπίληπτη νομή επί τριάντα (30) έτη και υπό τον Αστικό Κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 1045 αυτού, συνεχής νομή επί είκοσι (20) έτη, με την προϋπόθεση ότι αυτή (έκτακτη χρησικτησία) είχε συμπληρωθεί μέχρι 2-12-1968, οπότε άρχισε να ισχύει το ν.δ. 31/1968 (ΑΠ 76/2007, Α’ Δημοσίευση στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1247/2004, Α Δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ). Η διάταξη, ωστόσο, αυτή προϋποθέτει ότι οι Δήμοι ή το Δημόσιο είχαν καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κύριοι των εξαιρουμένων της χρησικτησίας ακινήτων πραγμάτων (ΑΠ 473/2010 Α` Δημοσίευση στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1054 ΑΚ ανεπίδεκτα χρησικτησίας, τακτικής ή έκτακτης, είναι τα εκτός συναλλαγής πράγματα, ενώ η διάταξη του άρθρου 966 ΑΚ ορίζει ότι «εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών». Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 967 ΑΚ «πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες... οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 369, 966- 968, 972, 1033, 1134, 1169, 1192 εδάφ. α’ και 1319 ΑΚ συνάγεται, ότι απώλεια της κυριότητας ακινήτου επέρχεται και με παραίτηση (εγκατάλειψη) προς το σκοπό αυτό να καταστεί αδέσποτο ή κοινόχρηστο ή και με αναγνώριση της ιδιότητας του ακινήτου ως αδεσπότου ή κοινοχρήστου, για την παραίτηση, όμως, αυτή, όπως και για την παραίτηση από κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, απαιτείται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, μονομερής δήλωση του κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της δικαιοπραξίας, αφού περιέχει κατάργηση του εμπράγματου δικαιώματος της κυριότητας (ΑΠ 1335/2010, Α` Δημοσίευση στην ΤΝΠ Νόμος). Ο κύριος ακινήτου, ο οποίος προόρισε αυτό να καταστεί αδέσποτο ή κοινόχρηστο ή αναγνώρισε την ιδιότητά του ως κοινοχρήστου, χωρίς, όμως, να προβεί στην περί τούτου δήλωση με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή νόμιμη του τελευταίου, δεν θεωρείται ότι έχει απολέσει την κυριότητα επ’ αυτού και, συνεπώς, καταρχήν δικαιούται σε άσκηση κάθε εξουσίας που απορρέει από το δικαίωμα αυτό. Ακόμα δε και εάν ήθελε κριθεί ότι με μόνη την εγκατάλειψη της νομής, χωρίς σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή (ΑΠ 973/1983, ΝοΒ 32, 645), μπορεί να καταστεί ακίνητο αδέσποτο, εντούτοις απαιτείται και πάλι εγκατάλειψη της νομής, χωρίς πρόθεση μεταβίβασής της σε άλλον (Βλ. σχετ. Ερμηνεία - Νομολογία ΑΚ, Βασιλείου Βαθρακοκοίλη, Τόμος Δ, Ημίτομος Α’, 2007, σελ. 147 και 152). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τους Ν. 3127/2003, 3481/2006 και Ν 3559/2007, ορίζεται ότι « 1. Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλη και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών. Η αποκλειστική Προθεσμία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παρ. 3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος, στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαράδεκτου της συζήτησης, στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Επίσης, κατά τις παραγράφους 1 περ. ιβ και 5 του άρθρου 12 και 2 εδ. 4 του άρθρου 13 του ιδίου 4 νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 220 ΚΠολΔ, η σχετική αγωγή πρέπει να καταχωρείται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο μέσα σε προθεσμία, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της, αλλιώς είναι απαράδεκτη η συζήτησή της. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1α του Ν. 2644/1998, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών δεν εμποδίζεται η μεταβίβαση των μη καταχωρηθέντων σε αυτές (πρώτες εγγραφές) δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος μη καταχωρηθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος κυριότητας μπορεί να μεταβιβάσει τούτο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ, χωρίς να απαιτείται και η τήρηση της τυχόν προβλεπομένης στις διατάξεις αυτές προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης στο κτηματολόγιο, εφόσον δε ο μεταβιβάζων δεν έχει ασκήσει και καταχωρήσει οικείο κτηματολογικό φύλλο την προαναφερόμενη αγωγή του άρθρον 6 παρ. 2 περί διορθώσεως της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, την ως άνω υποχρέωση εγγραφής της μεταβιβαστικής πράξης αναπληρώνει η εκ μέρους του αποκτώντος άσκηση και η με επιμέλειά του καταχώριση της αγωγής αυτής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Εωσότου καταστεί αμετάκλητη η σχετικώς εκδοθείσα απόφαση επί της ανωτέρω αγωγής (βλ. άρθρο 7 του Ν. 2664/1998), τυχόν μεταβίβαση τον ανακριβώς καταχωρηθέντος δικαιώματος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση ταύτης, ήτοι αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την αγωγή (ΜονΠρΘεσ 2983 5/2007 Α’ δημοσίευση στην ΤΝΠ Νόμος).

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα, Κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου αυτής, ισχυρίζεται ότι τυγχάνει κυρία του περιγραφόμενου σ’ αυτή κατ’ έκταση, θέση, όρια ακινήτου, που βρίσκεται στην Περιοχή «Αγία Μαρίνα - Καλόγνωμος», εντός του οικισμού Κάμπου του Δήμου Πάτμου της Κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πάτμου Δωδεκανήσου. Ότι το ανωτέρω ακίνητο το απέκτησε το έτος 1985 με άτυπη δωρεά από τον παππού της ................... , ο οποίος της το μεταβίβασε, προκειμένου να εξυπηρετεί αυτό το διπλανό της ακίνητο. Ότι ο παππούς της το είχε αποκτήσει σε ευρύτερη έκταση από τον εναγόμενο Δήμο. Περαιτέρω, ότι από το έτος 1985 εγκαταστάθηκε η ίδια στο ως άνω ακίνητο με καλή πίστη και διάνοια κυρίου, ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση του ακινήτου πράξεις νομής. Ότι κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης του Δήμου Πάτμου, δηλώθηκε η γειτονική της ιδιοκτησία στην οποία αυτή (η ενάγουσα) πίστευε ότι συμπεριλαμβάνονταν και το συγκεκριμένο ακίνητο των 48,40 τ.μ, που της είχε δωρίσει ο παππούς της. Ότι, αντιθέτως, το ακίνητο αυτό συνενώθηκε με ένα τμήμα της ιδιοκτησίας του εναγόμενου Δήμου, εμφανιζόμενο ως ξεχωριστό γεωτεμάχιο με αριθμό ΚΑΕΚ ........ και εμβαδόν 79,65 τ.μ. Περαιτέρω, εκθέτει ότι αυτό συνέβη διότι κατά την πρώτη ανάρτηση, το τμήμα αυτό του ακινήτου είχε προσκολληθεί στην ιδιοκτησία του παππού της ................................... με ΚΑΕΚ .............. , ο οποίος, ωστόσο ζήτησε να αποκοπεί το συγκεκριμένο τμήμα, δεδομένου ότι το είχε ήδη δωρίσει στην ενάγουσα. Ότι, επειδή η ίδια, ωστόσο, παρέλειψε να προβεί σε δήλωση του συγκεκριμένου ακινήτου, το κομμάτι αυτό εσφαλμένως φαινόταν ως αδέσποτο και προσκολλήθηκε στην ιδιοκτησία του Δήμου. Ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήτοι με τη μη καταχώρισή της ως ιδιοκτήτριας του συγκεκριμένου ακινήτου, τυγχάνει ανακριβές, το αποτυπώμενο στα κτηματολογικά βιβλία, ιδιοκτησιακό καθεστώς και αμφισβητείται από τον εναγόμενο η κυριότητά της επί τον συγκεκριμένου ακινήτου. Κατόπιν τούτων, ζητεί, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου αυτής, να αναγνωριστεί η κυριότητά της στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο και να διορθωθεί η πρώτη εγγραφή και η χωρική μεταβολή του ΚΑΕΚ ...................... , ώστε να δημιουργηθεί νέο γεωτεμάχιο με τις διαστάσεις και τις συντεταγμένες κορυφών που αναφέρει στην αγωγή της.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αγωγή, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 14 παρ.2 και 29 Κ.Πολ.Δ, ό παρ. 2 Ν2664/1998), κατά την τακτική διαδικασία, δεδομένου ότι αντίγραφο αυτής έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου (βλ. το με αριθμό πρωτοκόλλου 290/20.10.2009 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προϊσταμένου τον Κτηματολογικού Γραφείου Πάτμου) και κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου Πάτμου (βλ. τη με αριθμό 9004/07Α 02009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κω Παναγιώτη Τριχά), ενώ έχει περαιτέρω ασκηθεί εντός της προβλεπόμενης οχταετούς προθεσμίας αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΟΚΧΕ περί ενάρξεως κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή (ημερομηνία έναρξης κτηματολογίου στο Δήμο Πάτμου στις 20.05.2004 με βάση απόφαση 235/2004 ΟΚΧΕ (ΦΕΚ τεύχος Β, αριθμ. Φύλλου 756/20.05.2004 και ημερομηνία επίδοσης αγωγής στον εναγόμενο στις 07.10.2009). Τυγχάνει δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 496 επ., 1033, 1045, 1051, 1192 Α.Κ, και του άρθρου ό παρ.2 του Ν.2664/1998 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε η προδικασία του άρθρου 8 παρ. 1 του α.ν 1539/1938, δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 62 Ν 1416/1984 η συγκεκριμένη προδικασία δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο εναγόμενος δε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, αφού αναφέρθηκε στις προτάσεις του, δήλωσε ότι ομολογεί την ιστορική βάση της αγωγής.

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που σι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς να παραλείπεται η αξιολόγηση ουδενός, από τη με αριθμό 29/27.09.20 10 ένορκη βεβαίωση του ............... του ......... , η οποία ελήφθη με επιμέλεια της ενάγουσας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πάτμου .................................................. , κατόπιν νομότυπης κλήτευσης του εναγομένου πριν από δύο τουλάχιστον ημέρες, και τις δηλώσεις των διαδίκων, που καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά και τις προτάσεις Τους, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο παππούς της ενάγουσας, .......... , απέκτησε δυνάμει του με αριθμό 202/16.2.1963 συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πάτμου .......................... , νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάτμου στον τόμο 2 με αριθμό 674, ένα δημοτικό ακίνητο συνολικής εκτάσεως πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (598) τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από τρία (3) τεμάχια, συνεχόμενα και περιμανδρωμένα, εκτάσεως 225, 173 και 200 τ.μ αντίστοιχα, κείμενων στη Θέση «Αγία Μαρίνα» της περιοχής Κάμπον του Δήμου Πάτμου. Με άτυπη δε δωρεά ο ανωτέρω αναφερόμενος .................................... μεταβίβασε το έτος 1985 στην ενάγουσα μέρος του ως άνω ευρύτερου ακινήτου και συγκεκριμένα ένα ακίνητο στη Θέση «Αγία Μαρίνα Καλόγνωμος», εντός του οικισμού Κάμπου του Δήμου Πάτμου της κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Πάτμου, με συνολικό εμβαδόν 48,40 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει ένα πέτρινο κτίσμα εμβαδού 8,70 τ.μ. Το συγκεκριμένο ακίνητο περιγράφεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α, όπως αποτυπώνεται στο από Αυγούστου του έτους 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονα - μηχανικού .................... , με τις διαστάσεις και συντεταγμένες που εκεί αναφέρονται, και συνορεύει: βορειοδυτικά με πλευρές ΖΗ μήκους τριών μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20 μ.), και ΗΘ μήκους τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,50 μ.) με ιδιοκτησία της ενάγουσας που έχει λάβει αριθμό ΚΑΕΚ ............ , νότια με πλευρά ΒΑ μήκους επτά μέτρων (7 μ.) με ιδιοκτησία εναγομένου και συγκεκριμένα με τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ......... και με πλευρά ΔΓ μήκους δύο μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (2,70 μ.) με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ........... , βορειανατολικά με πλευρές ΘΙ μήκους δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50 μ.), και ΙΑ μήκους έξι μέτρων (6 μ.) με γειτονική ιδιοκτησία της ενάγουσας με ΚΑΕΚ ........ και δυτικώς με πλευρά ΒΓ μήκους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.) και με ΔΕ μήκους δύο μέτρων και τριάντα εκατοστών (2,30 μ.) με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ............. , και με πλευρά ΕΖ μήκους ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκατοστών (1,65 μ.) με γειτονική ιδιοκτησία της ενάγουσας με ΚΑΕΚ .............. . Το συγκεκριμένο δε ακίνητο το παραχώρησε ο ανωτέρω αναφερόμενος, ........................ , στην ενάγουσα, προκειμένου να εξυπηρετεί το διπλανό της ακίνητο εμβαδού 301 τ.μ. Από το χρόνο δε την ως άνω αναφερόμενης άτυπης παραχώρησης του ακινήτου, ήτοι από το έτος 1985 έως και σήμερα, η ενάγουσα εγκαταστάθηκε σε αυτό και ασκούσε όλες τις προσιδιάζουσες στο συγκεκριμένο ακίνητο πράξεις νομής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη με αριθμό 29/27.09.2010 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα .............. ....... , η ενάγουσα από το έτος 1985, ότε της παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο, και κάθε καλοκαίρι, καθώς και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα διαμένει σε παλαιά πέτρινη οικία, που βρίσκεται εντός διπλανού ακινήτου και χρησιμοποιεί το επίδικο ακίνητο με διάνοια κυρίου ως βοηθητικό χώρο και κυρίως χρησιμοποιεί ως αποθήκη το παλιό κοτέτσι που υπάρχει στο συγκεκριμένο ακίνητο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι. κατά την πρώτη ανάρτηση στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης το ανωτέρω ακίνητο είχε προσκολληθεί στην ιδιοκτησία του παππού της ενάγουσας με αριθμό ΚλΕΚ ........ , ο οποίος, ωστόσο, ζήτησε να αποκοπεί το συγκεκριμένο ακίνητο, δεδομένου ότι το είχε ήδη δωρήσει ατύπως στην ενάγουσα. Η ενάγουσα, ωστόσο, παρέλειψε να το δηλώσει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, διότι εσφαλμένως πίστεψε ότι το ακίνητο αυτό θα ενσωματώνονταν στην άλλη γειτονική της ιδιοκτησία εμβαδού 301 τ.μ., με συνέπεια, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ακίνητο στη ουσία φαινόταν ως αδέσποτο, να συνενωθεί αυτό με ένα Τμήμα κυριότητας του εναγόμενου Δήμου και να δημιουργηθεί ένα ακίνητο με ΚΑΕΚ ....................... , αν και ο Δήμος στην ουσία ουδέποτε αμφισβήτησε την κυριότητα της ενάγουσας στο συγκεκριμένο ακίνητο. Η εγγραφή, ωστόσο, αυτή στα κτηματολογικά βιβλία του Δήμου Πάτμου δεν αντικατοπτρίζει το αληθινό ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου. Ειδικότερα, η ενάγουσα από τον ανωτέρω χρόνο της παράδοσης σε αυτήν της νομής (έτος 1985), με οικεία βούληση του έως Τότε νομέως αλλά και κυρίου (δυνάμει του με αριθμό 202/16.2.1963 συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πάτμου .....), αφενός συνέχισε με τα ίδια προσόντα την ίδια κτητική νομή του δικαιοπαρόχου της, ................ , που είχε αρχίσει πέντε έτη πριν την αγορά του ακινήτου από τον εναγόμενο το έτος 1963, ήτοι το έτος 1958 (βλ. σχετ. το με αριθμό 202/16.2.1963 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πάτμου .................. ), δικαιούμενη να προσμετρήσει στο δικό της χρόνο χρησικτησίας το χρόνο χρησικτησίας αυτού, ενώ και η ίδια νέμεται έκτοτε (1985) αδιαλείπτως το συγκεκριμένο ακίνητο με διάνοια κυρίου Πέραν της εικοσαετίας και έχει. συνεπώς καταστεί κυρία του ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία (1045 ΑΚ). Τα ανωτέρω δε προκύπτουν από με τη με αριθμό 29/27.09.20 10 ένορκη βεβαίωση Του μάρτυρα ............... , ο οποίος επίσης κατέθεσε ενόρκως ότι ποτέ Κανείς δεν αμφισβήτησε την κυριότητα της ενάγουσας στο συγκεκριμένο ακίνητο ή ισχυρίστηκε ότι τυγχάνει αυτό κοινόχρηστο ή δημόσιο ή δημοτικό. Η ένορκη δε κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα θεωρείται από το δικαστήριο ιδιαίτερα πειστική, δεδομένου ότι γεννήθηκε και είναι κάτοικος στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ τυγχάνει και οικοδόμος και γνωρίζει πολύ καλά τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες. Τα ανωτέρω δε, άλλωστε, δεν αμφισβήτησε Ούτε και ο εναγόμενος Δήμος, ο οποίος με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του (βλ. τη με αριθμό 142/2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του ΚΠολΔ), που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση Πρακτικά και με τις νομοτύπως κατατεθείσες Προτάσεις ταν δήλωσε ότι συνομολογεί την ιστορική βάση της αγωγής. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, αφενός δεν δύναται να θεωρηθεί ότι είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας μετά το έτος 1968, ως ανήκον στην Περιουσία του Δήμου, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη, δεδομένου ότι ήδη στις 16.02.1963 είχε μεταβιβαστεί από τον εναγόμενο Δήμο στο δικαιοπάροχο της ενάγουσας, οπότε η ενάγουσα θεωρείται ότι χρησιδέσποσε έναντι αυτού (δικαιοπαρόχου, αν και όπως αποδείχθηκε αυτό έγινε με τη βούληση του ιδίου) και όχι του Δήμου (λόγω του ότι αυτός δεν ήτο πλέον κύριος), αφετέρου δεν υπήρξε αδέσποτο, ώστε να ενσωματωθεί - όπως τελικά έγινε - στο Τμήμα του ακινήτου που ανήκε στον εναγόμενο και να λάβει ΚΑΕΚ ......................... , δεδομένου ότι, αφενός ουδέποτε υπήρξε Παραίτηση (εγκατάλειψη) του - έως το έτος 1985- νομέα και κυρίου (....................) προς το σκοπό (το ακίνητο) να καταστεί αδέσποτο ή κοινόχρηστο, αφετέρου ουδέποτε υπήρξε μονομερής δήλωση του ως άνω κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της περί εγκατάλειψής του και αναγνώρισης του ως τέτοιου, αλλά αντιθέτως υπήρξε βούλησή του ανωτέρω περί μεταβίβασης της κυριότητας και νομής του στην ενάγουσα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η αγωγή και να αναγνωριστεί η ενάγουσα ως κυρία του αναλυτικά περιγραφόμενου στην αγωγή ακινήτου και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και η χωρική μεταβολή του ακινήτου με ΚΑΕΚ ...................., ώστε να αποσπαστεί από αυτό το ανωτέρω αναφερόμενο ακίνητο και να δημιουργηθεί ξεχωριστό ΚΑΕΚ που να το περιλαμβάνει, με τις διαστάσεις και τις συντεταγμένες κορυφών που απεικονίζονται στο από Αυγούστου του έτους 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονας - μηχανικού ......... και στο οποίο θα αναγράφεται ως κυρία η ενάγουσα κατά πλήρη κυριότητα και με αιτία κτήσης αυτού την έκτακτη χρησικτησία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 179 ΚΠολΔ, ελλείψει σχετικού αιτήματος από τη μεριά της ενάγουσας και προβολή του σχετικού αιτήματος συμψηφισμού από τη μεριά του εναγόμενου Δήμου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Αναγνωρίζει την ενάγουσα ως κυρία του αναλυτικά περιγραφόμενου στο σκεπτικό ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή "Αγιά Μαρίνα - Καλόγνωμος" εντός του οικισμού Κάμπου του Δήμου Πάτμου της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Πάτμου Δωδεκανήσου, εκτάσεως σαράντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (48,40 τ.μ), όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Αυγούστου του έτους 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονας - μηχανικού ....... , περικλείεται δε στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ- Ι-Α, με τις αναφερόμενες στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα συντεταγμένες κορυφών.

Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς Πρώτης εγγραφής που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Πάτμου και τη χωρική μεταβολή του ακινήτου με ΚΑΕΚ ............. , ώστε από το ακίνητο αυτό με ΚΑΕΚ ............... , να αποσπαστεί το ανωτέρω αναφερόμενο ακίνητο και να δημιουργηθεί ξεχωριστό ΚΑΕΚ που να το περιλαμβάνει, με τις διαστάσεις και τις συντεταγμένες κορυφών που απεικονίζονται στο από Αυγούστου του έτους 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος - μηχανικού ............... και στο οποίο θα αναγράφεται ως κυρία η ενάγουσα κατά πλήρη κυριότητα και με αιτία κτήσης αυτού την έκτακτη χρησικτησία.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ το σύνολο των δικαστικών εξόδων των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κω στις 7.2.2011 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, του δικαστηρίου στο ακροατήριο του την ίδια μέρα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΡ.Κ.
 

Σχόλια