(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία). Τροποποίηση συνόρων. Βάσιμη τριατανακοπή, διότι αποδείχθηκε υπερδεκαπενταετής νομή επί 730 τ.μ επί συνόλου 7.300 τ.μ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ως προς τον τριτανακόπτοντα τελεσίδικη απόφαση χρησικτησίας, η οποία εκδόθηκε μεταξύ των καθών η τριτανακοπή, σύμφωνα με την οποία ο ενάγων είχε καταστεί κύριος ολόκληρου του ακινήτου - Αριθμός Απόφασης 292/2009 - TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - Τακτική Διαδικασία

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
292/2009 ΠΠΡ ΡΟΔ ( 526623)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία). Τροποποίηση συνόρων. Βάσιμη
τριατανακοπή, διότι αποδείχθηκε υπερδεκαπενταετής νομή επί 730 τ.μ επί ....

συνόλου 7.300 τ.μ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ως προς τον τριτανακόπτοντα
τελεσίδικη απόφαση χρησικτησίας, η οποία εκδόθηκε μεταξύ των καθών η
τριτανακοπή, σύμφωνα με την οποία ο ενάγων είχε καταστεί κύριος
ολόκληρου του ακινήτου.

                         Αριθμός Απόφασης 292/2009

                        TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

                             Τακτική Διαδικασία

 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών,
Απόστολο Μπουσουλέγκα, Πρωτοδίκη, και Μαρία Κωτούλα, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια,
και τη Γραμματέα Φωτεινή Καραγιάννη.

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 για να
δικάσει την αγωγή που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την
07.11.2005 με αριθμό κατάθεσης 1260/2005, με αντικείμενο την τριτανακοπή κατά
δικαστικής απόφασης και την αναγνώριση κυριότητας δια χρησικτησίας ακινήτου:

 ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: .. συζ. ......, κατοίκου Ρόδου, η
οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Λυγίας Παπαθεοδωράκη, η
οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 ΤΩΝ ΚΑΘ` ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΚΑΘ` ΩΝ Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) …2), κατοίκου
Αθηνών, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.

 Η συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 1260/2005 αγωγής προσδιορίστηκε αρχικά
για την δικάσιμο της 03.05.2007, οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της
02.10.2008, οπότε και ματαιώθηκε. Με την υπ` αριθμόν 1245/2008 κλήση της
ενάγουσας επαναφέρθηκε η υπόθεση προς συζήτηση, προσδιορίστηκε για την
αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο με
αύξοντα αριθμό 63.

 ΚΑΤΑ την δημόσια συζήτηση της υποθέσεως παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως
σημειώνεται παραπάνω, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των οποίων ζήτησαν να γίνουν
δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους.

                         ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                         ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Όπως αποδεικνύεται από τις υπ` αριθμόν 1731/01.03.2007 και 5478/28.11.2008
εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Σ. Κ. και
τις υπ` αριθμόν 1338V/01.03.2007 και 2449V/10.11.2008 εκθέσεις επίδοσης του
δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Α. Τ., τις οποίες επικαλείται
και προσκομίζει η τριτανακόπτουσα-ενάγουσα, επικυρωμένο αντίγραφο της
κρινόμενης αγωγής με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου, με κλήση για τη
συζήτησή της για την δικάσιμο της 03.05.2007, κατά την οποία αναβλήθηκε για
την δικάσιμο της 02.10.2008, οπότε και ματαιώθηκε, καθώς επίσης και
επικυρωμένο αντίγραφο της υπ` αριθμόν 1245/2008 κλήσης με πράξη κατάθεσης και
ορισμού δικασίμου, με κλήση για τη συζήτησή της για την δικάσιμο που
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα
με την επιμέλεια αυτής στους καθ` ων η τριτανακοπή-εναγόμενους. Ωστόσο, κατά
τη συζήτηση της υπόθεσης στην εν λόγω δικάσιμο αυτοί δεν εμφανίσθηκαν στο
Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκαν νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η
υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο στη σειρά της. ΄Ετσι, οι εναγόμενοι θα
δικαστούν ερήμην, η υπόθεση όμως εξετάζεται σαν να ήταν παρόντες κατ` άρθρο
271 §§1 και 3 ΚΠολΔ.

 Από τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 47, 51 επ. και 61 του Κτηματολογικού
Κανονισμού Δωδεκανήσου συνάγεται ότι στις περιοχές της όπου ισχύει ο
Κανονισμός η προβλεπόμενη από αυτόν κτηματολογική εγγραφή και κάθε επόμενη
καταχώρηση με βάση την οποία ένα ακίνητο φέρεται ότι ανήκει στην κυριότητα
κάποιου προσώπου, αποτελεί, λόγω της δημόσιας πίστης των κτηματολογικών
εγγραφών και του προορισμού του Κτηματολογίου, τεκμήριο ακριβείας αμάχητο μεν
για την αρχική θεμελιώδη εγγραφή, μαχητό δε για τη μεταγενέστερη (ΟλΑΠ
569/1975, ΟλΑΠ 1270/1980 ΝοΒ 1986,214, ΕφΔωδ 26/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 176/2004
ΝΟΜΟΣ). Η ενέργεια των νομίμων μαχητών τεκμηρίων δικαιώματος έγκειται στο ότι
αυτός που ζητεί έννομη προστασία του τεκμαιρομένου δικαιώματος αρκεί να
επικαλεστεί το δικαίωμά του αυτό και τη βάση του τεκμηρίου που περιορίζεται
να αποδείξει, απαλλάσσεται δε από το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως των
κατά το ουσιαστικό δίκαιο παραγωγικών του δικαιώματός του γεγονότων.

 Επομένως, αυτός που έλκει εμπράγματο δικαίωμα, αποδεικνύοντας την καταχώρηση
αυτού στο κτηματικό βιβλίο αποδεικνύει και τη σημερινή του ύπαρξη με το
τεκμήριο του άρθρου 61 του Κτηματολογικού Κανονισμού, δεδομένου ότι η εγγραφή
αυτή δημιουργεί πλήρη απόδειξη της κυριότητός του. Το παραπάνω τεκμήριο
ακριβείας ισχύει και για τους χορηγούμενους με βάση το κτηματολογικό βιβλίο
τίτλους, εφόσον αυτοί αποτελούν ακριβή αντίγραφα των σχετικών κτηματολογικών
εγγραφών, δηλαδή τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από το
Κτηματολογικό γραφείο (... ................. Το ισχύον εν Δωδεκανήσω δίκαιον
έκδοση Β` §38 σελ.95 επ.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 του
ίδιου ως άνω Κανονισμού, κατά των εγγραφών στο Κτηματολογικό βιβλίο που
αφορούν ακίνητα ελευθέρας ιδιοκτησίας (μουλκ) είναι παραδεκτή η παραγραφή
κατά τις αρχές της Ιταλικής νομοθεσίας μετά δέκα πέντε έτη από της γενομένης
καταγραφής. Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, ο επικαλούμενος την
δεκαπενταετή νομή πρέπει να αποκτήσει και να ασκήσει τη νομή επί του ακινήτου
«μουλκ» κατά τις διατάξεις του Ιταλικού Αστικού Κώδικα αρχικά και πλέον, εν
όψει του ερμηνευτικού κανόνα του άρθρου 3 ΕισΝΑΚ, του Ελληνικού Αστικού
Κώδικα, μετά την αρχική αμετάκλητη εγγραφή, και η άσκηση της νομής να
συνεχισθεί επί 15ετία μέχρι την εγγραφή στο Κτηματολόγιο άλλου τίτλου τρίτου
προσώπου ή να παρήλθε στο πρόσωπο του νομέα 15ετής προθεσμία μεταξύ της
(μεταγενέστερης της βασικής) εγγραφής νέου τίτλου και της νέας εγγραφής νέου
τίτλου υπέρ άλλων. Τούτο δε διότι η νέα αυτή εγγραφή αποτελεί νόμιμη απόδειξη
του δικαιώματος του τρίτου επί του ακινήτου κατ` άρθρο 61 του Κτηματολογικού
Κανονισμού, πλην όμως, αποδεικνυόμενης της προ αυτής 15ετούς διανοία κυρίου
νομής άλλου προσώπου, η εγγραφή αυτή ακυρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
63 (ΟλΑΠ 188/1980, ΑΠ 878/2002 ΕλλΔνη 2003, 1371, ΑΠ 1166/1988 ΕλλΔνη 1990,
82, ΕφΔωδ 2/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 224/2006 ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με το άρθρο 63§2 του
Κτηματολογικού Κανονισμού η 15ετής παραγραφή στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 1 του ιδίου άρθρου δεν επιτρέπεται, όταν έχει ως συνέπεια την
τροποποίηση των συνόρων των καταγεγραμμένων ακινήτων. Κατά την έννοια της
διάταξης αυτής η μεταβολή, που έχει ως συνέπεια το μη επιτρεπτό - απαράδεκτο
της κτητικής παραγραφής, πρέπει να συνεπάγεται αναγκαία τη μεταβολή της
διαγραφόμενης στον κτηματολογικό χάρτη μεθοριακής γραμμής και για τα δύο
όμορα ακίνητα, η δε διάταξη αυτή σκοπό έχει την αποτροπή της με την μέθοδο
της χρησικτησίας λαθραίας μεταβολής των αποτυπωθέντων στον οικείο
κτηματολογικό χάρτη συνόρων ομόρων ακινήτων με τις βαθμηδόν και κατ` ολίγον
μετατοπίσεις αυτών σε βάρος του ιδιοκτήτη ενός από αυτά, καθόσον τέτοια
ενέργεια συνεπάγεται δυσδιάκριτη ρευστότητα καταστάσεως σχετικά με την
συνεχόμενη γύρω από το όριο νομή. Δηλαδή, είναι επιτρεπτή η προβολή της
15ετούς κτητικής παραγραφής, όταν αυτή δεν έχει σκοπό την μεταβολή της
αναγνωρισμένης μεθοριακής γραμμής, αλλά η νομιμοποίηση της κατοχής του
γείτονα συνεπεία χρησικτησίας ενός συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου
τμήματος του γειτονικού ακινήτου (.. ............... Το ισχύον εν Δωδεκανήσω
δίκαιον έκδοση 8` §64α, σελ.149). Με την έννοια αυτή και το ίδιο πνεύμα έχει
κριθεί νομολογιακά ότι είναι επιτρεπτή η αναγνώριση της κτητικής αυτής
παραγραφής, εφόσον αυτή αφορά συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο τμήμα
γειτονικής μερίδας, και όχι σε χρησικτησία λωρίδας περί τα όρια των όμορων
ακινήτων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απαγορευμένη τροποποίηση αυτών (ΑΠ
1645/1990 ΣυλΝομ ΔΣΡ 1998, 161, ΕφΔωδ 86/2002 ΝΟΜΟΣ). Κατά άλλη διατύπωση,
είναι επιτρεπτή η χρησικτησία όταν αφορά μέρος του ενός από τα καταγεγραμμένα
όμορα ακίνητα και έτσι με αυτήν δεν επέρχεται μόνο μεταβολή της συνοριακής
γραμμής, αλλά ουσιαστική αλλοίωση της έκτασης των ομόρων ακινήτων (ΑΠ
131/1997 ΣυλΝομ ΔΣΡ 1998, 217, ΕφΔωδ 245/2005 ΝΟΜΟΣ), όταν δηλαδή η
χρησικτησία αφορά τμήμα ακινήτου τόσης εκτάσεως, ώστε κατά την κοινή αντίληψη
να υπερβαίνει την απλή περί τα όρια διαφορά (ΕφΔωδ 86/2002, ΔωδΝομ 2003, 69,
ΠΠρΔωδ 220/2006 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων 583 έως και
588 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κάποιος δεν συμμετείχε ή δεν κλήθηκε σε δίκη, επί
της οποίας εκδόθηκε απόφαση που επιφέρει βλάβη σε αυτόν ή θέτει σε κίνδυνο τα
έννομα συμφέροντα του, μπορεί να ασκήσει κατά της αποφάσεως αυτής ανακοπή,
ζητώντας την ακύρωσή της.

 Με την κρινόμενη αγωγή η τριτανακόπτουσα-ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο πρώτος
των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ρόδου την υπ` αριθμόν 600/1992 αγωγή χρησικτησίας κατά της
δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων, ισχυριζόμενος ότι συμπληρώθηκε
στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος για την κτητική παραγραφή της επ` ονόματι
αυτής κτηματολογικής εγγραφής επί των αναλυτικά περιγραφόμενων στην αγωγή
ακινήτων. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ` αριθμόν 94/1994 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή καθ` ολοκληρία η
αγωγή και η οποία κατέστη τελεσίδικη με την απόρριψη της έφεσης της δεύτερης
των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων με την υπ` αριθμόν 87/1995 απόφαση του
Εφετείου Δωδεκανήσου, καταχωρήθηκε δε η εν λόγω απόφαση στα οικεία
κτηματολογικά βιβλία στις μερίδες των εν λόγω ακινήτων. Ότι η ως άνω απόφαση
θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά της, διότι η ίδια από το έτος 1962
νέμεται και κατέχει εδαφικό τμήμα ενός εκ των προαναφερθέντων επιδίκων
ακινήτων, ενεργούσα επί αυτού όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που
προσιδιάζουν σε κύριο και νομέα ακινήτου. Ζητά δε, κατ` ορθή εκτίμηση του
δικογράφου της αγωγής να ακυρωθεί εν μέρει η υπ` αριθμόν 94/1994 απόφαση του
Πολυμελούς Δικαστηρίου Ρόδου ως προς το εν λόγω εδαφικό τμήμα και να
αναγνωρισθεί ότι για συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της και σε βάρος των εναγόμενων
ο νόμιμος χρόνος προς κτητική παραγραφή των επ` ονόματι των τελευταίων
κτηματολογικών εγγραφών και να καταδικασθούν αυτοί στα δικαστικά της έξοδα.

 Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή αρμοδίως καθ` ύλη και κατά τόπο φέρεται προς
συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την τακτική διαδικασία σύμφωνα με
τα άρθρα 9, 18 περ.1, 29§ 1 και 584 ΚΠολΔ και νόμω βάσιμη τυγχάνει σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ, των άρθρων 1045 επ. και 1094 επ. ΑΚ,
του άρθρου 63 Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ο οποίος κυρώθηκε με το
υπ` αριθμόν 132/01.09.1929 διάταγμα του Ιταλού Κυβερνήτη Δωδεκανήσου και
διατηρήθηκε σε ισχύ με τον Ν.510/1947, και των άρθρων 70 και 176 επ. ΚΠολΔ.

 Επομένως, εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 214Α ΚΠολΔ
διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, η οποία απέτυχε, όπως προκύπτει
από την από 12.03.2007 δήλωση της δικηγόρου Ρόδου Λ. Παπαθεοδωράκη, και καθώς
για το παραδεκτό της τριτανακοπής-αγωγής περίληψη της εγγράφηκε κατ` άρθρο
220 ΚΠολΔ εμπρόθεσμα στο οικείο βιβλίο διεκδικήσεων του Κτηματολογίου Ρόδου
με γενικό αριθμό ευρετηρίου πράξεως 13325/08.11.2005, όπως προκύπτει από το
υπ` αριθμόν 14654/2007 προσκομιζόμενο και επικαλούμενο πιστοποιητικό
ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, πρέπει η αγωγή να εξετασθεί ως προς την
ουσιαστική βασιμότητά της.

 Από την ένορκη κατάθεση του μαρτύρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του
Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση
πρακτικά, και όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους
διαδίκους έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το
ακίνητο, μέρος του οποίου αποτελεί το επίδικο εδαφικό τμήμα, είναι ένας
αγρός, ευρισκόμενος στην τοποθεσία «Λαγκωνάκια» Καλαβάρδων Δήμου Καμείρου
Ρόδου, εκτάσεως 7.300 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 γαιών
Καλαβάρδων, φύλλο 92, μερίδα 1026, φάκελος 796, νομικής φύσεως αρζί μιρί και
ήδη ελευθέρας κυριότητας. Το ακίνητο αυτό ήταν αρχικά εγγεγραμμένο στα
κτηματολογικά βιβλία στο όνομα της δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή-
εναγομένων, πλην όμως ο πρώτος των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων άσκησε
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την υπ` αριθμόν 600/1992 αγωγή
χρησικτησίας ισχυριζόμενος ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος
για την κτητική παραγραφή επί του ακινήτου αυτού. Επί της αγωγής αυτής
εκδόθηκε η υπ` αριθμόν 94/1994 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με
την οποία αναγνωρίσθηκε ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του πρώτου των καθ` ων η
τριτανακοπή-εναγομένων ο νόμιμος χρόνος για την κτητική παραγραφή της επ`
ονόματι της δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων κτηματολογικής
εγγραφής αναφορικά με το ως άνω ακίνητο. Η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη
μετά την απόρριψη της έφεσης της δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή-
εναγομένων με την υπ` αριθμόν 87/1995 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου και
καταχωρήθηκε δε η εν λόγω απόφαση στα οικεία κτηματολογικά βιβλία στην μερίδα
του εν λόγω ακινήτου με γενικό αριθμό ευρετηρίου πράξεως 4376/14.06.1995.
Πλην όμως, ήδη από το έτος 1962 ένα τμήμα του ακινήτου, επιφάνειας 760 τ.μ.,
το οποίο απεικονίζεται με στοιχεία γωνιών Κ-Λ-Μ-ΝΞ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Κ στο από
20.10.2005 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Χ. Μ. νέμεται και κατέχει από
το έτος 1962 η τριτανακόπτουσα-ενάγουσα, ασκώντας επ` αυτού όλες τις
προσιδιάζουσες πράξεις νομής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την κατάθεση του
μάρτυρα αποδείξεως των ισχυρισμών της, αυτή, ιδιοκτήτρια όμορης οικίας, το
έτος 1962 κατέλαβε το ως άνω τμήμα και φύτευσε εντός αυτού οπορωφόρα δέντρα,
οκτώ μανταρινιές, τέσσερις λεμονιές, μία ροδιά και μία μηλιά, τα οποία έκτοτε
καλλιεργεί, το δε έτος 1972 το περιέφραξε και οικοδόμησε επί αυτού στάβλο για
τα ζώα της. Η ενάγουσα νεμόταν το επίδικο εδαφικό τμήμα αδιατάρακτα και χωρίς
να ενοχληθεί από κανέναν έως το έτος 2005, οπότε ο πρώτος των καθ` ων η
τριτανακοπή-εναγομένων, ο οποίος είχε ήδη αναγνωρισθεί κύριος του ακινήτου με
την προσβαλλόμενη απόφαση, της πρότεινε να της το πωλήσει, αλλά και αυτός,
πληροφορούμενος από την ενάγουσα ότι η ίδια το κατέχει διανοία κυρίας, δεν
προέβη έκτοτε σε κάποια ενέργεια διεκδίκησης αυτού. Κατά συνέπεια,
αποδείχθηκε ότι η τριτανακόπτουσα-ενάγουσα νέμεται το επίδικο εδαφικό τμήμα
επί 45 και πλέον έτη, η δε προσβαλλόμενη απόφαση εσφαλμένα αναγνώρισε ότι
συμπληρώθηκε ο χρόνος κτητικής παραγραφής επί αυτού στο πρόσωπο του πρώτου
των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων. Κατόπιν όλων αυτών, πρέπει να γίνει
δεκτή η κρινόμενη αγωγή και να αναγνωρισθεί ότι η υπ` αριθμόν 94/1994 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου είναι άκυρη κατά το μέρος που αναγνωρίζει
ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του πρώτου των καθ` ων η τριτανακοπή-εναγομένων
ο νόμιμος χρόνος για την επ` ονόματι της δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή-
εναγομένων κτητική παραγραφή επί του επιδίκου τμήματος ακινήτου και ότι
συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της ενάγουσας και σε βάρος των εναγόμενων ο νόμιμος
χρόνος προς κτητική παραγραφή του αυτού εδαφικού τμήματος. Επίσης, πρέπει να
καταδικασθούν κατ` άρθρα 176 και 184 ΚΠολΔ οι εναγόμενοι ένεκα της ήττας τους
στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας. Τέλος, επειδή οι εναγόμενοι ερημοδικούν,
πρέπει να καθοριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση που αυτοί ήθελαν
ασκήσουν εναντίον της απόφασης αυτής το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας
κατ` άρθρα 501 και 505§2 ΚΠολΔ.

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ` ων η τριτανακοπή.

 ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό
των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ.

 ΔΕΧΕΤΑΙ την τριτανακοπή-αγωγή.

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η υπ` αριθμόν 94/1994 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου είναι άκυρη κατά το μέρος που αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό
του πρώτου των καθ` ων η τριτανακοπή ο νόμιμος χρόνος για την επ` ονόματι της
δεύτερης των καθ` ων η τριτανακοπή κτητική παραγραφή επί του εδαφικού
τμήματος επιφάνειας 760 τ.μ., το οποίο απεικονίζεται με στοιχείο 2 και
στοιχεία γωνιών Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Κ στο από 20.10.2005 τοπογραφικό
διάγραμμα του μηχανικού Χ. Μ., το οποίο αποτελεί τμήμα ενός αγρού,
ευρισκόμενου στην τοποθεσία «Λαγκωνάκια» Καλαβάρδων Δήμου Καμείρου Ρόδου,
εκτάσεως 7.300 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 γαιών Kαλαβάρδων,
φύλλο 92, μερίδα 1026, φάκελος 796.

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της ενάγουσας και σε βάρος των
εναγόμενων ο νόμιμος χρόνος νομής για την κτητική παραγραφή της επ` ονόματι
αυτών κτηματολογικής εγγραφής που αφορά τμήμα ενός ακινήτου, συγκεκριμένα
ενός αγρού, ευρισκόμενου στην τοποθεσία «Λαγκωνάκια» Καλαβάρδων Δήμου
Καμείρου Ρόδου, εκτάσεως 7.300 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 γαιών
Καλαβάρδων, φύλλο 92, μερίδα 1026, φάκελος 796, και ειδικότερα του εδαφικού
τμήματος επιφάνειας 760 τ.μ., το οποίο απεικονίζεται με στοιχειο 2 και
στοιχεία γωνιών Κ- Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Κ στο από 20.10.2005 τοπογραφικό
διάγραμμα του μηχανικού Χ. Μ.

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ` ων η τριτανακοπή-εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα της
τριτανκόπτουσας-ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ.

 ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Ρόδο στις 22 Οκτωβρίου 2009 και δημοσιεύτηκε
σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του Δικαστηρίου αυτού στις 26
Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία και του Γραμματέα, χωρίς να παρευρίσκονται οι
διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Β.


Σχόλια