969/2015 ΕΙΡ ΑΘ- Εκούσια Δικαιοδοσία. Αίτηση για διορισμό επιτρόπου ανηλίκου και εποπτικού συμβουλίου, λόγω του ότι αποβίωσαν και οι δύο γονείς του. Αρμόδιο Δικαστήριο το Ειρηνοδικείο, που με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις έχει υπέρ του «τεκμήριο» αρμοδιότητας κι εξαιρούνται μόνο οι υποθέσεις που «ΡΗΤΑ» ανατέθηκαν στο Πρωτοδικείο. Προβλήματα από την πρόχειρη αντιμετώπιση κι αποσπασματική νομοθέτηση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, τις απανωτές αλλαγές κι εξαιρέσεις με Ν. 4138/13, 4139/13, 4198/13 και με βάση και το άρθ. 681Γ ΚΠολΔ, που συντελεί σε εμφάνιση παράλληλης αρμοδιότητας. Προβλήματα προδικασίας, από την μη ύπαρξη Π.Δ και έλλειψη της κατ αρθ. 1593 ΑΚ προβλεπόμενης κοινωνικής υπηρεσίας ανηλίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ αίτηση, θέτει υπό επιτροπεία τον ανήλικο. Ορίζει επίτροπο και εποπτικό συμβούλιο, παραγγέλλει στο Γραμματέα την καταχώριση σε ειδικό βιβλίο και την κοινοποίηση της απόφασης στους αρμόδιους.

305/2015 ΑΠ - Κτήση κυριότητας ακινήτου. Δωδεκάνησος. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου (Κ.Κ.Δ.). Διαχρονικό δίκαιο. Μετά την εισαγωγή της Ελληνικής νομοθεσίας στη Δωδεκάνησο, αρκεί για τη κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, κατά των εγγεγραμμένων ως τιτλούχων στα κτηματολογικά βιβλία του Κ.Κ.Δ., επί ακινήτων «μούλκ», η επί πλήρη 15ετία άσκηση νομής με διάνοια κυρίου, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος, με καθολική ή με ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του. Παράδοση νομής με αντιφώνηση με βάση ορισμένη έννομη σχέση
969/2015 ΕΙΡ ΑΘ ( 648120)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εκούσια Δικαιοδοσία. Αίτηση για διορισμό επιτρόπου ανηλίκου και εποπτικού συμβουλίου, λόγω του ότι αποβίωσαν και οι δύο γονείς του. Αρμόδιο Δικαστήριο το Ειρηνοδικείο, που με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις έχει υπέρ του..
«τεκμήριο» αρμοδιότητας κι εξαιρούνται μόνο οι υποθέσεις που «ΡΗΤΑ» ανατέθηκαν στο Πρωτοδικείο. Προβλήματα από την πρόχειρη αντιμετώπιση κι αποσπασματική νομοθέτηση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, τις απανωτές αλλαγές κι εξαιρέσεις με Ν. 4138/13, 4139/13, 4198/13 και με βάση και το άρθ. 681Γ ΚΠολΔ, που συντελεί σε εμφάνιση παράλληλης αρμοδιότητας. Προβλήματα προδικασίας, από την μη ύπαρξη Π.Δ και έλλειψη της κατ αρθ. 1593 ΑΚ προβλεπόμενης κοινωνικής υπηρεσίας ανηλίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ αίτηση, θέτει υπό επιτροπεία τον ανήλικο. Ορίζει επίτροπο και εποπτικό συμβούλιο, παραγγέλλει στο Γραμματέα την καταχώριση σε ειδικό βιβλίο και την κοινοποίηση της απόφασης στους αρμόδιους.

   ΑΡΙΘΜΟΣ 969/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και από τον Γραμματέα ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Μαΐου 2015 για να δικάσει την εξής υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..............., κατοίκου Ν. Κόσμου Αττικής (...............), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου ....

Η αιτούσα με την από 22/12/2014 και αριθ. Κατ. 106/2015 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, επιδιώκει να οριστεί δικαστική επίτροπος του ανηλίκου ανιψιού της ..............., που γεννήθηκε στις 22/10/2003 στην Αθήνα και διαμένει μαζί της, λόγω θανάτου των γονέων του.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως σημειώνεται στα πρακτικά, και η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της, αναφέρθηκε στις προτάσεις της και ζήτησε την παραδοχή της αίτησής της σαν νόμιμης, βάσιμης και αληθινής. Προσκομίστηκε το υπ αριθ Π026203/14.5.2015 Γραμμάτιο Προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

Αφού άκουσε τους ισχυρισμούς,

MEΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

-------------

Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 1510, 1511 ΑΚ η γονική μέριμνα του ανηλίκου ασκείται από κοινού από τους γονείς του. Οταν για πραγματικούς λόγους ο ένας αδυνατεί να την ασκήσει, τότε την ασκεί από μόνος ο άλλος γονέας. Περιλαμβάνει, δε, η άσκηση της γονικής μέριμνας α) την επιμέλεια του τέκνου, β) τη διοίκηση της περιουσίας του, γ) την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του τέκνου. Το δικαίωμα των γονέων (και ταυτόχρονα υποχρέωση) στη γονική μέριμνα απόλλυται, είτε λόγω έκπτωσης από νομικούς λόγους (αρθ. 1537 ΑΚ), είτε και για πραγματικούς λόγους (1536, 1538 ΑΚ), αν μεταβληθούν οι συνθήκες, ή ο γονέας πέθανε, κηρύχθηκε σε αφάνεια, είτε και για λόγους που ορίζει το δικαστήριο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προς ωφέλεια του ανήλικου (1513, 1532, 1535 ΑΚ). Περαιτέρω ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκου, που προβλέπει ο νόμος κι είναι πάντα δοτή από το δικαστήριο ενεργοποιείται κυρίως στην περίπτωση που κανείς από τους γονείς είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική επιμέλεια του ανήλικου, από πραγματικούς ή νομικούς λόγους, στις περιπτώσεις, που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά και περιλαμβάνονται κατά τα λοιπά στα αρθ. 1589 (όπως τελικά αντικασταστάθηκε με αρθ. 19 Ν. 3719/08 και ισχύει) επ ΑΚ. Στην περίπτωση που κανείς από τους γονείς του ανηλίκου δεν βρίσκεται στη ζωή, τότε το δικαστήριο ορίζει επίτροπο για την άσκηση της γονικής μέριμνας και εποπτικό συμβούλιο για την υποβοήθηση και παρακολούθηση του έργου του επιτρόπου (1590). Οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου το δικαστήριο καλείται να βοηθήσει το έργο των γονέων, προς άσκηση γονικής μέριμνας, υπήχθησαν στην «εκούσια δικαιοδοσία» για προφανείς λόγους, λόγω ευέλικτου διαδικασίας, ισχύοντος ανακριτικού συστήματος (744 ΚΠολΔ), ταχύτερης επίλυσης και «ελεύθερης απόδειξης» (αρθ. 759 ΚΠολΔ), που την χαρακτηρίζουν.

Κατ αρθ. 796 § 1 ΚΠολΔ, όταν ζητείται διορισμός, αντικατάσταση, ή παύση επιτρόπου, ειδικού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου, τοπικά αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του εκείνος, που πρόκειται να τεθεί ή που βρίσκεται σε επιτροπεία. Το ίδιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και για το διορισμό ή αντικατάσταση ή την παύση μελών του εποπτικού συμβουλίου. Αρμόδιο, τέλος, καθ ύλη φαίνεται, κατά το γράμμα του νόμου, να είναι το Ειρηνοδικείο, που με τις τελευταίες τροποποιήσεις σχεδιάστηκε κατ αρχή, με βάση το Ν. 4055/2012 και την αιτιολογική έκθεση αυτού, να ανατεθεί σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, που εκδικαζόταν προηγούμενα από το κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο και να αφαιρεθούν εξ αυτού μόνο οι υποθέσεις, που ήταν «πτωχευτικές», όπως κι όσες αφορούσαν το «κτηματολόγιο». Με τον τρόπο αυτό τέθηκε τεκμήριο αρμοδιότητάς υπέρ του, για όσες υποθέσεις δεν ανατέθηκαν «ρητά» σε άλλο δικαστήριο. Παρότι, δε, φαίνεται να ανήκει η αρμοδιότητα στην περίπτωση αυτή στο Ειρηνοδικείο, ορθότερο θα ήταν να ανήκει στο ΜονΠρωτοδικείο ενόψει και των παρ. 3, 4 του ως άνω άρθρου (796 ΚΠολΔ), αλλά και του αρθ. 681Γ ιδίου κώδικα. Η προχειρότητα, του νεώτερου νομοθέτη, η παθογένεια της Ελληνικής Πολιτείας, η αποσπασματική νομοθέτηση, χωρίς προγραμματισμό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η αδυναμία αντίληψης προβλημάτων, εμφαίνονται από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι υποθέσεις, που υπάγονται στην «εκούσια δικαιοδοσία». Σε αυτές περιλαμβάνονται υποθέσεις «δημοσίου δικαίου», όπου υπάρχει άμεση υποχρέωση της πολιτείας να ενεργήσει, λαμβάνοντας πρόνοια για προστασία των δικαιωμάτων, μπορούν να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα πολιτών κι ευπαθών ομάδων, αποτελούν το «όριο» δικαιωμάτων πολιτών- υποχρεώσεων πολιτείας. O νομοθέτης απόθεσε την υποχρέωση του προς ενέργεια, στους λειτουργούς της δικαιοσύνης και μόνο. Ηδη από την τροποποίηση που δέχτηκε το αρθ. 681Γ ΚΠολΔ με τα αρθ. 44 Ν. 1329/83, 38 του Ν. 2447/96 και παρ. 3 αρθ. 19 Ν. 2591/97, παρατηρούμε, ότι οι ανήλικοι κι η εποπτεία αυτών φαίνεται, να αποτελούν «κοινωνικό έργο» των δικαστηρίων και όχι των «κοινωνικών υπηρεσιών» του κράτους. Ετσι προβλέφτηκε σειρά ενδελεχών ρυθμίσεων για τον τρόπο επικοινωνίας του δικαστή, που δικάζει, με τον ανήλικο και δη και κατά μόνας και τη σύνταξη έκθεσης περί αυτού, την τήρηση ενδελεχών πρακτικών, την γνωστοποίηση σε άλλους φορείς, εκ μέρους του δικαστή και άλλα ανέφικτα. Αυτά δεν αποτελούν έργο των δικαστηρίων, που δεν παρέχουν υπηρεσίες «κοινωνικής μέριμνας», αλλά δικαιοδοτούν κι οι ρυθμίσεις δεν μπορούν, να συμβούν. Κατά τα λοιπά, μια υπηρεσία αρμόδια προς πρόνοια, έλεγχο και φροντίδα των ανηλίκων υποσχέθηκε από το 1996 να δημιουργήσει και μέχρι σήμερα, ούτε υπάρχει, ούτε δημιουργήθηκε, ούτε οργανώθηκε, εφόσον ούτε το Π.Δ διάταγμα προς αυτό εκδόθηκε. Οι πολίτες απλά μεταβαίνουν στους Δήμους υποβάλλονται σε έξοδα και ταλαιπωρία, επιδίδουν την αίτηση και προς αυτούς, που παραλαμβάνει κάποιος υπάλληλος του Δήμου, επιφορτισμένος και με αυτό το έργο, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση την επιβάρυνση των πολιτών. Κατά τα λοιπά και νόμους έχουμε και δικαστήρια κι αργοπορία και των δικαστηρίων, που προσπαθούμε να λύσουμε με πειραματισμούς κι αναμόρφωσή τους. Ενώ το πρόβλημα προκύπτει και βρίσκεται εκτός του κόλπου της δικαιοσύνης και δεν λύνεται με αναμόρφωση τμημάτων εντός αυτής. Ετσι, εξαιτίας άρνησης πραγματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, αμεριμνησίας, έλλειψης προγραμματισμού, απλής λογικής κι αντίληψης της πραγματικότητας καταλήγουμε σε αδιανόητες καταστάσεις, παράλογους πειραματισμούς και ΚΕΝΟ, όπου τίποτε δεν προστατεύεται επαρκώς, ούτε φθάνει σε ικανοποιητική λύση. Ετι, περαιτέρω, δημιουργούνται μη εύλογες καταστάσεις, λόγω της όλης προχειρότητας, που θα πρέπει να πάψουν κάποτε, να υπάρχουν. Συγκεκριμένα: Εξαιτίας της έλλειψης προβλεπτικότητας του νομοθέτη, αποσπασματικής θεώρησης των πραγμάτων, αστήρικτης αισιοδοξίας έγινε πολύ αργότερα αντιληπτό, ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν μπορούσε να ευσταθήσει. Με τη μεταφορά του προβλήματος από τη μια πλευρά στην άλλη δεν λύνεις το πρόβλημα, το μεταθέτεις. Τα Ειρηνοδικεία στερούνταν υποδομές, γραμματειακής υποστήριξης κι υπήρχε άγνοια και του γνωστικού αντικειμένου. Στη συνέχεια εκδόθηκαν νεώτεροι νόμοι, προς επίλυση των προβλημάτων και δη οι 4077/2012, 4138/2013, 4139/2013, 4198/2013. Με τους εξ αυτών 4138/2013 (ΦΕΚ Α 72/19.3.13, αρθ. 9 § 1) και 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215/11.10.13, αρθ. 8) θεσπίστηκαν κι άλλες ρητές εξαιρέσεις, που αφορούν την «υιοθεσία», «θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση», «ακούσια νοσηλεία», «τεχνητή γονιμοποίηση», «επιμέλεια τέκνων κι ανάθεσή της σε άλλους» και «διορισμό αναδόχων γονέων ως συνεπιτρόπων». Στις υπαγόμενες στο Πρωτοδικείο, ως εξαιρέσεις, υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, από το οποίο αποσύρθηκε σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων αρμοδιότητάς του, από ότι παρατηρούμε, δεν περιλαμβάνεται η επιτροπεία ανηλίκων, αλλά και δεν προβλέπεται με βάση το «ουσιαστικό δίκαιο» κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Οι σχετικές υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, που αφορούν και τις περιπτώσεις αυτές, με βάση το αρθρ. 17 παρ. 1 ΚΠολΔ υπάγονται στην αρμοδιότητα των Μον. Πρωτοδικείων ως η βασική τους ύλη κι εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτά. Παράλληλα οι διαφοροποιήσεις, που αναγκαστικά προβλέπονται κατ αρθ. 681Γ ΚΠολΔ, που παρέμεινε στα περισσότερα τμήματα αυτού, ως είχε από προηγούμενη τροποποίησή του (μη συνδυαζόμενη με τις νεώτερες νομοθετικές απόψεις) στην περίπτωση που ενωθούν με τις λοιπές διαφορές και διαφορές που αφορούν αναγνώριση ή ανυπαρξία επιτροπείας ανηλίκου τέκνου, λόγω της φύσεως της διαφοράς, προβλέπει εφαρμογή κανόνων της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 744, 759), με αποτέλεσμα να εμπλέκονται έτι περισσότερο τα ήδη μη ασφαλή κι ασαφή όρια. Ετσι, σήμερα, ως αποτέλεσμα όλων αυτών και των απανωτών αλλαγών κι εξαιρέσεων παρατηρείται, όχι μόνο συσκότιση των πολιτών, αλλά και παράλληλη αρμοδιότητα στις περιπτώσεις αυτές και των Ειρηνοδικείων και των Μονομελών Πρωτοδικείων, που αποτελεί σημείο προβληματισμού. Πρέπει, να επιλύσει ο νομοθέτης κατά ορθολογικό τρόπο, αφού θα δημιουργήσει ανεπίτρεπτες καταστάσεις και θα οδηγήσει σε έκδοση αντιφατικών αποφάσεων.

Με την υπό κρίση αίτησή η αιτούσα, ζητεί, να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου ..............., τέκνου του αποβιώσαντος αδελφού της, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22/10/2003, κέκτηται την ελληνική ιθαγένεια, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα (..............., Ν. Κόσμος) για το λόγο ότι μετά το θάνατο και της μητέρας του παραπάνω ανηλίκου, δεν υπάρχει κανείς εκ των γονέων του, προς άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου και να οριστεί και εποπτικό συμβούλιο, προς υποβοήθηση του έργου της.

Ετσι έχουσα η κρινόμενη αίτηση, αρμοδίως, με βάση τα ως άνω ισχύοντα, φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 1, 739, 740 παρ. 1, 796 ΚΠολΔ) το δικαστήριο είναι και τοπικά αρμόδιο, εκ της κατοικίας του ανηλίκου, η αιτούσα έχει έννομο συμφέρον (αρθ. 68 ΚΠολΔ), ως συγγενής του ανηλίκου, είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1518, 1538, 1589, 796 ΚΠολΔ. Πρέπει, τέλος, να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της, με δεδομένο ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 § 2 ΚΠολΔ προδικασία, με επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την αριθ. 6181/20.1.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Πειραιά Δημήτριου Γεωργαντά) και την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (βλ τη με αριθμό 6182/20.1.15 έκθεση επίδοσης του ως άνω δικαστικού επιμελητή).

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας, που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο και η κατάθεσή του περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά, την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, που μετ επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, τους ισχυρισμούς της, που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της κι από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα εξής:

Ο αδελφός της αιτούσας ..............., νυμφεύθηκε την ............... στις 17/5/2003, με την οποία είχε σχέσεις και στις 22/10/2003 γεννήθηκε το τέκνο τους, όπως προκύπτει από το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από 27/7/05 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Δήμου Αθηναίων, με αριθ. ..../τόμος ...../ έτος 2003, που έλαβε το όνομα ................ Ο παραπάνω ανήλικος, από ότι προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων διέμενε με την αιτούσα θεία του και την μητέρα της και γιαγιά του από ηλικίας ενός έτους, διότι οι γονείς του δεν μπορούσαν να τον φροντίσουν, αφού ήταν και οι δύο χρήστες ναρκωτικών ουσιών κι είχαν εκχωρήσει την μέριμνα του ανηλίκου στην αιτούσα. Συναίνεσαν δε, σε αυτή την ανάληψη της επιμέλειας του ανηλίκου, όχι μόνο οι γονείς του, αλλά και η γιαγιά του ανηλίκου από την πλευρά της μητέρας του. Αρχικά διέμεναν στον Αγιο Δημήτριο στην οδό ............... και στη συνέχεια μετακόμισαν από το θέρος του 2005 σε νέο σπίτι ιδιόκτητο, όπου διαμένουν και σήμερα. Η αιτούσα φρόντισε, να γράψει τον ανήλικο αρχικά σε παιδικό σταθμό και στη συνέχεια σε νηπιαγωγείο και μετά στο δημοτικό σχολείο. Από τότε μέχρι και σήμερα διαμένει μαζί του, στο σπίτι της και το μεγαλώνει η ίδια, χωρίς ουδέποτε το παιδί αυτό να γνωρίσει άλλη οικογένεια. Η ίδια ανέλαβε και το ρόλο της μόρφωσής του και της κοινωνικοποίησης του. Ετσι τον έγγραψε σε διάφορες ομάδες κολύμβησης, προσκοπικές, όπως και φρόντισε για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Περιέβαλλε, δε, το παιδί με αισθήματα στοργής, ως να ήταν πραγματική του μητέρα και όχι θεία του. Στις 14/2/2008 αποβίωσε ο αδελφός της αιτούσας και πατέρας του ανηλίκου, όπως προκύπτει από την αριθ. πρωτ. 1017/24.11.2014 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Δήμου Δωρίδος με αριθ. πράξης 8/τόμος Ε/έτος 2008. Η μητέρα του ανηλίκου ............... χήρα του ............... και νύφη της αιτούσας μετακόμισε στο Περιστέρι, όπου διέμενε με την πατρική της οικογένεια και ενήλικο τέκνο της από προηγούμενο γάμο της, προσπαθώντας να παρακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά του ΟΚΑΝΑ. Στις 14/11/2014 απεβίωσε, όπως προκύπτει από την από 19/11/2014 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Δήμου Περιστερίου, με αριθ. πράξης ...../τόμος ..../έτος 2014, οπότε και προέκυψε το θέμα της επιτροπείας του παραπάνω ανηλίκου. Η αιτούσα, που είναι 51 ετών και άγαμη έχει αναθρέψει τον ανήλικο από τότε σχεδόν που γεννήθηκε, τον περιέβαλλε με αισθήματα στοργής και μητρική φροντίδα, είναι η μοναδική οικογένεια, που γνώρισε ο ανήλικος, ενώ δεν υπάρχουν άλλοι κοντινότεροι ή και πιο μακρινοί συγγενείς, που μπορούν, να αναλάβουν το έργο της επιμέλειας κι ανατροφής του. Εχει δε, σταθερή εργασία και ακίνητη περιουσία, όπως εμφαίνεται από σχετικές βεβαιώσεις και αντίγραφα της υποβολής φόρου στην οικεία εφορία, που εξασφαλίζει, ότι εκτός από την στοργική φροντίδα μπορεί, να καλύψει και τις άμεσες πρωταρχικές ανάγκες του τελευταίου. Συνεπώς, είναι η πλέον κατάλληλη και παρέχουσα τα εχέγγυα, ότι θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της έναντι του ανήλικου ανιψιού της φροντίζοντάς τον με στοργή, όπως έπραττε μέχρι σήμερα. Αυτό, δε, αποβαίνει και προς ωφέλεια του ανηλίκου. Περαιτέρω, πρέπει να οριστεί για τις ανάγκες της επιτροπείας, εποπτικό συμβούλιο, που θα βοηθά κι επιβλέπει το ρόλο της παραπάνω. Μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα οριστούν οι: 1) ..............., μητέρα της αιτούσας και γιαγιά του ανηλίκου, 2) ............... θείος του ανηλίκου, από την πλευρά της μητέρας του και αδελφός της αποβιώσασας και 3) ..............., εξαδέλφη της αιτούσας και θεία του ανήλικου, κατοίκων Αθηνών, ως καταλληλότεροι να αναλάβουν το ρόλο αυτό, στον οποίο συμφωνεί και η μητέρα και γιαγιά του ανηλίκου από την πλευρά της μητέρας του. Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί, ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η από το άρθρο 1593 ΑΚ προβλεπόμενη κοινωνική υπηρεσία, της οποίας η λειτουργία προβλέφτηκε να ξεκινήσει με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, που δεν εκδόθηκε. Η έκθεση αυτή, όμως, δεν είναι δεσμευτική για την κρίση του δικαστηρίου, που μπορεί να τη συνεκτιμήσει με τα λοιπά στοιχεία, ώστε η έλλειψή της να μη αποτελεί απαράδεκτο, ούτε να εμποδίζει τον ορισμό επιτρόπου του ανηλίκου τέκνου κι εποπτικού συμβουλίου, που απαιτείται για την ανάληψη της μέριμνας αυτού. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η Γραμματέας του Δικαστηρίου αυτού, να καταχωρήσει τα παραπάνω κατ αρθ. 1598 ΑΚ, στα ειδικά βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό στο δικαστήριο και να επιμεληθεί για την επίδοση της απόφασης στα πρόσωπα που αναφέρονται εκεί, ως αρμόδια

Κατ ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή και ως βάσιμη στην ουσία της η αίτηση και να ορισθεί η αιτούσα επίτροπος του ανηλίκου και οι λοιποί μέλη του εποπτικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Θέτει υπό επιτροπεία τον ανήλικο ..............., που γεννήθηκε στις 22/10/2003 στην Αθήνα και διαμένει στον Ν. Κόσμο Αττικής (...............)

Διορίζει επίτροπο την αιτούσα ..............., κατοίκου Ν. Κόσμου Αττικής (...............)

Διορίζει εποπτικό συμβούλιο και μέλη αυτού τους και μέλη του εποπτικού συμβουλίου τους: 1) ............... (γιαγιά του ανήλικου), 2) ............... (θείο του αδελφό της μητέρας του), 3) ............... κατοίκων Αθηνών

Παραγγέλλει στη Γραμματέα του Δικαστηρίου, να καταχωρήσει το διατακτικό της απόφασης στα προβλεπόμενα προς αυτό βιβλία, που τηρούνται στο Ειρηνοδικείο και να μεριμνήσει για την επίδοση της απόφασης στην επίτροπο και την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2015, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ενώ απουσίαζαν οι αιτούντες.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ε.Φ.

Σχόλια