Δεν διατάσσεται συντηρητική κατάσχεση, εάν δεν πιθανολογείται ότι αποβλέπει στην αποτροπή επικειμένου κινδύνου - 4465/2007 ΕιρΑθ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

4465/2007 ΕιρΑθ: Δεν διατάσσεται συντηρητική κατάσχεση, εάν δεν πιθανολογείται ότι αποβλέπει στην αποτροπή επικειμένου κινδύνου. 

Το δικαστήριο δικαιούται να... διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών, απαιτήσεων και κάθε περιουσιακού στοιχείου που οφείλεται είτε αυτά βρίσκονται στα χέρια του, είτε στα χέρια τρίτων (άρθρ. 707 επ. ΚΠολΔ). Δεν διατάσσεται συντηρητική κατάσχεση, εάν δεν πιθανολογείται, ότι η συντηρητική κατάσχεση αποβλέπει στην αποτροπή επικειμένου κινδύνου. Ο επικείμενος κίνδυνος αφορά την επερχόμενη ματαίωση του ασφαλιστέου δικαιώματος που αν δεν αποτραπεί θα καταστήσει ανέφικτη την πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ' ου οφειλέτη, μετά την περάτωση της διαγνωστικής δίκης και την απόκτηση εκτελεστού τίτλου από τον αιτούντα - δανειστή. Με τη συνδρομή και άλλων όρων συνεκτιμάται και η φερεγγυότητα ή όχι του οφειλέτη (Μον. Πρ. Πειρ. 2247/72 ΕΕΝ 40.204, Μον. Πρωτ. Πειρ. 3016/78, Δνη 20. σελ. 89, Παρμ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, σελ. 162).

Με την αίτηση ζητείται να ληφθεί το ασφαλιστικό μέτρο συντηρητικής κατασχέσεως όλων των περιουσιακών στοιχείων του καθ' ου για την εξασφάλιση της απαιτήσεως του αιτούντος ευρώ 5.900,00 που προέρχεται από σύμβαση δανείου για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. Η απαίτηση είναι νόμιμη κατά τα άρθρα 707 επομ. ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 361,806 ΑΚ και αρμοδίως φέρεται στο δικαστήριο αυτό για να δικαστεί, αφού η υπόθεση για την κύρια απαίτηση υπάγεται στην αρμοδιότητα του (άρθρο 683 παρ. 2 ΚΠολΔ).
Από τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις στο ακροατήριο, τα έγγραφα που προσκομίζονται και από την όλη αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντα υπάρχουσα απαίτηση του προέρχεται από σύμβαση δανείου, το οποίο έπρεπε να επιστραφεί στις 10.4.2005. Η παρέλευση χρονικού διαστήματος πέραν των δύο ετών από τότε που γεννήθηκε η αξίωση χωρίς ο αιτών να επιδιώξει την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, η μη δημιουργία άλλης νέας πραγματικής κατάστασης καθώς και η φερεγγυότητα του καθ' ου ο οποίος εργάζεται στην INT..., καθιστούν την αίτηση αβάσιμη με την πιθανολόγηση, ότι δεν σκοπείται η αποτροπή επικειμένου κινδύνου.
Συνεπώς η αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη 179 ΚΠολΔ

Σχόλια