Διαταγή πληρωμής με βάση δικαστική απόφαση.

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

Διαταγή πληρωμής με βάση δικαστική απόφαση.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   6719/2008
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική....
απόφαση που βεβαιώνει την αξίωση.
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται βάσει τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης και επομένως λόγοι κατά της απαίτησης είναι απαράδεκτοι στα όρια ισχύος του δεδικασμένου.
 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   6719/2008
Απόσπασμα……..Με την ένδικη από 12-2-2008 (υπό γεν. αριθ. καταθ……. αίτησή του, ο αιτών εκθέτει ότι η καθ ής επέδωσε σε αυτόν την…..διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την ….απόφαση  του ίδιου δικαστή, η οποία έχει εκδοθεί με βάση την υπ' αριθ. …….αναγνωριστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Ότι κατά της διαταγής πληρωμής και της κάτωθι αυτής συνταχθείσας από 4-2-208 επιταγής προς πληρωμή έχει ασκήσει την από 12-2-2008 ανακοπή του με τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.  Ότι πιθανολογείται η αποδοχή της ανακοπής. Ότι η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής θα επιφέρει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής του.
Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 632 του ΚΠολΔ και νομίμως φέρεται προς εκδίκαση στο παρόν δικαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη. Βασική προϋπόθεση για την παραδοχή της αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής αποτελεί η προηγούμενη εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής. Αν και δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, γίνεται δεκτό ότι κριτήρια για τη χορήγηση ή μη της αναστολής είναι να πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση κάποιου λόγου ανακοπής (Τζίφρας: Ασφαλιστικά μέτρα, σελ. 518, Ε. Κιουπτσίδου: Αρμ 61.668, Ι. Κατράς: Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και άμυνα αντιδίκου, 2008, § 123.Β, σελ. 586) και η ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος από την εκτέλεση (Ποδηματά σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, αρθ. 632, αριθ. 31, Βαθρακοκοίλης: αρθ. 632, αρ. 37). Όπως γίνεται δεκτό, επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την αξίωση (ΑΠ 448/06 ΕλλΔνη 47.778, ΑΠ 27/00 ΕλλΔνη 41.701). Εξάλλου, όταν η διαταγή πληρωμής εκδίδεται βάσει τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης, λόγοι κατά της απαιτήσεως είναι απαράδεκτοι στα όρια ισχύος του δεδικασμένου (ΑΠ 1424/04 ΕλλΔνη 48.1042). Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 321 του ΚΠολΔ όσες οριστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση είναι τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασμένο. Με την τελεσίδικη αυτή απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο αιτών οφείλει στην καθής το ποσό των 64.827,58 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Με βάση την αναγνωριστική αυτή απόφαση εκδόθηκε η…..διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία υποχρεώνεται αυτός να καταβάλει στην καθής το ποσό των 64.827,58 ευρώ. Με τους τρεις λόγους της ένδικης ανακοπής του, το κείμενο της οποίας έχει ενσωματωθεί στην ένδικη αίτηση, ο αιτών προβάλλει αιτιάσεις κατά της υπ' αριθ. …..απόφασης του Εφετείου Αθηνών αμφισβητώντας την ορθότητα της.  Οι λόγοι αυτοί πιθανολογείται ότι θα απορριφθούν αφού προσκρούουν στο δεδικασμένο της παραπάνω εφετειακής απόφασης. Συνεπώς, δεν πιθανολογείται ευδοκίμηση της ανακοπής.

Σχόλια