Εγγραφή αλλοδαπής, αλβανικής υπηκοότητας στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών και άρνηση διαγραφής της, λόγω χρήσης πλαστής άδειας εργασίας και πλαστής βεβαίωσης για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διαμονής της. Νομίμως αιτιολογείται...952/2013 ΣΤΕ.


Ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα. Αν ακυρωθεί η ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα με την αγωγή που απευθύνεται από τον πληρεξουσιοδότη κατά του πληρεξουσίου, η οποία μετά την ακύρωσή της εξομοιώνεται με....350/2015 ΑΠ.

952/2013 ΣΤΕ ( 610913) 
(ΝΟΒ 2013/1036) Εγγραφή αλλοδαπής, αλβανικής υπηκοότητας στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών και άρνηση διαγραφής της, λόγω χρήσης πλαστής άδειας εργασίας και πλαστής βεβαίωσης για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διαμονής της. Νομίμως...
αιτιολογείται η κρίση της εκκαλούμενης αποφάσεως και νομίμως απερρίφθησαν οι προβληθέντες με την αίτηση ακυρώσεως ισχυρισμοί περί αγνοίας της πλαστότητας και περί καλόπιστης χρήσεως των ως άνω πλαστών στοιχείων. Απορρίπτει την έφεση.


  
Αριθμός 952/2013 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2012, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Κουσούλης, Σύμβουλοι, Ι. Μιχαλακόπουλος, Ουρ. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικ. Αθανασίου.

Για να δικάσει την από 10 Σεπτεμβρίου 2010 έφεση:

της ......... ... .... , κατοίκου Τιράνων Αλβανίας, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Δημήτριο Σωτηρόπουλο (Α.Μ. 2846), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά της υπ’ αριθμ. 8030/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίσιν εφέσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά γραμμάτια παραβόλου με αριθμούς 2733603, 2733596/2010).

2. Επειδή, με την υπό κρίσιν έφεση ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 8030/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποίαν απερρίφθη αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης, αλλοδαπής αλβανικής υπηκοότητας, στρεφομένη κατά των πράξεων εγγραφής της στον εθνικό κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και αρνήσεως διαγραφής της (αντιστοίχως, 4/381697/13.3.2006 πράξη του Διευθυντή της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Αστυνομίας και 4/530151 - 261657 Α/28.3.2009 πράξη του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας και Τάξεως).

3. Επειδή, τα ζητήματα σχετικά με τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών ρύθμιζε κατά τον χρόνο εγγραφής της εκκαλούσης στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. η κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό στοιχεία 4000/2/7-α΄/29.3 - 4.4.2003 (Β΄392) η οποία ετιτλοφορείτο «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών» και είχε εκδοθεί με βάση την ειδική εξουσιοδότηση του άρ. 49 παρ. 1 ν. 2910/2001 (Α΄ 91), όριζε δε τα εξής : «Αρθρo 1. Κριτήρια εγγραφής. 1. Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται: α. Οι αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη Χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης. β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης (άρθρο 99 ΣΕΣΣ) γ. …», «Άρθρo 3. Διάρκεια ισχύος εγγραφής - Διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. 1. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. καθορίζεται από το αποφασίζον την εγγραφή όργανο, με κριτήριο τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται. …2. Η εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει: α. … β. ... γ.. 3. Η διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην απόφαση εγγραφής, πλην των περιπτώσεων εγγραφής κατόπιν δικαστικής απέλασης, για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αλλοδαπού και μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους ως εξής : α. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όταν η εγγραφή έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια β και γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης β. …». Επακολούθησε η έκδοση της υπό στοιχεία 4000/4/32 - ιβ`/4-14.9.2006 (Β΄ 1353) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τιτλοφορουμένης «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών», η οποία εξεδόθη με βάση την ειδική εξουσιοδότηση του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.3386/2005 (Α΄212). Η κανονιστική αυτή απόφαση ήταν εν ισχύι όταν υπεβλήθη το αίτημα διαγραφής της εκκαλούσης. Η απόφαση αυτή στο άρ. 7 αυτής διέλαβε μεταβατικές ρυθμίσεις ως εξής, για τις ήδη γενόμενες, ως εν προκειμένω, εγγραφές : «Αλλοδαποί που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, βάσει των διατάξεων της υπ` αριθμ. 4000/2/7-α από 29.3.2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄. 392), καταχωρούνται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. με βάση την παρούσα απόφαση, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος αυτής, η απόφαση εγγραφής τους εξακολουθεί να ισχύει. Η εγγραφή τους στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. διατηρείται για τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του επιβληθέντος μέτρου, … ». Περαιτέρω, στο μεν άρ. 1 αυτής, ορίζονται τ΄ ακόλουθα ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής: «Κριτήρια εγγραφής 1. Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται: α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης. β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης [(άρθρο 96 Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (SCHENGEN) (Σ.Ε.Σ.Σ.), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α΄-140)]. γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005.», στην δε παράγραφο 3 του άρθρου 3 αυτής (τιτλοφορουμένου «Διάρκεια ισχύος εγγραφής - Διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.») ορίζονται τα εξής, σε σχέση με τους λόγους που δύνανται να δικαιολογήσουν την διαγραφή από τον κατάλογο και τ’ αρμόδια προς τούτο όργανα : «Η διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην απόφαση εγγραφής, πλην των περιπτώσεων εγγραφής κατόπιν δικαστικής απέλασης, για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους, ως εξής: α. Με απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν η εγγραφή έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν η εγγραφή έγινε για λόγους διοικητικής απόφασης απέλασης».

4. Επειδή, από την εκκαλουμένη και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η εκκαλούσα ήταν κάτοχος αδειών παραμονής και εργασίας που της είχαν χορηγηθεί κατ΄ άρ. 66 ν. 2910/2001 και των οποίων η ισχύς είχε λήξει, εμφανίσθηκε δε στον συνοριακό σταθμό Κακαβιάς την 31.8.2005 και προσπάθησε να εισέλθει στη Χώρα, χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια εργασίας και πλαστή βεβαίωση για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της αδείας διαμονής της (Η πλαστότης των στοιχείων αυτών δεν αμφισβητείται). Για τον λόγο αυτό ύστερα από σχετικό σήμα του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς εξεδόθη η 4/381697/13.3.2006 πράξη του Διευθυντή της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Αστυνομίας, με την οποίαν κατ’ εφαρμογήν της κ.υ.α. 4000/2/7-α΄/29.3 - 4.4.2003 (Β΄392) η εκκαλούσα ενεγράφη στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, με την ειδικώτερη αιτιολογία ότι αποπειράθηκε να εισέλθει στην χώρα χρησιμοποιώντας πλαστό τίτλο. Συνάμα, η διάρκεια του μέτρου καθορίσθηκε έως 31.3.2016. Μεταγενεστέρως, υπό την ισχύ της κ.υ.α. 4000/4/32 - ιβ`/4-14.9.2006 (Β΄ 1353) η εκκαλούσα υπέβαλε από κοινού με τον σύζυγό της στις 23.2.2009 αίτηση προς το Αρχηγείο της Αστυνομίας, ζητώντας την διαγραφή της από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., επικαλουμένη άγνοια για την πλαστότητα των εγγράφων και ισχυριζομένη ότι είχε πέσει θύμα πλαστογραφίας και απάτης από πρόσωπα στα οποία είχε αναθέσει την ανανέωση των αδειών της. Ανέφερε, μάλιστα, ότι με το 2749/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τα άτομα αυτά (μη κατονομαζόμενα) παρεπέμφθησαν σε δίκη, χωρίς, ωστόσο, όπως προκύπτει από τον φάκελο, να προσκομίσει το βούλευμα αυτό και να το θέσει υπ’ όψιν των αστυνομικών οργάνων. Το αίτημά της απερρίφθη με την 4/530151 - 261657 Α/28.3.2009 πράξη του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας και Τάξεως του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι της εγγραφής της στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. Έκρινε, ειδικώτερα, ο Προϊστάμενος ότι ο εκκαλούσα χρησιμοποίησε ενώπιον των οργάνων του Α.Τ. Κακαβιάς πλαστή άδεια και πλαστή βεβαίωση, στοιχεία που είχαν έννομες συνέπειες για την εσωτερική έννομη τάξη της χώρας. Έκρινε δε, περαιτέρω, ο Προϊστάμενος ότι με την πράξη αυτήν και ιδίως από τον τρόπο τελέσεώς της (σε σημείο εισόδου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως) αποδεικνυόταν ότι η εκκαλούσα εξακολουθούσε ν΄ αποτελεί σοβαρή απειλή για την δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, χαρακτηριζομένη ως ιδιαιτέρως επικίνδυνο άτομο.

5. Επειδή, αίτηση ακυρώσεως, που η εκκαλούσα άσκησε κατ’ αυτών των πράξεων στη συνέχεια, απερρίφθη με την ήδη εκκαλουμένη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο εκείνο απέκρουσε εν πρώτοις ισχυρισμούς της αιτήσεως ακυρώσεως σχετικά με άγνοια της πλαστότητας και εξαπάτηση της εκκαλούσης, στηριζομένους στο -προσκομισθέν για πρώτη φορά ενώπιον του Δ. Πρωτοδικείου- υπ’ αριθμόν 2749/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο, συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, παραπέμφθησαν στο ακροατήριο οι ............................. και ......... .................. .......... για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της απάτης σε βαθμό κακουργήματος. Το βούλευμα αυτό, το περιεχόμενο του οποίου αποδίδει κατά τα ουσιώδη του σημεία η εκκαλουμένη, ανέφερε ότι τα εν λόγω πρόσωπα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004, έναντι αμοιβής που ελάμβαναν από αλλοδαπούς για έκδοση των αναγκαίων αδειών παραμονής στην Ελλάδα, κατήρτιζαν και υπέβαλλαν πλαστά στοιχεία που εχρησιμοποιούντο για τον σκοπό αυτόν. Για λογαριασμό της εκκαλούσης, ειδικώτερα, όπως αναφέρει το βούλευμα, κατά την επίμαχη περίοδο οι ανωτέρω προέβησαν σε πλαστές επικυρώσεις δικαιολογητικών, με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή της υπαλλήλου του Α. Τ. Καλλιθέας .......... ............... , τα οποία και κατέθεσαν για έκδοση αδείας εργασίας στην αρμόδια Διεύθυνση Εργασίας (επί της οδού Κατεχάκη 61Α), την 29.6.2004. Απέκρουσε, περαιτέρω, το Διοικητικό Πρωτοδικείο τις από 2.9.2009 (μεταγενέστερες και αυτής της αιτήσεως ακυρώσεως) ένορκες ενώπιον Συμβολαιογράφου καταθέσεις των ............................... , που εφέροντο και αυτοί ως παθόντες από τον παραπεμφθέντα με το πιο πάνω βούλευμα ................. ...... , σύμφωνα με τις οποίες η εκκαλούσα τελούσε σε καλή πίστη για την εγκυρότητα των εγγράφων. Απέκρουσε, ωσαύτως, την από 4.9.2009 (μεταγενέστερη, ομοίως, της αιτήσεως ακυρώσεως) υπεύθυνη δήλωση των δύο θυγατέρων της εκκαλούσης (............. ...... ..), περί του ότι αυτή είχε πέσει θύμα απάτης από τον ......... ...... . Συγκεκριμένα, τους μέν ισχυρισμούς για άγνοια κλπ., που στηριζόταν στο ως άνω βούλευμα, η εκκαλουμένη απόφαση απέκρουσε με την αιτιολογία ότι από το περιεχόμενο του βουλεύματος δεν προέκυπτε ότι η ....... τελούσε σε άγνοια της πλαστότητος. Τούτο δε, όπως συνεπέρανε η απόφαση, εν όψει των απροσφόρων αποπειρών της εκκαλούσης ν’ ανανεώσει τις άδειές της κατά το κρίσιμο διάστημα, προ της αναθέσεως των ενεργειών αυτών στα παραπεμφθέντα πρόσωπα. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εις βάρος της εκκαλούσης εκείνη την περίοδο είχαν εκδοθεί πράξεις απελάσεως [04/000381697/7.5.2004 της Υποδιευθύνσεως Αλλοδαπών Αττικής και -κατόπιν δεκτών γενομένων αντιρρήσεών της- όμοια πράξη υπό στοιχεία 278514/2/20.5.2004], διότι αυτή είχε συλληφθεί την 4.5.2004 χωρίς νομιμοποιητικά της παραμονής της έγγραφα, δεδομένου ότι αυτή κατείχε ληξάσης ισχύος άδεια εργασίας του έτους 2002, εκδοθείσα από την Νομαρχία Αθηνών, την οποία δεν είχε κατορθώσει ν’ ανανεώσει. Το δε πλαστό αντίγραφο βεβαιώσεως για κατάθεση δικαιολογητικών, βεβαιώσεως που εφέρετο ως προερχομένη από τον Δήμο Καλλιθέας και χρησιμοποιήθηκε στην Κακαβιά, εφέρετο εκδοθέν κατά την επίμαχη περίοδο, την 4.7.2004. Τους ισχυρισμούς πάλι, της εκκαλούσης για καλή πίστη στο πρόσωπό της κλπ., που στηριζόταν σε οψιγενείς καταθέσεις και δηλώσεις, το Διοικητικό Πρωτοδικείο απέκρουσε εκτιμώντας ελεύθερα ως μη πειστικό το περιεχόμενο των καταθέσεων και δηλώσεων αυτών. Έκρινε δε, εν κατακλείδι, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, ότι κατόπιν αυτών δεν κλονιζόταν η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων που είχαν προσβληθεί ενώπιον του και απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως με την ήδη εκκαλουμένη απόφασή του (8030/2010).

6. Επειδή, με αυτά τα δεδομένα νομίμως αιτιολογείται η κρίση της εκκαλουμένης αποφάσεως και νομίμως απερρίφθησαν οι προβληθέντες με την αίτηση ακυρώσεως ισχυρισμοί περί αγνοίας της πλαστότητος και περί καλόπιστης χρήσεως των ως άνω πλαστών στοιχείων.

Είναι, συνεπώς, απορριπτέοι όλοι οι λόγοι εφέσεως, με τους οποίους υποστηρίζονται -κατά μεταφοράν λόγων ακυρώσεως- τ΄ αντίθετα, καθώς και η έφεση στο σύνολό της.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την έφεση,

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου και

Επιβάλλει εις βάρος της εκκαλούσης την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2013. Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Ειρ. Σαρπ Νικ. Αθανασίου

Σχόλια