4/2016 ΠΠΡ ΣΕΡ - Κοινωνία δικαιώματος. Πέρας εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας. Αξιώσεις από την εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων. Διανομή εταιρικής περιουσίας. Κατασκευαστική εταιρεία. Κτήση κυριότητας ακινήτων ως εργολαβικό αντάλλαγμα και με έκτακτη χρησικτησία. Αντικείμενο της αγωγής διανομής, επί του οποίου υπολογίζεται η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι η κοινωνία και όχι το μερίδιο. Πραγματικά περιστατικά

1271/2011 ΑΠ - Δημόσια κτήματα. Προϋποθέσεις με τις οποίες ο νομέας αυτών μπορεί να επικαλεστεί κυριότητα έναντι του Δημοσίου. Κοινόχρηστα πράγματα. Εξαιρούνται πάσης χρησικτησίας. Προσδιορισμός των κοινής χρήσεως πραγμάτων. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω ανεπαρκών αιτιολογιών. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 194/2008 απόφαση ΕφΘράκης).
4/2016 ΠΠΡ ΣΕΡ ( 665797)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κοινωνία δικαιώματος. Πέρας εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας. Αξιώσεις από την εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων. Διανομή εταιρικής περιουσίας. Κατασκευαστική εταιρεία. Κτήση κυριότητας ακινήτων ως ..
εργολαβικό αντάλλαγμα και με έκτακτη χρησικτησία. Αντικείμενο της αγωγής διανομής, επί του οποίου υπολογίζεται η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι η κοινωνία και όχι το μερίδιο. Πραγματικά περιστατικά. Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από αρχιτέκτονα - μηχανικό ως προς την αξία των ακινήτων, τη δυνατότητα αυτούσιας διανομής τους και την καλύτερη εναλλακτική λύση. Η απόφαση εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του Δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκολέμη.

  Αριθμός απόφασης 4/2016

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών

Τακτική διαδικασία

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Ντόκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βιργινία Μπέλλου, Πρωτοδίκη, και Θεόδωρο Τριανταφύλλου, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, και από το Γραμματέα Κωνσταντίνο Κυπερτίδη.

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του, στις 6 Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την εξής υπόθεση, μεταξύ:

Των εναγουσών: 1) .................., το γένος ........ και 2) ............. και της ............κατοίκων αμφοτέρων Σερρών (οδός .......... αρ. ........), οι οποίες εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο απο τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους .... που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

Των εναγομένων:1) ..................., το γένος .................................., κατοίκου Σερρών (οδός ............. αριθ. ..), 2) .............., κατοίκου Σερρών (οδός ........... αριθ.....), και 3) ......................και της ................, κατοίκου Σερρών (οδός ................ αριθ. ...), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο τους .., που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

Οι ενάγουσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 22.01.2015 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΠΤ- 5/29.01.2015, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 05.05.2015 και κατόπιν νόμιμης εκ του πινακίου αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η οποία εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 22 και 42 έως 44 του ΕμπΝ σαφώς προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία που έχει συσταθεί νομίμως, αποτελεί νομικό πρόσωπο και γι’ αυτό διέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΕμπΝ, αφού ελλείπει στο νόμο αυτό άλλη ειδική διάταξη, από τη γενική για τα νομικά πρόσωπα διάταξη του άρθρου 72 του ΑΚ, κατά το πρώτο εδάφιο του οποίου, το νομικό πρόσωπο, μόλις διαλυθεί, ευρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και για τις ανάγκες του και μόνο θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, κάτι που επαναλαμβάνεται προς άρση κάθε αμφιβολίας και στην ειδική για τις εταιρείες διάταξη του άρθρου 784 εδ. β` του ίδιου Κώδικα. Αφού, όμως, ορίζεται ρητώς από το νόμο ότι η ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα, προκύπτει περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσής της τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία για τις εμπορικές εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα, είναι υποχρεωτική, με την έννοια ότι δε μπορεί να αποκλειστεί με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των εταίρων, οι οποίοι δικαιούνται μόνο να ρυθμίζουν τον τρόπο της εκκαθάρισης. Η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση των εμπορικών προσωπικών εταιρειών, που έχουν νομική προσωπικότητα, έχει σκοπό την ενέργεια των πράξεων εκείνων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί ο προσδιορισμός του ενεργητικού μετά την είσπραξη των απαιτήσεων και τη διαπίστωση και εξόφληση των χρεών, ώστε να προπαρασκευαστεί η διανομή του (του ενεργητικού) μεταξύ των εταίρων, είτε εξωδίκως, είτε με την έγερση σχετικής αγωγής, μετά δε την εκκαθάριση παύει να υφίσταται στάδιο εξακολούθησης της νομικής προσωπικότητας εμπορικής εταιρείας, η οποία (εξακολούθηση) συνέχεται αναγκαίως από το νόμο με τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης Ο.Ε. οι εταίροι, κατ’ αρχήν, δε μπορούν να ασκήσουν απαιτήσεις τους από την εταιρική σχέση, όπως είναι η αγωγή προς διανομή των εταιρικών κερδών, κατά της εταιρείας ή κατά των συνεταίρων τους. Η αξίωση του εταίρου κατά της εταιρείας ή κατά των συνεταίρων του από την εταιρική σχέση δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί από αυτόν αυτοτελώς, αλλά πρέπει να αποτελέσει κονδύλιο στο λογαριασμό της εκκαθάρισης, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί εάν και ποιό ποσό δικαιούται να λάβει καθένας από τους εταίρους, πράγμα αβέβαιο και άγνωστο όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατ’ εξαίρεση, όμως, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η άσκηση τέτοιων αξιώσεων, εάν με αυτές δεν εμποδίζεται ή διευκολύνεται ο σκοπός της εκκαθάρισης (ΕφΠειρ 1061/2000 ΔΕΕ 2001. 167, με εκεί παραπομπές σε θεωρία και νομολογία). Από δε τις διατάξεις των άρθρων 765, 777, 781, 782 του ΑΚ, οι οποίες εφαρμόζονται και επί της, κατά το άρθρο 22 του ΕμπΝ, ομόρρυθμης εταιρείας, κατά το άρθρο 18 αυτού, προκύπτει, ότι μετά τη λύση της ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία σκοπό, όπως προαναφέρθηκε, έχει την ενέργεια των πράξεων εκείνων που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί ο προσδιορισμός του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, ώστε να προπαρασκευαστεί η διανομή του μεταξύ των εταίρων είτε εξωδίκως, είτε με την έγερση της περί διανομής αγωγής, ειδικότερα δε ο σκοπός της εκκαθάρισης έγκειται στη ρευστοποίηση του ενεργητικού, τη διαπίστωση και εξόφληση των χρεών της εταιρείας και στη συνέχεια στην απόδοση των εισφορών και τη διανομή του τυχόν υπολοίπου μεταζυ των εταίρων. Κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκκαθάρισης, η ομόρρυθμη εταιρεία λογίζεται υφισταμένη για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, για την ενάσκηση δε των εν γένει αξιώσεων της, όπως π.χ. από αδικοπραξία, νομιμοποιείται μόνο η ίδια και όχι οι εταίροι της. Αυτοί μόνον μετά το πέρας της εκκαθάρισης μπορούν να ασκήσουν τις αξιώσεις τους κατά της εταιρείας ή κατά των συνεταίρων τους, από την εταιρική σχέση. Εξ άλλου, το στάδιο της εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας δεν παύει πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και, εάν μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρείας από τον εκκαθαριστή (ΑΠ 1036/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Από δε τις διατάξεις των άρθρων 741, 767, 777-783, 784 και 797-803 του ΑΚ, συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης που ακολουθεί τη λύση της εταιρείας δημιουργείται μεταξύ των εταίρων κοινωνία, ανεξαρτήτως της εξακολούθησης, κατά πλάσμα μόνο δικαίου, της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας για τις ανάγκες μόνο της εκκαθάρισης (ΑΠ 585/2004 ΔΕΕ 2004. 1271, ΑΠ 109/1997 ΕλλΔνη 1998. 97).

Με την υπό κρίση αγωγή τους, οι ενάγουσες ισχυρίζονται ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αναφερόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, με αντικείμενο οικοδομικές επιχειρήσεις, που συνέστησαν οι δικαιοπάροχοι αυτών (εναγουσών) και των εναγομένων, η οποία (εταιρεία) δεν υφίσταται πλέον, καθώς έχει λυθεί και έχει ήδη ολοκληρωθεί και το στάδιο της εκκαθάρισής της, περιήλθαν στην κυριότητα αυτής (εταιρείας) με πρωτότυπο τρόπο και δη με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας τα λεπτομερώς περιγραφόμενα στο αγωγικό δικόγραφο κατά θέση, έκταση και όρια ακίνητα. Οτι οι ίδιες (ενάγουσες) και οι εναγόμενοι τυγχάνουν συγκύριοι της αναφερόμενης εναπομείνασας εταιρικής ακίνητης περιουσίας μετά τη νόμιμη περάτωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης, δεδομένου ότι το νομικό πρόσωπο εξαφανίστηκε και στο προϊόν της εκκαθάρισης που είναι ακίνητα, τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα, έχει δημιουργηθεί πλέον κοινωνία μεταξύ των διαδίκων, και ότι οι εναγόμενοι δε συναινούν στην εξώδικη διανομή των επίκοινων ακινήτων. Με βάση τα περιστατικά αυτά, οι ενάγουσες ζητούν τη λύση της συγκυριότητας με την αυτούσια διανομή των επίκοινων ακινήτων, συνολικής χρηματικής αξίας των ακινήτων 450.073,04 ευρώ, λαμβάνοντας οι ίδιες (ενάγουσες) κοινή μερίδα, άλλως διά της διά πλειστηριασμού πώλησης των επιδίκων και της διανομής του εκπλειστηριάσματος στους κοινωνούς κατά το λόγο της μερίδας τους, άλλως διά της εν μέρει αυτούσιας διανομής των επίκοινων ακινήτων και της εν μέρει διά της διά πλειστηριασμού πώλησης των επιδίκων και της διανομής του εκπλειστηριάσματος στους κοινωνούς κατά το λόγο της μερίδας τους, καθώς και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της διανεμητέας περιουσίας. Με το παραπάνω περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 1 περ. α`, 7-10, 11 αριθ. 5, 12, 13, 18 και 29 του ΚΠολΔ, ως ισχύουν), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Ειδικότερα, αναφορικά με την υλική αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει: 1) Στο άρθρο 9 ότι για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής (εδάφιο α`) και ότι συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή (εδάφιο α΄) και ότι συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή (εδάφιο γ΄) 2)στο άρθρο 10 ότι για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος, κατά τον οποίο ασκείται η αγωγή (δηλαδή ο χρόνος της κατάθεσης του δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται (πρβλ. άρθρο 221 παρ. 1 στοιχ. β` ίδιου Κώδικα), 3) στο άρθρο 11 ότι η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται, όταν πρόκειται για τη διανομή, από την αξία του αντικειμένου που πρέπει να διανεμηθεί (αριθ. 5). Από το συνδυασμό όλων των παραπάνω δικονομικών διατάξεων προκύπτει ότι η καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την εκδίκαση της αγωγής διανομής (άρθρα 1113, 785, 795, 798 επ. του ΑΚ και 478 επ. του ΚΠολΔ) καθορίζεται από τις πιο πάνω γενικές διατάξεις ανάλογα με τη χρηματική αξία του αντικειμένου της αγωγής. Και αυτό, διότι αντικείμενο της αγωγής διανομής, από την αξία του οποίου προσδιορίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, είναι η κοινωνία, της οποίας ζητείται η λύση και όχι το ιδανικό μερίδιο κάθε ενάγοντος ή κάθε εναγομένου επί του ή των αντικειμένων που πρέπει να διανεμηθούν (ΑΠ 1644/2000 ΕλλΔνη 2001. 680, 691). Προσέτι, η ένδικη αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, καθ’ όσον περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία, κατ’ άρθρα 216 παρ. 1 και 118 περ. 4 του ΚΠολΔ, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1045, 785, 795, 798, 799, 800, 801, 1113 του ΑΚ, 68, 478, 479, 480 και 484 του ΚΠολΔ, πλην του επιμέρους παρεπόμενου αγωγικού αιτήματος περί διορισμού από το Δικαστήριο συγκεκριμένης συμβολαιογράφου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, καθ’ όσον από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 484 παρ. 1, 927 και 954 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό συγκύριος ορίζει και τον επ’ αυτού υπάλληλο, εφ’ όσον στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 1092 παρ. 2 της προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας, κατά την οποία το δικαστήριο, που διέτασσε την πώληση του επίκοινου πράγματος, διόριζε και τον αρμόδιο συμβολαιογράφο, και, συνεπώς, εν προκειμένω, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις (ΠΠρΘεσ 9883/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με εκεί περαιτέρω παραπομπές). Περαιτέρω α) η αγωγή έχει εγγράφει νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ’ άρθρο 220 του ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενο (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 21 του ν. 3994/2011), στο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κατάθεσής της, στις 06.02.2015, με αριθμό καταχώρισης 145, όπως προκύπτει από το μετ’ επίκλησης προσκομιζόμενο από τις ενάγουσες με αριθμό πρωτοκόλλου 145/06.02.2015 σχετικό πιστοποιητικό του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Σερρών, και β) καταβλήθηκε από τις ενάγουσες το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα προσκομιζόμενα με αύξοντες αριθμούς 10871 και 10872 από 06.10.2015, σειράς Θ 0110933 και 0110934 διπλότυπα είσπραξης τύπου Α της Δ.Ο.Υ. Σερρών). Τέλος για το παραδεκτό της συζήτησης προσκομίζονται τα από 19.08.2015 πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τα επίμαχα ακίνητα, καθώς και η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 106 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 118/1973 «Περί φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων», όπως το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106 προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν. 1041/1980, με αριθμούς 272/2001 δήλωση φόρου κληρονομιάς που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σερρών. Συνεπώς, πρέπει η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω, προκειμένου να κριθεί αν είναι και ουσιαστικά βάσιμη.

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), καθώς, τέλος, και από την, κατ’ άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ομολογία των - με σχετική προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου παραιτηθέντων από όλες τις ενστάσεις και ισχυρισμούς τους - εναγομένων ως προς την ιστορική βάση του αγωγικού δικογράφου και δη ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκταση των επίκοινων ακινήτων, τα ποσοστά συγκυριότητας επ’ αυτών και τον τρόπο κτήσης τους, καθώς και τη σύσταση, τη λύση, την εκκαθάριση και τα εταιρικά μερίδια επί της αναφερόμενης στην αγωγή ομόρρυθμης εταιρείας, πλήρως αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (άρθρο 335 του ΚΠολΔ), σημειουμένου ότι η αναφορά συγκεκριμένου αποδεικτικού μέσου είναι ενδεικτική, διότι κανενός η συνεκτίμηση δεν παραλείφθηκε για την ουσιαστική διάγνωση της διαφορας (βλ. ΑΠ 354/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑΘ 1169/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ): Δυνάμει του από 29.05.1975 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα εταιρικά βιβλία του Πρωτοδικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 170/29.05.1975, ο δικαιοπάροχος των εναγουσών, σύζυγος της πρώτης ενάγουσας και πατέρας της δεύτερης (ενάγουσας), ........., και ο δικαιοπάροχος των εναγομένων, ...................... και της ............., συνέστησαν μεταξύ τους την ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «................», κεφαλαίου 50.000 δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε κατά ποσοστό 50% από έκαστο από αυτούς που είχαν ίδια συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες, αορίστου διάρκειας, με έδρα την πόλη των Σερρών, με διαχειριστές έκαστο των εταίρων, η οποία εταιρεία είχε σκοπό την επί κέρδει ανάληψη και εκτέλεση διάφορων οικοδομικών εργασιών, τη με αντιπαροχή ή με αγορά οικοπέδων ανέγερση πολυώροφων οικοδομών και την εν γένει εμπορία κάθε είδους ακινήτων. Η συμμετοχή των συμβαλλομένων στις κερδοζημίες της εταιρείας ορίστηκε αναλόγως του εισφερθέντος από αυτούς κεφαλαίου, ήτοι σε ποσοστό 50% για έκαστο εξ αυτών. Δυνάμει του από 12.12.1994 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης εταιρικού ομόρρυθμης εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα εταιρικά βιβλία του Πρωτοδικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 359/13.12.1994, τροποποιήθηκε το ως άνω εταιρικό και η μερίδα του ................, ο οποίος απεβίωσε στις 19.11.1994 πριν από τη λύση της εταιρείας και τη θέση της σε εκκαθάριση, περιήλθε στους εναγομένους και μόνους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, οι οποίοι πλέον μετείχαν στην εταιρεία κατά ποσοστό 12,50% η πρώτη εναγομένη, χήρα ................, και κατά ποσοστό 18,75% έκαστος από τους δεύτερο και τρίτο εναγομένους, τέκνα αυτού. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι, μαζί με το ......, συνδιαχειριστής της εταιρείας θα είναι και ο δεύτερος των εναγομένων, .................. Στις 10.04.1999 ο δικαιοπάροχος των εναγουσών ................ και οι εναγόμενοι αποφάσισαν από κοινού την παύση κάθε εμπορικής δραστηριότητας της προρρηθείσας εταιρείας και υπέγραψαν την από 10.04.1999 διάλυσή της, θέτοντάς την υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονταν όλοι οι εταίροι σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 29.05.1975 καταστατικού της εταιρείας. Το ανωτέρω συμφωνητικό διάλυσης της εταιρείας και θέσης αυτής υπό εκκαθάριση κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σερρών και καταχωρίστηκε στο βιβλίο εταιρικών συμβολαίων με αύξοντα αριθμό 100/20.04.1999. Εκτοτε και μέχρι σήμερα, εξοφλήθηκαν πλήρως οι εταιρικές υποχρεώσεις προς τρίτους και αποδόθηκαν πλήρως οι εταιρικές εισφορές, οι οποίες άλλωστε ήταν ήσσονος αξίας, διότι το κεφάλαιο ήταν μόλις 50.000 δραχμές ή 146,74 ευρώ, με αποτέλεσμα η υπό στενή έννοια εκκαθάριση να έχει εκπληρωθεί και ολοκληρωθεί πλήρως και να παραμένει πλέον ως μοναδική εκκρεμότητα η διανομή της παρακάτω αναφερόμενης εταιρικής περιουσίας, η οποία αποτελείται από τα ειδικότερα στη συνέχεια αναλυτικώς περιγραφόμενα ακίνητα που απέκτησε η εταιρεία από τη δραστηριότητά της ως εργολαβική με έκτακτη χρησικτησία. Με την εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων και την απόδοση των εισφορών ο σκοπός της εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρείας έχει εκπληρωθεί και το νομικό πρόσωπο της εταιρείας που διατηρούταν για τις ανάγκες της εκκαθάρισης (άρθρο 784 εδ. β` του ΑΚ) έχει παυσει να υπάρχει. Η εταιρική περιουσία που απέμεινε αποτελείται από τα εξής ακίνητα:

1] Από ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού υπαρχόντων κτισμάτων, μη προερχόμενο εξ αστικής ή αγροτικής αποκατάστασης, που βρίσκεται εντός της πόλης των Σερρών του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου επί των οδών....................Οικοδομικού Πολυγώνου του Νέου Σχεδίου της πόλης των Σερρών, ολικής έκτασης κατά την επιτόπου καταμέτρηση δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (2.333,84), αποτυπωμένο στο από τον Αύγουστο του 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ............., υπό τα χαρακτηριστικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α που συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων .................. επί πλευράς μέτρων γραμμικών σαράντα οκτώ (48,00), νότια με την οδό ........ επί προσόψεως μέτρων γραμμικών είκοσι επτά και πενήντα ενός εκατοστών (27,51), ανατολικά με την οδό ......... επί προσόψεως μέτρων γραμμικών πενήντα εννέα και τριάντα οκτώ εκατοστών (59,38) και δυτικά με την οδό .............., επί άλλης προσόψεως μέτρων γραμμικών εβδομήντα τριών και εξήντα ενός εκατοστών (73,61), επί του οποίου οικοπέδου ανεγέρθηκαν δύο πολυκατοικίες υπό στοιχεία Α` και Β`, οι οποίες διέπονται και καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του Κανονισμού 3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» που συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 29.365/27.10.1977 συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ..............., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο ......, με αύξοντα αριθμό ......, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του με αριθμό 41.852/13.02.1980 συμβολαίου τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ..............., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο ....., με αύξοντα αριθμό 67.816 στις 15.02.1980, τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες: 1. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό ένα (1) ισόγειο κατάστημα της Β` πολυκατοικίας, με ΚΑΕΚ 441211513001/2/1, με καθαρό εμβαδό εβδομήντα έξι τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (76,50), όγκο καθαρό τετρακόσια πενήντα ένα κυβικά μέτρα και τριαντα εκατοστά (451,30), εμβαδόν κοινόχρηστων ένα τετραγωνικό μέτρο (1,00), όγκο κοινόχρηστων τρία κυβικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (3,30), σύνολα μικτά εμβαδόν εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (77,50), όγκο τετρακόσια πενήντα τέσσερα κυβικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (454,60), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δεκαέξι χιλιοστά (16/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετούς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα τριάντα επτά και είκοσι εκατοστά (37,20), συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό τριάντα ένα χιλιοστά (31/1000), έχει τριάντα μία ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, αποτελείται από το κύριο κατάστημα, με πατάρι και αποχωρητήριο και συνορεύει ανατολικά με την οδό ................., στην οποία έχει πρόσοψη, δυτικά με το υπ’ αριθ. 12 κατάστημα, βόρεια με το υπ’ αριΘ. 2 κατάστημα και νότια με την υπο στοιχείο Α` πολυκατοικία. 2. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό πέντε (5) ισόγειο κατάστημα της Β` πολυκατοικίας, με ΚΑΕΚ 441211513001/2/5, με καθαρό εμβαδό είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (27,20), όγκο καθαρό εκατόν εξήντα κυβικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (160,50), εμβαδόν κοινόχρηστων ένα τετραγωνικό μέτρο (1,00), όγκο κοινόχρηστων τρία κυβικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (3,30), σύνολα μικτά εμβαδόν είκοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (28,20), όγκο εκατόν εξήντα τρία κυβικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (163,80), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά (6/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετώς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα δεκατέσσερα (14,00), συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό έντεκα χιλιοστά (11/1000), έχει ένδεκα ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, αποτελείται από το κύριο κατάστημα, με πατάρι και αποχωρητήριο και συνορεύει ανατολικά με την οδό ..................., στην οποία έχει πρόσοψη, δυτικά με κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και με το υπ’ αριθ. 6 κατάστημά βόρεια με το υπ’ αριθ. 6 κατάστημα και νότια με την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. 3. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό έξι (6) ισόγειο κατάστημα της Β1 πολυκατοικίας, με ΚΑΕΚ 441211513001/2/6, με καθαρό εμβαδό εκατό τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκατοστά (100,40), όγκο καθαρό πεντακόσια ενενήντα δύο κυβικά μέτρα και σαράντα εκατοστά (592,40), εμβαδόν κοινόχρηστων ένα τετραγωνικό μέτρο (1,00), όγκο κοινόχρηστων τρία κυβικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (3,30), σύνολα μικτά εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκατοστά (101,40), όγκο πεντακόσια ενενήντα πέντε κυβικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (595,70), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου είκοσι ένα χιλιοστά (21/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετώς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα σαράντα εννέα (49,00), συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό σαράντα χιλιοστών (40/1000), έχει σαράντα ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, αποτελείται από το κύριο κατάστημα, με πατάρι και αποχωρητήριο και συνορεύει ανατολικά με την οδό ........, στην οποία έχει πρόσοψη, νότια με κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, με το υπ’ αριθ. 5 κατάστημα και με την αυλή της πολυκατοικίας, δυτικά με την αυλή της πολυκατοικίας και βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων ................. Τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν στην εταιρεία με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. ...../1979 άδειας οικοδομής της Νομαρχίας Σερρών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Πολεοδομίας) κατασκευάστηκαν το έτος 1980 σε οικοδομή που ανήγειρε η ίδια σε οικόπεδο τρίτων - οικοπεδούχων με δικές της δαπάνες και με το σύστημα της αντιπαροχής σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29.366/27.10.1977 προσύμφωνο μεταβίβασης και εργολαβική σύμβαση του πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ........... και παραδόθηκαν έκτοτε σε αυτή ως εργολαβικό αντάλλαγμα - αμοιβή για την ανέγερση της οικοδομής. Ως εκ τούτου, περιήλθαν σε αυτή αφ’ ενός με τα ως άνω συμβόλαια σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, αφ’ ετέρου με την αδιατάρακτη φυσική εξουσία επ’ αυτών από το χρόνο ανέγερσης της ανωτέρω οικοδομής το έτος 1980, καθ’ όσον τα κατείχε και τα νεμόταν έκτοτε συνεχώς με διάνοια αποκλειστικής κυρίας για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι (20) ετών, εκμισθώνοντάς τα προς τρίτους για να τα χρησιμοποιούν ως καταστήματα, αλλά και συντηρώντας τα, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής αυτών.

2] Από ένα οικόπεδο εμβαδού επτακοσίων δεκαεπτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (717,22) μη προερχόμενο από αστική ή αγροτική αποκατάσταση που βρίσκεται εντός της πόλης των Σερρών του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου επί της οδού ......... εντός του εξηκοστού έκτου (66ου) Οικοδομικού Πολυγώνου του Νέου Σχεδίου της πόλης των Σερρών αποτυπωμένο στο τοπογραφικό διάγραμμα των μηχανικών ................ υπό τα χαρακτηριστικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α που συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία της ........... επί πλευράς μέτρων γραμμικών είκοσι οκτώ και τριάντα έξι εκατοστών (28,36), νότια με την οδό ..... στην πρόσοψη μέτρων γραμμικών είκοσι οκτώ και τριάντα έξι (28,36), ανατολικά με ιδιοκτησία του .......... στην πλευρά μέτρων γραμμικών είκοσι πέντε και είκοσι εννέα εκατοστών (25,29) και δυτικά με ιδιοκτησία του ..................... επί πλευράς μέτρων γραμμικών είκοσι πέντε και είκοσι εννέα εκατοστών (25,29). Το ανωτέρω περιγραφέν οικόπεδο συνολικής έκτασης επτακοσίων δεκαεπτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (717,22) προέκυψε από τη συνένωση τριών (3) όμορων αυτοτελών οικοπέδων που βρίσκονται όλα εντός του υπ’ αριθ. εξήντα έξι (66ου) Οικοδομικού Πολυγώνου του Νέου Σχεδίου της πόλης των Σερρών κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 987/1971 με σκοπό ανέγερσης πολυκατοικίας δυνάμει του υπ’ αριθ. 3477/1978 συμβολαίου συνένωσης όμορων οικοπέδων της συμβολαιογράφου Σερρών ......................, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών Σερρών. Επί του ενιαίου οικοπέδου εμβαδού επτακοσίων δεκαεπτά και είκοσι δύο εκατοστών (717,22) και επί της οικοδομήσιμης επιφάνειας πεντακοσίων δύο τετραγωνικών μέτρων (502,00) σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα μηνός Σεπτεμβρίου 1977 των μηχανικών .................................. α) κάτοψης ισογείου, β) κάτοψης μεσοπατώματος, γ) κάτοψης πρώτου (1ου), δεύτερου (2ου) και πέμπτου (5ου) ορόφων, δ) κάτοψης τρίτου (3ου) και τετάρτου (4ου) ορόφων και ε) κάτοψης δώματος, σε συνδυασμό και με τον πίνακα στοιχείων καταστημάτων και διαμερισμάτων μηνός Αυγούστου 1977 του πολιτικού μηχανικού ........., οικοδομήθηκε πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από α) το ισόγειο, β) το μεσοπάτωμα και γ) από πέντε (5) ορόφους πάνω από το ισόγειο, ήτοι από τον πρώτο (1°), το δεύτερο (2°), τον τρίτο (3°), τον τέταρτο (4°) και τον πέμπτο (5°) πάνω από το ισόγειο ορόφους. Ολόκληρο το οικόπεδο αυτό με την εντός αυτού ανεγερθείσα πολυκατοικία διέπεται και καταλαμβάνεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του Κανονισμού 3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» που συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 3.478/20.03.1978 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών .................., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο ...., με αύξοντα αριθμό 59.806, στις 31.03.1978, προκειμένου για τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες: 1. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό τέσσερα (4) ισόγειο κατάστημα, με ΚΑΕΚ 441212609010/0/4, αποτυπωμένο στο σχεδιάγραμμα ορόφου με τα χαρακτηριστικά στοιχεία Η-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Θ-Η, με εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέτρα (77,00), όγκο τριακόσια ένα κυβικά μέτρα (301,00), έχει αναλογία κοινόχρηστης επιφάνειας ένα τετραγωνικό μέτρο (1,00) και όγκο τριών κυβικών μέτρων (3,00), ήτοι έχει σύνολο μικτής επιφάνειας εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (78,00) και όγκο τριακόσια τέσσερα κυβικά μέτρα (304,00), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ χιλιοστά (28/1000) εξ αδιαιρέτου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του κοινόκτητου όγκου είκοσι οκτώ χιλιοστά (28/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετώς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα είκοσι και πενήντα εκατοστά (20,50), συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό είκοσι οκτώ χιλιοστά (28/1000), έχει είκοσι οκτώ ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, και συνορεύει γύρωθεν ανατολικά με την είσοδο της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το λεβητοστάσιο, δυτικά με το υπ’ αριθ. 3 ισόγειο κατάστημα, βόρεια με τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και νότια με την οδό ........., στην οποία έχει πρόσοψη. 2. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό έξι (6) ισόγειο κατάστημα, με ΚΑΕΚ 441212609010/06, αποτυπωμένο στο σχεδιάγραμμα ορόφου με τα χαρακτηριστικά στοιχεία Υ-Φ-Χ-Ψ-Υ, με εμβαδό πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (55,00), όγκο διακόσια είκοσι ένα κυβικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (221,50), έχει αναλογία κοινόχρηστης επιφάνειας ένα τετραγωνικό μέτρο (1.0) και όγκο τριών κυβικών μέτρων (3,00), ήτοι έχει σύνολο μικτής επιφάνειας πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56,00) και όγκο διακόσια είκοσι τέσσερα κυβικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (224,50), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου είκοσι ένα χιλιοστά (21/1000) εξ αδιαιρέτου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του κοινόκτητου όγκου είκοσι ένα χιλιοστά (21/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετώς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα δεκαπέντε (15,00), συμμετέχει μόνο στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό είκοσι ένα χιλιοστά (21/1000), έχει είκοσι μία ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, και συνορεύει γύρωθεν ανατολικά με το υπ’ αριθ. 7 ισόγειο κατάστημα, δυτικά με το υπ’ αριθ. 5 ισόγειο κατάστημα και το λεβητοστάσιο, βόρεια με τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και νότια με την οδό ........., στην οποία έχει πρόσοψη. 3. Το υπό χαρακτηριστικό αριθμό επτά (7) ισόγειο κατάστημα, με ΚΑΕΚ 441212609010/0/7, αποτυπωμένο στο σχεδιάγραμμα ορόφου με τα χαρακτηριστικά στοιχεία........., με εμβαδό εξήντα ένα τετραγωνικά μέτρα (61,00) , όγκο διακόσια σαράντα ένα κυβικά μέτρα (241,00), έχει αναλογία κοινόχρηστης επιφάνειας ένα τετραγωνικό μέτρο (1,00) και όγκο τριών κυβικών μέτρων (3,00), ήτοι έχει σύνολο μικτής επιφάνειας εξήντα δύο τετραγωνικά μέτρα (62,00) και όγκο διακόσια σαράντα τέσσερα κυβικά μέτρα (244,00), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (22,50/1000) εξ αδιαιρέτου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του κοινόκτητου όγκου είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (22,50/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει διαιρετώς σε όλο το οικόπεδο κατά τετραγωνικά μέτρα δεκαέξι και πενήντα εκατοστά (16,50), συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό είκοσι τρία χιλιοστά (23/1000), έχει είκοσι δύο και πενήντα ψήφους επί χιλίων ψήφων στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, και συνορεύει γύρωθεν ανατολικά με ιδιοκτησία ....................................., δυτικά με το υπ’ αριθ. 6 ισόγειο κατάστημα, βόρεια με τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και νότια με την οδό ....... στην οποία έχει πρόσοψη. Τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν στην εταιρεία με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. ....../1977 άδειας οικοδομής της Νομαρχίας Σερρών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Πολεοδομίας) κατασκευάστηκαν το έτος 1978 σε οικοδομή που ανήγειρε η ίδια σε οικόπεδο τρίτων - οικοπεδούχων με δικές της δαπάνες και με το σύστημα της αντιπαροχής σύμφωνα με το ως άνω υπ’ αριθ. 3479/1978 προσύμφωνο μεταβίβασης και εργολαβική σύμβαση της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ....................... και παραδόθηκαν έκτοτε σε αυτή ως εργολαβικό αντάλλαγμα - αμοιβή για την ανέγερση της οικοδομής. Ως εκ τούτου, περιήλθαν σε αυτή αφ’ ενός δυνάμει του ως άνω με αριθμό 3.478/20.03.1978 συμβολαίου, που μεταγράφηκε νόμιμα, με το οποίο συστάθηκαν οι διαιρεμένες ιδιοκτησίες, αφ’ ετέρου με την αδιατάρακτη φυσική εξουσία επ’ αυτών από το χρόνο ανέγερσης της ανωτέρω οικοδομής το έτος 1978, καθ’ όσον τα κατείχε και τα νεμόταν έκτοτε συνεχώς με διάνοια αποκλειστικής κυρίας για χρονικό διάστημα μείζον των είκοσι (20) ετών, εκμισθώνοντάς τα προς τρίτους για να τα χρησιμοποιούν ως καταστήματα, αλλά και συντηρώντας τα, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής αυτών.

3] Από οικόπεδο, το οποίο δεν προέρχεται από αστική ή αγροτική αποκατάσταση, με εμβαδόν κατά μεν τον τίτλο τετρακόσια δεκαοκτώ (418) τετραγωνικά μέτρα κατά δε την επί τόπου καταμέτρηση τετρακόσια επτά τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (407,60), που βρίσκεται εντός της πόλης των Σερρών του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου επί της οδού ......... εντός του εκατοστού εικοστού δεύτερου (122ου) Οικοδομικού Πολυγώνου του Νέου Σχεδίου της πόλης των Σερρών αποτυπωμένο στο συνημμένο στην υπ’ αριθ. 2469/1978 πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών .............................. από μηνός Μαρτίου του 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ................................... υπό τα χαρακτηριστικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, που συνορεύει βόρεια επί προσόψεως μέτρων γραμμικών είκοσι δύο και εβδομήντα πέντε εκατοστών (22,75) με την οδό ........, νότια επί πλευράς τεθλασμένης γραμμής με ακίνητο ................................, ανατολικά με ακίνητο ................ και δυτικά με πολυκατοικία εταιρείας «.....................». Επί του ανωτέρω οικοπέδου σύμφωνα με τα από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 1978 σχέδια του αρχιτέκτονα μηχανικού ........... α) κάτοψης υπογείου, β) κάτοψης ισογείου, γ) κάτοψης παταριών δ) κάτοψης πρώτου (1ου), ε) κάτοψης τυπικού ορόφου, ήτοι δεύτερου (2ου), τρίτου (3ου), τετάρτου (4ου) και πέμπτου (5ου) ορόφων υπέρ το ισόγειο και στ) κάτοψης δώματος, σε συνδυασμό και με τον από μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1978 πίνακα στοιχείων της πολυκατοικίας του αυτού αρχιτέκτονα μηχανικού, όλων συνημμένων στην υπ’ αριθ. 2469/1978 πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ..................., έλαβε χώρα η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) αποτελούμενης από α) το υπόγειο, β) το ισόγειο, γ) από πέντε (5) ορόφους πάνω από το ισόγειο, ήτοι από τον πρώτο (1°), το δεύτερο (2°), τον τρίτο (3°), τον τέταρτο (4°) και τον πέμπτο (5°) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δ) το δώμα, προβλέφθηκε δε και η προσθήκη και άλλων ορόφων, εφ’ όσον νόμιμα επιτραπεί αυτό, συμφωνήθηκε πως το οικόπεδο αυτό με την εντός αυτού πολυκατοικία διέπεται και καταλαμβάνεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του Κανονισμού 3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» δυνάμει του με αριθμό 2.583/27.05.1978 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ..................., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο ....., με αύξοντα αριθμό 60.526 : Το υπ’ αριθ. 4 ισόγειο κατάστημα, με ΚΑΕΚ 441211530002/0/4, αποτυπωμένο με τους χαρακτηριστικούς αριθμούς 14-15-16-17-18-19-20-21-12-13-14, με εμβαδόν εξήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (63,50), έχει όγκο τριακόσια τριάντα έξι κυβικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (336.60), έχει αναλογία κοινόχρηστης επιφάνειας πέντε τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (5,30) και όγκου δεκαέξι κυβικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (16,70), ήτοι έχει σύνολο μικτής επιφάνειας εξήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (68,80) και όγκο τριακόσια πενήντα τρία κυβικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (353,30), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου της πολυκατοικίας πενήντα επτά χιλιοστά (57/1000) εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στο όλο οικόπεδο κατά μέτρα τετραγωνικά είκοσι τρία (23,00), συμμετέχει μόνο στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης κατά ποσοστό πενήντα επτά χιλιοστά (57/1000), έχει πενήντα επτά ψήφους επί χιλίων (1.000) ψήφων στις γενικές συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, συνορεύει γύρωθεν βόρεια με την οδό ............., νότια με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, ανατολικά με το υπ’ αριθ. 3 ισόγειο κατάστημα, με το κλιμακοστάσιο και με το φρεάτιο της πολυκατοικίας και δυτικά με το υπ’ αριθ. 5 ισόγειο κατάστημα και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. ....../1978 άδειας οικοδομής της Νομαρχίας Σερρών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Πολεοδομίας) κατασκευάστηκε το έτος 1979 σε οικοδομή που ανήγειρε η ίδια σε οικόπεδο τρίτων - οικοπεδούχων με δικές της δαπάνες και με το σύστημα της αντιπαροχής σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2469/1978 προσύμφωνο μεταβίβασης και εργολαβική σύμβαση της πρώην συμβολαιογράφου Σερρών ............. και παραδόθηκε έκτοτε σε αυτή ως εργολαβικό αντάλλαγμα - αμοιβή για την ανέγερση της οικοδομής. Ως εκ τούτου, περιήλθε σε αυτή αφ’ ενός δυνάμει του ως άνω με αριθμό 2.583/27.05.1978 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που μεταγράφηκε νόμιμα, με το οποίο συστάθηκαν οι διαιρεμένες ιδιοκτησίες, αφ’ ετέρου με την αδιατάρακτη φυσική εξουσία επ’ αυτού από το χρόνο ανέγερσης της ανωτέρω οικοδομής το έτος 1978, καθ όσον το κατείχε και το νεμόταν για συνολικό χρονικό διάστημα μείζον των είκοσι (20) ετών, εκμισθώνοντάς το προς τρίτους για να το χρησιμοποιούν ως κατάστημα, αλλά και συντηρώντας το, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής αυτού.

Οι ενάγουσες τυγχάνουν μοναδικές εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του εκ των εταίρων, αποβιώσαντος στις 04.10.2000, συζύγου της πρώτης και πατέρα της δεύτερης των εναγουσών, ............................., ως προς το ποσοστό του στην εταιρεία και συνακόλουθα στα ανωτέρω ακίνητα, κατά ποσοστό 12,50% ή 1/8 εξ αδιαιρέτου η πρώτη ενάγουσα ....... και κατά ποσοστό 37,50% ή 3/8 εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ενάγουσα ........... Την κληρονομία του ανωτέρω και συγκεκριμένα το ποσοστό του στην καθαρή θέση της ανωτέρω εταιρείας αποδέχτηκαν ρητά οι ενάγουσες, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. 272/2001 δήλωση φόρου κληρονομίας προς τη Δ.Ο.Υ. Α` Σερρών. Ως εκ τούτου, το ενοχικό δικαίωμα συμμετοχής του δικαιοπαρόχου τους στην ανωτέρω λυθείσα εταιρεία, καθώς και όλα τα δικαιώματα που ακολουθούν αυτό, έχει περιέλθει αυτοδικαίως στις ενάγουσες, νόμιμες κληρονόμους του, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα εξ αδιαιρέτου ποσοστά.

Μετά τη λύση της ανωτέρω εταιρείας στις 10.04.1999 και την πλήρη εξόφληση όλων των εταιρικών υποχρεώσεων και εταιρικών εισφορών, έχει δημιουργηθεί μεταξύ των εναγουσών, ως συγκληρονομιών του αποβιώσαντος εταίρου ..................., και των εναγομένων, ως λοιπών εταίρων, κοινωνία δικαιώματος στα προαναφερόμενα ακίνητα της εταιρείας, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της απόφασης, τα οποία έχουν περιέλθει κατά ποσοστό 12,50% στην πρώτη ενάγουσα, κατά ποσοστό 37,50% στη δεύτερη ενάγουσα, κατά ποσοστό 12,50% στην πρώτη εναγομένη και κατά ποσοστό 18,75% σε έκαστο από τους δεύτερο και τρίτο εναγομένους. Επομένως, η διανομή μεταξύ τους μπορεί να γίνει κατά τις διατάξεις των άρθρων 799-801 του ΑΚ, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν έχει πια προ πολλού απολύτως καμία επαγγελματική δραστηριότητα, μη υφιστάμενη πλέον. Εξάλλου, ο δικαιοπάροχος των εναγουσών και οι εναγόμενοι, με το από 28.01.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό, είχαν εκκαθαρίσει πλήρως τους μέχρι τότε λογαριασμούς εκμετάλλευσης των εννέα ακινήτων που είχε τότε η εταιρεία στην κυριότητά της, αλλά και όλες τις μεταξύ τους υφιστάμενες υποχρεώσεις, χωρίς να απομένει καμία προς ρύθμιση. Μάλιστα, με το έγγραφο αυτό είχε συμφωνηθεί και η τότε αγοραία αξία όλων των ακινήτων, δηλαδή και των ανωτέρω περιγραφόμενων ακινήτων, με σκοπό, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από της υπογραφής, αυτά να πωληθούν σε τρίτους. Σε περίπτωση μη πώλησης, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να συμπράξουν στη συμβολαιογραφική διανομή των μη πωληθέντων ακινήτων. Κάποια ακίνητα πωλήθηκαν, πλην, όμως, οι εναγόμενοι αρνούνται την εξώδικη διανομή των υπολειπόμενων και ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων ακινήτων και δε συμπράττουν στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Οι εναγόμενοι, με τις έγγραφες προτάσεις τους, υπέβαλαν αίτημα, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή, να διαταχθεί η αυτούσια διανομή και να λάβουν μία κοινή μερίδα (αρθ. 480 παρ.3 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ποσοστά συγκυριότητας έκαστης διάδικης πλευράς καθώς και το είδος και την έκταση των επίκοινων ακινήτων, κρίνει ότι δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, αν η αυτούσια διανομή αυτών είναι εφικτή και συμφέρουσα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε διάδικη πλευρά (ενάγοντες-εναγόμενοι) να λάβει μερίδα ανάλογη με το ποσοστό συγκυριότητας της, με τη διαίρεση ενός εκάστου ακινήτου σε δύο ίσα μέρη, δίχως να μειώνεται η αξία τους, ή με την κατανομή τους σε δύο ίσα μέρη και με την καταβολή ενδεχομένως χρηματικού ποσού προς εξίσωση άνισων μερίδων από τους διαδίκους που θα πάρουν μεγαλύτερης αξίας μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 480 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ. Ακολούθως, επειδή το Δικαστήριο δε μπορεί να αχθεί σε ασφαλή και πλήρη δικανική πεποίθηση για τα παραπάνω κρίσιμα και αμφισβητούμενα ζητήματα, δηλαδή για το εφικτό ή μη της αυτούσιας διανομής των ως άνω ακινήτων και την πραγματική αξία τους, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με τη διανομή, κρίνει πως χρειάζονται ειδικές - ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης (άρθρο 368 παρ. 2 του ΚΠολΔ), οι οποίες δεν εισφέρθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Κατόπιν τούτου, επειδή κατά τις διατάξεις των άρθρων 254 και 368 επ. του ΚΠολΔ το Δικαστήριο θεωρεί ότι στη μελέτη της υπόθεσης παρουσιάζονται κενά και αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση και επεξήγηση, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων, τεχνική πραγματογνωμοσύνη, δεκτού γενομένου και του προβαλλόμενου αιτήματος των εναγομένων, και να διοριστεί πραγματογνώμονας που θα βοηθήσει με τη σύνταξη γνωμοδότησής του στα εν λόγω ζητήματα κατά τα οριζόμενα αναλυτικά στο διατακτικό της παρούσας απόφασης. Τέλος, στην απόφαση αυτή, λόγω του μη οριστικού της χαρακτήρα, δε θα περιληφθεί διάταξη για τα δικαστικά έξοδα (βλ. άρθρο 191 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ΠΠρΘεσ 18975/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρθεσ 9883/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρθεσ 6293/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα διανεμητέα ακίνητα, η οποία θα διεξαχθεί με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τη .........., αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Σερρών (οδός ...... αριθ. ..), η οποία, αφού δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη επίδοση αντιγράφου της παρούσας σε αυτήν, θα μεταβεί προς επιτόπια θεώρηση των ακινήτων που περιγράφονται στην απόφαση και, αφού λάβει υπόψη της τα χρήσιμα και κρίσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης στοιχεία της δικογραφίας, που θα της παραδώσουν οι διάδικοι, θα γνωμοδοτήσει με αιτιολογημένη έγγραφη έκθεσή της, που θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την όρκισή της: 1) Για την αξία των επίδικων ακινήτων που περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας. 2) Για το αν και με ποιο τρόπο είναι εφικτή και συμφέρουσα για τους διαδίκους η αυτούσια διανομή, κατά τρόπο ώστε να δημιουργηθούν δύο ισάξιες μερίδες, μία για κάθε ομάδα διαδίκων (ήτοι αφ’ ενός των εναγουσών και αφ’ ετέρου των εναγομένων) επί των επίκοινων ακινήτων, χωρίς να μειώνεται η αξία τους, έτσι ώστε κάθε ομάδα διαδίκων (ήτοι αφ’ ενός οι ενάγουσες και αφ` ετέρου οι εναγόμενοι) να λάβει με κλήρωση τη μερίδα που της αναλογεί, προσδιορίζοντας τα ακίνητα ή την ομάδα ακινήτων που πρέπει να λάβει κάθε ομάδα κοινωνών και την αξία ενός εκάστου εξ αυτών. 3) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός δύο ισάξιων κοινών μερίδων, αν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή των επίδικων ακινήτων με τη δημιουργία δύο κοινών μερίδων για κάθε ομάδα διαδίκων (ήτοι αφ’ ενός των εναγουσών και αφ’ ετέρου των εναγομένων), ώστε κάθε ομάδα διαδίκων να λάβει ακίνητα με τη δυνατότητα, αν χρειάζεται, να καταβληθεί ορισμένο χρηματικό ποσό από τη μία στην άλλη ομάδα διαδίκων προς εξίσωση τυχόν άνισου μέρους, προσδιορίζοντας το χρηματικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί ή τη δουλεία που τυχόν θα πρέπει να συσταθεί σε ορισμένα μέρη των επίκοινων ακινήτων υπέρ της άλλης ομάδας κοινωνών για την εξίσωσή τους, προτείνοντας τις κατά την κρίση της καλύτερες εναλλακτικές λύσεις προς σχηματισμό ανάλογων μερών. 4) Σε περίπτωση που η ως άνω αυτούσια διανομή είναι μόνο κατά ένα μέρος εφικτή και για το υπόλοιπο μέρος πρέπει να χωρήσει διά πλειστηριασμού πώληση, να προσδιοριστούν τα ανωτέρω για τα ακίνητα, για τα οποία είναι δυνατή η αυτούσια διανομή με τη δημιουργία κοινής μερίδας για κάθε ομάδα διαδίκων (ήτοι αφ’ ενός των εναγουσών και αφ’ ετέρου των εναγομένων). Τέλος, να υποδειχθούν άλλες πιθανές λύσεις διανομής με απονέμηση και εξίσωση μερίδων με χρηματικές καταβολές.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στις Σέρρες, στις 19 Ιανουαρίου 2016, σε μυστική διάσκεψη και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις Σέρρες, στις 3 Φεβρουαρίου 2016, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, με την παρουσία του γραμματέα Κωνσταντίνου Κυπερίδη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.Σ.


ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1112/2015 ΕΦ ΘΡΑΚ (ΜΟΝ) ( 651609)
2160/2014 ΑΠ ( 625064)
31411/2014 ΑΠ ( 647409)
42168/2014 ΑΠ ( 652365)
51/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 588997)
64/2013 ΑΠ ( 618745)
7110/2012 ΜΠΡ ΡΟΔ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 587902)
8454/2011 ΑΠ ( 556461)
9480/2011 ΑΠ ( 556467)
10530/2010 ΜΠΡ ΡΟΔ ( 566519)
111659/2009 ΑΠ ( 562577)
121851/2009 ΑΠ ( 521568)
1392/2009 ΣΤΕ (ΑΝΑΣΤ) ( 512972)
14370/2009 ΕΦ ΠΑΤΡ ( 562207)
15149/2009 ΠΠΡ ΡΟΔ ( 517407)
16128/2008 ΕΦ ΔΩΔ ( 542771)
1761/2005 ΜΠΡ ΔΡΑΜ (401904)
18415/2004 ΑΠ (350678)

Σχόλια