Επίκαιρη Νομολογία

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
7-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1118/14 : Αυθαίρετες κατασκευές. Δίκη - ''Πιλότος''. Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. Κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 περί αναστολής της επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη δόμηση, οι οποίες κατ' ουσίαν....
επιτρέπουν την επί μακρόν διατήρηση κατασκευών που παραβιάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις κι έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες. Ως εκ τούτου οι εν λόγω ρυθμίσεις, κατ' εφαρμογή των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Ειδικότερες απόψεις της μειοψηφίας. Δεκτή η αίτηση. Ακυρώνει τις προσβαλλομενες πράξεις, την άδεια οικοδομής και το σχετικό σήμα συνέχισης εργασιών, καθώς δεν έχουν νόμιμο έρεισμα, αφού εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/11 (όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4030/11), οι οποίες είναι ανίσχυρες, ως αντισυνταγματικές.

7-4-14  ΣτΕ (Ε') 600/14Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Με την υπό κρίση αίτηση, ζητείται η αναίρεση αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή των αναιρεσιβλήτων και ακυρώθηκε πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εκδηλώθηκε άρνηση της Διοικήσεως να άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση που είχε επιβληθεί σε ακίνητό τους, ενώ είχε παρελθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την επιβολή της. Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας δεν επιτρέπει την υπέρμετρη κατά χρόνο δέσμευσή της, χωρίς τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος. Απόρριψη ισχυρισμών του Δημοσίου ότι στο επίδικο ακίνητο υφίστανται νόμιμοι περιορισμοί της κυριότητας, επειδή αυτό εμπίπτει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, και συγκεκριμένα ότι πρόκειται για χώρο παλαιού λατομείου. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.

4-4-14   ΔΕφΑθ 112/14Φαρμακεία - Σύμβαση εκτέλεσης συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Παράβαση έκδοσης εικονικών συνταγών - Επιβολή κυρώσεων.
Με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται παραδεκτώς να ακυρωθεί η Γ13/189/29-9-2011 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 14-10-2010 αίτηση του προσφεύγοντος για την αναθεώρηση της Γ14/934/3-9-2010 απόφασης του Διοικητή του καθού ασφαλιστικού οργανισμού και καταγγέλθηκε οριστικώς η σύμβαση εκτέλεσης συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είχε συναφθεί ανάμεσα στον προσφεύγοντα φαρμακοποιό και το καθού, για παράβαση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Κρίθηκε ότι ο προσφεύγων φαρμακοποιός υπέπεσε στις αποδιδόμενες παραβάσεις της εκτέλεσης εικονικών συνταγών, ενεργώντας κατά παράβαση του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κυρώσεις. Προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου του προσφεύγοντος από την εκτέλεση των συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έξι μήνες. Δεκτή εν μέρει η προσφυγή.

3-4-14  ΣτΕ (ΕπΑν) 59/14 :  Μηνιαίο όριο συνταγογράφησης ανά ιατρό - ΕΟΠΥΥ -Γενόσημα φάρμακα - Περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση: 1) της υπ’ αριθμ. οικ.3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 2) της υπ’ αριθμ. 433/7.1.2014 απόφασης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και κάθε άλλης σχετικής πράξης της Διοικήσεως. Κατά την κρίση της Επιτροπής η προσβαλλόμενη ρύθμιση καθιερώσεως του μηνιαίου ορίου 80%, παρά την εύλογη, κατ’ αρχήν, επιδίωξη του Κράτους για περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ενόψει της προβληματικής καταστάσεως των οικονομικών του δεδομένων και των δυνατοτήτων του, δύναται να οδηγήσει σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, ενόψει των εμποδίων που συνεπάγεται η εφαρμογή του ως άνω μέτρου για τους θεράποντες ιατρούς στον τομέα των φαρμάκων. Κατόπιν σταθμίσεως αφ’ ενός του δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στη μείωση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία και αφ’ ετέρου του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει την αποτροπή πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών, η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχει λόγος να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως.

2-4-14  ΣτΕ (Στ') 366/14 : Οφειλές προς το Δημόσιο - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Μη κοινοποίηση στον οφειλέτη του Δημοσίου της εκθέσεως κατάσχεσης - Ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Περίπτωση παρακράτησης ποσού συντάξεως γήρατος από λογαριασμό τραπέζης του αναιρεσιβλήτου, χωρίς να του έχει κοινοποιηθεί η έκθεση κατασχέσεως. Τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας για την παράλειψη κοινοποιήσεως στον οφειλέτη του Δημοσίου της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όπως και το Εφετείο, έκριναν ότι η έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και εις βάρος οφειλέτου του Δημοσίου, πρέπει να κοινοποιείται και στον καθ’ ού η εκτέλεση, ούτως ώστε αυτός να δυνηθεί να στραφεί με τα ένδικα μέσα που του παρέχει ο νόμος κατά της οικείας πράξεως, εφ’ όσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη εγκαίρου περιελεύσεως εις γνώση του του περιεχομένου αυτής. Εν όψει της σπουδαιότητας του ζητήματος το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση προς επίλυση.

2-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1117/14 : PSI - Ομολογιούχοι - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Μείωση δημόσιου χρέους. Αίτηση ακύρωσης - Προστασία περιουσίας – Συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και ισότητας. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά πράξεων που εκδόθηκαν με έρεισμα τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4050/12 και προβλέπουν την ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου ιδιωτών πιστωτών, με νέους τίτλους, με σκοπό να μειωθεί ο δημόσιο χρέος (PSI). Έννομο συμφέρον σωματείου, που έχει συσταθεί στη Γερμανία και είναι κάτοχος ομολόγου εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν αντίκεινται στην αρχή της ισότητας, στα άρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου και της ΕΣΔΑ (Αντίθετη μειοψηφία). Επίσης, οι εν λόγω διατάξεις του ν. 4050/2012 θεσπίσθηκαν υπό όλως εξαιρετικές περιστάσεις, ήτοι προ του κινδύνου στάσης πληρωμών και κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών. Απόρριψη και της αιτίασης ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις θίγουν περιουσιακής φύσεως δικαιώματα που προστατεύονται με το άρθρο 17 Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (Αντίθετη μειοψηφία). Κρίση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος υποβολής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προδικαστικού ερωτήματος επί των ζητημάτων που τίθενται με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και του ν. 4050/2012, ούτε άλλωστε ζητείται τούτο από τους αιτούντες (Αντίθετη μειοψηφία). Τέλος, αβασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι τα επίμαχα ομόλογα των αιτούντων εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της διεθνούς συμφωνίας Ελλάδας και Γερμανίας ''περί προαγωγής και αμοιβαίας προστασίας επενδυομένων κεφαλαίων''και ότι με τις προσβαλλόμενες πράξεις παραβιάσθηκε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές δικαίωμά τους για προηγούμενη, δικαστικώς καθοριζομένη, αποζημίωση. Απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως.

31-3-14  ΣτΕ (Ολ) 1116/14 : PSI - Ομολογιούχοι - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Μείωση δημόσιου χρέους. Αίτηση ακύρωσης - Προστασία της περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας και ισότητας - Συνταγματικότητα.
Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά πράξεων που εξεδόθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου (παρ.1-11) του ν.4050/2012 «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, με συμφωνία των Ομολογιούχων» (Α΄63). Κρίθηκε ότι ο σκοπός των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012, δεν αντίκειται στα άρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις Συνταγματικές αρχές, του Ενωσιακού Δικαίου και της ΕΣΔΑ (Αντίθετη μειοψηφία). Επίσης, δεν θίγονται, από τις προσβαλλόμενες πράξεις, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα  (άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) - Αντίθετες μειοψηφίες.

24-3-14  ΜονΠρΠρέβεζας 117/14 : Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα - Κατάργηση θέσεων - άρθρο 80 του ν.4172/13 - Αντισυνταγματικότητα.
Η θέση σε διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων λόγω κατάργησης των οργανικών τους θέσεων, που επιτάσσουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 80 του Ν.4172/13, χωρίς να προηγηθεί αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία αξιόλογησης, αντιστρατεύονται τις αρχές της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας και της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αλλά και την ΕΣΔΑ. Επίσης, προσβάλονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαίωματα (άρθρο 2 παρ.1, 4 παρ. 5, 22 παρ.1,4 και 106 παρ.1 του Συντ.) που επιβάλλουν το σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συνεπώς, η ενέργεια του εναγομένου Δήμου να θέσει σε διαθεσιμότητα τις ενάγουσες συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των εργασιακών τους όρων. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει παράνομη και καταχρηστική την ένταξη των εναγουσών σε καθεστώς διαθεσιμότητας και την περικοπή του μισθού τους. Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους και με την καταβολή των πλήρων αποδοχών τους, όπως ίσχυαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και καταδικάζει αυτόν σε χρηματική ποινή ποσού εκατό (100.00) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης αυτού να αποδέχεται τις υπηρεσίες εκάστης των εναγουσών. Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση.

20-3-14   ΣτΕ (Ολ) 986/14 : Πολύτεκνοι - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Υπουργική απόφαση Φ.253/67430/Β6/15.6.2011 - Αντισυνταγματικότητα. Το άρθρο 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ιι αα΄ του ν. 2525/1995, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφερε το άρθρο 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011, το οποίο εισήγαγε παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, Αντίθεση προς τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 Συντ. Αντίθετες μειοψηφίες. Απόρριψη της αίτησης για την ακύρωση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε με έρεισμα την παραπάνω αντισυνταγματική διάταξη, καθ ό μέρος ζητείται από τους αιτούντες, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών,  ήτοι κατά το μέρος, που τίθενται περιορισμοί (γεωγραφικός, εισοδηματικός, ηλικιακός κ.λ.π.) στην διεκδίκηση από αυτούς των επιπλέον θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών.

18-3-14
   ΣτΕ (Δ') 675/14 και 676/14 : Φαρμακεία. Ωράριο λειτουργίας. Εφημερίες - Περί καθορισμού των χρονικών ορίων λειτουργίας και του αριθμού των εφημερευόντων φαρμακείων - Απόφαση ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δήλωση ένταξης φαρμακοποιού στο «διευρυμένο» ωράριο λειτουργίας - απόρριψη από το οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Αίτηση ακύρωσης. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί όργανο διοικήσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κι έχει υποχρέωση συμμορφώσεως και εφαρμογής των κανόνων δικαίου που καθορίζουν τις αρμοδιότητές του και, συνεπώς, και των διατάξεων εκείνων της ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ.109282/7.10.2011 υπουργικής αποφάσεως. Δεκτές οι αιτήσεις.

13-3-14  Γνωμ ΑρΠάγου 1/14 : Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Για την παροχή στοιχείων σε εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και την άρση του τραπεζικού απορρήτου, όταν διενεργούνται έλεγχοι για τον προσδιορισμό, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του δημοσίου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 παρ.3 του Ν. 4174/2013 και όχι οι διατάξεις του κατηργημένου πλέον άρθρου 66 παρ.1 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν μετά την συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3943/2011.

10-3-14  ΣτΕ (Ολ) 520/14 : Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) - Απαλλαγές - Πολεοδομική δέσμευση ακινήτου.Κρίθηκε ότι το ένδικο οικόπεδο,εξακολουθώντας κατά το χρόνο της φορολογίας (2009) να είναι ρυμοτομικά δεσμευμένο ως κοινόχρηστος χώρος, και μάλιστα επί ιδιαίτερα μακρό διάστημα, παρά τη δικαστική διάγνωση της άρσης της σχετικής απαλλοτρίωσής του και την επίσης δικαστική ακύρωση της άρνησης της Διοίκησης να προβεί στον αντίστοιχο πολεοδομικό αποχαρακτηρισμό του, εμπίπτει στην κατηγορία των ακινήτων εκείνων, των οποίων η αναγκαστική απαλλοτρίωση έχει οδηγήσει, με ενέργειες τις Διοικήσεως, σε αδυναμία χρήσης και κάρπωσης, σύμφωνα με τον προορισμό τους, και τα οποία, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από το ενιαίο τέλος ακινήτων και την έκτακτη εισφορά των νόμων 3634/2008 και 3808/2009, αντιστοίχως.

4-3-14 ΣτΕ (Β')  761/14 : Επίλυση ζητημάτων σχετικών με την ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με  το  ν. 3900/2010, μετά από υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων.

28-2-14  ΑρΠάγος (Δ') 30/14 : Αφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις - ατύχημα. Υπαιτιότητα. Αναίρεση - αριθμός 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
Σύγκρουση σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας με γεωργικό ελκυστήρα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση χωρίς κινητά φράγματα με συνέπεια το σοβαρό τραυματισμό (αναπηρία σε ποσοστό 100%) του οδηγού του γεωργικού ελκυστήρα που διέσχισε τη σιδηροδρομική γραμμή χωρίς να επιδείξει την απαιτούμενη σύνεση.Το Εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ'αριθμ. 251/12 απόφαση του έκρινε την αποκλειστική υπαιτότητα του οδηγού - ενάγοντα για τον βαρύ τραυματισμό του. Το Εφετείο όμως, διέλαβε στην απόφαση του ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς το ουσιώδες ζήτημα της αποκλειστικής υπαιτιότητας που καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο του Αρείου Πάγου περί την ορθή ή μη εφαρμογή των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου. Ειδικότερα, δέχθηκε ότι ουδεμία υπαιτιότητα  περί την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος βαρύνει τον αναιρεσίβλητο Οργανισμό καίτοι είχε παραλείψει να εγκαταστήσει στην ισόπεδη σιδηροδρομική ως άνω διάβαση κινητά φράγματα,  χωρίς να  διευκρινίζει  αν η ως άνω διάβαση εξαιρέθηκε της τοποθέτησης κινητών φρακτών με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Δεκτός ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Αναιρεί την υπ'αριθμ. 251/12 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης και παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο.

28-2-14  ΑρΠάγος (ΟλΠοιν) 1/14  : Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις ή για όσες δεν έχει κινηθεί ακόμη ποινική δίωξη. Επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως αυτής (ως δικονομικής). Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ορθώς, έκρινε ότι οι δυσμενέστερες για τον κατηγορούμενο προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής διώξεως για τα εγκλήματα κακουργηματικής φοροδιαφυγής, που θεσπίστηκαν με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ του ν. 3943/2011, με την οποία αντικαταστάθηκε αυτή του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα του ν. 2523/1997, έχουν εφαρμογή και επί εγκλημάτων που φέρονται ότι τελέσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του τελευταίου νόμου, με το να απορρίψει δε, κατόπιν της κρίσεώς του αυτής, την αίτηση - προσφυγή του προσφεύγοντος - κατηγορουμένου για ακύρωση της ποινικής διώξεως, όσον αφορά το έγκλημα της φοροδιαφυγής, η οποία ασκήθηκε με βάση την ως άνω διάταξη του ν. 3943/2011, δεν υπερέβη αρνητικά την εξουσία του. Επομένως, ο, από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. στ του ΚΠοινΔ, μοναδικός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος. Απόρριψη της αιτήσεως.

19-2-14 ΑρΠάγος (Δ') 293/14 : ΕΕΤΗΔΕ - (χαράτσι ΔΕΗ). Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης. Προστασία καταναλωτών. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Μειοψηφία. Παραπομπή στην Ολομέλεια.
Η κρινόμενη διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων - άρθρο 559 αρ.4 ΚΠολΔ. Ο επιβληθείς με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 φόρος ακίνητης περιουσίας επί των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών αντίκειται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 παρ. 1 και 4, 4 παρ.1 και 5, 20 παρ.1, 21 παρ.1 και 78 παρ.1 και 4 του Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το σύστημα δε, βεβαίωσης του φόρου, που ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος. Μειοψηφία δύο μελών. Παραπομπή στην Ολομέλεια.

17-2-14  ΣτΕ (Β') 4555/13 Ειδικό τέλος για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) - άρθρο 143 παρ. γ' του Ν. 4001/11 - Αντισυνταγματικότητα.
Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί φόρο και δεν έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους. Η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, η οποία, αφενός, αναθέτει στον Υπουργό ΠΕΚΑ να ορίσει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του και, αφετέρου, παρέχει εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ να καθορίσει το συντελεστή του (μοναδιαία χρέωση) ανά κατηγορία βαρυνόμενων καταναλωτών, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος.Επομένως, η 323/9.7.2013 απόφαση της ΡΑΕ, ως προς το σκέλος της περί καθορισμού του συντελεστή του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης, είναι παράνομη, ως ερειδόμενη σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

5-2-14  ΣτΕ (Γ') 213/14 : Υπέρβαση εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης - Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Το χρονικό διάστημα που διήρκησε η εκδίκαση της υποθέσεως του αιτούντος - ο οπόιος επέδειξε πάσα επιμέλεια -, ήτοι οκτώ έτη, δύο μήνες και μία ημέρα για ένα βαθμό δικαιοδοσίας, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της «εύλογης διάρκειας» της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 57 του ν. 4055/2012, ούτε άλλωστε τις απαιτήσεις της «λογικής προθεσμίας», κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε στον αιτούντα ηθική βλάβη, λόγω της ταλαιπωρίας, της αβεβαιότητας και της αγωνίας για την έκβαση της υποθέσεως του, για την αποκατάσταση της οποίας παρίσταται δικαιολογημένη η επιδίκαση εύλογου χρηματικού ποσού ως δίκαιη ικανοποίησή του. Επιδικάζει στον αιτούντα το ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600) ευρώ για ηθική βλάβη. Δέχεται εν μέρει την κρινόμενη αίτηση.

5-2-14 ΣτΕ (Ολ) 229/14 : Άδεια ιδρύσεως Φαρμακείου - Πληθυσμιακά κριτήρια - Συνταγματικότητα. Το θεσπισθέν με το άρθρο 2 του ν. 1963/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3457/2006, πληθυσμιακό κριτήριο για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου, συνεπάγεται περιορισμό όχι απλώς στην άσκηση, αλλά και στην πρόσβαση στο ελεύθερο επάγγελμα του φαρμακοποιού. Επεβλήθη όμως, προς εξυπηρέτηση σκοπών, οι οποίοι συνιστούν επιτακτικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στα πλαίσια του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος. Κρίση ότι τα πληθυσμιακά κριτήρια δεν αντίκεινται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., ούτε στην κατοχυρούμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Απορρίπτει την αίτηση.

3-2-14 ΜονΠρΘεσ 131/14 : Ασφαλιστικά μέτρα - Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.
Η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, που όμως η 1η των καθών και οφειλέτρια, έχει ήδη μεταβιβάσει με συμβόλαιο γονικής παροχής στην κόρη της (2η των καθών), μεταβίβαση που, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα έγινε καταδολιευτικά. Κρίση οτι δεν είναι κατά νόμο δυνατή η εγγραφή προσημείωσης επί του επίμαχου ακινήτου, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στη νομική σκέψη. Απορρίπτει την αίτηση.

23-1-14  ΕιρΛιβ 71/13ΕιρΑθ 1046/Φ1164/13, ΕιρΑθ 1047/Φ1165/13, ΕιρΑθ 1017/Φ1430/13 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ν. 3869/10. Δικαστικές αποφάσεις υπαγωγής των αιτούντων στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/10 - καθορισμός μηνιαίων καταβολών και εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας.

22-1-14   ΣτΕ (Ολ) 29/14 : Φορολογία εισοδήματος - Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ- Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης. 
Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αφού έλαβε υπόψη ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια χορηγείται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ για την κάλυψη των δαπανών, στις οποίες αυτά υποβάλλονται για τη δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, οι οποίες, είναι απαραίτητες για τη διαρκή επιστημονική τους ενημέρωση, έκρινε ότι η εν λόγω παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα, το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η κρίση αυτή είναι νόμιμη, πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου λόγοι αναιρέσεως.

22-1-14  ΣτΕ (Δ') 3302/13 : Μονομερής τροποποίηση από τη Διοίκηση τιμών ναύλων οικονομικών θέσεων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες., Αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ' αριθμ. 3321.1.1./01/04/16.7.2004 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περί καθορισμού ανωτάτων επιτρεπομένων τιμών ναύλων στην ακτοπλοΐα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού 3577/92/ΕΟΚ, η συγκράτηση των τιμών των ναύλων, σε επίπεδο εύλογο και προσιτό στο ευρύ κοινό, σε όλες τις τακτικές γραμμές από και προς τα νησιά καθώς και μεταξύ τους, επιβάλλεται από  το δημόσιο συμφέρον. Απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως ναυτιλιακής εταιρείας κατά πράξεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία έγινε δεκτή δήλωσή της περί δρομολογήσεως πλοίου της, κατόπιν τροποποιήσεως, όμως, από τη Διοίκηση του δηλωθέντος από αυτήν πίνακα ναύλων, κατά το μέρος που περιελάμβανε τιμές υψηλότερες των επιτρεπομένων.

16-1-14  ΔΕφΑθ  729/13: Διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - εκπαιδευτικοί  - Κατάργηση συγκεκριμένων θέσεων προσωπικού της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Ν.4172/13.
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ'αριθμ. 106520/Δ2/31.7.2013 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργουμένων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. ''Μνημονιακές'' υποχρεώσεις της χώρας. Κρίση περί μη συνδρομής λόγων εξαιρετικής και μη επανορθώσιμης βλάβης για την αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης. Απορρίπτει την αίτηση.

10-1-14  ΜονΠρΑθ 3151/13 : Τροχαίο ατύχημα - Επικουρικό Κεφάλαιο  - Συνταγματικότητα του Ν.4092/12. Προκληση ατυχήματος λόγω αφνίδιου ελιγμού του πρώτου εναγομένου με συνέπεια τον αποκλεισμό της δυνατότητας οποιασδήποτε αποφευκτικής ενέργειας από τον τρίτο εναγόμενο και την παράσυρση του ενάγοντος μοτοσυκλετιστή, ο οποίος υπέστη σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος λόγω έλλειψης κράνους. Αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου. Ασφάλιση αυτοκινήτων - ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρίας - ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - εφαρμογή του Ν.4092/12 περί των μέτρων εξασφάλισης της βιωσιμότητας του οργανισμού - Κρίση περί συνταγματικότητας του νόμου - οριακός ο δικαστικός έλεγχος ως προς την ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος - έλεγχος στην ουσία της κατά περίπτωση εφαρμογής του - η αναδρομική ισχύς του Ν .4092/12 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ή την ΕΣΔΑ. Εν μέρει δεκτή η αγωγή.

10-1-14  EιρΠατρ 216/13 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ν.3869/10. Παράσταση χωρίς δικηγόρο. Ορισμός μηδενικών καταβολών. Η υπαγωγή στο ν. 3869/2010 αποτελεί διαδικασία ρύθμισης της προσωπικής κατάστασης του οφειλέτη. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται το όριο των 12.000 € του αρ. 94 Κ.Πολ.Δ. και είναι δυνατή αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον αιτούντα/οφειλέτη η κατάθεση της αίτησης και η παράσταση στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπαγωγή στο αρ. 8 παρ. 5 ν. 3869/2010 εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικαστή και το αίτημα του οφειλέτη περί ρύθμισης των χρεών με μηνιαίες καταβολές μπορεί να οδηγήσει και σε επιλογή του δικαστή για μηδενικές καταβολές.

30-12-13 ΕισΕφΘεσ Πόρισμα-Αναφορά της 14.10.2013 : Προστασία προσωπικότητας. Προϋποθέσεις λήψης και εξέτασης γενετικού υλικού (DNA). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

30-12-13 ΜονΠρΘεσ 20987/13 :  Μέτρα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Εκκρεμείς δίκες. Διαφορά από σύμβαση μίσθωσης που συνήψε η εναγόμενη τραπεζική εταιρία ως μισθωτής. Προς εξυγίανση της εναγομένης συστάθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και μεταβιβάστηκαν σ' αυτό τα περιουσιακά στοιχεία της εναγομένης, καθώς και οι έννομες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, στις οποίες υποκαθίσταται πλήρως το νέο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα. Η συζήτηση πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, προκειμένου να κλητευθεί το μη κλητευθέν παθητικά νομιμοποιούμενο πλέον για την επίδικη έννομη σχέση, νέο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, δεδομένου ότι η παρούσα εκκρεμής δίκη συνεχίζεται πλέον από το τελευταίο, χωρίς διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

20-12-13
  ΣτΕ (Δ') 2979/13Δημόσιες συμβάσεις - ΜΜΕ - ασυμβίβαστες ιδιότητες του Ν.3021/02 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κρίση περί αντισυνταγματικότητας,  Κατά τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3021/2002 καθιερώθηκε γενική και απόλυτη απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων οι ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, εταίροι και διευθυντικά στελέχη είναι ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, εταίροι και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση με τα πραναφερθέντα, όπως αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στις διατάξεις του Ν.3021/02. Πράξη του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία δεν χορηγήθηκε στην αιτούσα το πιστοποιητικό με την αιτιολογία ότι γι’ αυτή συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 3021/2002. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης της πράξης του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά τις διατάξεις του ν. 3021/2002 που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές χωρίς να ερευνηθεί αν η αιτούσα εταιρία προέβη σε παράνομη ή αθέμιτη ενέργεια προκειμένου να επιτύχει την ανάθεση σε αυτήν της επίδικης διοικητικής σύμβασης.

13-12-13   ΕιρΆρτας 324/13 : Τράπεζες - συμβάσεις καταναλωτικών προϊόντων και επιτόκια αυτών. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.  Όλη τη διάρκεια της ισχύος της επίμαχης πίστωσης υπήρχε ουσιώδης διαφορά μεταξύ δικαισπρακτικού και τραπεζικού επιτοκίου. Ο υπολογισμός των επιτοκίων της επίδικης σύμβασης σε ποσοστό ανώτερο του εξωτραπεζικού επιτοκίου είναι μη νόμιμος και προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994.Πρέπει, λοιπόν, να γίνει εκ νέου υπολογισμός των τόκων που συμπεριλαμβάνονται στην απαίτηση της καθ' ης με βάση τα μικρότερα επιτόκια που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επίδικης σύμβασης. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

13-12-13  ΣτΕ (ΕΑ) 475/13Ασφαλιστικά μέτρα - Παράβολο - Η πρόβλεψη από το άρθρο 74 παρ.1 Ν.4146/13 του αναλογικού παραβόλου, ως προϋπόθεση της ασκήσεως της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων συνιστά θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ο καθορισμός του ύψους του παροβόλου στο ποσοστό του 1% της προϋπολογσθείσας αξίας της συμβάσεως (με ανώτατο όριο τις 50,000) είναι εύλογο και δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, η επίμαχη ρύθμιση του άρθρου 74 παρ.1 Ν.4146/13, ούτε κατά το μέρος που προβλέπει επιμερισμό της υποχρέωσης του διαδίκου να καταβάλει το συνολικό ποσό του παραβόλου κατά μεν το ένα τρίτο του με την κατάθεση της αιτήσεως, κατά δε τα δύο τρίτα του στην πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, αντίκειται σε κάποια υπερτέρας κοινής ισχύος διάταξη. Αντίθετη μειοψηφία.

10-12-13  ΕφΑθ 3001/13Βάσεις δεδομένων.Προστασία ειδικής φύσεως της βάσης δεδομένων ως επένδυσης, μίας επένδυσης που συνίσταται σε χρηματικούς και τεχνικούς πόρους, εργασία και χρόνο,  που καταβλήθηκε κατά το στάδιο της συλλογής, της επαλήθευσης και της διευθέτησης των περιεχομένων.
Απαγόρευση «εξαγωγής» των περιεχομένων μιας βάσης δεδομένων- προϋποθέσεις. Αποζημίωση, σε περίπτωση απαγορευμένης εξαγωγής, όχι μικρότερη από το διπλάσιο της αμοιβής που θα ελάμβανε ο δικαιούχος της βάσης δεδομένων. Απορρίπτει τις υπό κρίση εφέσεις.

10-12-13   ΑρΠάγος (Α1) 59/13 : Σύμβαση factoring. Περιεχόμενο και τύπος της σύμβασης. Διακρίσεις. Συνήθης η τήρηση ανοιχτού λογαριασμού. Ο οφειλέτης, επί προεκχώρησης απαίτησης, μπορεί να προτείνει κατά του εκδοχέα και να συμψηφίσει ανταπαιτήσεις που έχει κατά του εκχωρητή,έφόσον έχουν γεννηθεί πριν από την αναγγελία της προεκχώρησης. Πιστωτική κάρτα. Έννομες σχέσεις μεταξύ εκδότη, κατόχου και συμβεβλημένης επιχείρησης. Αναιρεί την υπ'αριθμ. 5368/10 του Εφετείου Αθηνών.

29-11-13   ΕγκΑρΠάγου 10/13 : Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρ. 8§4 του Ν. 4198/13. Παραγραφή αξιοποίνου και παύση ποινικής δίωξης των αξιοποίνων πράξεων και ακολούθως αρχειοθέτηση, επί : α) πταισμάτων, β) πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλέι ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Σκοπός η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

29-11-13  ΕιρΚατ 858/13 : Αίτηση εξάλειψης προσημειώσεων υποθήκης. Ασφαλιστικά μέτρα. Εξάλειψη αναγκαστικών προσημειώσεων υποθήκης που ενεγράφησαν εσφαλμένως από μέρους της αιτούσας τράπεζας επί των ακινήτων της καθ'ης, καθόσον η καθ'ης είχε λάβει προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο της κατατεθειμένης στο Ειρηνοδικείο αίτησης της του Ν.3869/10, η οποία απαγόρευε προσωρινά έως και τη συζήτηση της αίτησης κάθε πραγματική και νομική μεταβολή επι των αναφερομένων ακινήτων.  Δεκτή η αίτηση.

15-11-13  ΣτΕ (ΕΑ) 489/13 (όμοιες 490-1/2013) : Κατάργηση θέσεων διοικητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. Με την αίτηση αυτή ζητείται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η αναστολή εκτελέσεως κοινής αποφάσεως των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, καθ’ο μέρος με την απόφαση αυτή καταργούνται θέσεις διοικητικού προσωπικού του αιτούντος Ιδρύματος. [Πηγή ΣτΕ]

15-11-13  ΣτΕ (Ολ) 2527/13 :
Συνταγματικότητα τέλους επιτηδεύματος. Αίτηση ακυρώσεως Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δικηγόρου κατά της  υπ’ αριθμ. ΠΟΛ1167/2.8.2011 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Το κατά τις  διατάξεις του ν. 3986/2011 τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε, ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Η ελευθερία ασκήσεως επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως ειδικότερη εκδήλωση της οικονομικής ελευθερίας, την οποία κατοχυρώνει ως ατομικό δικαίωμα το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν παρακωλύει τη θέσπιση από το νομοθέτη περιορισμών που τίθενται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, για λόγους προστασίας του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Απόρριψη της  αιτήσεως ακυρώσεως.

15-11-13
  ΣυμΠλημΑθ 2570/13 : Απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή. Ιερόδουλες πάσχουσες από AIDS - Υποχρεώσεις εκδιδόμενων επ' αμοιβή προσώπων. Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας. Άρση περιοριστικών όρων.

8-11-13
  ΣτΕ (Ολ) 3340/13 : Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του (προϊσχύσαντος) Κώδικα περί Δικηγόρων που τάσσουν προθεσμία εξάμηνη (ή σε κάθε περίπτωση πενταετή) από τη λήψη του πτυχίου για την εγγραφή πτυχιούχων της νομικής στα βιβλία ασκουμένων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων. Στην υπό κρίση περίπτωση, ο αιτών, ο οποίος απέκτησε το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις 10.10.2001, ζήτησε, με την 369/2.9.2008 αίτησή του προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας να εγγραφεί στο Μητρώο ασκουμένων του εν λόγω Συλλόγου. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη, με το αιτιολογικό ότι έχει παρέλθει η προθεσμία που οριζούν τα άρθρα 4 και 5 παρ.2 του Δικηγορικού Κώδικα. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 723/1977, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος με την οποία προστατεύεται η επαγγελματική ελευθερία και ως εκ τούτου ο εν λόγω περιορισμός δεν είναι εφαρμοστέος. Πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στον Δικηγορικό Σύλλογο για νέα νόμιμη κρίση.

4-11-13   ΣτΕ (Δ)  2980/13 : Αίθουσες δικαστηρίων - θρησκευτικά σύμβολα. Αίτηση ακύρωσης -Έννομο συμφέρον.
Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά πράξης της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των καταστημάτων των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης που απέρριψε αίτηση των ήδη αιτούντων να αφαιρεθούν όλες οι θρησκευτικές εικόνες και σύμβολα από τους τοίχους των δικαστικών αιθουσών της αρμοδιότητάς της.
Παρέμβαση του Μητροπολίτη Πειραιώς. Ηθικό έννομο συμφέρον (Αντίθετη μειοψηφία). Ο αιτών την ακύρωση διοικητικής πράξης υποχρεούται να προαποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα που στοιχειοθετούν το έννομο συμφέρον του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα επίκαιρου ελέγχου από το Δικαστήριο και αποτελεσματικής αμφισβητήσεως από τα λοιπά διάδικα μέρη των σχετικών ισχυρισμών του αιτούντος. Άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Υπόθεση LAUTSI κατά Ιταλίας.

25-10-13  ΜονΠρΜυτ 120/13 : Ομαδικές απολύσεις λόγω θέσως πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου, θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας χωρίς προηγούμενως να τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης περί ομαδικών απολύσεων - πεδίο εφαρμογής του ν. 1387/83 (οδηγία 98/59/ΕΚ). Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. Αναγνώριση της ακυρότητας καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των δεκαέξι πρώτων εναγόντων, ως γενόμενη κατά παράβαση των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων και υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει σ' αυτούς αποζημίωση - αποδοχές υπηρημερίας.

25-10-13  ΜονΠρΑθ 67/13 : Εργασιακή εφεδρεία - Ν.4024/11. Αντίθεση στο κοινοτικό δίκαιο. Περίπτωση εργαζομένων στα Ελλήνικά Αμυντικά Συστήματα δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις του ν.4024/11 περί εργασιακής εφεδρείας, που ισχύει για όλο το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο μέτρο που θέτουν ως κριτήριο για την ένταξη στο καθεστώς αυτό την επικείμενη συνταξιοδότηση, εισάγουν διαφορετική μεταχέιριση λόγω ηλικίας, η οποία είναι απαγορευμένη δυνάμει της Οδηγίας 2000/78. Συνεπώς, επειδή οι διατάξεις της Οδηγίας κατισχύουν του άρθρου 34 ν.4024/11, το εν λόγω άρθρο δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί στο μέτρο που συγκρούεται με τις διατάξεις της Οδηγίας. Απόρριψη της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων λόγω μη πιθανολόγησης υπάρξεως επείγουσας περίπτωσης.

16-10-13   ΣτΕ (Ολ) 3341/13 : Αυθαίρετες κατασκευές - ν. 4014/2011 - ''τακτοποίηση''. Προστασία περιβάλλοντος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης - Αναστολή κατεδάφισης.
Δεκτή η αίτηση ακύρωσης με την οποία προσβάλλονται οι υπουργικές αποφάσεις (η 41498/26.9.2011 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η 41525/27.9.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) με τις οποίες τίθενται γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την «τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών και θεσπίζεται διαδικασία υπαγωγής στις σχετικές διατάξεις του ν. 4014/2011, από την οποία επηρεάζεται το οικιστικό περιβάλλον. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την ευχερέστερη από άποψη διαδικασίας και αποδεικτικών μέσων υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στο μέτρο της αναστολής κατεδάφισης. Αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Εισπρακτικοί και μόνο σκοποί δεν θα ήταν δυνατόν να θεμελιώσουν λόγο δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση ρυθμίσεων με ευρύτατες συνέπειες σε βάρος του περιβάλλοντος. Αντίθετη μειοψηφία.

11-10-13  ΣτΕ(Ολ) 3355/13 : Δικαστικοί υπάλληλοι. Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία - Αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων - Αίτηση ακύρωσης.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. α’ του ν. 4024/2011. Δεκτή η αίτηση για την ακύρωση υπουργικών αποφάσεων (την υπ' αριθμ. 107395οικ./25.11.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και τη συναφή υπ' αριθμ. 115821 οικ.2011/12-1-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοκητικής Μεταρρύθμισης και Δικαιοσύνης) που προβλέπουν αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Αντίθετη μειοψηφία.

11-10-13  ΣτΕ (Ολ) 3354/13  : Δημόσιοι υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης. Αντισυνταγματικότητα διατάξεων που προβλέπουν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως με ορθολογικό τρόπο. Αντίθεση διατάξεων άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το άρθρο 103 του Συντάγματος και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Βάσιμη αίτηση ακύρωσης. Αντίθετη μειοψηφία.

4-10-13   ΜονΠρΠατρ 494/13 : Κατάργηση οργανικών θέσεων - Θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα - Περικοπές αποδοχών. Ασφαλιστικά μέτρα - Επείγουσα περίπτωση - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρχή αναλογικότητας.
Η ρύθμιση βάσει της οποίας καταργούνται οργανικές θέσεις και τίθενται εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα με μείωση του μισθού τους προσβάλλει συνταγματικά δικαιώματα. Ο προσδιορισμός αποδοχών σε ύψος που υπολείπεται του ορίου της φτώχειας, το οποίο για την Ελλάδα έχει οριστεί, βάσει στατιστικών στοιχείων της EUROSTAT, στο ποσό των 580 ευρώ μηνιαίως, παραβιάζει το δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Προσβολή του δικαιώματος εργασίας κατά το άρθρο 22 παρ. 1 Συντάγματος. Κρίθηκε ότι στην προκείμενη περίπτωση, από τις περικοπές των αποδοχών των αιτούντων καταλείπεται διαθέσιμο εισόδημα σε ύψος που εγγίζει ή υπολείπεται του ορίου της φτώχειας. Πιθανολόγηση επείγουσας περίπτωσης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπό τη μορφή προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, καθώς η μείωση των αποδοχών των αιτούντων έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ιδίων και των προσώπων που εξαρτώνται απ αυτούς.

4-10-13   ΜονΠρΑιγ 67/13 : Εργασιακή εφεδρεία - Συνταξιοδότηση. Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης - επείγουσα περίπτωση - Αίτημα για προσωρινή επαναπασχόληση.
Οι διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε από την από 16.12.2011 ΠΝΠ, περί εργασιακής εφεδρείας, στο μέτρο που θέτουν ως κριτήριο για την ένταξη στο καθεστώς αυτό την επικείμενη συνταξιοδότηση (έως το τέλος του 2013), εισάγουν διάκριση λόγω ηλικίας, που είναι απαγορευμένη από την Οδηγία 2000/78/Ε.Κ. Ως εκ τούτου το εν λόγω άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Νόμιμο το κύριο αίτημα της κρινόμενης αίτησης για την προσωρινή πραγματική (επαν)απασχόληση έως ότου κριθεί οριστικά το κύρος της διαπιστωτικής πράξεως θέσεως των αιτούντων σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Δεν πιθανολογήθηκε η επείγουσα περίπτωση που απαιτούν τα άρθρα 682 παρ. 1 εδ. α', 731 και 732 ΚΠολΔ, καθώς οι αιτούντες επί μακρόν ανέχτηκαν την παύση της εργασίας τους και της μισθολογικής και βαθμολογικής τους εξέλιξης, αλλά και την είσπραξη μόνο του 60% του βασικού μισθού που ελάμβαναν από την αρχή του έτους. Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους 1ο και 2ο των αιτούντων.

4-10-13  ΑρΠάγος(Ολ) 16/13 : Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας - προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 219/91 στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής. Εννοιολογική διάκριση. Αξίωση αποζημίωσης πελατείας - προϋποθέσεις - κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης πελατείας συνιστούν το μέγεθος της πελατείας που παραμένει στον παραγωγό μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, η αντίστοιχη ωφέλεια του και η δημιουργία κέρδους για τον αντιπρόσωπο, αν συνεχιζόταν η σύμβαση. Αναιρετικοί λόγοι για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της απόφασης 4863/07 του Εφετείου Αθηνών.

1-10-13   AΠΔΠρΧ  99/13 Παράνομη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).

20-9-13   ΕιρΕρμ  9/13 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ν.3869/10.
Ρύθμιση του χρέους του αιτούντος, ο οποίος περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, λόγω της μειωσης των εισοδημάτων του, που ξεκίνησε από το 2011. Προσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών του προς τους πιστωτές του με σκοπό τη μερική απαλλαγή του και εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, ορίζοντας μηνιαίες καταβολές και για τη διάσωση αυτής. Εξαίρεση και του αυτοκινήτου του αιτούντος από την εκποίηση. Δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη.

20-9-13  EφΑθ 828/13 :  Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Η κατάρτιση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας είναι άτυπη. Συμβάσεις διανομής αυτοκινήτων. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991. Μικτή σύμβαση με στοιχεία αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας, αποκλειστικής ή μη διανομής και εξυπηρέτησης μετά την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή. Κριτήρια για την εφαρμογή και σ’ αυτήν τη σύμβαση των διατάξεων που προβλέπονται για την εμπορική αντιπροσωπεία. Αποζημίωση πελατείας και καθορισμός του ύψους της. Δέχεται την έφεση.

13-9-13  ΕιρΑθ 653/Φ116/13 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα- ν. 3869/10.
Υπαγωγή της αιτούσας στις ρυθμίσεις του ν.3869/10 και καθορισμός των μηνιαίων καταβολών της προς τους πιστωτές επί μια πενταετία, λαμβανομένης υπόψη της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης.

13-9-13   ΕιρΑθ 652/Φ115/13:  Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - ν. 3869/10.
Υπαγωγή του αιτούντος, ο οποίος ειναι άνεργος, στο ν.3869/10 και ρύθμιση των χρεών του με ορισμό μηδενικών καταβολών και προσδιορισμό νέας δικασίμου, προκειμένου να ελεγχθεί τότε η μεταβολή των εισοδημάτων του, καθώς θεωρείται ότι το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει είναι δυνατόν να έχει βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση λόγω της πιθανολογούμενης εύρεσης εργασίας.

13-9-13  ΜΠρΑθ 891/13 : Προσωπικότητα. Προσβολή δικαιώματος στην προσωπικότητα και προσωρινή προστασία αυτού. Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 53 παρ. 11 του ν. 4021/2011 περί δυνατότητας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη πληρωμής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Προσωρινή απαγόρευση διακοπής της ηλεκτροδότησης επί μη πληρωμής του ως άνω ειδικού τέλους. Δεκτή η αίτηση.

4-9-13  ΑρΠάγος (Β1) 175/13 :  Εργασία και έκτη ημέρα την εβδομάδα σε επιχειρήσεις με καθεστώς πενθήμερης εργασίας.
Αν ο μισθωτός εργάστηκε, σε επιχείρηση που εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και έκτη ημέρα την εβδομάδα (εκτός Κυριακής ή εξαιρετέας ημέρας ή αναπληρωματικής ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά την Κυριακή) η σχετική συμφωνία για απασχόλησή του κατά την ημέρα αυτή, είναι άκυρη, αφού πρόκειται για εργασία παρεχόμενη εκτός των ημερών της εβδoμαδιαίας εργασίας, ήτοι σε ημέρα ανάπαυσης, και δικαιούται για αυτήν αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, η οποία συνίσταται στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλλε ως αμοιβή σε άλλο μισθωτό, που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας, με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος, αφού κατά το ποσό αυτό, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το νόμιμο ωρομίσθιο, καθίσταται χωρίς νόμιμη αιτία πλουσιότερος ο εργοδότης, χωρίς να δικαιούται και οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως..

4-9-13  Γνωμ ΝΣΚ 35/13Πλαστογράφηφη τίτλου σπουδών. Ετέθη το ζήτημα εάν οφείλει η Διοίκηση να προβεί σε ενέργειες στην περίπτωση πλαστογράφησης πιστοποιητικών (διπλώματος) από άτομο το οποίο δεν είχε ποτέ την φοιτητική ιδιότητα και σε καταφατική περίπτωση ποιες οι νόμιμες ενέργειες της Διοίκησης. Η απάντηση που εδόθη στο εν λόγω ζήτημα είναι καταφατική. Οφείλει, δηλαδή, η Διοίκηση του Ιδρύματος, δια των αρμοδίων της οργάνων, να ανακοινώσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όλα όσα γνωρίζει σε σχέση με τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις, που διώκονται αυτεπάγγελτα, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα και όλα τα στοιχεία απόδειξης που έχει στη διάθεση της.

2-9-13  ΑΠΔΠρΧ  98/13Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που οδήγησε ήδη σε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων φορολογικού χαρακτήρα.

2-9-13 ΜονΠρΑθ 7257/13Θέση σε διαθεσιμότητα διοικητικού υπαλλήλου - Κατάργηση προσωποπαγούς θέσεως. Η θέση σε διαθεσιμότητα (λόγω κατάργησης προσωποπαγούς θέσης) του αιτούντος, ο οποίος ήταν διοικητικός υπάλληλος (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιβλήθηκε για λόγους δημόσιου συμφέροντος, συνάπτεται δε άμεσα με την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας όπου υπηρετεί, ενώ δεν πιθανολογήθηκε άμεσος και σοβαρός κίνδυνος βλάβης από την αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις και στις εν γένει δαπάνες διαβίωσης, αφού αυτός εξακολουθεί να λαμβάνει κατά το εν λόγω διάστημα τα 3/4 των αποδοχών του. Επίσης, η θέση αυτού σε διαθεσιμότητα δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν συνιστά άνιση μεταχείρισή του σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους, όπως ισχυρίζεται, αφού εχώρησε ως γενικό μέτρο για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεν είχαν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής. Απορρίπτει την αίτηση.

2-9-13  ΕιρΘεσ 765/13 : Μίσθωση χώρου - parking. Η στάθμευση αυτοκινήτου σε parking είναι σύμβαση μίσθωσης χώρου όταν σταθμεύεται αυτοκίνητο συνήθως επ’ ανταλλάγματι σε χώρο ανοικτού ή κλειστού parking που διατίθεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου και επιλέγεται από αυτόν χωρίς επίβλεψη του αυτοκινήτου, ο κάτοχος του οποίου μετά τη στάθμευση και ασφάλισή του παραλαμβάνει μαζί του τα κλειδιά. Η ενάγουσα άφησε το αυτοκίνητό της στο parking της εναγομένης πληρώνοντας σε αυτόματο μηχάνημα για την ειδική κάρτα εισόδου. Αμέσως μόλις έφυγε, αντιλήφθηκε ότι το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου ήταν σπασμένο και ότι την είχαν κλέψει. Δεν προέκυψε υποχρέωση της εναγομένης για φύλαξη του αυτοκινήτου, επομένως δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την ενάγουσα για τη ζημία που υπέστη από την κλοπή. Απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη.

7-8-13   ΣτΕ (Δ')  2798/13 : Αίτηση ακύρωσης - Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεσογείων - Παραίτηση από την αίτηση.
Οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 1349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτελέσεως του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων Κορωπίου - Παιανίας». Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης της κατακυρωτικής απόφασης.Δεν προβάλλεται κανένας αυτοτελής λόγος ακύρωσης κατά της προσβαλλόμενης κατακυρωτικής απόφασης. Παραίτηση από την αίτηση με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου στο ακροατήριο.

30-7-13  ΣτΕ (Δ') 1985/13 : Φαρμακεία - άδεια λειτουργίας - πληρεξουσιότητα - άσκηση παρέμβασης. Παροχή άδειας λειτουργίας φαρμακείου. Επιτρέπεται η ίδρυση φαρμακείου εντός των ορίων των δημοτικών διαμερισμάτων που περιλαμβάνονται στους δήμους, χωρίς να επιβάλλεται η ίδρυση φαρμακείου εντός των ορίων του οικισμού καθενός από τα εν λόγω δημοτικά διαμερίσματα. Γειτνίαση φαρμακείων και απόσταση από κέντρα υγείας. Απαράδεκτη άσκηση παρέμβασης. Μη προσκόμιση στο δικαστήριο συμβολαιογραφικής πράξης παροχής πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο από την παρεμβαίνουσα Ο.Ε. Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

30-7-13  ΑρΠάγος (Β1) 85/13 :  Ειδικές συνθήκες εργασίας - χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή - κοινοτική οδηγία 90/270. Περίπτωση εργαζομένου στα εκδοτήρια εισιτηρίων του ΚΤΕΛ που κάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προϋποθέσεις αποζημίωσης του μισθωτού για μη χορήγηση 15λεπτου ανά δίωρο διαλείμματος. Η χορήγηση του λειτουργικού διαλείμματος προϋποθέτει προηγούμενη ειδική συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του συγκεκριμένου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικού σωματείου των εργαζομένων. Η αγωγή κρίθηκε ως αόριστη.

22-7-13  EιρΑθ 208/13 : Τράπεζες - σύμβαση δανείου - όροι - καταχρηστικότητα - προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικές ρήτρες. O όρος που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου, με ανοιχτή πίστωση, με τράπεζα, βάσει του οποίου η τελευταία μπορεί να κλείνει οποτεδήποτε τον λογαριασμό και χωρίς σπουδαίο λόγο, είναι καταχρηστική. Η τράπεζα, άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμά της, εφόσον χωρίς σπουδαίο λόγο προκαλεί βλάβη στον καταναλωτή. Καταναλωτής θεωρείται και ο εγγυητής. Δέχεται την ανακοπή και ακυρώνει τη διαταγή πληρωμης.

15-7-13  ΑρΠρΔεδΠρΧ  76/13 : Προστασία προσωπικών δεδομένων. Απόρριψη της αίτησης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για χορήγηση άδειας συλλογής από ασφαλιστικούς φορείς και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων και μη, ενεργών ασφαλισμένων και συνταξιούχων με σκοπό τη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης λόγω έλλειψης επαρκούς νομικής βάσης.

15-7-13  ΔιοικΠρΘεσ 83/13Δημόσιος διαγωνισμός - απόκλεισμός υπότροπου εργολάβου. Για να θεωρηθεί υπότροπος ο εργολάβος, προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος του οι βαρύτερες κυρώσεις που εξικνούνται μέχρι τον αποκλεισμό του από δημόσιους διαγωνισμούς, απαιτείται η διαπίστωση των παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας (εργατικής ή ασφαλιστικής) να έγινε σε διαφορετικούς ελέγχους, απέχοντες χρονικά μεταξύ τους. Τούτο δε, συνάγεται τόσο από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 68 του Ν 3863/2010 όσο και από το πνεύμα της ίδιας διάταξης, με την οποία σκοπείται η κατάδειξη της προειδοποίησης του παραβάτη έτσι ώστε με την επιβολή προστίμου για πλημμελή τήρηση των υποχρεώσεων του την πρώτη φορά να του χορηγηθεί δυνατότητα συμμορφώσεως στις κείμενες διατάξεις, ενώ σε περίπτωση επανάληψης, με τη διάπραξη νέας παραβάσεως παρά την αρχική προειδοποίηση και τιμωρία του, θεμελιώνεται πλέον υποτροπή.

8-7-13 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών - VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πράξη 127/13 : Περί αρμοδιότητας του Δημάρχου για απ' ευθείας ανάθεση, όταν η προμήθεια σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389/93 "Ενιαίο Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΦΕΚ-185 Β/1993 - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-550/93)

4-7-13  ΣτΕ (Δ') 1973/13 : Φαρμακεία - διερυμένο ωράριο λειτουργίας τους. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κατά της πράξης του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ανακοινώθηκε ο πίνακας των φαρμακοποιών μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών που υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής στο προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4052/2012 διευρυμένο ωράριο λειτουργίας φαρμακείων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012. Έννομο συμφέρον του αιτούντος Φαρμακευτικού Συλλόγου.  Κρίθηκε ότι με το προβλεπόμενο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων δεν επιβάλλεται περιορισμός στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών, αλλά αντιθέτως παρέχεται σε αυτούς μεγαλύτερη ελευθερία κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4052/2012 δεν αντίκειται ούτε στην αρχή της ισότητας, ούτε και στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά και ούτε αντιβαίνει στις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί, επιπρόσθετα, να θεωρηθεί ότι επιβαρύνει σε τέτοιο βαθμό τους φαρμακοποιούς, ώστε να θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν θεσπίζεται περιορισμός στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητος των φαρμακοποιών που θα επιλέξουν να μην ενταχθούν στο ως άνω διευρυμένο ωράριο. Απόρριψη και του λόγου ακύρωσης με τον οποίο προβάλλεται ότι τα φαρμακεία τα οποία θα ενταχθούν στο διευρυμένο ωράριο θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, με συνέπεια νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός.

4-7-13  ΜονΠρΧαλκιδικής ΠρωσΔιαταγή της 26-6-13 : Απαγορεύονται προσωρινά μέχρι τη συζήτηση, οι τεχνικές εργασίες στην περιοχή ρέματος ''ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ'' στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.

28-6-13 ΜονΠρΣερ 15/13 : Ειδική διαδικασία αυτοκινήτων - συναφείς αγωγές - συνεκδίκαση. Αυτοκινητικό ατύχημα με ακινητοποιημένο όχημα σε οδό λόγω προηγούμενης βλάβης αυτού, αναμένοντας την οδική βοήθεια. Συνυπαιτιότητα οδηγών. Αγωγή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες - υλικές ζημιές - απώλεια εισοδημάτων - υπολογισμός.Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης - Ηθική βλάβη συνεπιβάτη. Αξιώσεις αποζημιώσεως που μεταβιβάζονται στο ΙΚΑ και αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές παροχές που δικαιούται ο παθών. Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου - ανάκληση άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας. Επικουρικό Κεφάλαιο.

28-6-13  ΠολΠρΘεσ 6721/13 : Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας - αίτηση εξυγίανσης α.ε. - στοιχεία ορισμένου της αιτησης - προπτωχευτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση και αναδιάρθωση της επιχείρησης. Διάρκεια της διαδικασίας - παράταση. Ρόλος του μεσολαβητή. Λήψη προληπτικών μέτρων για να αποφευχθεί η επιδείνωση της οικονομικής θέσης του οφειλέτη έως και τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Επανάληψη της συζήτησης. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης για τον 2ο και 3ο των αιτούντων. Όσον αφορά την πρώτη αιτούσα θα έπρεπε η αίτηση να συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα έπρεπε να είναι πιστωτικό ίδρυμα, και όχι λογιστής ή φοροτεχνικός.

28-6-13 ΜονΠρΘεσ 6842/13 : Επαγγελματική μίσθωση. Διαταγή πληρωμής μισθωμάτων και διαταγή απόδοσης μισθίου. Συμφωνημένη χρήση - περίπτωση συνεκμίσθωσης και υπομίσθωσης. Μείωση μισθώματος βάσει τροποποιητικού συμφωνητικού. Δυστροπία μισθωτή - μη καταβολή μισθώματος. Δεκτή η αίτηση.

26-6-13  Πρακτικά ΟλΕλΣυν της 17-4-13: Αντισυνταγματική η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δαπανών των ΟΤΑ, που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ. Η χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2362/95, κατά το μέρος που απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις άνω των 50.000 ευρώ υποχρεώσεις των ΟΤΑ, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

21-6-13   ΣτΕ ΕΑ 236/13 - Απόφαση Επιτροπής Αναστολών της 20ης.6.2013 επί της από 12.6.2013 αιτήσεως αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤΗ Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ, να ληφθούν τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού, για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε.

18-6-13  Προσωρινή Διαταγή της  17ης-6-13 του Προέδρου του ΣτΕ επί της από 12-6-13 αίτησης αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ:  Ελληνική Ραδιοφωνία  - Τηλεόραση. Αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

14-6-13  ΓνωμΕισΑρΠ 4/13 : Συμβολαιογράφοι - Η παραγραφή αξιώσεως προς είσπραξη τόκων και οφειλομένων δικαιωμάτων προερχομένων από την σύνταξη κρατικών συμβολαίων. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι κατ' αρχάς η απάντηση είναι καταφατική στο ερώτημα, εάν ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος πρέπει να καταλογίζει και τόκους πέραν της πενταετίας, με αποτέλεσμα η από άγνοια της παραγραφής αυτόβουλη και όχι εξαναγκασμένη καταβολή της παροχής από τον οφειλέτη συμβολαιογράφο να έχει νομική ενέργεια σαν να υπήρχε η οφειλή, η δε εκπληρωθείσα παροχή δεν αναζητείται κατά το νόμο. Αν όμως ο υπόχρεος συμβολαιογράφος προβάλλει ενώπιον του συλλόγου του την παραγραφή αξίωσης των τόκων, λόγω παρέλευσης πενταετίας, τοτε ο οικείος Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, δεν πρέπει να του καταλογίσει παραγεγραμμένους τόκους.

7-6-13  ΔιοικΕφΑθ 1/13 : Εύλογη διάρκεια δίκης - Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης.
Σε περίπτωση, κατά την οποία η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης ασκήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε οριστική απόφαση και η υπόθεση προηγουμένως εκκρεμούσε σε δικαστήριο άλλου βαθμού δικαιοδοσίας από το οποίο αυτή παραπέμφθηκε λόγω μεταβολής της νομοθεσίας χωρίς να εκδοθεί απόφαση, είναι αναγκαίο να κριθεί τυχόν παραβίαση του σχετικού δικαιώματος του αιτούντος και το διάστημα, κατά το οποίο η υπόθεση εκκρεμούσε στο προηγούμενο δικαστήριο. Το χρονικό διάστημα των πέντε και πλέον ετών που μεσολάβησε από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της επίμαχης διαδικασίας σε ένα ουσιαστικά βαθμό δικαιοδοσίας δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εύλογης διάρκειας της δίκης κατά την έννοια του άρθρου 57 Ν. 4055/2012 ούτε και τις απαιτήσεις της λογικής προθεσμίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, κατά μερική παραδοχή της υπό κρίση αιτήσεως, να επιδικασθεί στον αιτούντα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για ηθική βλάβη συνιστάμενη στην αγωνία, την ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα που υπέστη.

6-6-13  ΠολΠρΑθ 2644/13 : Προσβολή προσωπικότητας από πολιτικό πρόσωπο - εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου - αντικειμενική και αντικειμενική υπόσταση αυτών. Ο εναγόμενος προέβη σε δηλώσεις του, το περιεχόμενο των οποίων, θεωρούσε αληθές, με την πεποίθηση ότι έτσι εκπληρώνει το καθήκον του, ως βουλευτής για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης του που πληρεί την υπόσταση του αδικήματος της δυσφήμησης, αίρεται γενομένης δεκτής της σχετικής ένστασης του εναγομένου που βρίσκει έρεισμα νομικά στις διατάξεις του άρθρου 367 περ. γ' και δ' ΠΚ.  Ο απαξιωτικός όμως τρόπος με τον οποίο ο εναγόμενος αναφέρεται στον ενάγοντα, με τις συγκεκριμένες δηλώσεις του, δεν προσιδιάζουν με εκείνον που οφείλουν να εκφέρουν οι πολιτικοί σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δοθέντος μάλιστα ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου αποτελεί βασική συνταγματική αρχή. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, συνεπεία των εξυβριστικών και απειλητικών εκφράσεων του εναγομένου.
Συνεκδίκαση αγωγών - απορρίπτει την πρώτη και δέχεται εν μέρει τη δέυτερη.
Απαγορεύει στον εναγόμενο να προσβάλει εφεξής τον ενάγοντα με την απειλή χρηματική ποινής, ποσού 500 ευρώ και τον υποχρεώνει να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

4-6-13   ΣτΕ (Ε') 1492/13  : Το Δικαστήριο απέριψε  την αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 201745/26.7.2011 κ.υ.α. περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «α) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας», με δικαιούχο την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.». Κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως ελήφθησαν υπ’ όψιν η σπανιότης και η ανάγκη εξόρυξης των συγκεκριμένων μεταλλευμάτων, αξιολογήθηκαν όλες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και προβλέπονται μέτρα για την αποτροπή ή το μετριασμό τους, ενώ δόθηκε έμφαση α) στην αποκατάσταση της περιοχής από παλαιές μεταλλευτικές δραστηριότητες, αλλά και από την επίδικη μετά το πέρας της, β) στην παρακολούθηση της ορθής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και επιβολής πρόσθετων, αν κριθεί αναγκαίο, από ειδική επιτροπή στην οποία μετέχει και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης και γ) στην ανάληψη κοινωνικών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, πέραν της δέσμευσης πρόσληψης προσωπικού από τον τοπικό πληθυσμό. Υπό τα δεδομένα αυτά το έργο δεν αντίκειται στη βιώσιμη μεταλλεία, όπως αυτή κατοχυρώνεται στα άρθρα 24, 106 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

24-5-13  ΜονΠρΣυρ 11/13 : Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Αναπροσαρμογή μηνιαίου μισθώματος λόγω των απρόβλετων και έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Μείωση εμπορικής κίνησης.
Μηνιαίο μίσθωμα 3.858,75 ευρώ. Αίτημα μείωσης του μισθώματος στο ποσό των 2.700,00 ευρώ. Αναπροσαρμογή του στο ποσό των 3.087,00 ευρώ.
Καθορισμός ποσοστού ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος στο 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

24-5-13   ΣτΕ(Ολ) 147/13 : Ισότητα των δύο φύλων - πλήρωση θέσεων ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία  - μη εφαρμογή από τη Διοίκηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν. 3013/2002, που προέβλεπε ποσοστό 15% για τις γυναίκες - η αντισυνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης ως αντικειμένη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 του Συντάγματος, που θεσπίζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων κατά την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλματα. Κρίση, ότι ορθώς και με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμη, την αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος, οπότε απορριπτέα ως αβάσιμη, αποβαίνει και η ένδικη έφεση.

17-5-13   MoνΠρΧίου 37/13, ΜονΠρΞάνθης 90/13 , 100/13 , ΜονΠρΜεσολογγίου 63/13 - Αποφάσεις σχετικές με το μέτρο της διαθεσιμότητας του Ν.4093/12 : Το μέτρο της διαθεσιμότητας του ν.4093/12 - αντίθεση προς το Σύνταγμα και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η διαθεσιμότητα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των θιγόμενων εργαζομένων, ενώ η καταβολή του 75% των αποδοχών τους, θέτει σε διακινδύνευση την αξιοπρεπή διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους. Επίσης, παραβιάζει το δικαίωμα του Κοινωνικού Χάρτη για δίκαιη αμοιβή και για τον ίδιο λόγο το άρθρο 22 παρ.1 του Συντ. Οι διατάξεις του ν.4093/12 αντιστρατεύονται ευθέως και τις αρχές της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής διάρθρωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου, διότι η επιλογή των εργαζομένων που τίθενται σε τέτοια κατάσταση δεν γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Περιπτώσεις εργαζομένων στους αντίστοιχους ανά περίπτωση Δήμους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στον κλάδο ΔΕ διοικητικών, που ετέθησαν σε κατάσταση διαθεσιμότητας. Πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπό τη μορφή προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, δεδομένου ότι, αφενός, η μείωση των αποδοχών των αιτούντων έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αφετέρου, η αποξένωση τους από τις θέσεις εργασίας τους θα οδηγήσει σε τετελεσμένες καταστάσεις, μη αναστρέ­ψιμες. Κατόπιν τούτων, οι κρινόμενες αιτήσεις έγιναν δεκτές.

17-5-13   ΕφΠειρ 147/13 : Εμπορική μίσθωση. Λύση εμπορικής μίσθωσης. Σύμβαση πρόωρης απόδοσης μισθίου - Εκούσια παράδοση κλειδιών του μισθίου - Καταβολή μισθωμάτων. Λύση της εμπορικής μισθώσεως είναι δυνατόν να επέλθει, μετά την κατάρτιση αυτής, στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων, με νεώτερη συμφωνία των μερών. Κατάρτιση τέτοιας συμφωνίας, η οποία μπορεί να είναι και σιωπηρή, ενέχει η εκούσια παράδοση από το μισθωτή των κλειδιών του μισθίου στον εκμισθωτή και η εκ μέρους του παραλαβή τους χωρίς καμία επιφύλαξη ή και με επιφύλαξη, που δεν ενέχει εναντίωση στην πρόωρη λύση της μισθώσεως. Απορρίτει κατ'ουσίαν την έφεση.

16-5-13  ΣτΕ (Ολ) 1540/13Εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33 παρ.1 εδ. γ' του Ν. 4024/11, που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, με τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας, λάβουν χώρα μέχρι την 31-12-2013. Αντίθετη μειοψηφία.

16-5-13  ΔΠρΘεσ 505/13Φορολογικές διαφορές - φορολογικοί έλεγχοι - ΦΠΑ - πλαστά φορολογικά στοιχεία. Προσφυγή, με την οποία ζητείται η ακύρωση φύλλου ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας, διαχειριστικής περιόδου 2004 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, με το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, ως λήπτη πλαστών φορολογικών στοιχείων, διαφορά κύριου φόρου ποσού 428 ευρώ και προσαύξηση λόγω ανακριβείας της δήλωσης, ποσού 794 ευρώ. Δεκτή η προσφυγή. Ακυρώνει το φύλλο ελέγχου.

16-5-13  ΑΠρΔΠρΧ 59/13 :  Εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο Δήμο Πύργου με σκοπό την προστασία της δημόσιας περιουσίας από ενέργειες βανδαλισμού. Η Αρχή διατύπωσε την άποψη ότι, η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθιστούν επιτρεπτή τη χρήση συστήματος βιντεοσκόπησης των μνημείων. Παράλληλα όμως, υπογραμμίζει ότι το πεδίο λήψης των καμερών θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα υπό προστασία μνημεία, χωρίς να λαμβάνει εικόνα από παρακείμενους χώρους της πλατείας, όπως είναι π.χ. τα μαρμάρινα παγκάκια, και καταλήγει ότι η κάμερα θα τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε να εστιάζει μόνο στα μνημεία, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να είναι γνωστοί μόνο σε συγκεκριμένο άτομο που θα οριστεί ως υπεύθυνος ασφαλείας.

2-5-13 Αρ.Πάγος (Γνωμ.)  3/13 :  Χρέη προς το Δημόσιο - Περί της αναδρομικής ή μη της ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του Ν 1882/90. Τίθεται το ερώτημα, εάν η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1γ του Ν. 3943/2011, καταλαμβάνει και χρέη από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από την 31-3-2011, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν.3943/11. Το συμπέρασμα της εν λόγω γνωμοδότησης είναι ότι, ληξιπρόθεσμα κατά την 31-3-2011 (από κάθε αιτία) χρέη προς το Δημόσιο και τους λοιπούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 25 τταρ.1 του Ν 1882/1990, συνολικού ποσού ανώτερου των 5 000 ευρω, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ταμείο μέχρι την 31-7-2011, συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που προβλέπεται από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτό ισχύει και οι υπαίτιοι μπορούν να καταμηνυθούν, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναδρομικής θεμελίωσης αξιοποίνου ή αναδρομικής εφαρμογής δυσμενέστερου ποινικού νόμου στην περίπτωση αυτή.

27-4-13
  ΕφΘεσ 291/13 :  Σύμβαση μεσιτείας - αμοιβή - υπόδειξη ευκαιρίας. Μη καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής, κατόπιν υπόδειξης ευκαιρίας κι ενώ καταρτίστηκε η σύμβαση μίσθωσης. Η μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη αμφοτεροβαρών συμβάσεων, που αφορούν ακίνητα, επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιπλέον έχουν εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο. Αμφιβολίες περι της ιδιότητας της ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας ως επαγγελματία μεσίτριας με την έννοια ότι συγκεντρώνει τις νόμιμες πρoϋποθέσεις για την υπόδειξη του επίδικου ακινήτου και ότι έχει εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο της έδρας της, ώστε να νομιμοποιείται να αξιώσει την αμοιβή της. Η ενάγουσα δεν αποδεικνύει τις εν λόγω προϋποθέσεις και επικουρικά δεν επικαλείται τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για την περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης. Το δικαστήριο προς πλήρη άρση της αμφιβολίας και δη για την ασφαλή διάγνωση του αν η ενάγουσα είναι επαγγελματίας μεσίτης διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης και την προσκόμιση με επιμέλεια της ενάγουσας πιστοποιητικού του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 1759/13 : Το μέτρο της διαθεσιμότητας του ν. 4093/12. Αντίθεση αυτού με το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α και το κοινοτικό δίκαιο.
Ο θεσμός της διαθεσιμότητας εισάγει ένα είδος απόλυσης υπό προθεσμία, το οποίο εφαρμόζεται στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ακόμη και υπό το πρίσμα του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και πάλι το μέτρο δεν δικαιολογείται, καθώς προσβάλλει τον πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το εάν ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί μέσω Α.Σ.Ε.Π δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τη θέση του σε διαθεσιμότητα. Η επιλογή του νομοθέτη να αγνοήσει πλήρως την απόδοση των εργαζομένων είναι αντίθετη με την αρχή της αξιοκρατίας. Με το μέτρο αυτό ο εργαζόμενος στερείται των υλικών όρων της ύπαρξής του, και μάλιστα υπό συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης ανεργίας, κι έτσι προσβάλλεται η ανθρώπινη αξία. Αντίθεση και με την αρχή της ισότητας. Απαγορευμένη διάκριση εις βάρος και των πρώην εργαζομένων ορισμένου χρόνου.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 92/13Απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς - κρίθηκε παράνομη λόγω μη τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων νομιμότητας.
Παράνομη η απεργία λόγω μη κλήσεως της εργοδότριας εταιρείας σε δημόσιο διάλογο και λόγω μη γνωστοποίησης σε αυτήν του προσωπικού ασφαλείας. Το αίτημα για απαγόρευση κάθε μελλοντικής απεργίας δεν είναι νόμιμο, διότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι περιπτώσεις υπό τις οποίες θα προγραμματιστούν ενδεχομένως μελλοντικές απεργίες.

26-4-13  ΣτΕ (ΕΑ) 110/13Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής αποφάσεως 201745/26.7.2011 περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας. Προκύπτει από την προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, ότι οι επίδικες μεταλλευτικές  εγκαταστάσεις του έργου βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων του δικτύου Natura και μόνο μια έκταση 2,4 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας βρίσκεται, η οποία αφορά σε χώρο προσωρινής απόθεσης και προβλέπεται να αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου. Έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου τόσο στους προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura, που βρίσκονται στην άμεση και ευρύτερη περιοχή των έργων, όσο και στους οικοτόπους και τα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων, κατά τη σχετική δε αξιολόγηση δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να παραβλάψουν την ακεραιότητα των προστατευόμενων τόπων. Ακολούθως, δεν συντρέχει και λόγος να χορηγηθεί η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 317/13 : Οικοδομικοί συνεταιρισμοί.Το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο των οικοδομικών συνεταιρισμών εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών τους με σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψηφισάντων, όπως ρητώς ορίζεται από το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α' και 2 του ΠΔ 93/1987, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών τους, είτε η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε με συνδυασμούς και μεμονωμένες υποψηφιότητες. Οι διατάξεις του Ν 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών, όπως προκύπτει και από το άρθρο 17 παρ. 4 αυτού, έχουν συμπληρωματική εφαρμογή και στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς σε θέματα μη προβλεπόμενα από το ΠΔ 93/1987 και συνεπώς στην περίπτωση του τρόπου της εκλογής του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου των οικοδομικών συνεταιρισμών, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' και 2 του ΠΔ 93/1987, ως ειδικές σε σχέση με τη γενική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν 1667/1986, διότι αφορούν αποκλειστικά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και προκύπτει από αυτές η βούληση του νομοθέτη για διαφορετική ρύθμιση της εκλογής της διοίκησης των οικοδομικών συνεταιρισμών, ώστε να προέχει η επιλογή των προσώπων των υποψηφίων και όχι των συνδυασμών.Δεκτή η αγωγή.

26-4-13  ΕφΘεσ 162/13Καταβολή ενιαίου παραβόλου εφέσεως επί ομοδικίας. Δεν απαιτείται, για την οικονομία της δίκης, η προκαταβολή χωριστού παραβόλου από καθένα από τους εκκαλούντες, όταν η έφεση ασκήθηκε από αυτούς με το ίδιο δικόγραφο, ανεξάρτητα από το αν οι διάδικοι συνδέονται μεταξύ τους με τον δεσμό της απλής ή της αναγκαστικής ομοδικίας. Το παράβολο του άρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ συνιστά οικονομική υποχρέωση του διαδίκου, ως προϋπόθεση για την αποτροπή αβασίμων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Ο σκοπός αυτός ικανοποιείται, σε περίπτωση ομοδικίας, ανεξάρτητα του είδους αυτής, με την καταβολή ενός και μόνο παραβόλου από τους ομοδίκους-εκκαλούντες. Παραδεκτή η έφεση κατά οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, επί διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ακινήτου, η οποία ασκήθηκε από τους ενάγοντες της πρωτοβάθμιας δίκης με την κατάθεση ενός μόνον «ενιαίου» παραβόλου για τους περισσότερους απλούς ομοδίκους - εκκαλούντες κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 495 παρ. 4, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν 4055/2012.

19-4-13   ΣτΕ (Α.Μ. ολομ.) 136/13 : Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων. Η επίμαχη  διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4111/2013 με την οποία επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής ολοκλήρου του ποσού του παραβόλου έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, ως προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, εμφανίζεται δυσαναλόγως αυστηρή σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της. Το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ,  διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή δικαστική προστασία, καθώς και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, αλλά δεν αποκλείουν στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις, οι οποίες όμως πρέπει να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων θα συνεπήγοντο την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου από τις ανωτέρω διατάξεις ατομικού δικαιώματος. Η διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4111/13 παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και είναι, κατά τούτο, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.

19-4-13  ΣτΕ (Δ') 690/13 : ''Δίκη πιλότος''. Ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος. Παράλειψη καταβολής διοδίων. Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 200 ευρώ. Προσφυγή κατά πράξεως βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου , λόγω μη καταβολής διοδίων κατά τη διέλευση οχήματος από σταθμό διοδίων. Η συνταγματικότητας της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 29 ΚΟΚ.Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτοκινητόδρομου σε ανώνυμη εταιρία. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα κατ' αρχήν, ούτε η επιβολή διοδίων. Απόρριψη λόγων προσφυγής που ερείδονται στην παράβαση του άρθρου 5 Σ και της αρχής της αναλογικότητας. Οι μόνιμοι κάτοικοι των ΟΤΑ στους οποίους λειτουργούν σταθμοί διοδίων δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων.

19-4-13  ΣτΕ (γνωμ. Ε') 77/13 : Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επεξεργασία του π.δ. που αφορα την τροποποίηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Το ΣτΕ γνωμοδοτεί περί διατήρησης των αυξημένων περιορισμών στους όρους δήμησης της περιοχής γύρω από τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο, για να είναι σύννομες στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του σχεδίου διατάγματος και σύμφωνες προς την, απορρέουσα από το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, υποχρέωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

19-4-13  Στε (γνωμ.Ε') 52/13 : Το Ναυτικό Οχυρό του Αγίου Στεφάνου στην Κέρκυρα.  Το υπό επεξεργασία σχέδιο του π.δ. για την τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού του Αγίου Στεφάνου της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κερκυραίων και ο ανακαθορισμός των ορίων του σε νέα θέση στην ίδια περιοχή. Κατά τη στάθμιση όλων των προστατευόμενων έννομων αγαθών αναγομένων στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο αυμφέρον, με εκείνο της εθνικής ασφάλειας, καθώς πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Χώρας, το ΣτΕ γνωμοδοτεί οτι το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος δεν προτείνεται προς το παρόν νομίμως.

12-4-13  ΕισΑρΠάγου (εγκ) 1/13 : Προστασία των ζώων - αποσαφήνιση ζητημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή του ν. 4039/12.
Καταλύματα ζώων - τήρηση των όρων υγιεινής. Φιλοζωικές οργανώσεις - συνεργασία αυτών με τις Αρχές. Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα. Εγκλήματα σε βάρος των ζώων - ηλεκτρονικό έγκλημα σε βάρος ζώου - διαδικασία - αρμόδιοι φορείς.

12-4-13  ΜΠρΗρ  255/13 :  Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Αλλαγή φύλου - Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση που έγινε δεκτή για βεβαίωση προς διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης αναφορικά με το φύλο, το κύριο όνομα και το επίθετο της αιτούσας, ώστε, κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, να συνάδει ο φαινότυπός της με τα επίσημα στοιχεία της.

12-4-13  ΣτΕ (Ολ) 36/13 : Συνένωση Δήμων - Πρόγραμμα ''Καλλικράτης''. Ο αιτών Δήμος, ο οποίος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. 19 Α 10 του ν. 3852/2010, καταργείται και συνενώνεται, όπως και άλλοι δήμοι, στο συνιστώμενο νέο Δήμο Λαγκαδά, ζητεί την ακύρωση της υπ’ αριθ. 46494/13.8.2010 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ορίσθηκε ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας δήμου με βάση τον πληθυσμό της, καθ’ ο μέρος αφορά το νέο Δήμο Λαγκαδά, προβάλλοντας ότι η πράξη αυτή ερείδεται επί της ως άνω, αντισυνταγματικής κατά τον αιτούντα Δήμο, διατάξεως νόμου. Προβάλλεται επίσης ότι ο αιτών δήμος, ο οποίος εκτείνεται σε ορεινές περιοχές, ανήκει σε διαφορετική γεωμορφολογική ενότητα από τον πεδινό Δήμο Λαγκαδά, με τον οποίο, μεταξύ άλλων συνενώνεται. Η διάταξη του άρθρου 101 παρ.4  του Συντ. δεν έχει μονοσήμαντη έννοια, δεν απευθύνεται δηλαδή επιταγή για την δημιουργία ορεινών ο.τ.α., αλλά εναπόκειται στο νομοθέτη να επιλέξει την επωφελέστερη για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών λύση, η οποία δεν αποκλείεται να είναι και η συνένωση ορεινών ο.τ.α. με όμορους ημιορεινούς ή πεδινούς οργανισμούς. Απορρίπτει την αίτηση.

12-4-13
  ΑΠΔΠΧ 25/13 : Προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).
Πρόστιµο 15.000 ευρώ στην εταιρία για παράνοµη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων για τον σκοπό της απευθείας εµπορικής προώθησης και διαφήµισης µέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (παραβίαση του άρθρου 11 ν. 3471/2006) και καταστροφή του αρχείου των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διατηρεί.

4-4-13  ΣτΕ (ΕΑ) 36/13 : Η συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 209Α ΚΔΔ που προστέθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3900/2010. Η ρύθμιση του άρθρου 38 του Ν 3900/2010 που προβλέπει, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμότητα του ενδίκου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντ. και 6 παρ. 1 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση, η οποία συνιστά κατά το νόμο τίτλο είσπραξης του ποσού του φόρου, τέλους ή προστίμου που κρίθηκε δικαστικώς οφειλόμενο. Το γεγονός δε, ότι έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση για το κύριο αντικείμενο της διαφοράς επιτρέπει τον περιορισμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση άσκησης ενδίκου μέσου, ενόψει των ανωτέρω σκοπών που υπηρετεί η επίμαχη ρύθμιση και αναφέρονται στην επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του πολίτη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντ.). Παραπέμπει στο ΔιοικΕφΑθ.

4-4-13
  ΣτΕ (Ολ)  32/13 : Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Δάση - Δασικές εκτάσεις. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθ. 1 Ν 3208/2003 (νέο άρθ. 3 Ν 998/1979) και των στοιχ. α΄ και β΄ της αυτής περ. ΙΙΙ της παρ. 3, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του δασικού οικοσυστήματος, κρίνονται αντισυνταγματικές, για τον λόγο ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη δασοπονικών μόνον ειδών και μάλιστα επί αριθμητικώς προσδιοριζομένης ελαχίστης εκτάσεως. Προσκρούουν δε και στο τελευταίο εδάφιο της υπό το άρθ. 24 Συντ. ερμηνευτικής δηλώσεως, για τον λόγο ότι δεν θέτουν ως κριτήριο χαρακτηρισμού μιας εκτάσεως ως δάσους ή δασικής το αραιό ή μη της επ΄ αυτής δασικής βλαστήσεως, αλλ΄ άλλο κριτήριο συναπτόμενο με το ύψος της βλαστήσεως. Δέχεται την αίτηση.

4-4-13   ΣτΕ (Β') 1026/13Φορολογία εισοδήματος -  Ειδικο ερευνητικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που κατά τον ν. 2530/1997 καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ούτε κατά νόμο ούτε από την φύση του καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες τα μέλη αυτά υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους, παρά τους χορηγείται ως ενίσχυση  Συνεπώς, η εν λόγω μηνιαία οικονομική παροχή αποτελεί πρόσθετη αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η οποία, προσαυξάνουσα το μισθό τους, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

21-3-13   ΣτΕ (Δ')  1032/13 : Αντισυνταγματικότητα της διατάξεως με την οποία παρέχεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. η δυνατότητα δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων. Η εξουσία των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. να επιβάλουν τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων ελεγχομένου προσώπου, βάσει του άρθρου 30 του ν.3296/04, κατ' αρχήν έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Γεννάται όμως από το μέτρο αυτό ζήτημα σοβαρής επέμβασης στα συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά της, καθώς συνεπάγεται σοβαρό περιορισμό των περιουσιακών δικαιωμάτων και της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας του ελεγχόμενου προσώπου. Από μόνος του ο σκοπός του ενλόγω μέτρου δεν αρκεί για να νομιμοποιήσει από συνταγματικής απόψεως την επίμαχη ρύθμιση του νόμου.Παραπομπή στην Ολομέλεια.

21-3-13   ΜονΠρΑθ 136/13 : Παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου. Ασφαλιστικά μέτρα - γαμικές διαφορές - διατροφή.
Με το Ν. 4093/2012 προστέθηκε και η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου «για κάθε άλλο δικόγραφο πέραν της αγωγής που υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις», ενώ εξαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 2 ΓΠΟΗ/1912 που εξαιρούσε τα ασφαλιστικά μέτρα. Στην έννοια του κάθε «άλλου δικογράφου» δεν μπορεί να συμπεριληφθεί και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διότι δεν οδηγούν σε οριστική κρίση επί της ένδικης διαφοράς, αλλά παρέχουν προσωρινή δικαστική προστασία και συνήθως ακολουθούνται από την άσκηση αγωγής για την οποία καταβάλλεται το αναλογούν δικαστικό ένσημο, πλέον και επί αναγνωριστικών αγωγών με εξαίρεση αυτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 4055/12. Διαφορετικά ο διάδικος θα υποχρεωνόταν σε πολλαπλή καταβολή δικαστικού ενσήμου για την ίδια ένδικη υπόθεση, το οποίο θα έρχονταν σε αντίθεση με το άρθρο 20 παρ.1 Συντ., και με το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.
Συνεπώς, η διάταξη της παρ. ΙΓ παρ. 6α του Ν, 4093/2012 είναι αόριστη, και άρα ανεφάρμοστη κατά το σκέλος που επιβάλλει την καταβολή δικαστικού ενσήμου σε κάθε δικόγραφο που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους. Ως εκ τούτου είναι παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου. Απορρίπτει την αίτηση κατ' ουσίαν.

21-3-13  ΣτΕ (Β') 424/13 : ΚΒΣ - εικονικά φορολογικά στοιχεία - ατομική επιχείρηση - πρόστιμα - υποκείμενο φορολογίας.
Το Διοικητικό Εφετείο σε αντίθεση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον η αναιρεσίβλητη ήταν μόνο
τυπικά φορέας της ατομικής επιχείρησης, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο υλικών χυτηρίου και ουδεμία πραγματική και ουσιαστική σχέση είχε με τη λειτουργία της, την οποία ασκούσε εν τοις πράγμασι ο ευρισκόμενος σε κατάσταση πτωχεύσεως Δ.Κ., μη νόμιμα επιβλήθηκαν σε βάρος της τα ένδικα πρόστιμα για τις επίμαχες παραβάσεις.
Λόγω της μείζονος σπουδαιότητας του τιθέμενου στην κρινόμενη υπόθεση ζητήματος, αλλά και της αντίθετης νομολογίας του Δικαστηρίου κατά την ερμηνεία της προϊσχύουσας διατάξεως του άρθρου 31 του Ν. 1591/1986, το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος.

21-3-13  ΑρΠάγος (Ολ) 2/13Ναυτιλιακές εταιρίες  - βασικός μέτοχος  - ευθύνη εις ολόληρον μετόχου και νομικού προσώπου από επιχειρηματική δραστηριότητα του  - Πώληση καυσίμων. Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Άρση νομικής προσωπικότητας. Κατάχρηση του θεσμού της εταιρίας.
Η αναιρεσείουσα προέβη στην επίδικη συναλλαγή πώλησης καυσίμων βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του πρώτου αναιρεσιβλήτου και βασικού μετόχου,  ο οποίος λειτουργώντας αθέμιτα μετέφερε τον κίνδυνο από τη δική του στην ουσία επιχειρηματική δραστηριότητα  στην αναιρεσείουσα, εξαιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης της δεύτερης αναιρεσίβλητης - πλοιοκτήτριας εταιρίας. Κρίση περί καταχρηστικής συμπεριφοράς του πρώ του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος επικαλέστηκε τη νομική προσωπικότητα της δεύτερης αναιρεσίβλητης, η οποία δεν εξόφλησε το τίμημα της πώλησης. Άρση της περιουσιακής αυτοτέλειας της εταιρίας προκειμένου να επεκταθεί και στον πρώτο αναιρεσίβλητο η υποχρέωση προς εξόφληση του ενλόγω χρέους.

8-3-13  ΜονΠρΘεσ 4075/13 : Εισαγωγικά δικόγραφα - κοινοποιήσεις - το παραδεκτό της συζήτησης.Τα εισαγωγικά δικόγραφα κάθε δίκης, η οποία ενδιαφέρει την καταλειπόμενη υπέρ κοινωφελούς σκοπού περιουσία, κοινοποιούνται και στον Υπουργό των Οικονομικών, παράλειψη δε της κοινοποίησης αυτής συνεπάγεται απαράδεκτο της συζητήσεως, το οποίο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Εφαρμογή των διατάξεων των περί των δικών και προθεσμιών υπέρ του Δημοσίου. Στην προκείμενη περίπτωση, επαναφέρεται προς συζήτηση, με την κλήση του ενάγοντος ΝΠΔΔ, το οποίο τυγχάνει κοινωφελές ίδρυμα, η ένδικη αγωγή του, η συζήτηση της οποίας κηρύχθηκε απαράδεκτη με τη με αριθμό 20859/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω μη κοινοποίησης της στον Υπουργό Οικονομικών. Το ενάγον προσκομίζει αυτή τη φορά τις εκθέσεις επίδοσης από τις οποίες προκύπτει ότι πιστά αντίγραφα της ένδικης αγωγής και της ανωτέρω κλήσης επιδόθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών. Πλην όμως, οι επιδόσεις αυτές, που έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο, χωρίς να επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, έγιναν μόλις δώδεκα (12) ημέρες πριν από την ανωτέρω δικάσιμο και είναι για τον λόγο αυτό εκπρόθεσμες, με αποτέλεσμα, εφόσον δεν παραστάθηκε ο εν λόγω Υπουργός κατά τη συζήτηση, καθώς με αυτό τον τρόπο θα καλυπτόταν η εν λόγω έλλειψη, να πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

8-3-13  ΜονΠρΒερ 9/ΑΦ/13 : Ασφαλιστικά μέτρα - αίτηση χορήγησης κρίσιμων εγγράφων που είναι απαραίτητα για την ευόδωση εκκρεμούσας αγωγής του αιτούντος που πρόκειται να εκδικαστεί άμεσα.
Ο αιτών, ιδιοκτήτης λεωφορείου, έχει ήδη ασκήσει αγωγή κατα του ΚΤΕΛ, ζητώντας να παύσει η καθής ανώνυμη εταιρία την άνιση μεταχείριση του και να υποχρεωθεί στη δρομολόγηση του λεωφορείου του, ώστε να εκτελει ίσο αριθμό δρομολογίων προς Αθήνα με τα λοιπά λεωφορεία. Με την παρούσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ζητά να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθούν οι καθ'ων να του χορηγήσουν τα κρίσιμα έγγραφα που του αρνούνται και τα οποία του είναι απαραίτητα για την ευόδωση της ανοιχθείσας με την αγωγή του δίκης. Το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αίτηση και υποχρεώνει τους καθ'ων να χορηγήσουν στον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, τα οποία και προσδιορίζει το ίδιο ρητά.

8-3-13  ΣτΕ (Ολ) 95/13 : Δικαστικοί υπάλληλοι - μη επιτρεπτή η χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ. Σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας δεν απορρέει υποχρέωση της Διοίκησης να επεκτείνει τη χορήγηση στους δικαστικούς υπαλλήλους της παροχής των 176 ευρώ, διότι αυτοί λάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές που υπερέβαιναν το χρηματικό αυτό ποσό. Αδιάφορο το γεγονός, εάν η παροχή αυτή χορηγείται παρανόμως σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων. Δέχεται την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως. Αναιρεί την υπ' αριθμ. 1342/09 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

8-3-13  ΣτΕ (Δ') 1/13Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης σε διαφορά από ανάκληση χορήγησης ιθαγένειας - προϋποθέσεις. Εφαρμογή και στην αίτηση του άρθρου 53 του Ν.4055/12 της γενικής αρχής του δικονομικού δικαίου βάσει της οποίας κάθε ένδικο βοήθημα, με το οποίο επιδιώκεται η επιδίκαση χρηματικής απαιτήσεως, ασκείται απαραδέκτως, λόγω αοριστίας, αν δεν προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής απαιτήσεως. Στην περίπτωση όμως υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης που δεν συναρτάται με αστικής ή ποινικής φύσεως υποθέσεις, οι διατάξεις του ν. 4055/12 δεν εφαρμόζονται και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ιθαγένεια δεν αποτελεί δικαίωμα αστικής φύσεως και δεν συναρτάται με υπόθεση αστικής ή ποινικής φύσεως κατά το άρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση.

1-3-13  ΕιρΙλίου 59/13 : Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3869/10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την περιουσιακή του κατάσταση και το εισόδημά του, που φέρει ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής προγενέστερης κατά 12 ημέρες της ασκήσεως της αίτησης, θεωρήθηκε από το Δικαστήριο ως εμπροθέσμως ασκηθείσα, απορριπτόμενης συνακόλουθα της υποβληθείσας από τη δεύτερη πιστώτρια σχετικής ένστασης περί ελλείψεως τηρήσεως προδικασίας. Αποδεδειγμένη μείωση των αποδοχών του αιτούντος, ο οποίος είναι έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα και το μόνο περιουσιακό του στοιχείο είναι ένα αυτοκίνητο. Το Δικαστήριο προσδιορίζει μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα ενός έτους για τις οφειλές του αιτούντος και ορίζει νέα δικάσιμο για τη διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών.

1-3-13   ΓνωμΑρΠάγου 2/13 : Φοροδιαφυγή. Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το Ν. 3943/2011. Διάκριση περιπτώσεων φοροδιαφυγής για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές και πότε πρέπει αυτές να υποβάλλονται. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2523/97, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. θ' του Ν. 3943/2011, που αναφέρεται στην περίπτωση ποινικής δίωξης που δεν αρχίζει κατά προσώπου που αποδεικνύει ότι έχει έναντι του Δημοσίου ή των ΟΤΑ απαίτηση ποσού ίσου ή και μεγαλύτερου για το οποίο επρόκειτο να ασκηθεί ποινική δίωξη κατ'αυτου, περιέχει ευμενέστερη ρύθμιση και συνεπώς εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσής τους.

1-3-13  ΜονΠρΧαν 264/12 : Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μητέρας εντός έτους από τον τοκετό - προειδοποίηση. Επίδομα λογιστικής μηχανής και ισολογισμού. Ένσταση καταχρηστικής αξίωσης για μισθούς υπερημερίας. Υποχρέωση απασχόλησης. Άκυρη η καταγγελία με προμήνυση της σύμβασης εργασίας εργαζομένης εντός του έτους που επακολουθεί του τοκετού όταν κατά το χρόνο της προμήνυσης δεν είχε συμπληρωθεί έτος από τον τοκετό, μολονότι κατά το πέρας της προθεσμίας προμήνυσης είχε παρέλθει το έτος. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

21-2-13  ΣτΕ (Ολ) 460/13 : Ιθαγένεια τέκνων αλλοδαπών και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές -  Ν. 3838/10. Με βάση το Σύνταγμα βασική προϋπόθεση για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί η ύπαρξη ουσιαστικού δεσμού του αλλοδαπού προς το ελληνικό κράτος.
Οι διατάξεις του νόμου 3838/2010 τροποποίησαν το υφιστάμενο νομικό καθεστώς αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, το οποίο βασίζεται, κατά κύριο λόγο στο «δίκαιο της καταγωγής» (jus sanguinis)και προσέθεσαν περιπτώσεις αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, μεταξύ των άλλων και βάσει του «δικαίου του εδάφους» (jus soli). Οι περιπτώσεις αυτές είναι α) απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που γεννιούνται στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς διαμένουν στην χώρα επί πέντε έτη. Η διαμονή απαιτείται να είναι μόνιμη και νόμιμη, β) απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που φοίτησαν επί έξι έτη σε ελληνικά σχολεία γ) απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικους αλλοδαπούς με δήλωσή τους μεταξύ 18ου και 21ου έτους, εφ’ όσον εφοίτησαν επί έξη έτη σε ελληνικό σχολείο. Οι ρυθμίσεις του ν. 3838/2010 στις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα, και τούτο, διότι ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τυπικό απλώς κριτήριο για την απόδοση της ελληνικής ιθαγενείας, το οποίο μάλιστα είναι και επισφαλές, ενώ ελλείπουν τα ουσιαστικά κριτήρια, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία, Επίσης, οι διατάξεις του ν. 3838/2010 καθ’ όσον αναγνωρίζουν σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, μη έχοντες καν την ιδιότητα του ομογενούς, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές των ΟΤΑ α΄ βαθμού, παραβιάζοντας έτσι την αρχή ότι τα πολιτικά αυτά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε έλληνες πολίτες, δεν είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα.

21-2-13  ΣτΕ (Ολ) 38/13 : Πρόγραμμα ''Καλλικράτης'' - ν. 3852/10. Κατάργηση και συνένωση Δήμων.  Με την εν λόγω αίτηση ακύρωσης, η οποία εισήχθη στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω σπουδαιότητας,  ο αιτών Δήμος, που σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. 31 A3 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καταργείται και συνενώνεται, ζητεί την ακύρωση της υπ' αριθ. 45892/11.8.2010 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για το λόγο ότι αυτή έχει έρεισμα σε διάταξη νόμου που αντίκειται στα άρθα 101 και 102 του Συντάγματος. Νομιμοποίηση του αιτούντος Δήμου. Ο νομοθέτης δύναται να προβαίνει σε συνένωση δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. με κριτήρια, πέραν του γενικότερου δημόσιου και εθνικού συμφέροντος, τα τοπικά δεδομένα που συναρτώνται καταρχήν με τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες των οικείων περιοχών. Κρίση ότι ο νόμος,  που στο πλαίσιο της εφαρμογής του, καταργούνται ακόμα και σε ευρεία κλίμακα  ΟΤΑ με συνένωσή τους σε μεγαλύτερους οργανισμούς δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Απόρριψη της αίτησης.

21-2-13
  ΕιρΘεσ 45/13 (πρωσ.διαταγή) Προσωρινή διαταγή με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της προσωρινής απαγόρευσης παρακράτησης από το μισθό της αιτούσας του ποσού των 296,76 ευρώ και 240,06 ευρώ υπέρ των πιστωτών αυτής, ήτοι του ''Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου'' και του ''Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων'' αντίστοιχα, έως και τη συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της στο Ν. 3869/10 περί ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

18-2-13  ΕιρΘεσ 8036/12 : Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική κατά Α.Ε. - Αναγκαστική κατάσχεση διακριτικού σήματος ραδιοφωνικού σταθμού της Α.Ε.
Απαίτηση κατά Α.Ε. βάσει διαταγής πληρωμής και άρνηση της καθής να ικανοποιήσει τις αξιώσεις της αιτούσας, παρότι επεδόθη κανονικά σ'αυτήν αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού με επιταγή προς εκτέλεση. Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι το μόνο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της καθής από το οποίο μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτησεις της είναι το διακριτικό σήμα με το οποίο εκπέμπει η καθής Α.Ε. εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού σταθμου. Ζητεί λοιπόν να δοθεί άδεια από το δικαστήριο προς κατάσχεση του σήματος αυτού.
Ερημοδικία της καθής. Δέχεται την αίτηση το δικαστήριο και διατάσσει την αναγκαστική κατάσχεση από την αιτούσα του διακριτικού σήματος.

11-2-13   ΜονΠρΘεσ 499/13 : Ομόρρυθμη εταιρία - λύση - εκκαθάριση - καταγγελία αυτής από εταίρο - όροι του καταστατικού - διορισμός εκκαθαριστή και αντικατάσταση αυτού. Συνεκδίκαση αιτήσεων λόγω συνάφειας. Καταγγελία ομόρρυθμης εταιρίας από τον ένα εταίρο και πρώτης των αιτούντων, για λόγους οι οποίοι συνίστανται σε διαχειριστικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου της, που επέφερε, τόσο τη λύση της μεταξύ των διαδίκων υφιστάμενης ομόρρυθμης εταιρίας αορίστου χρόνου, όσο και την είσοδό της στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, καθώς υφίσταντο εταιρικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Η ρήτρα του καταστατικού κατά την οποία σε περίπτωση καταγγελίας της εταιρείας υπό του ενός εταίρου, αυτή θα συνεχίζεται υπό του εναπομείναντος εταίρου, ο δε καταγγείλας λαμβάνει την αξία της μερίδας του από την εταιρεία και ο εναπομείνας εταίρος μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της εταιρείας με την είσοδο νέου εταίρου, είναι άκυρη, καθώς αναγκαία προϋπόθεση εγκυρότητας της ως άνω ρήτρας είναι, είτε οι εναπομείναντες εταίροι να είναι τουλάχιστον δύο, είτε (σε περίπτωση διμελούς εταιρείας) να προβλέπεται από το καταστατικό ταυτόχρονη είσοδος άλλου εταίρου. Η εκκαθάριση ανατέθηκε σε αμφότερους τους εταίρους - αντικατάσταση του ενός συνεκκαθαριστή και διορισμός νέου, με την υπ'αριθμ. 1282/11 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αίτηση εξαίρεσης του τελευταίου εκκαθαριστή - σπουδαίος ο λόγος αντικαταστάσεως αυτού που συνίσταται σε προβλήματα υγείας. Δέχεται την υπό στοιχεία α' αίτηση, απορρίπτει την υπό στοιχεία β' αίτηση και διορίζει νέο εκκαθαριστή.

11-2-13  ΕιρΠειρ 163/12 : Υπαγωγή υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010.  Μεταβολή προσώπου πιστωτή βάσει εκχωρήσεως. Μεταβολή προσώπου πιστωτή και βάσει του Ν 3156/2003 περί τιτλοποιήσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων. Καταχώριση της μεταβιβάσεως της απαιτήσεως στο ειδικό δημόσιο βιβλίο. Κατά πλάσμα του νόμου αναγγελία της μεταβιβάσεως. Συμμετοχή στη διαδικασία του παλαιού πιστωτή παρά τη μεταβίβαση της απαιτήσεως. Απόρριψη έναντι αυτού της αιτήσεως. Δεκτή η αίτηση και ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη με μηδενικές καταβολές έναντι των λοιπών μετεχόντων πιστωτών. Ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του.

11-2-13  ΜονΠρΚορ 183/12 : Προσβολή του περιβάλλοντος - προσβολή της προσωπικότητας. Η προσβολή του περιβάλλοντος που είναι ένα από τα αγαθά που απαρτίζουν την προσωπικότητα του ατόμου παρέχει στο άτομο αγώγιμη αξίωση από το άρθρο 57 ΑΚ εναντίον εκείνου, από τη δράση του οποίου προέρχεται η βλαπτική ενέργεια που αποτελεί την αιτία επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υποχρεώνει διαδημοτική επιχείρηση καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος να επιτρέπει στον αιτούντα δήμο να αποθέτει τα απορρίμματά του στο ΧΥΤΑ Κιάτου και δη σε ποσοστό 42% (ως προς τις παραδιδόμενες ποσότητες). Εν μέρει δεκτή η αίτηση.

5-2-13   ΜονΠρΑθ (ΑσφΜ) 1303/13 : Aναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας, που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, της αιτούσας και εγγυήτριας σε σύμβαση πίστωσης που καταρτίστηκε μεταξύ της καθής τράπεζας και της πρωτοφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρίας, υπέρ της οποίας εγγυήθηκε η αιτούσα το εν λόγω εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο που αποτελεί και την κύρια κατοικία της. Η προστασία της κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από πλειστηριασμούς κατά το άρθρο 9 του ν.3869/10 και το άρθρο 46 του ν.3986/11. Επιπλέον δεν πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους της. Επέκταση, κατά την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.3986/11, της ευεργετικής μεταβατικής διάταξης του άρθρου 19 του ν. 3869/10 και σε πρόσωπα που έχουν την πτωχευτική ικανότητα, ενώ σε κάθε περίπτωση η αιτούσα δεν έχει την εμπορική ιδιότητα αφού δεν έχει εργασθεί ποτέ και ασχολείται μόνο με τα οικιακά, η δε υπογραφή από αυτήν ως εγγυήτρια στην ένδικη σύμβαση πίστωσης υπέρ της ομόρρυθμης εταιρίας, της οποίας ομόρρυθμα μέλη είναι ο σύζυγος και τα τέκνα της αιτούσας , προκειμένου να διευκολύνει την οικογενειακή επιχείρηση, δεν της προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, εφόσον δεν γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα. Δεκτή η αίτηση αναστολής.

4-2-13  ΜονΠρΘεσ 28805/12 : Ανακοπή - αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής και κατά των πρόσθετων λόγων αυτής. Η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής δέχθηκε ότι η καταβολή του ποσού των 87.000,00 δολλαρίων, ως προκαταβολή αγοράς ακινήτου της αιτούσας, έλαβε χώρα στα πλαίσια άκυρης συμφωνίας διότι δεν τηρήθηκε ο συμβολαιογραφικός τύπος με συνέπεια η προκαταβολή του τιμήματος που καταβλήθηκε να αναζητηθεί από την καθής με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου αυτού δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής και η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

4-2-13  ΣτΕ (Α') 3337/12 : Αναιρετικός έλεγχος εφετειακής απόφασης απορριπτικής ανακοπής ερημοδικίας. Στην περίπτωση που η διαφορά που επιλύθηκε από το δικαστήριο της ουσίας ερήμην του αναιρεσείοντος έχει χρηματικό αντικείμενο, υπολειπόμενο του θεσπισθέντος  με τις ίδιες διατάξεις κατώτατου ορίου των 5.900 ευρώ, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53 του ΠΔ 18/89 περί απαραδέκτου. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή ζητήματος στην Ολομέλεια.

4-2-13  ΕφΑθ 3670/12 : Τράπεζες. Είναι νόμιμη η συμβατική μετακύλιση της εισφοράς του Ν. 128/1975 στον πιστούχο. Διαταγή πληρωμής για την πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού - περιεχόμενο - αποδεικτική δύναμη του αποσπάσματος των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Είναι άκυρος ο όρος ότι ο πιστούχος δεν δικαιούται να αμφισβητήσει το περιεχόμενο των αποσπασμάτων.
Σύμβαση εγγύησης - έκταση ευθύνης του εγγυητή. Ν 2251/1994. Έννοια καταναλωτή. Ο εγγυητής του οφειλέτη που δεν είναι καταναλωτής δεν θεωρείται καταναλωτής. Παροχή εγγύησης μετόχων ανώνυμης εταιρίας υπέρ της εταιρίας για επαγγελματικούς σκοπούς. Ανατοκισμός ληξιπροθέσμων τόκων, οφειλομένων σε τραπεζικούς οργανισμούς. Ανατοκισμός τόκων υπερημερίας σε οφειλές από αλληλόχρεο λογαριασμό. Τα δάνεια τραπεζών δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου και ΕΦΤΑ. Δέχεται την έφεση.

25-1-13  ΣτΕ (ΕπΑν)  514/12 : ΕΟΠΠΥ - Φαρμακεία - Κοινωνική Ασφάλιση.
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ' αριθμ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίθηκε  ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ. Με τις επιμαχες διατάξεις του άρθρου 9 της προσβαλλόμενης ΚΥΑ επιδιώκεται σκοπός δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην προστασία της υγείας και ιδιώς αυτών που πάσχουν από βαριά νοσήματα και έχουν ανάγκη φαρμάκων, τα οποία είτε διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του οργανισμού ή τα φαρμακεία δημοσίων νοσοκομείων, είτε δεν μπορούν να αγορασθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Δεδομένων των δυσχερών δημοσιονομικών συνθηκών υπό τις οποίες τελεί η χώρα, οι προσβαλλόμενη ΚΥΑ αποσκοπεί και στην εξυπηρέτηση έτερου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος βρίσκει έρεισμα στην ανάγκη μειώσεως της φαρμακευτικής δαπάνης που επωμίζονται οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και κατά συνέπεια το κράτος. Ο αιτών Φαρμακευτικός Σύλλογος επικαλείται βλάβη, η οποία όπως ισχυρίζεται συνίσταται στην επικίνδυνη μείωση του κύκλου εργασίων των ιδιωτικών φαρμακείων, από τη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ και στη σοβαρή διακινδύνευση, διότι τα φαρμακεία του οργανισμού θα λειτουργούν χωρίς έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και χωρίς προηγούμενη άδεια.  Απορρίπτει την αίτηση.

25-1-13  ΑΕΔ 25/12 : Οφειλές Δημοσίου - το θεσπιζόμενο ύψος 6% του επιτοκίου υπερημερίας - προνομιακή μεταχείριση υπέρ του Δημοσίου - αμφισβήτηση ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της διατάξεως του άρθρου 21 Κώδικα Δικών Δημοσίου.
Με την 2812/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, η αμφισβήτηση ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της διατάξεως του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, η οποία ανέκυψε με την έκδοση αντίθετων αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2812/11) και του Αρείου Πάγου (1127-1128/12).
Αίρει την αμφισβήτηση που ανέκυψε και αποφαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και παρ. 5, 17, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος.

17-1-13  ΕφΑθ 2422/12 : Εμπορικές συναλλαγές ΝΠΔΔ. ΠΔ 166/2003 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Συμβάσεις πώλησης μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και νοσηλευτικού ιδρύματος ΝΠΔΔ. Οφειλή του τιμήματος. Οι διατάξεις του ΠΔ 166/2003 εφαρμόζονται επί συμβατικών αξιώσεων και ρυθμίζουν το ύψος του τόκου υπερημερίας και την έναρξή της. Όταν η κύρια αξίωση του δανειστή στηρίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 496/1974 που προβλέπουιν τόκο 6% ετησίως. Απορρίπτει την έφεση.

17-1-13  ΔιοικΕφΑθ 62/12 : Δημόσιοι διαγωνισμοί - μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σε διαγωνισμό. Συρροή ενδίκων βοηθημάτων προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν 3886/2010 και της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του Ν 3852/2010 (Καλλικράτης). Υπερίσχυση του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν 3886/2010. Δεν απαιτείται η προηγούμενη άσκηση της διοικητικής προσφυγής για το παραδεκτό της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. H αιτούσα κοινοπραξία δεν υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην επίδικη διακήρυξη ούτε για την ίδια ως διαγωνιζόμενη, ώστε να δεσμεύεται αυτή για την καταβολή της αμοιβής των μελετητών αλλά ούτε και τα συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία ώστε να μη μπορούν να στραφούν για την αμοιβή τους κατά της αναθέτουσας αρχής, με συνέπεια η μη υποβολή της να αποτελεί λόγο αποκλεισμού της από το διαγωνισμό κατά τη διακήρυξη αυτή. Απορρίπτει την αίτηση. Δέχεται τις παρεμβάσεις.

17-1-13  ΓνωμΕισΑρΠάγου  8/12Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια.
Τίθεται το ερώτημα, αν, σε περίπτωση κτήσεως συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων από τον αυτό κύριο, με διαφορετικά συμβόλαια, τα οικόπεδα αυτά διατηρούν την αυτοτέλεια τους και εάν μπορούν να μεταβιβασθούν περαιτέρω ως άρτια και αυτοτελή οικόπεδα, σε εφαρμογή των περί αρτιότητας (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ενδεχόμενη απόκλιση από την πάγια συναλλακτική, συμβολαιογραφική και διοικητική πρακτική που ακολουθείιται σήμερα, ενδείκνυται να γίνει με νομοθετική ρύθμιση στην περίπτωση που συντρέχει αποχρών λόγος γι'αυτό.

8-1-13  ΔιοικΠρΑθ 1546/12 : Καταλογιστική πράξη φόρου Κ.Β.Σ - Προηγούμενη ακρόαση (όρθρο 20 Σ.). Κατά τον σκοπό της συνταγματικής διάταξης, το θεσπιζόμενο με αυτή δικαίωμα του διοικούμενου συνιστάται στην πριν από την έκδοση της σε βάρος του εκτελεστής κυρωτικής πράξης ακρόαση του από την αρμόδια αρχή. Η φορολογική αρχή υποχρεούται να καλέσει τον επιτηδευματία σε ακρόαση πριν από την έκδοση καταλογιστικής πράξης φόρου, αν αυτός δεν είχε κληθεί σε ακρόαση προ της έκδοσης της καταλογιστικής πράξης προστίμου Κ.Β.Σ., επί της οποίας στηρίζεται ο καταλογισμός του φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ. Η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκείμενου η προσφεύγουσα να κληθεί να ασκήσει το δικαίωμα της σε προηγούμενη ακρόαση.

8-1-13  ΣτΕ (Δ') 4171/12 : Συνταγματικότητα απόλυτης απαγόρευσης καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προσωπική και οικονομική ελυθερία. Δικαίωμα στην επαγγελματική δραστηριότητα, Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Το μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης του καπνίσματος με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3868/10, στηριζόμενο και στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντ., δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. και συνιστά θεμιτό περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας. Ανάγκη προστασίας της μη περαιτέρω επιβαρύνσεως του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως των πολιτών (άρθρο 22 παρ. 5 του Συντ.). Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

8-1-13   ΕλΣυν 2/12 : Δήμοι – ελεγχόμενη στάθμευση – παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας – αναλογική εφαρμογή. Άρση της αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του άρθρου 223 παρ. 4 και 5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.).Έως την έκδοση του αναφερόμενου στην παρ. 5 του άρθρου 223 K.Δ.Κ. προεδρικού διατάγματος, με το οποίο θα καθορίζονται ειδικώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ άρθρο 223 παρ. 4 παραχώρησης από Ο.Τ.Α. του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημόσιας υπηρεσίας, όπως, εν προκειμένω, της υπηρεσίας διαχείρισης της στάθμευσης αυτοκινήτων και ελέγχου παράνομης στάθμευσης, είναι δυνατή η κάλυψη του σχετικού νομοθετικού κενού με αναλογική εφαρμογή των κρίσιμων κατά περίπτωση κοινοτικών ή και εθνικών διατάξεων περί αναθέσεως δημόσιας υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη της διακήρυξης, καθώς και τη διεξαγωγή και κατακύρωση της οικείας δημοπρασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι η δημαρχιακή (ήδη οικονομική) επιτροπή, υπό την επιφύλαξη της λήψης απόφασης για την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας από το δημοτικό συμβούλιο για θέματα που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 2 περ. δ΄ και 4 Κ.Δ.Κ.. Αίρει την αμφιβολία και αναπέμπει την υπόθεση στο Ζ΄ Κλιμάκιο.

8-1-13   ΣτΕ (Ολ) 3776/12 : Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Κτήματα. Διάκριση διοικητικών και ιδιωτικών διαφορών. Ο Α.Ν. 1539/38 ''Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων'', καθιέρωσε ενιαίο σύστημα επιλύσεως των αμφισβητήσεων που προκύπτουν μεταξύ Δημοσίου και τρίτων ως προς την κυριότητα αυτού ή εκείνων επί ακινήτων, η περί των οποίων τελική κρίση πάντως ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Θέσπιση ειδικής διοικητικής διαδικασίας ως προϋπόθεσης παραδεκτού για την έγερση ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου αγωγής κατά του Δημοσίου. Φύση της προσβαλλόμενης απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανεκλήθησαν προγενέστερες πράξεις του, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου επί των επίδικων εκτάσεων λόγω αναγνώρισης της επ' αυτών κυριότητας της αιτούσας Ιεράς Μονής που δεν υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

8-1-13    ΣτΕ (Β')  404/12 Φορολογία προστιθέμενης αξίας . Επιστροφή φόρου . Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών . Κοινοτικό φορολογικό δίκαιο. Δεδικασμένο. ΔΕΚ C-168/04.  Εάν μια επιχείρηση, στα πλαίσια εσωτερικού καταμερισμού των εργασιών της, κατατμήσει βοηθητικές ή υποστηρικτικές εργασίες, για τις οποίες δεν διαθέτει η ίδια το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και αναθέσει υπεργολαβικώς την άσκησή τους σε άλλη επιχείρηση, οι εργασίες αυτές, οι οποίες δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια , διότι δεν συνιστούν αφ εαυτών σκοπό για τους πελάτες , αλλά μέσο για να λάβουν και για να χρησιμοποιήσουν την κύρια υπηρεσία , αντιμετωπίζονται ως τμήμα της κύριας παροχής. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό δια του οποίου παρέχονται οι εν λόγω παρεπόμενες υπηρεσίες, εφόσον λειτουργούν ως υπεργολάβος ή βοηθός εκπληρώσεως ή συνεργάτης του παρόχου της κύριας παροχής και είναι στην διάθεσή του κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή και όχι απλώς ευκαιριακό, αποτελούν δεδομένα που λαμβάνονται και αυτά υπόψη, για να κριθεί αν ο πάροχος της κύριας υπηρεσίας έχει αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στον τόπο παροχής της κύριας υπηρεσίας. Το ΣΕ δέχεται την αίτηση αναιρέσεως. Αναιρεί την 1680/01 απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο.

21-12-12  ΣτΕ  (Γ') 4467/12 : Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης. Η ενλόγω άιτηση θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 58 του Ν.4055/12, ως ένδικο βοήθημα, η οποία ασκείται από κάθε διάδικο (πλην του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κρίσιμες αυτές ρυθμίσεις θεσπίστηκαν κατ' επίκληση των άρθρων 6 παρ.1 και 13 της ΕΣΔΑ και σε συμμόρφωση προς απόφαση του ΕΔΑΔ της 21-12-10. Η εύλογη διάρκεια μίας δίκης εκτιμάται με βάση τις συνθήκες της υπόθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια όπως τα έχει διαμορφώσει η νομολογία του ΕΔΑΔ και προβλέπονται ήδη στο άρθρο 57 παρ. 1 του Ν.4055/12, όπως είναι η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η σημασία της διαφοράς για τους ενδιαφερόμενους και η συμπεριφορά του προσφεύγοντος και των αρμοδίων αρχών.
Η υπό κρίση υπόθεση είχε ως αντικείμενο την πρόσληψη δικηγόρου σε θέση νομικού συμβούλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Κρίση να επιδικασθεί στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των 4800 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη από την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης.

21-12-12  ΠολΠρΑθ 837/12 : Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια γάμου συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας που η τελευταία κοινή συνήθης διαμονή τους βρισκόταν στην Ελλάδα - εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις τους θεωρείται το ελληνικό δίκαιο. Η ενάγουσα, εφόσον συνέβαλε στην αύξηση κατά τη διάρκεια του γάμου της περιουσίας του εναγόμενου, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του 1/3 της αύξησης της περιουσίας του εναγομένου που προέρχεται από τη δική της συμβολή, δεδομένου ότι ο εναγόμενος δεν απέδειξε ως όφειλε μηδενική συμβολή της στην επαύξηση αυτή. Δεκτή εν μέρει η αγωγή.

21-12-12  ΜονΠρΒόλου 110/12 : Ομαδικές απολύσεις. Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης. Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. Νόμιμη συνδικαλιστική δράση - έννοια. Οι εργοδοτικές υποχρεώσεις στο σύνολο τους και η δυνατότητα της εγκριτικής παρέμβασης της δημόσιας αρχής ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες ομαδικές απολύσεις προκαλούνται από τη οριστική διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, εκτός εάν η λειτουργία διακόπτεται με πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
Αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών αποτελεί η διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία.Απορρίπτει την αγωγή.

20-12-12 ΑρΠάγος(Δ')  227/12:  Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (χαράτσι). Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης 1101/12 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με εξαίρεση της πρώτης διάταξης του διατακτικού της περί υποχρέωσης της ΔΕΗ να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης και σε περίπτωση παραβίασης αυτής της διάταξης η ΔΕΗ απειλείται με χρηματικής ποινή.

14-12-12
  ΣτΕ (Ολ)  1283/12 : Μνημόνιο - Περικοπή επιδομάτων σε μισθωτούς και συνταξιούχους του δημοσίου - Οι προσβαλλόμενες πράξεις (του Υφυπουργού Οικονομικών 2/14924/0022/2010 και  2/35981/0022/2010), αποτελούν απλές ερμηνευτικές εγκυκλίους και στερούνται εκτελεστότητας, οπότε και απαραδέκτως προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως. Το Μνημόνιο δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία. Δεν παραβιάζεται το άρθρο 28 § 2 και § 3 του Σ. (Αντίθετη μειοψηφία). Η εξουσιοδοτική διάταξη της § 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 δεν αντίκειται στο άρθρο 36 § 2 του Συντάγματος (Αντίθετες μειοψηφίες). Η περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και των αποδοχών δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, ούτε αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά τα μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσης. Η θέσπιση ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους, δεν αντίκειται στα άρθρα 2 § 1, 4 § 5, 17 και 25 § 4 του Συντάγματος (Αντίθετες μειοψηφίες). Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με έννομο συμφέρον άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικών πράξεων, που αφορούσαν την απόδοση στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κοινωνικών πόρων θεσπισθέντων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (Αντίθετη μειοψηφία).

11-12-12  ΠολΠρΑθ 1101/12 : Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (χαράτσι) - είσπραξη του από την ΔΕΗ - Ηθική βλάβη - Προσωρινή εκτελεστότητα. Με την παρούσα απόφαση, η οποία κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή, η ΔΕΗ υποχρεώνεται : α) να μην προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης στους καταναλωτές που δεν πληρώνουν το τέλος, β) να κάνει δεκτή την καταβολή και μόνο του ποσού των λογαριασμών ρεύματος που εκδίδει χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το επίδικο τέλος, γ) να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω η εναγομένη απειλείται με χρηματική ποινή. Επίσης, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση για κάθε μία από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της εναγομένης.

7-12-12   ΑρΠάγος (Γ') 566/12 : Αστικό Δίκαιο - κυριότητα ακινήτου - έκτακτη χρησικτησία- ανεπίδεκτα χρησικτησίας- πράγματα εκτός συναλλαγής - κοινόχρηστα- αιγιαλός - καθορισμός του αιγιαλού - πραγματική μεταβολή στον αιγιαλό λόγω φυσικών φαινομένων - ο παλαιός αιγιαλός εξακολουθεί ex lege να ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου και δεν συντρέχει ανάγκη μετά από την αλλαγή αυτή να αναζητηθεί άλλος τρόπος κτήσεως ή διατηρήσεως της κυριότητας του Δημοσίου. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της 38/2009 απόφασης του Εφετείου Λάρισας.

7-12-12  ΜονΠρΘεσ 24853/12 : Επαγγελματική μίσθωση. Αίτηση αναστολής διαταγής πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα. Ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή περί μη καταβολής μισθώματος απο την έναρξη της μίσθωσης μέχρι και την 31-12-2010, προκειμένου ο μισθωτής να προβεί σε κάποιες εργασίες με δικά του έξοδα διαμόρφωσης του μισθίου (ιδιωτικό εκπαιδευτήριο). Παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου από τον εκμισθωτή.Έκδοση της υπ'αριθμ. 23542/11 απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του μισθωτή και υποχρεώθηκε ο εκμισθωτής να παύσει την παρεμπόδιση της χρήσης. Ακολούθως, ο μισθωτής παρέλαβε τα κλειδιά του ακινήτου στις 28-4-12 και κατέβαλε το πρώτο μίσθωμα για το Μάϊο. Μη καταβολή μισθωμάτων των δύο επόμενων μηνών με τη δικαιολογία ότι είχε συμφωνηθεί να προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης στο μίσθιο κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα κατέβαλε μίσθωμα. Ο όρος όμως αυτός της σύμβασης αφορούσε το προηγούμενο διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και την 31-12-2010. Απόρριψη της αίτησης αναστολής της διαταγής πληρωμής, καθώς δεν πιθανολογείται ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής.

7-12-12   ΜονΠρΦλ 94/12: Συγκυριότητα ακινήτου - κληρονομική διαδοχή και χρησικτησία. Κτήση κυριότητας ακινήτου - πράξεις νομής - βοηθός νομής. Προσβολή κυριότητας. Παράνομη απόκτηση ολόκληρου του επίδικου ακινήτου έναντι τιμήματος και δυνάμει αυτοσύμβασης από το βοηθό νομής που τον είχε ορίσει ο ένας συγκύριος λόγω απουσίας του στο εξωτερικό και τον είχε εξουσιοδοτήσει να προχωρήσει σε πώληση του μεριδίου του, ήτοι του 1/2 που του αναλογούσε. Ο βοηθός νομής δεν είχε δικαίωμα απόκτησης και του υπόλοιπου 1/2 για το οποίο δεν είχε λάβει σχετική εντολή από το δεύτερο συγκύριο του υπόλοιπου αυτού ποσοστού επί του επίδικου ακινήτου.
Προσεπίκληση. Πρόσθετη παρέμβαση και έννομο συμφέρον. Κατάχρηση δικαιώματος. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

7-12-12    ΕφΑθ 350/12 :Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θεατρικών έργων. Προβολή έργου στο δωμάτιο ξενοδοχείου. Καταπιστευτική μεταβίβαση με έγγραφες συμβάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους δημιουργούς και τους κληρονόμους των έργων τους, στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.Αποζημίωση. Απορρίπτει την έφεση.

30-11-12   ΑρΠάγος (Α2') 539/12 : Σύμβαση πρακτορείας και διάκριση από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας - εννοιολογικά γνωρίσματα των συμβάσεων.
Πρακτορεία με αντικείμενο την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων - η σύμβαση αυτή πρακτορείας συνάπτεται ανάμεσα στον ταξιδιωτικό πράκτορα και τον αεροπορικό μεταφορέα με τη μεσολάβηση του ΙΑΤΑ, η οποία ελέγχει την αξιοπιστία του πράκτορα. Σχέση του πράκτορα ταξιδίων με τον αεροπορικό μεταφορέα.
Ρήτρα μη ανταγωνισμού. Μη εφαρμογή του π.δ.219/91 στις απλές συμβάσεις πρακτορείας.

30-11-12   ΕιρΑθ  586/12:  Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε εκτέλεση του «Μνημονίου» - ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης. Καθ' ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου - Μονομελούς Πρωτοδικείου.

23-11-12    ΣτΕ (Ολ) 2499/12 : Περιβάλλον - Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις. Απαιτείται προηγούμενη εγκριτική πράξη του αρμοδίου κρατικού οργάνου. Προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως σε αναδασωτέες εκτάσεις  ενόψει της εξαιρετικής σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποχρέωση αποκατάστασης του δασικού χαρακτήρα της έκτασης διατηρουμένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδάσωσης. Υποχρέωση αιτιολόγησης της σχετικής εγκριτικής απόφασης με κριτήρια τη σημασία του έργου και την αναγκαιότητα εκτέλεσης του στην αναδασωτέα έκταση πριν από την αναδάσωση.

23-11-12   Στε (Β') 3020/12 : Πρότυπη δίκη - Φορολόγηση της ειδικής υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών (ΔΙΒΕΕΤ). Η αποζημίωση αυτή που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών με σκοπό να διαχειριστούν το μεγάλο αριθμό των οικονομικών υποθέσεων που εκκρεμούν και έχουν σχέση με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς για την κάλυψη δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. Συνεπώς ο νομοθέτης θεμιτώς υπήγαγε με το άρθρο 10 παρ.10 του ν.2459/97 την αποζημίωση αυτή σε φορολόγηση. Παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικ.Πρωτοδικείο Κομοτηνής για περαιτέρω εκδίκαση της ουσίας.

23-11-12   ΕφΑθ 2163/12 : Περίπτωση ακινήτου που ανήκει σε κοινωφελες ίδρυμα  επί του οποίου είναι απαραίτητο να παραχωρηθεί δουλεία υπέρ της κατασκευάστριας εταιρίας ''ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.'' σε τμήμα του αύλειου χώρου του εν λόγω ακινήτου με σκοπό να εγκαταστήσει υπογείως και μόνο μηχανήματα που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένο σταθμό του μετρό. Το αιτούν ίδρυμα ζητά να επιτραπεί η συμβάτική αυτή παραχώρηση δουλέιας σε τμήμα του ακινήτου αντί ελαχίστου ανταλλάγματος 945.000 ευρώ. Το Δικαστήριο επιτρέπει τη σύσταση της πραγματικής δουλείας.

15-11-12  ΓνωμΕισΑρΠάγου 7/12 : Οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο.

15-11-12   ΓνωμΕισΑρΠάγου 2/12 : Ποια τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

15-11-12    ΣτΕ (Γ') 106/12Αίτηση αναιρέσεως . Διαδικασία άσκησης . Παραδεκτό.
Δημοτικές εκλογές . Ψηφοδέλτια . Κύρος ψηφοδελτίων . Ακυρότητες. Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας νόμων.ΕΣΔΑ. Δίκαιη δίκη. Αποτελεσματική προσφυγή.  Το ΣτΕ απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

15-11-12   ΣτΕ (Δ')  350/11Κτήση ελληνικής ιθαγένειας - προϋποθέσεις - συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης - ν.3838/10.
Τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων 1 και 24 του ν.3838/10, με τις οποίες εισάγονται νέες προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, και των άρθρων 14 έως 21 του ίδιου νόμου, με τις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Kρίση περί αντισυνταγματικότητας των εν λόγω διατάξεων και παραπομπή στην Ολομέλεια.
- (εν αναμονή της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ που επίσης κρίνει αντισυνταγματικές τις εν λόγω διατάξεις του νόμου 3838/10).

15-11-12
   ΣτΕ (Γ') 110/12 : Προσφυγή. Υπαλληλικές διαφορές. Δικαστικός έλεγχος. Εκπαιδευτικοί. Πειθαρχικό δίκαιο και ποινές. Επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικό, η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς διαγωγής εκτός υπηρεσίας . Αποδεικτικά μέσα. Μάρτυρες. Προβάλλεται, ότι κατά παράβαση της διαδικασίας και ειδικότερα, κατά παράβαση του άρθρου 128 του υπαλληλικού κώδικα , το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, ενώ έκρινε ως ανεπαρκές και μη ληπτέο υπόψη το αποδεικτικό υλικό που έλαβε υπόψη του το ΠΥΣΔΕ , δεν διέταξε νέα ανάκριση. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος, ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προυπόθεση.Είναι δε απορριπτέοι ως αλυσιτελείς , οι προβαλλόμενοι λόγοι που αναφέρονται σε πλημμέλειες της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης. Βιασμός.Αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος του βιασμού. Απορρίπτεται η προσφυγή .

15-11-12  Ειρ Κρωπ 22/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση περί υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Δεν αποδεικνύεται υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου ως προς τον υπερδανεισμό του. Παράλληλα με την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση δύνανται να εξαιρεθούν και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, η εκποίηση των οποίων δεν κρίνεται σκόπιμη ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος.

9-11-12     ΕιρΑθ 263/12 : Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -  ν.3869/10. Επαναπροσδιορισμός μηνιαίων καταβολών.
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Προσδιορισμός καταβολών μικρού ύψους λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Ορισμός νέας δικασίμου μετά το πέρας 20 μηνών για την επανεκτίμηση τότε της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος, ώστε να μπορεί το Δικαστήριο να επανέλθει και αναλόγως να διατηρήσει ή να αυξήσει τις καταβολές προς την πιστώτρια και να προχωρήσει στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 που αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

9-11-12     ΜονΠρΡεθ 38/12 : Αναγκαστική εκτέλεση - αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Ακυρότητα κατάσχεσης απαίτησης που εισήλθε σε αλληλόχρεο λογαριασμό.
Η κατάσχεση, όμως, του, κατά τη διάρκεια της κίνησης του αλληλόχρεου και κατά το χρόνο της επιβολής της κατάχεσης, δυνάμενου να προκύψει καταλοίπου, δύναται να επιβληθεί με βάση την αρχή της επιείκειας και την προστασία του δανειστή έναντι καταδολιευτικής συμπεριφοράς μεταξύ οφειλέτη και τρίτου, οι οποίες συντελούν σε αποδυνάμωση ή εξανέμιση του δικαιώματος της κατάσχεσης του μελλοντικού υπολοίπου υπέρ του οφειλέτη, και, κατ’ αντικειμενική εκτίμηση, των εκατέρωθεν συμφερόντων. Δεκτή η αίτηση αναστολής.

7-11-12      ΠολΠρΛαρ 191/12 : Ιατρική ευθύνη. Εξαιτίας της αμέλειας των εναγομένων ιατρών η α' ενάγουσα υπέστη, κατά τη διάρκεια εγχείρισης στην οποία υπεβλήθη,  εγκεφαλοπάθεια και παραμένει έκτοτε σε φυτική κατάσταση - αναγωγή στην ειδικότητα του ιατρού για την ανεύρεση του προτύπου επιμέλειας. Αιτείται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεκτή εν μέρει η κύρια αγωγή ως προς την α' ενάγουσα.

7-11-12      ΕιρΝικ 39/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Διαδικασία υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Υ­ποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δήλωσης.
Ενσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής. Προσδιορισμός μηδενικών καταβολών.

26-10-12
   ΕιρΘεσ 1994/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10. Επικύρωση τροποποιήμένου του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών που πρότεινε ο οφειλέτης. Υποκατάσταση της συγκατάθεσης στην αποδοχή του σχεδίου αυτού.

26-10-12    ΜΠρΑθ 4901/12  : Έκτακτο ειδικό τέλος ΕΕΤΗΔΕ - Εκχώρηση είσπραξης του στη ΔΕΗ - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για απαγόρευση έκδοσης εντολής διακοπής ρεύματος, απαγόρευση διακοπής της σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και διόρθωση προσωρινά του ύψους του αναλογούντος τέλους. Αποδοχή αίτησης και των σχετικών αιτημάτων της.

26-10-12    ΕιρΙωαν 3/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά προσώπα - υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - ρευστοποίηση αυτοκινήτου του - εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του.

24-10-12    ΑΕΔ 2/12 : Παραπομπή στο ΑΕΔ και άρση αμφισβήτησης ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 91 παρ. 3 του ν.δ.321/69 ''Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού'', επί εκδόσεως αντίθετων αποφάσεων του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου. Βραχεία διετής παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου των δημοσίων υπαλλήλων. Συνταγματική αρχή της ισότητας.

18-10-12
   ΣτΕ (Γ') 2599/11 : Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Κράτος προς τους ΟΤΑ χωρίς να μεταφέρονται και οι αντίστοιχοι πόροι που απαιτούται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Στην περίπτωση που δεν πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση, αναφορικά με τους πόρους, η κανονιστική διοικητική πράξη περί μεταφοράς των αρμοδιοτήτων είναι μη νόμιμη.

12-10-12   ΑρΠάγος (Ολ) 5/12 : Ρυμοτομική απαλλοτρίωση- μεταφορά συντελεστή δόμησης - ν. 2300/1995 - η μεταφορά συντελεστή δόμησης επιτρέπεται μόνο στις ρητά αναφερόμενες στο άρθρο 24 παρ. 6 Συντ. περιπτώσεις - η διάταξη του άρθρου 3 ενότητα Α παρ. 2 του ν. 2300/1995 αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Η αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μπορεί, δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 2 Συντ. να καταβάλλεται με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου. Απορρίπτει εν μέρει την αίτηση για αναίρεση της 4404/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 894/2011 απόφαση του ΑΠ.

12-10-12   ΑρΠάγος (Ολ) 7/12 : Συμβολαιογράφοι - περιορισμοί αμοιβών - Σύνταγμα. Οι διατάξεις των άρθρων 40 παρ.1 και 2 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. ζ’ της αριθμ. 74084/22-10-1996 ΚΥΑ, για τους περιορισμούς αμοιβών των συμβολαιογράφων επί καταστατικών Α.Ε., δεν αντίκεινται στα άρθρα 5 και 25 του Συντ. Αναίρεση - η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ως αναιρετικός λόγος. Αναιρεί την υπ. αριθμ. 6120/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

5-10-12    ΕιρΦλ 1/12Προστασία καταναλωτή. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών - ν.3869/10. Δόλος - έννοια δόλου.

5-10-12   ΑρΠάγος(Δ') 81/12 : Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ατύχημα που προκλήθηκε από συγκλίνουσα υπαιτιότητα, εξ ων ο οδηγός του ενός ήταν άγνωστος. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου.

5-10-12    ΕιρΚαλύμνου 1/12 : Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/10) και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για να αποδειχθεί ο καταδολιευτικός χαρακτήρας μεταβιβάσεων από τον οφειλέτη, πρέπει να εκτιμάται η αξία των μεταβιβασθέντων στοιχείων. Οι διατάξεις του Ν. 3869/10 έχουν καταργήσει σιωπηρώς κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει την αποπληρωμή δανείων – Δεν εξαιρούνται οι έναντι του αιτούντος απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από την ρύθμιση του Ν. 3869/10. Κύρια παρέμβαση.

5-10-12  ΑρΠάγος (Δ') 70/12 : Εμπορικές μισθώσεις - συμφωνία σταδιακής αναπροσαρμογής μισθώματος - σκοπός του αρθ.288 ΑΚ περί αναπροσαρμογής του μισθώματος είναι να εναρμονιστεί το συμβατικά οφειλόμενο μίσθωμα με το αντικειμενικά δυνάμενο να επιτευχθεί δεδομένη χρονική περίοδο. Αντίθετη μειοψηφία ότι η έκδοση διαπλαστικής απόφασης αναπροσαρμογής του μισθώματος συνεπάγεται την κατάργηση της υπάρχουσας συμφωνίας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος για το μέλλον. Παραπέμπει στην τακτική Ολομέλεια του ΑΠ.

5-10-12   ΜονΠρΑθ 4033/12 : Επιμέλεια ανηλίκου τέκνου. Επικοινωνία. Συμφέρον τέκνου - έννοια. Ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα, επειδή η μητέρα συμβιώνει με πρώην τοξικομανή και πρόσφατα αποφυλακισθέντα, ο οποίος παλαιότερα τραυμάτισε τον πατέρα του τέκνου και πρόσφατα συνελήφθη για απόπειρα κλοπής, η δε μητέρα του αναθέτει τη φύλαξη του τέκνου, όταν, εκείνη εργάζεται.

5-10-12   ΑρΠρΔΠρΧ 128/12 : Δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ποινικών διώξεων και καταδικών κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (οροθετικές εκδιδόμενες γυναίκες, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων).

1-10-12   ΕφΑθ 1847/12 : Επιταγή. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από ανώνυμη εταιρία. Αδικοπρακτική ευθύνη το αρμόδιου οργάνου που την υπέγραψε, εν γνώσει της έλλειψης αντικρίσματος. Συμφωνία της α.ε. με τους πιστωτές της περί περιορισμού των απαιτήσεων δεν ενεργεί και υπέρ του συνοφειλέτη της από την επιταγή,του νομίμου εκπροσώπου της. Πότε είναι πληρωτέα η μεταχρονολογημένη επιταγή. Προσωπική κράτηση κατά του διοικούντος ανώνυμη εταιρία για αδικοπραξία.

1-10-12  ΕφΑθ 1159/12 : Τράπεζες. Έννοια σύμβασης ανοίγματος πίστωσης. Διάκρισή της από την σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Κλείσιμο λογαριασμού και έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπό του. Αναγκαίο περιεχόμενο της σχετικής ανακοπής. Ανατοκισμός τόκων μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εισφορά άρθρου 1 Ν. 128/1975 .

21-9-12
  ΑρΠάγος (Β') 433/12 : Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου χωρίς κοινοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας - συνέπειες.

21-9-12   ΜονΠρΑθ 4796/12Θέση εργαζομένων σε εργασιακή εφεδρεία κατα παράβαση του ν. 1387/1983 περί ομαδικών απολύσεων.
Συγχώνευση με απορρόφηση εταιρειών - Κρίση ότι η θέση των εργαζομένων σε εργασιακή εφεδρεία ήταν άκυρη, καθώς δεν τηρήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης του ν. 1387/1983 για τις ομαδικές απολύσεις.

21-9-12    ΜονΠρΕδ 217/12 : Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τράπεζας για εξασφάλιση απαίτησης της, μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας στην οποία προέβη ο καθού η αίτηση, ο οποίος μεταβίβασε το μοναδικό του ακίνητο στο υιό του προκειμένου να μην ικανοποιηθεί η απαίτηση της αιτούσας. Κρίση, ότι ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης του καθού δεν αρκεί για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου.

21-9-12
   ΜονΠρΑθ 4424/12Εκ περιτροπής εργασία - προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Περίπτωση παράνομης επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε όπως έπρεπε η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης από τον εργοδότη προς τους εργαζομένους του.

14-9-12  ΕιρΑθ 360/Φ1105/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/10. Απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, επειδή η αιτούσα έχει την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου την πτωχευτική ικανότητα και δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/10.

14-9-12  ΕιρΑθ 209/Φ815/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/10.
Κρίση ότι αποδείχθηκε η δόλια αδυναμία πληρωμής του αιτούντος και συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

10-9-12
  
ΤριμΕφΘρ 91/12 :Δημοσίευση συκοφαντικών και υβριστικών αναφορών στο διαδίκτυο. Αστική ευθύνη λόγω προσβολής μέσω ιστολογίου (blog). Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Στην επίδικη περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος είναι συντάκτης του υβριστικού κειμένου, δεδομένου ότι όσοι αναρτούν κείμενα σε ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο. Δεν συντρέχουν επίσης, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν.2225/94  περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

10-9-12 ΣτΕ (Στ') 2164/12 : Διαφορές ΚΕΔΕ. Δίκη ''πιλότος''. Δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου και χρεών οφειλετών του που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έννοια του ΚΕΔΕ.

10-9-12    ΣτΕ (Ολ) 1971/12 : Πολεοδομία  - Δίκη ''πιλότος''. Διατήρηση ημιυπαίθριων χώρων. Εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες στα άρθρα  5 και 6 του Ν.1971/12 προϋποθέσεις, ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν μετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κυρίας χρήσης διατηρούνται επί σαράντα έτη, μόνον όμως, αν η άδεια ανέγερσης του κτιρίου, στο οποίο βρίσκονται οι χώροι αυτοί, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί έως τις 2.7.2009.
30-8-12 ΔιοικΕφΑθ 1536/12 : Φοροδιαφυγή νομικού προσώπου. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου.
30-8-12 ΣτΕ (Ολ) 1970/12 : Μεταολυμπιακή χρήση ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Υπόθεση ''Badminton''.
30-8-12  ΣτΕ (Ολ) 1972/12 : Έκτοκτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων - φύση του τέλους - συνταγματικός έλεγχος επιβολής του.
7-8-12  ΣτΕ (Δ') 210/12 : Αλλοδαποί. Ελληνική ιθαγένεια.Ανάκληση πράξεως κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας - Χρήση πλαστών δικαιολογητικών, Ομογενείς.Το ΣΕ δέχεται την αίτηση ακυρώσεως. Ακυρώνει την ένδικη πράξη του γενικού γραμματέα και παραπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση.
7-8-12 ΔΠρΘ 25/12 : Αλλοδαποί. Απόφαση επιστροφής κατόπιν απόρριψης ανανέωσης άδειας διαμονής λόγω μη προσκόμισης επαρκών ημερών ασφάλισης στον ΟΓΑ. Κράτηση ως ύποπτου φυγής.Διακοπή κράτησης - λόγοι.
 7-8-12 ΔΠρΑθ 3326/12 : Φορολογία κληρονομιών. Αξία μετοχών. Σύνταγμα. Αναδρομικότητα - περιορισμένο της φορολογικής αναδρομής.

3-8-12
ΔΠρΠειρ 41/12 : Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Αίτημα αναστολής διακοπής ηλεκτροδότησης.Αίτημα αναστολής κατάσχεσης και μη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Δικονομία. Αίτηση αναστολής.

3-8-12 
ΕιρΑθ 66/Φ141/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - ν.3869/10. Στην κρινόμενη υπόθεση η αιτούσα είναι κυρία ακινήτων που επαρκούν για την κάλυψη των οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες. Διατάσσεται η πρόσφορη εκποίηση ενός εκ των ακινήτων της οφειλέτιδας και διορίζεται εκκαθαριστής.

3-8-12 
ΕιρΑθ 88/Φ489+Φ1768/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση για ρύθμιση οφειλών - ν. 3869/10. Διαδικασία. Διατάσσεται η επανάληψη της συζητήσεως, προκειμένου να επικαιροποιηθούν από τον αιτούντα οι εισφερόμενες προς ρύθμιση οφειλές του. 

3-8-12  ΜΠρΘεσ 6236/12 : Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω ανοιγείσας ήδη διαδικασίας συνδιαλλαγής. Αίτηση αναστολής δυνάμει απογράφου εκτελεστού διαταγής απόδοσης μισθίου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής κατά της εκτελέσεως. Αναστέλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

3-8-12 
ΕφΑθ 223/12 : Γαμικές διαφορές.Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων - προϋποθέσεις. Κατα τόπον αρμοδιότητα.  Επίδοση στους έχοντες τη διαμονή ή την έδρα τους στο εξωτερικό κατά την ΚΠολΔ 137. Σύμβαση της Χάγης (1965) για την επίδοση στο εξωτερικό. Μη εμφάνιση της εφεσιβλήτου κατά τη δικάσιμο.Εκδίκαση της έφεσης σαν να ήταν αυτή παρούσα.

3-8-12 
ΜΠρΑθ 2415/12 : Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στην οποία σωρεύονται παραδεκτώς αιτήματα διορθώσεως ληξιαρχικών πράξεων περισσοτέρων ληξιάρχων, λόγω προδήλου συναφείας. Διατάσσεται η διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των τέκνων και η συμπλήρωσή τους με το ονοματεπώνυμο του πατρός τους.

3-8-12 
ΜΠρΑγρ 68/12 : Εμπορική μίσθωση. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ως απρόβλεπτο γεγονός κατ' άρθρο 288 ΑΚ. Κρίθηκε ότι οι συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που επικαλείται ο ενάγων αποτελούν γεγονός απρόβλεπτο και πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μισθώματος. 

27-7-12
ΕφΑθ 654/12 : Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Καταγγελία λόγω καθυστέρησης του μισθώματος. Επέρχεται λύση της μίσθωσης, η δε εκ των υστέρων καταβολή των μισθωμάτων δεν επιφέρει αναβίωση της μίσθωσης. 

27-7-12   
ΕφΠειρ 73/12 : Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από το διαχειριστή εταιρίας περιορ ισμένης ευθύνης. Ευθύνονται αδικοπρακτικά κατά του κομιστή σωρευτικά το νομικό πρόσωπο και ο διαχειριστής. Η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις από αδικοπραξία.
27-7-12   ΜονΠρΑθ 299/12Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Πτώχευση εκδότριας εταιρίας. Η ζημία που υπέστη ο επενδυτής δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη συμπεριφορά της εναγόμενης τράπεζας. Έκταση του καθήκοντος παροχής συμβουλών.

27-7-12 
ΕφΑθ 1026/12 : Χρηματιστήριο. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Έννοια και σκοπός. Διαδικασία αποτίμησης των απαιτήσεων ειδικά στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης ΕΠΕΥ και της θέσης της σε ειδική εκκαθάριση. Υποκατάσταση του Συνεγγυητικού στη θέση των επενδυτών κατά της ΕΠΕΥ.

27-7-12  
ΠΠρΘεσ 6697/12 : Πτώχευση. Αναστολή ατομικών διώξεων. Διάρρηξη από τους δανειστές καταδολιευτικών πράξεων του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 943 παρ. 1 ΑΚ. Σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης, την αγωγή για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, που έλαβε χώρα πριν την ύποπτη περίοδο, την ασκεί ή τη συνεχίζει μόνον ο σύνδικος.
27-7-12    ΕφΠειρ 63/12 : Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Αίτηση εξόδου εταίρου με επίκληση σπουδαίου λόγου. Περιστατικά που συνιστούν αντικειμενικό σπουδαίο λόγο. Προσδιορισμός της αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.
27-7-12  ΕφΑθ 840/12 : Σήμα. Έννοιες παραποίησης και απομίμησης σήματος. Προστασία δικαιούχου σήματος και καταναλωτικού κοινού. Κίνδυνος σύγχυσης. Σύνθετο σήμα.
27-7-12  ΠλημΑθ 3895/12 : Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση, Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας υπό εκκαθάριση, Ελαφρυντικές περιστάσεις.
27-7-12    ΕιρΑμαρ 447/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Ρύθμιση χρεών με μηνιαίες καταβολές - Ορισμός εκκαθαριστή για πρόσφορη εκποίηση των ακινήτων του αιτούντος προς ικανοποίηση των πιστωτών του.
27-7-12   ΕιρΑθ 145/Φ427/12 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - προϋποθέσεις υπαγωγής του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 - Απόρριψη αίτησης λόγω ανειλικρινούς εκ μέρους του αιτούντος δήλωσης εισοδημάτων.
27-7-12  ΜονΠρΧίου 171/12 :  Αλληλόχρεος λογαριασμός - έννοια. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης. Πιθανολογείται ως βάσιμος ο λόγος ανακοπής περί ανυπαρξίας της αιτίας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής. διότι η επίμαχη σύμβαση δεν συνιστά σύμβαση πίστωσης εξυπηρετούμενη μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού.
27-7-12 ΜονΠρΑθ 739/12 : Μερική απασχόληση. Απόλυση λόγω μη συμφωνίας.Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεως εργασίας που οφείλεται σε άρνηση του εργαζομένου να αποδεχθεί πρόταση για μερική απασχόληση. Έννοια ''σπουδαίου λόγου'' για την καταγγελία.
27-7-12   ΣτΕ (Β') 144/12:  Αίτηση αναιρέσεως. Παραπομπή .Φόρος προστιθέμενης αξίας. Πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιστροφή. Αντικείμενο φόρου. Εκπτώσεις. Υποχρέωση ενδιαφερομένου να είναι σε θέση να υποβάλει ότι του ζητηθεί, προκειμένου ο έλεγχος των προυποθέσεων ικανοποιήσεως του αιτήματος να καταστεί εφικτός. Μεταφράσεις εγγράφων . Το ΣΕ δέχεται την αίτηση αναιρέσεως - αναιρεί την 815/00 απόφαση του διοικητικού Εφετείου Πειραιά, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση.
27-7-12    ΣτΕ (Β') 670/12 : Αίτηση αναιρέσεως – άσκηση αίτησης αναιρέσεως από τον αρμόδιο υπουργό (άρθρο 53 παράγραφος 5 του π.δ 18/89). Γενικός επίτροπος των διοικητικών δικαστηρίων.Υπόμνημα. Αποδοχές τελωνειακών υπαλλήλων. Φόρος εισοδήματος. Το ΣΕ απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως, με την οποία ζητήθηκε η αναίρεση της 2939/09 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
20-7-12  ΣτΕ (Β')  948/12 : Διαδικασία ελέγχου βιβλίων και στοιχείων - Παραβάσεις και πρόστιμα. Φύλλο ελέγχου - μη κοινοποίηση του αποτελέσματος ελέγχου στον επιτηδευματία - ακυρότητα λόγω παράβασης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Αίτηση αναιρέσεως - επανασυζήτηση - πότε εξαιρετικά ασκείται παραδεκτά η αίτηση αναιρέσεως για χρηματικό αντικείμενο κατώτερο από 5.900 ευρώ.  
20-7-12  ΣτΕ (Δ') 273/12 :  Δημόσια έργα - διακήρυξη - διαγωνισμός. Ανάθεση. Προσφορές. Προσφυγή. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η προσβαλλόμενη πράξη περί απόρριψης της προσφοράς της αιτούσας δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Το ΣτΕ δέχεται την αίτηση ακυρώσεως και ακυρώνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου.
20-7-12  ΣτΕ (Δ') 238/12 : Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επιβολή προστίμου σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Νόμιμη συγκρότηση συλλογικού διοικητικού οργάνου - συνταγματική προστασία ραδιοτηλεόρασης. Μη νόμιμη η συγκρότηση του ΕΣΡ. Το ΣτΕ δέχεται την αίτηση ακυρώσεως και ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του ΕΣΡ.
13-7-12 ΕφΠειρ 22/12 : Το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής επί μεταχρονολογημένης επιταγής - συρροή αδικοπρακτικής ευθύνης και ευθύνης από το δίκαιο της επιταγής. Αίτημα προσωπικής κράτησης.
13-7-12  ΕφΠειρ  39/12 :  Ανώνυμη εταιρία - εκπροσώπηση. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. Αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης διαταγής πληρωμής και της ανακοπής.
13-7-12  ΕφΑιγαίου 31/12 : Εγγραφή υποθήκης από το σύνδικο ατελώς. Η κατά το άρθρο 66 εδ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα εγγραφή ατελώς από το σύνδικο υποθήκης επί των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή του υποθηκοφύλακα.
13-7-12 ΜονΠρΧίου 10/12 :  Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Έννοιες και μορφές καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Περιπτώσεις καταχρηστικών τραπεζικών ΓΟΣ.
6-7-12   ΜονΠρΘεσ 503/12 : Ανώνυμη εταιρία - γενική συνέλευση - δικαιώματα μειοψηφίας - ακυρωσία απόφασης γ.σ.
6-7-12   ΜΠρΑθ 299/12 : Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Πτώχευση εκδότριας εταιρίας. Η ζημία που υπέστη ο επενδυτής δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη συμπεριφορά της εναγόμενης τράπεζας.
6-7-12  ΕιρΘεσ 1034/12 : Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - ν. 3869/10. Καθορισμός μηδενικών ή καταβολών μικρού ύψους με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει νέα δικάσιμο όχι λιγότερο από πέντε μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.
ΑΠΟ ΤΗ  http://www.nomotelia.gr

Σχόλια