Αίτηση ακύρωσης. Υποβολή αίτησης επανασυζητήσεως της υπόθεσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας που εμπόδισαν τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος δικηγόρου. Ο επιληφθείς της αρχικής αιτήσεως σχηματισμός απέχει από την περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως, επί της οποίας οριστική απόφαση εκδίδεται από τον επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επανασυζητήσεως σχηματισμό. Η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, όμως μετά την κατάθεση αίτησης επανασυζητήσεως αυτής, το Δικαστήριο πρέπει να απόσχει από την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως..........136/2009 ΣΤΕ..


Δάση. Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα, με αιτιολογημένη απόφαση. Από την αμφισβήτηση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής γεννάται ιδιωτική διαφορά, υπαγόμενη με ανακοπή στο Ειρηνοδικείο. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 998/1979 προθεσμία για την κήρυξη της αναδάσωσης είναι ενδεικτική. Αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση. Πότε...4656/2011 ΣΤΕ..

136/2009 ΣΤΕ ( 538002) 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΔΔΙΚΗ 2010/873) Αίτηση ακύρωσης. Υποβολή αίτησης επανασυζητήσεως της υπόθεσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας που εμπόδισαν τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος δικηγόρου. Ο επιληφθείς της αρχικής αιτήσεως σχηματισμός...
απέχει από την περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως, επί της οποίας οριστική απόφαση εκδίδεται από τον επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επανασυζητήσεως σχηματισμό. Η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, όμως μετά την κατάθεση αίτησης επανασυζητήσεως αυτής, το Δικαστήριο πρέπει να απόσχει από την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.


  
Αριθμός 136/2009

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2008, με την εξής σύνθεση : Π.Ν. Φλώρος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. - Ελ. Κωνσταντινίδου, Σύμβουλοι, Θ. Αραβάνης, Χρ. Ντουχάνης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ευαγ. Κουμεντέρη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 20 Ιουλίου 2006 αίτηση : του ...... ....., κατοίκου Αθηνών, .... ..., αριθμός ..., ο οποίος δεν παρέστη, 

κατά των: 1) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο ..., που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 2) Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος δεν παρέστη. 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. 20154/2.2.2006 πράξη του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία ανακλήθηκε η 91290/26.4.1996 άδεια λειτουργίας συνεργείου του επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων και οργάνων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων επί της .... ...... .. των Αθηνών, β) η υπ’ αριθμ. 20015/2.2.2006 πράξη του ίδιου Νομάρχη, με την οποία αποφασίσθηκε η σφράγιση του ως άνω συνεργείου και γ) η υπ’ αριθμ. 23596 + 21154/Σχετ. 18754/26.4.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του κατά των ως άνω πράξεων του Νομάρχη Αθηνών. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Χρ. Ντουχάνη. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1660028, 771177/2006 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση α) της 20154/2.2.2006 πράξης του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία ανακλήθηκε η 91290/26.4.1996 άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων και οργάνων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων του αιτούντος επί της .... .... .. των Αθηνών, β) της 20015/2.2.2006 πράξης του ίδιου Νομάρχη, με την οποία αποφασίσθηκε η σφράγιση του ως άνω συνεργείου και γ) της 23596 + 21154/ Σχετ. 18754/26.4.2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αιτούντος κατά των ως άνω πράξεων του Νομάρχη Αθηνών. 

3. Επειδή, στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 περίπτ. β του άρθρου 4 του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄), ορίζεται ότι : «Αν από λόγους ανώτερης βίας εμποδίσθηκε η νομιμοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, δύναται να υποβληθεί αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως που κατατίθεται στον αρμόδιο γραμματέα πριν από την έκδοση της αποφάσεως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση της υποθέσεως. Η αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους προβαλλόμενους λόγους, δικάζεται από το οικείο Τμήμα καλουμένων αμφοτέρων των διαδίκων προ είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως η υπόθεση εκδικάζεται εν συνεχεία επί της ουσίας από το ίδιο Τμήμα». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, σε περίπτωση που, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης, υποβληθεί αίτηση επανασυζητήσεως, ο επιληφθείς της αρχικής αιτήσεως σχηματισμός εκδίδει απόφαση, με την οποία, αφού διαπιστώσει τη μη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, θέμα για το οποίο αποτελεί τον μόνο αρμόδιο κατά το Σύνταγμα δικαστή, και την κατάθεση της αιτήσεως επανασυζητήσεως, απέχει, κατά τα λοιπά, από την περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως, επί της οποίας οριστική απόφαση εκδίδεται από τον επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επανασυζητήσεως σχηματισμό, ο οποίος δεσμεύεται από τη διαπίστωση του αρχικώς επιληφθέντος σχηματισμού περί νομιμοποιήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος (πρβλ. ΣτΕ 482/2007, 2551/2005, 1263/2005 Ολομ.).

4. Επειδή, το δικόγραφο της κρινομένης αιτήσεως ακυρώσεως υπογράφεται από δικηγόρο ως πληρεξούσιο του αιτούντος. Κατά τη συζήτηση, όμως, στο ακροατήριο, η οποία έλαβε χώρα στις 7.5.2008, ο αιτών δεν παρέστη με πληρεξούσιο δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε για να δηλώσει ότι εγκρίνει την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ούτε προσκομίσθηκε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο. Υπό τα δεδομένα αυτά, η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2479/1997. Επειδή, όμως, ο αιτών κατέθεσε στις 15.5.2008 αίτηση επανασυζητήσεως της ως άνω αιτήσεώς του, ισχυριζόμενος ότι η νομιμοποίηση του υπογράφοντος την αίτηση δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 7.5.2008 δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας, το Δικαστήριο πρέπει να απόσχει από την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη. 

Διά ταύτα 

Απέχει από την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως, σύμφωνα με το αιτιολογικό. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2008 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος   Η Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος   Π.Ν. Φλώρος         Ευαγ. Κουμεντέρη 

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2009. 

Ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος   Η Γραμματέας   Κ. Μενουδάκος        Π. Μερτζανάκη   Π.Β.                 Σχόλια