Εγγραφή προσημείωσης. Ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης του καθ΄ ου, ή η ελαττωμένη περιουσιακή κατάστασή του δεν αρκούν για τη λήψη του αιτουμένου ασφαλιστικού μέτρου - 31427/2010 ΜΠρΘεσ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

31427/2010 ΜΠρΘεσ: Εγγραφή προσημείωσης. Ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης του καθ΄ ου, ή η ελαττωμένη περιουσιακή κατάστασή του δεν αρκούν για τη λήψη του αιτουμένου ασφαλιστικού μέτρου.

Κατά τη διάταξη του ...
άρθρου 939 ΑΚ οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης, που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον το υπόλοιπο περιουσίας τους δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 941 ΑΚ η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε (τρίτος) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 943 παρ. 1 ΑΚ, το αποτέλεσμα της διάρρηξης είναι ότι ο τρίτος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν. Η διάρρηξη ενεργεί μόνον υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την απαλλοτρίωση. Ως απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 939 ΑΚ νοείται μεταξύ των άλλων κάθε διάθεση ή εκποίηση με δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια που επιφέρει μείωση της υπέγγυας στους δανειστές περιουσίας. Περιλαμβάνονται δε τόσον οι επαχθείς, όσον και οι χαριστικές διαθέσεις (941, 942 ΑΚ) καθώς και κάθε παροχή που έγινε από ηθικό καθήκον μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η γονική παροχή (βλ. ΑΠ 18/1998 ΕλΔνη 40.124). Η σχετική αγωγή διάρρηξης είναι διαπλαστική και η καταγόμενη μ' αυτήν για δικαστική διάγνωση αξίωση είναι ανεπίδεκτη χρηματικής αποτιμήσεως, μπορεί δε να ασκηθεί κατά του οφειλέτη και του τρίτου.
Στην παραπάνω περίπτωση οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευτικά την περιουσία του σε τρίτους, μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματος τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (δικαίωμα προσδοκίας) ζητώντας με αίτησή τους από το δικαστήριο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 682 επ, ΚΠολΔ, τη λήψη του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης προς εξασφάλιση της μελλοντικής άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης της μη χρηματικής απαίτησης τους (ΜονΠρωτΘεσ. 5418/1998 Αρμ. 52.1106, ΜονΠρωτΑθ. 39415/1997 ΝοΒ 48.64, ΜονΠρωτΑθ. 20415/1997 ΕλΔνη 39.953, ΜονΠρωτΒερ. 659/1996 Αρμ. 1996.1371).
Εξάλλου, από τις διατάξεις των αρθρ. 682 και 688 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση που υπάρχει επικείμενος κίνδυνος ο οποίος απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή την απαίτηση και προς αποτροπή του ή σε περίπτωση συνδρομής επείγουσας περίπτωσης η οποία επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης. Αν οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν ή δεν πιθανολογούνται δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθόσον αυτά αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας ή του προσώπου διατάσσονται και λαμβάνονται μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της απαιτήσεως και με τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας.
Συνεπώς, όταν ο νόμος απαιτεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία να δικαιολογείται από τη συνδρομή πραγματικών περιστατικών, και, συγκεκριμένα, κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτηση ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής (βλ.ΜΠρΑθ. 449/2004ΝοΒ 2004.831, ΜονΠρ.Πειρ 1248/1999 ΕμετΔ 1999.337, ΜονΠρΑθ. 31951/1996 Αρμ. 97.1499, ΜονΠρΑΘ. 22493/1994 ΕλΔνη 37.707).
Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητά να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, επί των περιγραφομένων στην αίτηση ακινήτων, τα οποία μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής ο πρώτος των καθ' ων - οφειλέτης της στα τέκνα του, δεύτερη, τρίτη και τέταρτο εξ αυτών αντίστοιχα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιγραφόμενη επίσης στην αίτηση, απαίτηση της ίδιας κατά του πρώτου των καθ'ων, η οποία κινδυνεύει αφενός μεν λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης του τελευταίου, ο οποίος προέβη στις μεταβιβάσεις αυτές των παραπάνω ακινήτων του, που αποτελούσαν τα μοναδικά εμφανή περιουσιακά του στοιχεία από τα οποία μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση της, με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, αφετέρου δε επειδή υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω μεταβίβασης των ακινήτων αυτών από τους λοιπούς των καθ'ων.
Η αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ.ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1274 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ.1 ΕισΝΚΠολΔ, 682 και 706 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρα 939 εττ. του ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και κατ'ουσίαν. Από τις νομότυπες καταθέσεις του μάρτυρα της αιτούσας .......... και του μάρτυρα των καθ' ων, ...................., οι οποίοι εξετάστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν, προφορικά στο ακροατήριο και με τα σημειώματα τους, δεν πιθανολογήθηκε η συνδρομή επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα :
Με την με αριθμό 18040/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, ο πρώτος των καθ' ων υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αιτούσα, εις ολόκληρον με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «..........................» και τους ......................, και ..................... το ποσό των 2.589.947,23 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, από 21.04.2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, των τόκων κεφαλαιοποιουμένων και ανατοκιζομένων ανά τρίμηνο καθώς και δικαστικών εξόδων, ποσού 40.452,00 ευρώ, ως εγγυητής έναντι της αιτούσας και υπέρ της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας για την πληρωμή της οφειλής της τελευταίας προς αυτήν, από την καταρτισθείσα αρχικά μεταξύ της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «................. - Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων» η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία και της ............., στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υποκαταστάθηκε στις 07-09-2000 η αιτούσα ως καθολική διάδοχος αυτής, με αριθμό 1024/30-04-1991 σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις πρόσθετες πράξεις της, που έκλεισε οριστικά την 20-04-2010.
Πριν από την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής αλλά πάντως μετά την κατάρτιση της άνω συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και δη στις 27-08-2009, ο πρώτος των καθ' ων, με τα υπ' αριθμ. 26928/27-08-2009, 26927/27-08-2009 και 26929/27-08-2009 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πασχαλιάς Μάσιου - Χουλιάρα που μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, μεταβίβασε στους δεύτερη, τρίτη και τέταρτο των καθ' ων- τέκνα του, λόγω γονικής παροχής, τα περιγραφόμενα λεπτομερώς στα ανωτέρω συμβόλαια ακίνητα, ιδιοκτησίας του.
Η αιτούσα μόλις έλαβε γνώση των ως άνω μεταβιβάσεων άσκησε εναντίον όλων των συμβληθέντων και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την από 01-09-2010 και με αριθμό καταθέσεως 336270/2010 αγωγή διαρρήξεως των άνω εκποιητικών δικαιοπραξιών, ως καταδολιευτικών, επικαλούμενη ότι αυτές έγιναν με μόνο σκοπό τη βλάβη της ίδιας και δη προκειμένου να μην ικανοποιηθεί η άνω απαίτηση της. Ταυτόχρονα άσκησε και την ένδικη αίτηση για τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγραφής προσημειώσεως επί των ακινήτων αυτών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, ισχυριζόμενη ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω διάθεσης των μεταβιβασθέντων σε τρίτους και οριστικής έτσι ματαιώσεως της ικανοποίησης της απαιτήσεως της.
Από όλα όμως τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη επικειμένου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης που να απαιτεί τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί των μεταβιβασθέντων στους δεύτερη, τρίτη και τέταρτο των καθ' ων η αίτηση ακινήτων. Ειδικότερα δεν πιθανολογήθηκαν περιστατικά από τα οποία να προκύπτει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για να ληφθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, αφού από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι δεύτερη, τρίτη και τέταρτος των καθ'ων έχουν προβεί σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια για την περαιτέρω εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, ώστε να δικαιολογείται η λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου.
Αλλωστε, και ο μάρτυρας απόδειξης, ............, τραπεζικός υπάλληλος, κατά την νομότυπη ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατάθεση του, ανέφερε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη της αιτούσας, επικείμενη εκποίηση των μεταβιβασθέντων, αλλά ότι στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης προέβη η αιτούσα προκειμένου να εξασφαλίσει την απαίτηση της μελλοντικά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με την σχετική νομική σκέψη που προαναφέρθηκε, δεν αρκεί για τη λήψη του άνω ασφαλιστικού μέτρου η αφηρημένη δυνατότητα ή το ενδεχόμενο να συμβούν παρόμοιες εκποιήσεις, αλλά η ύπαρξη παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένου κινδύνου να προβεί ο καθ'ου στην ενέργεια αυτή, πράγμα που δεν πιθανολογήθηκε στην προκειμένη περίπτωση.
Εξάλλου, ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης του καθ' ου δεν αρκεί για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου, αφού με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογούνταν η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε περίπτωση εκκρεμούς αγωγής, αλλά ούτε και η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
Συνεπώς, ανεξαρτήτως της ευδοκιμήσεως της ασκηθείσας από την αιτούσα αγωγής διαρρήξεως των ως άνω εκποιητικών δικαιοπραξιών, αφού δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη κινδύνου περαιτέρω μεταβίβασης των ως άνω ακινήτων σε άλλους καλόπιστους τρίτους, κατά τρόπο ώστε να κινδυνεύει με πλήρη ματαίωση η ικανοποίηση της αξίωσης της αιτούσας, πρέπει, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσία αβάσιμη και να καταδικασθεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα των καθ' ων η αίτηση (άρθρο 176 του ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα των καθ'ων η αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων [300,00] ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Οκτωβρίου 2010, παρουσία και του γραμματέως Σταύρου Γιαγκούδη

Σχόλια