70/2008 ΕιρΚουφαλίων: Μείωση αμοιβής μεσίτη που δεν προέβη σε ιδιαίτερες ενέργειες ή ιδιάζουσες προσπάθειες για την κατάρτιση της σύμβασης

70/2008 ΕιρΚουφαλίων: Μείωση αμοιβής μεσίτη που δεν προέβη σε ιδιαίτερες ενέργειες ή ιδιάζουσες προσπάθειες για την κατάρτιση της σύμβασης
ΑΡΙΘΜΟΣ 70/2008
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από..
τον Ειρηνοδίκη Νικόλαο Κανελλόπουλο και τη Γραμματέα Παγώνα Ιβανούδη.

ΣΥΝΕΡΔΊΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στα Κουφάλια στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 για να δικάσει τις από 20.2.2007 και 21.2.2007 (αριθ.εκθ.καταθ.21, 22/2007), αγωγές αντίστοιχα που γράφτηκαν στο πινάκιο, μεταξύ: Α'ΑΓΩΓΉ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΌΥΣΑΣ:.............. , κατοίκου Κουφαλίων και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Κόφτη (AM 871).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ :.......... , κατοίκου Κουφαλίων που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Σταματίας Κουμαρίδου (AM 4772). Β' ΑΓΩΓΗ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:........... , κατοίκου Κουφαλίων και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Κόφτη (AM 871).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: .......... κατοίκου Κουφαλίων που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Ελευθερίας Δέδα (AM 3944).

Οι προαναφερόμενες αγωγές φέρονται προς συζήτηση στη σημερινή δικάσιμο μετά από αναβολές από τις δικάσιμους 25.9.2007 και 18.3.2008.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται ειδικότερα στα ταυτάριθμα πρακτικά κατά την οποία προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί των διαδίκων.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία Και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Κατά τη διάταξη του άρθρου 703 παρ. 1 ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης. Πότε υπάρχει μεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόμο και εφόσον το περιεχόμενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύμβαση, η μεσολάβηση περιλαμβάνει συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συμβάσεως και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαμβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από τον μεσίτη των συνεννοήσεων των μερών, τη μεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινόμενων από το ένα μέρος στο άλλο όρων ή και τη διαπραγμάτευση των όρων αυτών, ενώ η υπόδειξη ευκαιρίας είναι κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι με αυτήν ο μεσίτης ενημερώνει απλώς τον εντολέα του για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ' αυτόν δυνατότητας συνάψεως της συμβάσεως που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς το μεσίτη μπορεί να αφορά μόνο στη μεσολάβηση ή μόνο στην υπόδειξη ευκαιρίας ή και στις δύο. Αν η εντολή και η υπόσχεση αμοιβής δόθηκαν για την υπόδειξη ευκαιρίας και η κύρια σύμβαση καταρτίσθηκε με μεσολάβηση του μεσίτη, πληρούται ο σκοπός του νόμου και οφείλεται η αμοιβή, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από τη σύμβαση μεσιτείας. Στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή όταν η υπόσχεση αμοιβής δόθηκε αποκλειστικά και μόνο για τη μεσολάβηση του μεσίτη, η κατάρτιση της συμβάσεως με απλή υπόδειξη του τελευταίου δεν αρκεί για το εναγώγιμο της αμοιβής του. Εξάλλου, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, μεταξύ της ενέργειας του μεσίτη (υποδείξεως ή μεσολαβήσεως) και της πραγματώσεως της συμβάσεως πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου προς αποτέλεσμα, Η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ζήτημα πραγματικό που κρίνεται κυριαρχικά από το δικαστήριο της ουσίας. Η κρίση όμως αν τα διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικά περιστατικά επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ορισμένο γεγονός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί, ή μη, ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος αποτελέσματος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της παραπάνω ουσιαστικής διατάξεως του άρθρου 703 ΑΚ. ζΑ.Π. 815/2007 Ελ Δνη 48.1683).

Με την Α αγωγή που εισάγεται προς κρίση (αριθμ εκθ καταθ.. 22/2007) η ενάγουσα, αδειούχος μεσίτρια αστικών συμβάσεων, ιστορεί ότι στις 21-02-2006 ο εναγόμενος της ανέθεσε εγγράφως να υποδείξει σε ενδιαφερομένους αγοραστές το περιγραφόμενο ακίνητο του που βρίσκεται στα Κουφάλια. Η αμοιβή της συμφωνήθηκε σε ποσοστό 2% επί της αγοραίας αξίας του, σε εκτέλεση δε της εντολής το υπέδειξε στον εναγόμενο και σε άλλους. Εν τέλει και κατόπιν της υποδείξεως της το αγόρασε ο αντίδικος της αντί 230.000. Αυτός αρνείται, παρά τις κατ' επανάληψη οχλήσεις της, να της καταβάλλει την αμοιβή της ύψους 5.474 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Κατόπιν αυτών διώκει, με απόφαση που να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλλει το παραπάνω ποσό με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς εκδίκαση στο δικαστήριο αυτό (άρθρα 14 παρ.1 εδ.α,22 Κ,Πολ.Δικ). Είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 703-706,345,346 Α.Κ., άρθρο 1 π.δ/τος 248/1993,12 ν. 504/1976, 907,908 Κ.Πολ.Δικ., καταβλήθηκε δε γι' αυτή το δικ.ένσημο που αναλογεί με τις υπέρ τρίτων νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. τα αριθμ. 193547 και 285822 αγωγόσημα).

Με τη Β αγωγή που εισάγεται προς κρίση (αριθμ. εκθ καταθ 21/2007) η ίδια ενάγουσα - μεσίτρια στρέφεται κατά του αγοραστή του μνησθέντος ακινήτου ζητώντας να υποχρεωθεί, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, να της καταβάλλει εντόκως το ποσό των 5.474. Αυτό αντιπροσωπεύει την αμοιβή της για την ένεκα της υποδείξεως της αγορά από αυτόν του εν λόγω ακινήτου. Η αγωγή είναι νόμιμη ερειδόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις για αυτή έχει καταβληθεί το αναλογούν δικαστικό ένσημο(193548 και 285823 αγωγόσημα).

Η εκδίκαση αμφοτέρων των αγωγών πρέπει να χωρήσει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 677-681 Κ.Πολ.Δικ και όχι κατά τη τακτική με την οποία εισήχθησαν (591 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ). Επιπρόσθετα οι αγωγές πρέπει να συνεκδικαστούν διότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (246 Κ.Πολ.Δικ).

Από τους μάρτυρες των διαδίκων(ένας για κάθε πλευρά), που εξετάστηκαν ένορκα στο ακροατήριο, όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν τα διάδικα μέρη και απ' όσα συνομολογούν, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά. Η ενάγουσα είναι αδειούχος μεσίτρια αστικών συμβάσεων της περιφερείας του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στις 21-02-2006 την επισκέφθηκε στο γραφείο της, στα Κουφάλια, ο εναγόμενος της Α αγωγής (εφεξής Α εναγόμενος) και της ανέθεσε εγγράφως να του υποδείξει εν............ , στα Κουφάλια), εμβαδού 400 τ.μ. , μετά της επ' αυτού διόροφης οικοδομής (120 τ.μ. του Α ορόφου και 156 του Β). Ως αμοιβή ............ (βλ σημείωμα του), ενώ σε δυο συναντήσεις (στις 22/02 και 22/03/2006) του υπέδειξε το ακίνητο του Α. Εν τέλει οι εναγόμενοι προσήλθαν σε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Β αγόρασε, κατόπιν συστάσεως" κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας, τη διόροφη συχοδομή της συζύγου του Α εναγομένου μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και ανοικοδόμησης σε τμήμα οικοπέδου της,εμβαδού 400 τ.μ., από μείζονα έκταση 608 τ.μ. Το ακίνητο φέρει τον αριθμό 996 και κείται στο 101° οικ. τετράγωνο των Κουφαλίων (βλ. το αριθμ 7798/17-11-2006 συμβόλαιο της ακόμα ότι η αντικειμενική αξία του πωληθέντος ανήλθε σε 126.084,95. Η αγοραία του όμως, κατά τη κρίση του δικαστηρίου και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ανέρχεται τουλάχιστον σε 200.000 δεδομένου ότι η συνολική έκταση της διόροφης οικοδομής-κατασκευής των ετών 1970 και 1990-ανέρχεται σε 264.36 τμ., υπάρχει δε και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 32,12 τ.μ.). Από τα προαναφερόμενα το δικαστήριο άγεται στη κρίση ότι η υπόδειξη της ενάγουσας, υπό την έννοια ότι η πληροφορία προήλθε από αυτή(Α.Π. 973/1999 Ελ.Δνη 41.111), ήταν η κύρια αιτία για τη σύναψη της σκοπούμενης συμβάσεως. Η χρονική υστέρηση καταρτίσεως της ουδεμία επιρροή ασκεί στην αξίωση της ενάγουσας. Αλλωστε τα συμβληθέντα μέρη ήλθαν σε επαφή στις 15 και 26-08-2006 (βλ έγγραφο της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την αναζήτηση των επικοινωνιών της αριθμ 23910/53225 τηλ.συνδέσεως του Β εναγομένου με τον αριθμ 28210/60518 του Α ), ενώ η σύμβαση καταρτίστηκε τον Νοέμβριο. Επιπρόσθετα ο Α εναγόμενος, όπως προαναφέρθηκε, υπέγραψε την οικεία εντολή προς την ενάγουσα ενεργών ατομικά. Συνεπώς, κατά τον ερμηνευτικό κανόνα της Α.Κ 212 και απορριπτόμενων των αντιθέτων ισχυρισμών του, πρέπει να θεωρηθεί ότι ενεργούσε στο δικό του όνομα.

Εξάλλου αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα, πέραν της ως άνω πληροφορίας και των δύο συναντήσεων της με τον Β' εναγόμενο, και της συναντήσεως με τον πωλητή, δεν προέβη σε άλλες ενέργειες ή ιδιάζουσες προσπάθειες κατατείνουσες σε εκτέλεση της εντολής. Μάλιστα το πωλητήριο το τοποθέτησε ο Α εναγόμενος, τα δε κλειδιά τα είχε η γειτόνισσα-μάρτυρας ανταποδείξεως. Συνεπώς, κατά παραδοχή ως βάσιμου της ενστάσεως των εναγομένων(Α.Κ 707-βλ πρακτικά), το δικαστήριο κρίνει ότι η αμοιβή της ενάγουσας είναι δυσανάλογα μεγάλη και πρέπει να μειωθεί στο ποσό των 1.000 για κάθε συμβληθέν μέρος. Κατ' ακολουθία η 
αγωγή πρέπει να γίνει μερικά δεκτή ως και κατ' ουσία βάσιμη, όπως στο διατακτικό ορίζεται ειδικότερα. Οσον αφορά το αίτημα για τη κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το δικαστήριο, ενόψει της παρόδου ικανού χρόνου από τη σύναψη της σκοπηθείσας συμβάσως, κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που να επιβάλουν τη προσωρινή εκτελεστότητα, γι' αυτό το περί τούτου αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό. Τέλος μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, ανάλογη με την έκταση της νίκης της (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολ.Δικ), πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των αντιδίκων της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων

Δέχεται μερικά τις αγωγές.

Υποχρεώνει κάθε ένα των εναγομένων να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 1.000 (χίλια ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση των αγωγών.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τους εναγομένους στη πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία ορίζει για κάθε ένα εξ αυτών στο ποσό των 100 (εκατό ευρώ)

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο τους τα Κουφάλια στις 21.10.2008 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ H ΓPAMMATEAΣ

Σχόλια