Διοικητική δικονομία. Έννοια ανωτέρας βίας που δικαιολογεί την μη εμφάνιση του διαδίκου. Συνιστά τέτοιο λόγο η ξαφνική, πριν από την έναρξη της δίκης, ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου, συνισταμένη σε οξείας οσφυαλγία, εφίδρωση, ταχυκαρδία και υπέρταση. Πλήρωση...635/2012 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ)


Ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα. Αν ακυρωθεί η ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα με την αγωγή που απευθύνεται από τον πληρεξουσιοδότη κατά του πληρεξουσίου, η οποία μετά την ακύρωσή της εξομοιώνεται με....350/2015 ΑΠ.

635/2012 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) ( 614003) 
(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητική δικονομία. Έννοια ανωτέρας βίας που δικαιολογεί την μη εμφάνιση του διαδίκου. Συνιστά τέτοιο λόγο η ξαφνική, πριν από την έναρξη της δίκης, ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου, συνισταμένη σε οξείας οσφυαλγία, εφίδρωση, ταχυκαρδία και..
υπέρταση. Πλήρωση θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων σε δημόσιους φορείς. Δεν απαιτείται η βαθμολογούμενη εμπειρία να έχει αποκτηθεί σε καθήκοντα ή έργα της ειδικότητας του κλάδου, αλλά αρκεί η εμπειρία σε απασχόληση απλώς συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως. Ενόψει δε του ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη, δεν απαιτείται από την βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα να προκύπτει το είδος, παρά μόνον η διάρκεια της ασφαλιστέας απασχόλησης, αλυσιτελώς ο αιτών προβάλλει ότι η παρεμβαίνουσα είχε ασφαλισθεί ως υπάλληλος γραφείου, δηλαδή σε ειδικότητα διαφορετική από αυτήν του Χειριστή Η/Υ. Και τούτο γιατί, ανεξαρτήτως αν η παρεμβαίνουσα προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου και ασφαλίσθηκε με κωδικό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον «οδηγό σύνδεσης κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.) του Ι.Κ.Α,. στην ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου», λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται η «εν τοις πράγμασι» εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.


  
Αριθμός απόφασης:635/2012

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

Με μέλη τους: Ευτυχία Φουντουλάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Αθηνά Τσιμπογιάννη και Παρασκευή Καρκαντζού, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του την 16 Δεκεμβρίου 2011, με γραμματέα την Βασιλική Μπίζα, για να δικάσει την από 27 Οκτωβρίου 2011 αίτηση επανασυζήτησης της από 3 Ιουνίου 2009 αίτηση ακυρώσεως,

τ ο υ .............. ......................, κατοίκου Καρπενησίου (οδός.............. ..................... αρ. ....), που παραστάθηκε με την πληρεξούσιά τους δικηγόρο Παναγιώτα Πετρόγλου, την οποία διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κ α τ ά του Α.Σ.Ε.Π., που παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Χατζηνέκουρα.

Εξάλλου άσκησε παρέμβαση η ....... ........., κάτοικος Καρπενησίου (οδός ........... ................), που παραστάθηκε με την πληρεξούσιά του δικηγόρο Διονυσία Καρούσου, την οποία διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

τ η ν εισηγήτρια της υπόθεσης Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθηνά Τσιμπογιάννη, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν,

τ η ν πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και

τ ο ν εκπρόσωπο του Υπουργού και την πληρεξούσια δικηγόρο της παρεμβαίνουσας, που ζήτησαν, αντίθετα, να απορριφθεί η αίτηση.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και αφού μ ε λ έ τ η σ ε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα εξής:

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως επανασυζητήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ` αριθμ. 1193804, 3017651/27-10-2011 Σειρά Α΄ ειδικά έντυπα γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, ζητείται η επανασυζήτηση της από 3-6-2009 αιτήσεως ακυρώσεως (με αριθμό καταχ. ΑΚ 1313/3-6-2009) του αιτούντος, κατά των υπ’ αριθμ. 804/30-3- 2009 και 1184/13-5-2009 αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αντίστοιχα. Η αίτηση αυτή ακυρώσεως είχε συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 21ης-10- 2011, στην οποία όμως ο αιτών δεν παρέστη με πληρεξούσιο δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε για να δηλώσει ότι εγκρίνει την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, ούτε προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς την υπογράφουσα το δικόγραφο της αιτήσεως δικηγόρο. Συνεπώς, η αίτηση αυτή ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ακολούθως ο αιτών, άσκησε εμπροθέσμως, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, την υπό κρίση αίτηση επανασυζητήσεως και κατόπιν αυτού το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 2430/2011 απόφασή του έκρινε ότι έπρεπε να απόσχει από την εκδίκαση της προμνησθείσας από 3-6-2009 αιτήσεως ακυρώσεως του αιτούντος.

3. Επειδή, στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 περίπτωση β` του άρθρου 4 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α΄ 67) και εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), ορίζεται ότι: «Αν από λόγους ανώτερης βίας εμποδίσθηκε η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, δύναται να υποβληθεί αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως που κατατίθεται στον αρμόδιο γραμματέα πριν από την έκδοση της αποφάσεως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση της υποθέσεως. Η αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους προβαλλόμενους λόγους, δικάζεται από το οικείο Τμήμα, καλουμένων αμφοτέρων των διαδίκων προ είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως η υπόθεση εκδικάζεται εν συνεχεία επί της ουσίας από το ίδιο Τμήμα».

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση προβάλλει ότι η πληρεξουσία του δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτα Πετρόγλου, που υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως, τις πρωϊνές ώρες της 21ης-10-2011, και περί ώρα 09.00 και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν από την κατοικία της προς το Δικαστικό Μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων, εμφάνισε αιφνιδίως αφόρητους πόνους στη μέση, που καθιστούσαν εξαιρετικά επώδυνη και σχεδόν αδύνατη την παραμικρή της κίνηση καθώς και εντονότατα συνοδά συμπτώματα εφίδρωσης, ταχυκαρδίας και υπέρτασης που την περιήγαγαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας κατάστασης της υγείας της παρεσχέθη ιατρική αρωγή από τον ιατρό .................... ........................, Επίκουρο Καθηγητή Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντή του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «......... ..............» και έγινε άμεσα αγωγή με ισχυρά αναλγητικά αντιφλεγμονώδη και ηρεμιστικά φάρμακα. Η κατάσταση αυτή της υγείας της κατέστησε αδύνατη την προγραμματισμένη παράστασή της κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αλλά και κάθε δυνατότητα ειδοποίησης του αιτούντος (κατοίκου Καρπενησίου) ή άλλου δικηγόρου ώστε να ενεργήσουν σχετικώς. Προς απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών προσκομίσθηκε η από 21-1-2011 ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού .... ......................................, Επίκουρου Καθηγητή Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου « .............. ...............», στην οποία αναφέρεται ότι η πιο πάνω δικηγόρος «προσήλθε σήμερα 21-10-2011 και περί ώρα 09.00 με συμπτωματολογία οξείας οσφυαλγίας και ισχιάδας με κατανομή στην 04-05 νευρική ρίζα ΔΕ και με συνοδό αιμοδυναμική επίπτωση του ισχυρού πόνου (εφίδρωση, ταχυκαρδία, υπέρταση). Έγινε άμεσα αγωγή με ισχυρά αναλγητικά αντιφλεγμονώδη και ηρεμιστικά φάρμακα και συνεστήθη οίκοι κλινοστατισμός, όσο θα ευρίσκεται υπό την κατατασταλτική δράση της εγκεφαλικής λειτουργίας της λόγω των ανωτέρω φαρμάκων. Επίσης συνεστήθη ΜΡΙ ΟΜΣΣ μετά το πέρας της κρίσης και επανέλεγχος». Περαιτέρω, προσκομίσθηκε στο Δικαστήριο η από 3-12-2011 Μαγνητική τομογραφία «ΜRI Οσφυϊκής Μοίρας ΣΣ» του Ακτινολόγου Ιατρού ............. ....................... της Ανώνυμης Εταιρείας, .............................. Ανατολικής Αττικής», στην οποία αναγράφεται ως Συμπέρασμα «Στένωση του 05-Ι1 μεσοσπονδυλίου διαστήματος. Εκφύλιση και κυκλοτερής προπέτεια του 05-Ι1.μεσοσπονδυλίου δίσκου, ως ανωτέρω περιεγράφη. Χωρίς έτερα ευρήματα. Κλινική συνεκτίμηση»

5. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία, κρίνει ότι η προκύπτουσα από αυτά ασθένεια της πληρεξουσίας δικηγόρου του αιτούντος, ενόψει του χρόνου εκδηλώσεώς της, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, καθόσον ήταν ικανή να εμποδίσει την εμφάνισή της στο Δικαστήριο και κατά συνέπεια, τη νομιμοποίησή της, επιπλέον δε ήταν ικανή να την εμποδίσει να μεριμνήσει μέσω άλλων προσώπων, προκειμένου είτε να νομιμοποιηθεί άλλος πληρεξούσιος δικηγόρος είτε να ζητηθεί η αναβολή της υποθέσεως είτε να ενημερωθεί ο αιτών, ο οποίος διαμένει στο Καρπενήσι, ώστε να εγκρίνει την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως (πρβλ. ΣτΕ 980/2007, 3029/2010, 3635/2011 κ.α.). Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση επανασυζητήσεως πρέπει να γίνει δεκτή, να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που κατέβαλε για την άσκηση της αιτήσεως αυτής και να προχωρήσει το Δικαστήριο στην εκδίκαση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως.

6. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τo υπ` αριθμ. 1080019/3-6-2009 Σειρά Α΄ ειδικό έντυπο παραβόλου).

7. Επειδή, με την αίτηση αυτή, ο αιτών υποψήφιος για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μιας εκ των προκηρυχθεισών θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότερα δε του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ , σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) και σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου και ν.π.δ.δ., βάσει της 6Κ/2007 Προκηρύξεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) - ΦΕΚ 485/14-12-2007 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.-, ζητεί την ακύρωση α) της 804/30-3-2009 αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π , με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ενδίκου διαγωνισμού, (ΦΕΚ 253/6-4-2009 Τεύχος Τρίτο), κατά το μέρος που περιελήφθη στον πίνακα αυτόν, για τη θέση με κωδικό 1199 του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Νομού Ευρυτανίας, η υποψήφια ......... ................, κατά παράλειψή του, β) της 1184/13-5-2009 αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η από 24-4- 2009 (αρ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 15414/28-4-2009) αίτηση θεραπείας του κατά της 646/12/13-3-2009 αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. Με την τελευταία αυτή απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. είχε απορριφθεί ως αβάσιμη η από 12-11-2008 (αρ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 45442/21-11-2008) ένσταση του αιτούντος κατά του οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης. 8. Επειδή, εκ των ως άνω πράξεων μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η 804/30- 3- 2009 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ενδίκου διαγωνισμού (ΦΕΚ 253/6-4-2009 Τεύχος Τρίτο), κατά το μέρος που περιελήφθη σ’ στον πίνακα αυτόν για τη θέση με κωδικό 1199 του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ν. Ευρυτανίας, η υποψήφια ......... ............, κατά παράλειψή του αιτούντος, ενώ η 1184/13-5-2009 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η από 24-4-2009 (αρ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 15414/28-4-2009) αίτηση θεραπείας του, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και απαραδέκτως προσβάλλεται.

9. Επειδή υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως παραδεκτώς παρεμβαίνει, ως έχουσα έννομο συμφέρον, η ........ .............., η οποία διορίσθηκε στην επίμαχη θέση με κωδικό 1199 του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ν. Ευρυτανίας. 10. Επειδή, στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τα άρθρα 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) και τα άρθρα 2 και 4 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄), ορίζεται ότι: «1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ….. Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας,…… εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό…….. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. Τίτλοι σπουδών. Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατό (100)… Δεύτερος τίτλος σπουδών… Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης: εβδομήντα (70) μονάδες. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: πέντε μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας..... Γ. Γνώση ξένης γλώσσας....Δ. Εντοπιότητα....Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.....Για την απόδειξη της εμπειρίας και της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.50/2001(ΦΕΚ 39 Α΄) ....».

11. Επειδή, βάσει των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η προαναφερόμενη 6Κ/2007 Προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση, μεταξύ των άλλων και 441 συνολικά θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων, σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και θέσεις του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ. Στο Κεφάλαιο Α΄(σελ. 12141) της Προκηρύξεως ορίζονται οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι κωδικοί τους και ακολούθως παρατίθεται (σελ. 12175) ο πίνακας κατανομής των θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση. Στο Κεφάλαιο Δ΄ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» (σελ. 12197) της Προκηρύξεως ορίζεται ότι: «Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού βαθμολογείται με βάση τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3320/2005. (Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (βλέπε παράρτημα Α΄). ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα: α) είτε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, β) είτε του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού. Η ως άνω εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (2) του παρόντος κεφαλαίου, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της κατά περίπτωση βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του παραρτήματος Δ΄ της προκήρυξης. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται: α) Προκειμένου για βαθμολογούμενη εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις ή β)……. Εμπειρία με δικαίωμα προσαυξήσεως (βλέπε προϋποθέσεις παράρτημα Α΄). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 ενότητα Γ΄ ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του παραρτήματος Δ΄ της Προκήρυξης. ….» Περαιτέρω, στο Παράρτημα Δ΄ της Προκηρύξεως «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ» (σελ. 12206 επομ. ) ορίζονται τα εξής: «Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωμένα…. 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ….. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ). Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά την λήψη της άδειας. Για την παρούσα προκήρυξη η βαθμολογούμενη εμπειρία ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής: Α….… Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι. (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. (2)……2. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις. α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την απόκτηση της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη. β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. γ…..».

12. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών υπέβαλε την από 28-1-2008 αίτηση συμμετοχής του στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, επιδιώκοντας την πλήρωση μιας εκ των αναφερομένων στην αίτησή του θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με πρώτη προτίμησή του, την θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ στον Ο.Π.Α.Δ. νομού Ευρυτανίας (κωδικός θέσεως 1199). Βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων ο αιτών κατετάγη στη 4438η σειρά του γενικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Γραμματέων (1000 -1036), με συνολική βαθμολογία 1249 μονάδων, στη 290η σειρά του γενικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1162-1170), με συνολική βαθμολογία 1249 μονάδων, στη 201η σειρά του γενικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του κλάδου Προγραμματισμού Η/Υ (1171-1173), με συνολική βαθμολογία 1249 μονάδων, στη 629η σειρά του γενικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ (βασικός τίτλος 945 μονάδες, δεύτερος τίτλος 150 μονάδες, πρόγραμμα κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. 70 μονάδες και εμπειρία 15 μηνών 84 μονάδες), αναγνωριζομένης της ιδιότητας του δημότη και μόνιμου κατοίκου δήμων ή κοινοτήτων του Νομού Ευρυτανίας με κωδικό εντοπιότητας 03, για τη θέση με κωδικό 1199 και στην 41η σειρά του πίνακα χωρίς εμπειρία για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με συνολική βαθμολογία 1165 μονάδες Στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχε και η παρεμβαίνουσα με την από 23-1-2008 αίτηση συμμετοχής της, στην οποία δήλωσε ως πρώτη προτίμησή της τη θέση με κωδικό «1199» και, μεταξύ των άλλων, ότι έχει εμπειρία 138 μηνών. Για την απόδειξη δε της πιο πάνω δηλωθείσας εμπειρίας της η παρεμβαίνουσα συνυπέβαλε με την αίτηση συμμετοχής της: α) την υπ’ αρ. πρωτ. 3174/16-11-2007 βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα Ι.Κ.Α., με την οποία βεβαιώνεται ότι ασφαλίστηκε στο Ι.Κ.Α. για συνολικά 3450 ημέρες εργασίας από 1/1/1996 έως 30/9/2007, για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην δικηγόρο ................. ......., β) την από 23-1-2008 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δήλωσε ότι απασχολήθηκε από 1/1/1996 έως 30/9/2007 (138 μήνες) στη δικηγόρο ................. .........., με αντικείμενο απασχόλησης «υπάλληλος γραφείου - χειρίστρια Η/Υ» και γ) την από 14-12-2007 βεβαίωση της δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας ................ ................., με την οποία βεβαιώνεται ότι η παρεμβαίνουσα εργάζεται στο Δικηγορικό Γραφείο της στο Καρπενήσι «από την 1η Ιανουαρίου του έτους 1996 μέχρι και σήμερα ως Υπάλληλος Γραφείου - Γραμματέας - Χειρίστρια Η/Υ. Κάνει καθημερινή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και έχει άριστη γνώση πάνω σε αυτόν». Βάσει των δηλωθέντων προσόντων της η παρεμβαίνουσα ενεγράφη στον πίνακα διοριστέων προς πλήρωση της θέσεως του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με κωδικό «1199» του Ο.Π.Α.Δ. Ν. Ευρυτανίας, με συνολική βαθμολογία 1270 μονάδων, ήτοι βασικός τίτλος σπουδών 850 μονάδες και εμπειρία άνω των 60 μηνών 420 μονάδες, αναγνωριζομένης της ιδιότητας του δημότη και μόνιμου κατοίκου δήμων ή κοινοτήτων του Νομού Ευρυτανίας με κωδικό εντοπιότητας 3. Κατά των ως άνω προσωρινών αποτελεσμάτων, ο αιτών άσκησε την από 12-11- 2008 (αρ. πρωτ. 45442/21-11-2008) ένταση, με την οποία αμφισβήτησε την βαθμολογία της εμπειρίας συγκεκριμένων υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της παρεμβαίνουσας και ζήτησε τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών τους. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε ως αβάσιμη με την 646/12/13-3-2009 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την αιτιολογία ότι: «1ον Βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων η υποψήφια ................... ............ ενεγράφη στον πίνακα διοριστέων, προς πλήρωση της θέσης του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με κωδ. «1199» του Ο.Π.Α.Δ. Ευρυτανίας, με συνολική βαθμολογία 1270 μονάδες, ήτοι βασικός τίτλος σπουδών 850 μονάδες και εμπειρία άνω των 60 μηνών 420 μονάδες (εντοπιότητα «03»). Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εμπειρίας της διαπιστώνεται ότι κατέθεσε την υπ’ αρ. 3174/16-11-2007 βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και υπεύθυνη δήλωση, από τις οποίες προκύπτει ότι εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο από 1/1/1996 έως 30/9/2007, ως υπάλληλος γραφείου και ως χειρίστρια Η/Υ, για 3450 ηµεροµίσθια, ήτοι εµπειρία άνω των 60 µηνών. 2ον Στην οικεία προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ σελ.12198) ορίζεται ότι το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που βρίσκονται σε σειρά διορισµού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται µε βάση τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος που φέρεται διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από την διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αµέσως επόµενου στη σειρά κατάταξης προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες απoδεικvύoνται και υπήρχαν κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων και ούτω καθεξής, µέχρις ότου συµπληρωθεί ο αριθµός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων. Στην προκειµένη περίπτωση οι υποψήφιες ............... ................... ............ .................. και .............. ...................... δεν βρέθηκαν σε σειρά διορισµού και εποµένως έχουν καταταγεί µε βάση τα δηλωθέντα στις αιτήσεις συµµετοχής τους στοιχεία. 3ον Από τον έλεγχο της αίτησης συμμετοχής και των συνηµµένων σε αυτή δικαιολογητικών του ενισταµένου διαπιστώνεται ότι: Α. Στην οικεία προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ.12201) ορίζεται ότι µε 150 µονάδες βαθµολογείται ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών. Εν προκειµένω, ως δεύτερο τίτλο σπουδών, ο ενιστάµενος επικαλείται και κατέθεσε το από 24/5/2006 πτυχίο ΤΕΙ του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας, τίτλος ο οποίος δεν αξιολογείται διότι είναι διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθµίδας. Β. Στην οικεία προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` σελ.12197) ορίζεται, κατ` εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3051/2002, ότι ως βαθµολογούµενη εµπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο Δηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. Στην προκειµένη περίπτωση προς απόδειξη της επικαλούµενης εµπειρίας 15 µηνών ο ενιστάµενος κατέθεσε: - Την από 19/4/2007 σύµβαση µε τον ΟΑΕΔ που αφορά πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας Stage και µε ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρολόγου µηχανικού. Πέραν του ότι δεν έχει υποβληθεί σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν λαµβάνεται υπόψη διότι αφορά σε ειδικότητα που δεν είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενo των προς πλήρωση θέσεων. - Την υπ.αρ.239/22-1-2008 βεβαίωση του ΙΚΑ και υπεύθυνη δήλωση από τις οποίες προκύπτει ότι από 1/12/2003 έως 31/12/2005ι για 154 ηµεροµίσθια (6 μήνες), εργάστηκε ως ταμίας έκδοσης εισιτηρίων καρτών. Η εμπειρία αυτή αξιολογείται ως συναφής μόνον για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Γραμματέων. Ως εκ τούτου, από τη συνολική βαθμολογία του ενισταμένου πρέπει να αφαιρεθούν 150 μονάδες, που αφορούν στο κριτήριο του δεύτερου τίτλου σπουδών. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στους κλάδους ΔΕ Προσωπικού Η/Υ , ΔΕ Προγραμματιστών και ΔΕ Χειριστών, από τη συνολική του βαθμολογία πρέπει να αφαιρεθούν οι 84 μονάδες της εμπειρίας, ενώ σε ό,τι αφορά στον κλάδο ΔΕ Γραμματέων, αναγνωρίζεται στον ενιστάμενο εμπειρία 6 μηνών (30 μονάδες)». Ακολούθως, με την 804/30-3-2009 απόφαση του Γ΄Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 441 θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ενδίκου προκηρύξεως, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο αιτών (ΦΕΚ 253/6-4-2009 Τεύχος Τρίτο). Κατά της 646/12/13-3-2009 αποφάσεως του Γ΄Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. ο αιτών άσκησε την από 24-4-2009 (αρ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 15414/28-4-2009) αίτηση θεραπείας του, με την οποία προέβαλε ότι εσφαλμένως αναγνωρίσθηκε στην παρεμβαίνουσα εμπειρία 60 μηνών, που αντιστοιχεί σε 420 μονάδες, καθώς η ανωτέρω έχει πρόσληψη «Υπαλλήλου Γραφείου» και όχι «Χειριστού Η/Υ» σε συνδυασμό με την ασφαλιστική της κάλυψη, επικαλέσθηκε δε και συνυπέβαλε με την αίτηση θεραπείας του τα εξής έγγραφα: α) την υπ’ αριθμ. 917/19-3-1996 αίτηση - δήλωση απογραφής εργοδότη με τα στοιχεία της εργοδότριας ................ ............ δικηγόρου και της απασχολούμενης ως μισθωτού παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με την οποία η παρεμβαίνουσα δηλώθηκε στο Ι.Κ.Α. με την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου, β) ακριβές φωτοαντίγραφο του οδηγού σύνδεσης κωδικών (Ο.ΣΥ.Κ) του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το οποίο ο κωδικός 419000 με τον οποίο ασφαλίσθηκε η παρεμβαίνουσα αφορά την ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου», γ) το υπ’ αριθμ. 1156/14-4-2009 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το οποίο χορηγήθηκε στον αιτούντα κατόπιν του υπ’ αριθμ. 190/9-4-2009 εγγράφου της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ευρυτανίας, με το συνημμένο σ’ αυτό από 14-4-2009 απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης της παρεμβαίνουσας, χρονικής περιόδου 1/1/2002 έως 30/9/2007, στο οποίο αναφέρεται ότι για τη χρονική αυτή περίοδο, αλλά και για τη χρονική περίοδο από 1/1/1996 έως 31/12/2001, για την οποία ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει από Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών, η ανωτέρω ασφαλίστηκε στον ίδιο εργοδότη (..................... .................) και με την ίδια ειδικότητα (κωδικός 419000) και δ) καταστάσεις προσωπικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, στις οποίες εμφαίνεται ότι η παρεμβαίνουσα απασχολήθηκε στην ανωτέρω εργοδότρια με την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου. Με την 1184/13-5-2009 απόφαση του Γ΄Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. η πιο πάνω αίτηση θεραπείας του αιτούντος απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι «με την άσκηση της από 12/11/2008 ένστασης το δικαίωμά του εξαντλήθηκε και δεν μπορεί να επανέλθει επί του θέματος».

13. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών προβάλλει ότι μη νομίμως το Α.Σ.Ε.Π. αναγνώρισε στην παρεμβαίνουσα 60 μήνες εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως με κωδικό 1199 του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ, ενώ αυτή δεν απέδειξε την εμπειρία της προσηκόντως, καθόσον η δηλωθείσα με την υπεύθυνη δήλωση εμπειρία της ως χειριστή Η/Υ δεν συμφωνεί με την βεβαίωση του ασφαλιστικού της φορέα, δοθέντος ότι είχε ασφαλιστεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 έως 30.9.2007 με τον κωδικό ειδικότητας 419000 ως υπάλληλος γραφείου στο δικηγορικό γραφείο της ................ ....................., δηλαδή σε ειδικότητα διαφορετική και πάντως μη συναφή προς αυτή του χειριστή Η/Υ, όπως προκύπτει από τα συνυποβληθέντα με την αίτηση θεραπείας του ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οψιγενή στοιχεία, τα οποία το Α.Σ.Ε.Π. έπρεπε να λάβει υπόψη του. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί, σύμφωνα με όσα ρητώς ορίζονται στην οικεία προκήρυξη, που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την πλήρωση της θέσεως του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου της Νομαρχίας Ευρυτανίας (κωδ. θέσεως 1199), δεν απαιτείται η βαθμολογούμενη εμπειρία να έχει αποκτηθεί σε καθήκοντα ή έργα της ειδικότητας του κλάδου, ήτοι ειδικώς σε απασχόληση με καθήκοντα χειριστή Η/Υ, αλλά αρκεί η εμπειρία σε απασχόληση απλώς συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως. Εφόσον δε η παρεμβαίνουσα συνυπέβαλε με την αίτηση συμμετοχής της τα απαιτούμενα από την οικεία Προκήρυξη δικαιολογητικά για την απόδειξη της πιο πάνω εμπειρίας, ήτοι α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προέκυπτε η διάρκεια της ασφάλισής της (3450 ημέρες εργασίας από 1-1-1996 έως 30-9-2007 στην εργοδότρια......................... .................... - υπηρεσίες δικηγόρου) και β) χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωσή της, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δήλωσε επακριβώς το χρόνο και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία της εργοδότριας φυσικού προσώπου, ήτοι ότι απασχολήθηκε από 1-1-1996 έως 30-9- 2007 (138 μήνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.) στην εργοδότρια ............... ......................, με αντικείμενο Υπάλληλος Γραφείου - Χειρίστρια Η/Υ, νομίμως το Α.Σ.Ε.Π., εκτιμώντας τα ανωτέρω νόμιμα δικαιολογητικά έκρινε ότι η παρεμβαίνουσα αποδεικνύει βαθμολογητέα εμπειρία (σε απασχόληση συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως) άνω των 60 μηνών. Ενόψει δε του ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη, δεν απαιτείται από την βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα να προκύπτει το είδος, όπως αβασίμως προβάλλει ο αιτών, παρά μόνον η διάρκεια της ασφαλιστέας απασχόλησης, αλυσιτελώς ο αιτών προβάλλει ότι η παρεμβαίνουσα είχε ασφαλισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-1996 έως 30-9-2007 με τον κωδικό ειδικότητας 419000 ως υπάλληλος γραφείου στο δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου ........... ........., δηλαδή σε ειδικότητα διαφορετική από αυτήν του Χειριστή Η/Υ. Και τούτο γιατί, κατά τα προεκτεθέντα, ανεξαρτήτως αν η παρεμβαίνουσα προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου και ασφαλίσθηκε με τον κωδικό 419000 που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον «οδηγό σύνδεσης κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.) του Ι.Κ.Α,. στην ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου», λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται η «εν τοις πράγμασι» εμπειρία (βλ. ΣτΕ 3635/2011) σε καθήκοντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως. Εν προκειμένω, η παρεμβαίνουσα, νομοτύπως δήλωσε υπευθύνως, σε συνδυασμό και με την ασφαλιστική της κάλυψη, ότι απασχολήθηκε ως «υπάλληλος γραφείου - χειρίστρια Η/Υ», ήτοι ότι απασχολήθηκε εν τοις πράγμασι και με τα καθήκοντα του χειριστή Η/Υ, τα οποία, άλλωστε, ανάγονται στα καθήκοντα του υπαλλήλου γραφείου που παράγονται με ηλεκτρονικό τρόπο, συνδεόμενα εσωτερικά και κατά τρόπο άμεσο με αυτά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την από 14-12-2007 βεβαίωση της εργοδότριας ........... ......., δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας, την οποία συνυπέβαλε η παρεμβαίνουσα με την αίτηση συμμετοχής της, μολονότι αυτό δεν απαιτείτο από την οικεία προκήρυξη. Συνεπώς, τα πιο πάνω οψιγενή στοιχεία, σχετικά με την εμπειρία της παρεμβαίνουσας, τα οποία υπέβαλε ο αιτών με την αίτηση θεραπείας του ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., δεν κλονίζουν την αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως και νομίμως δεν ελήφθησαν υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π.

14. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί, να καταπέσει το παράβολο που καταβλήθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989) και, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί ο αιτών από τη δικαστική δαπάνη του Α.Σ.Ε.Π. και της παρεμβαίνουσας (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. - ν. 2717/1999 - ΦΕΚ Α΄ 97, σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 - ΦΕΚ Α΄ 77) .

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την από 27-10-2011 αίτηση επανασυζητήσεως και διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου αυτής. 

Εκδικάζει την από 3-6-2009 αίτηση ακυρώσεως και την απορρίπτει.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου της αιτήσεως ακυρώσεως 

Απαλλάσσει τον αιτούντα από τη δικαστική δαπάνη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και της παρεμβαίνουσας. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε, στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 13 Μαρτίου 2012 με προεδρεύουσα την Εφέτη Δ.Δ. Μαρία Κουδουμνάκη, λόγω διορισμού της Προέδρου Εφετών Δ.Δ. Ευτυχίας Φουντουλάκη, σε θέση Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΖΑ

Υπογράφεται από την αρχαιότερη εκ των Εφετών Δ.Δ. που έλαβαν μέρος στη συζήτηση Αθηνά Τσιμπογιάννη, λόγω διορισμού της Προέδρου σε θέση Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Π.Β.

Σχόλια