ΜΠρΑρτας 117/2013 Διόρθωση εγγραφής στο Κτηματολόγιο

Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της διάταξης που κατάργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Απόσπασμα

Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και διόρθωση της σχετικής εγγραφής στο Κτηματολόγιο. Κατά την κτηματογράφηση της περιοχής το επίδικο αγροτεμάχιο καταχωρίστηκε ανακριβώς ως ιδιοκτησία του εναγομένου... ελληνικού Δημοσίου. Δεκτή η αγωγή. Αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα είναι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος κατά ποσοστό 100% του επίδικου αγροτεμαχίου.Διατάξεις: άρθρα 1, 6, 7 Ν 2664/1998, 974, 976, 1033, 1045, 1051, 1192, 1194, 1198 ΑΚ [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2 εδ. α' και 3, 6 παρ. 1-3 και 7 του Ν 2664/1998, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τους Ν 3127/2003, Ν 3481/2006 και Ν 3983/2011, προκύπτει ότι: α) Στο Κτηματολόγιο καταχωρίζονται νομικές και τεχνικές πληροφορίες, που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη δημόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόμενο, που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, β) Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε καθεμία από τις κατά το Ν 2308/1995 κτηματογραφηθείσες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ορίζεται για καθεμία από τις κτηματογραφηθείσες περιοχές με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών... 

Σχόλια