ΕιρΧαλκ 153/15 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ν.3869/10. Ο αιτών, πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου, είναι σήμερα συνταξιούχος της ΔΕΗ, ενώ στο παρελθόν και μέχρι το 2010, ασκούσε παράλληλα το επάγγελμα του μεσίτη. Υπό την ιδιότητα του μεσίτη είχε την εμπορική ιδιότητα, την οποία και απώλεσε


17-3-15  ΕιρΧαλκ 153/15 : Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ν.3869/10. Ο αιτών, πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου, είναι σήμερα συνταξιούχος της ΔΕΗ, ενώ στο παρελθόν και μέχρι το 2010, ασκούσε παράλληλα το επάγγελμα του μεσίτη. Υπό την ιδιότητα του μεσίτη είχε την εμπορική ιδιότητα, την οποία και απώλεσε με την παύση του επαγγέλματός του, το 2010. Εφόσον, κατά το χρόνο απώλειας της εμπορικής του ιδιότητας, δεν είχε..
παύσει κατά τρόπο μόνιμο και γενικό τις πληρωμές του μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010. Η σύζυγος του αιτούντος είναι άνεργη από το 2011. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του για μία πενταετία,  και εξαιρεί την κύρια κατοικία του από την εκποίηση, καθορίζοντας  τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του, πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 153/2015


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαλκίδας Αικατερίνη Σκουλά και το γραμματέα Παναγιώτη Λούκα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21-03-2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Του αιτούντος : Κ. του Γ. κατοίκου Χαλκίδας, Δήμου Χαλκιδέων, στην περιοχή ………… ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθηνών Παναγιώτη Φύκηρη.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίου κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους ( άρθρα 5 ν. 3869 / 2010 και 748 παρ. 2ΚΠολΔ):
1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASΙAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASΙAS», πρώην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E.G.R EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος αριθμός 8 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 8195/03 - 08 - 2012 ), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαλκίδας Ελένης Φώτου.
2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ Α.Ε. », που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.
3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK AΤE. », που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου αριθ. 23, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαλκίδας Ελπινίκης Καρτάλη.
4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Alpha Bank AΤE.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αριθ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαλκίδας Μαρίας Τσεσμελή.
Ο αιτών με την από 11-04-2012 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας στις 11-04-2012 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας με αύξοντα αριθμό …./2012, ζήτησε ό,σα αναφέρονται σ' αυτή.
Δικάσιμος της αίτησης ορίσθηκε η 14-12-2012 και κατόπιν αναβολής αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.
Το Δικαστήριο αφού,
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την με αριθμό …../30-04-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ε. που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο πρόσκληση με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 14-12-2012 επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης) στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση δεύτερη των καθ' ων πιστώτρια του ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ».Κατά τη δικάσιμο αυτή η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Η δεύτερη των πιστωτών όμως δεν παραστάθηκε δια νομίμου εκπροσώπου ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στη δικάσιμο αυτή κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου και πρέπει να δικασθεί ερήμην. Ωστόσο η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 ΚΠολΔ), μη απαιτουμένης νέας κλήσης προς συζήτηση προς αυτήν για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας διότι η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4 εδάφιο δ ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ).
Από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Ποια πρόσωπα έχουν τέτοια ικανότητα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Επιβάλλεται να γίνεται διάκριση μεταξύ του εμπορικού χαρακτήρα της πράξεως από την κτήση ή μη της εμπορικής ιδιότητας. Επομένως στις ρυθμίσεις του άνω νόμου υπάγονται και οφειλέτες που μολονότι έχουν ενεργήσει μία αντικειμενικώς εμπορική πράξη, εντούτοις δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Ειδικότερα υπάγονται οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι δικαιούχοι πάσης φύσεως κοινωνικών βοηθημάτων. Υπάγονται επίσης στη ρύθμιση του νόμου επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα όπως ιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κλπ, ομοίως οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί κλπ που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται ως έμποροι. Προσθέτως υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (άρθρο 2 παρ. 3 ΠτΚ).Αντιθέτως δεν υπάγεται στη ρύθμιση του νόμου ο οφειλέτης που κατά το χρόνο της παύσεως των πληρωμών είχε την εμπορική ιδιότητα.
Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτηση του, στην οποία περιλαμβάνεται κατάσταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του ιδίου και της συζύγου του, κατάσταση πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων και των εν γένει χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση, άλλως και επικουρικώς σε …………………………………
εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 αρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 παρ, 239 και 11 του ιδίου νόμου, απορριπτόμενης στο σημείο αυτό της ενστάσεως περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως που προέβαλλαν και οι τρεις των καθ' ων καθώς στην υπό κρίση αίτηση αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα στην αίτηση πρέπει ν' αναφέρεται σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολΔ ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος) έχει ληξιπρόθεσμα και μη χρέη προς τρίτους, τα οποία υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ιδίως χρεών, ότι η οφειλή του αφορά δάνειο που αναλήφθηκε σε χρόνο, προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως για ρύθμιση, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ότι δεν έχει υπάρξει άλλη απαλλαγή από τα χρέη του στο παρελθόν με βάση το νόμο, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του συζύγου του από την εργασία του αλλά και από λοιπές πηγές? ποιοι είναι οι πιστωτές, με πλήρη στοιχεία και διευθύνσεις και ποιες είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών, στοιχεία που αναφέρονται εν προκειμένω και ουδέν άλλο απαιτείται από όσα αναφέρουν οι καθ’ ων στη σχετική ένσταση τους. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του πρέπει η κρινόμενη αίτηση να διερευνηθεί και στην ουσιαστική της βασιμότητα εφόσον καταβλήθηκε η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής (αριθ. απόδειξης προκαταβολής εισφορών …/2014, …./2014, …./2014 και ……/2014 του ΔΣ Χαλκίδας). Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο (δεν εξετάσθηκαν μάρτυρες) που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :
Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1954. Είναι έγγαμος με την Χ. και έχουν ένα ανήλικο τέκνο, μαθητή του Γενικού Λυκείου ……. Είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ από τον Αύγουστο του 2010.Η μηναία σύνταξη του κύρια και επικουρική ανέρχεται στο ποσό των 1452,74 ευρώ κατόπιν των περικοπών των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (βλ. σχετικά τα έγγραφα εκκαθάρισης κύριας και επικουρικής σύνταξης μηνών Ιανουαρίου 2014 και Νοεμβρίου 2013 αντίστοιχα που προσκομίζει). Επίσης ο αιτών ασκούσε παράλληλα το επάγγελμα του μεσίτη ασφαλειών με ημερομηνία έναρξης επιχείρησης την 16 - 12 - 2004 και ημερομηνία διακοπής την 02 - 08- 2010 (βλ. σχετικά την με αριθμό …./ 2010 δήλωση στη ΔΟΥ Άνω Λιοσίων και την με αριθ. πρωτ. ……/ 27 - 09 - 2010 απόφαση διαγραφής από τα μητρώα του ΟΑΕΕ).Από την εργασία αυτή αποκέρδαινε μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ περίπου. Η πρώτη και η τέταρτη των καθ’ ων προέβαλαν την ένσταση εμπορικής ιδιότητας του αιτούντος λόγω της δραστηριότητας του αυτής και ότι κατά συνέπεια η αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί. Ο αιτών υπό την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλειών είχε την εμπορική ιδιότητα την οποία απώλεσε στις 02-08-2010 με την παύση του επαγγέλματος του. Εξακολούθησε να πληρώνει μετά από την 02-08- 2010 όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από την τέταρτη των καθ ων …./ 13-06-2012 επιστολή όπου αναφέρεται ότι ο αιτών κατέβαλε το ποσό των 617 ευρώ στις 27-07-2011 για το με αριθμό ….. καταναλωτικό δάνειο, το ποσό των 80 ευρώ στις 30-09-2011 για την υπ' αριθμό …….. πιστωτική κάρτα, το ποσό των 50 ευρώ στις 30-09-2011 για την υπ' αριθμό ……… πιστωτική κάρτα, το ποσό των 150 ευρώ στις 26-04-2012 για την υπ’ αριθμό ……… σύμβαση και το ποσό των 150 ευρώ στις 11-05-2012 για την υπ' αριθμό …….. σύμβαση. Κατά συνέπεια εφόσον στις 02-08-2010 ημερομηνία απώλειας της εμπορικής ιδιότητας δεν είχε παύσει κατά τρόπο μόνιμο και γενικό τις πληρωμές του μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, απορριπτόμενης στο σημείο αυτό της ενστάσεως εμπορικής ιδιότητας των παραπάνω καθ' ων. Η σύζυγος του εργαζόταν στην εταιρία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία «……» ως πωλήτρια με μηνιαίο μισθό 830 ευρώ περίπου. Από τον Σεπτέμβριο 2011 είναι άνεργη με αριθμό μητρώου ΟΑΕΔ ……. (βλ. την προσκομιζόμενη κάρτα ανεργίας με ημερομηνία εγγραφής την 07-10-2011). Ελάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 360,00 ευρώ μηνιαίως από την 07-10-2012 έως την 06-10-2012 (βλ. την με αριθ. πρωτ. ………/01-11-2012 απόφαση ΟΑΕΔ). Τα εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονται σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2008 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων σε 41.717,64 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και εμπορικές επιχειρήσεις και της συζύγου του σε 582 ευρώ από ακίνητα, με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2009 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων του αιτούντος σε 45.448,78 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και εμπορικές επιχειρήσεις και της συζύγου του σε 2.873,04 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2010 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων του αιτούντος σε 52.804,01 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και εμπορικές επιχειρήσεις και της συζύγου του σε 12.269,73 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2011 της ΔΟΥ Χαλκίδας του αιτούντος σε 26.851,11 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και εμπορικές επιχειρήσεις και της συζύγου του σε 12.166,12 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2012 της ΔΟΥ Χαλκίδας του αιτούντος σε 35.658,71 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και της συζύγου του σε 9.790,08 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2013 της ΔΟΥ Χαλκίδας του αιτούντος σε 26.995,80 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και της συζύγου του σε 4.848,24 ευρώ από επίδομα ανεργίας. Άλλη πηγή εισοδημάτων δεν διαθέτει ο αιτών εκτός από την προαναφερόμενη κύρια και επικουρική σύνταξη του.
Όσον αφορά την ακίνητη και κινητή περιουσία του αιτούντος προέκυψαν τα εξής : Είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος μίας μονοκατοικίας, συνολικής επιφάνειας 212 τετραγωνικών μέτρων (επιφάνεια υπογείου 85 τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια ισογείου 85 τετραγωνικά μέτρα και πρώτου ορόφου 42 τετραγωνικά μέτρα με εσωτερική σκάλα) που είναι κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων στη Χαλκίδα στην περιοχή ……... Η αντικειμενική της αξία ανέρχεται στο ποσό των 95.625,36 ευρώ σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2013 της ΔΟΥ Χαλκίδας. Το παραπάνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του. Άλλη ακίνητη περιουσία δεν διαθέτει ο αιτών (βλ. σχετικά το παραπάνω εκκαθαριστικό σημείωμα και την δήλωση στοιχείων ακινήτων της 01-01-2009 στη ΔΟΥ Άνω Διοσίων). Τέλος, προέκυψε ότι ο αιτών είναι αποκλειστικός κύριος ενός επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας Toyota … με αριθμό κυκλοφορίας ………, 1587 κ.ε, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1999, εμπορικής αξίας 1.500 ευρώ ενόψει της παλαιότητας του. Το αυτοκίνητο αυτό έχει θέσει σε ακινησία από τις 13-12-2012 με την με αριθμό …../2012 δήλωση ακινησίας. Επίσης είναι αποκλειστικός κύριος ενός επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ ….. με αριθμό κυκλοφορίας ……., 1.086 κ.ε., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2006, εμπορικής αξίας 3.000 ευρώ (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2013).
Ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της αίτησης είχε αναλάβει τα κάτωθι χρέη τα οποία κατά πλάσμα του νόμου) θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης όπως σαφώς ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, πλην εκείνων που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής (ορ. ΑΘ. Κρητικό Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99) : Από την πρώτη καθ' ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» είχαν χορηγηθεί : α) με την υπ' αριθμό …… σύμβαση καταναλωτικό δάνειο από το οποίο η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 16.133,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων έως την 15 - 11 - 2011 και β) με την υπ' αριθμό ……… σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 0,63 ευρώ την 15-11-2011.Το σύνολο της οφειλής του αιτούντος στην πρώτη καθ' ης ανέρχεται στο ποσό των 16.134,62 ευρώ (Το αυξημένο ποσό των 17.038,43 ευρώ που αναφέρει η καθ' ης στις προτάσεις της είναι υπολογισμένο μέχρι την 21 - 05 - 2012 ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της κοινοποίησης της αίτησης στην καθ ης αυτή στις 02-05-2012 δυνάμει της υπ’αρ. …./2012 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ε. και δεν λαμβάνεται υπόψιν). Από τη δεύτερη καθ' ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» είχαν χορηγηθεί τα εξής δάνεια : α) με την υπ' αριθμό ……… σύμβαση καταναλωτική πίστη από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 3.999,77 ευρώ έως την 30-06-2011, β) με την υπ’ αριθμό ……. σύμβαση καταναλωτική πίστη από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε 773,89 ευρώ μέχρι την 30-10-2011 και γ) με την υπ' αριθμό …….. σύμβαση καταναλωτική πίστη από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 501.324 ευρώ μέχρι την 24-10-2011.Το σύνολο της οφειλής του αιτούντος στη δεύτερη καθ' ης ανέρχεται στο ποσό των 5.274,90 ευρώ. Από την τρίτη καθ' ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK AE » είχε χορηγηθεί με τον υπ' αριθμό ………. λογαριασμό πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 1.341,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων έως την 16-11-2011 (Το αυξημένο ποσό των 1.547,76 ευρώ που αναφέρει η καθ' ης αυτή στις προτάσεις της είναι υπολογισμένο μέχρι την 12-03-2014 ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της κοινοποίησης της αίτησης στην καθ' ης αυτή στις 30-04-2012 δυνάμει της υπ' αριθμό ……./ 30-04-2012 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ε. και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψιν).
Από την τέταρτη καθ' ης τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Alpha Bank AE» είχαν χορηγηθεί τα εξής δάνεια : α) με την υπ' αριθμό …….. σύμβαση δάνειο «όλα σε 1» από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 35.143,94 ευρώ έως την 23-10-2011, β) με την υπ' αριθμό ……….. σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε 850,61 ευρώ μέχρι την 05- 11-2011, γ) με την υπ' αριθμό ……… σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 25,75 ευρώ μέχρι την 25- 10 - 2011, δ) με την υπ' αριθμό …………. σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε 2.421,73 ευρώ στις 24-10-2011, ε) με την υπ' αριθμό …….. σύμβαση στεγαστικό δάνειο από το οποίο η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 113.251,65 ευρώ μέχρι την 06-06-2012 κατ στ) με την υπ’ αριθμό ……. σύμβαση στεγαστικό δάνειο από την οποία η οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε 125.067,75 ευρώ στις 06-06-2012.Το σύνολο της οφειλής του αιτούντος στην τέταρτη καθ' ης ανέρχεται στο ποσό των 276,761,43 ευρώ (Τα αυξημένα ποσά που αναφέρει η καθ' ης αυτή στις προτάσεις της για τις πιστωτικές κάρτες και το δάνειο είναι υπολογισμένα μέχρι την 10-05-2012 ήτοι σε ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της αίτησης στην καθ' ης αυτή στις 30-04-2012 δυνάμει της υπ' αριθμό ……/2012 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ε. και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψιν).Οι απαιτήσεις ε' και στ 'της τέταρτης των καθ' ων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας του αιτούντος και κατά συνέπεια οι εν λόγω απαιτήσεις συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής σύμφωνα με την προειρημένη διάταξη του οικείου νόμου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αιτών οφείλει στις καθ' ων τράπεζες το συνολικό ποσό των 299.512,13 (16.134,62 + 5.274,90 + 1.341,18 + 276.761,43 ) ευρώ. Με βάση τα προαναφερόμενα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος, ο οποίος έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του προς τους ανωτέρω πιστωτές του, λαμβάνοντας υπόψιν τη μείωση των εισοδημάτων του από τα δύο επαγγέλματα που ασκούσε κατόπιν της συνταξιοδότησης του, την απώλεια της εργασίας της συζύγου του και την ανεργία στην οποία η τελευταία έχει περιέλθει με συνέπεια να μην μπορεί να συνεισφέρει στις οικογενειακές δαπάνες, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 5ετία όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4161/2013 ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του δίκες. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του από τα εισοδήματα του επί πενταετία ήτοι 60 μηνιαίες δόσεις που θα αρχίζουν με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τις οποίες οι απαιτήσεις των καθ' ων θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα προαναφερόμενα αναφορικά με τα εισοδήματα του αιτούντος και σταθμίζοντας τα με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ως άνω μηνιαία καταβολή προς τις καθ' ων πρέπει να οριστεί στο ποσό των 250 ευρώ το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες (1.452, ευρώ σύνταξη – 250 ευρώ μηνιαία καταβολή - 1.200 ευρώ το οποίο επαρκεί για την κάλυψη δαπανών μίας τριμελούς οικογένειας). Από το ποσό των 250,00 ευρώ αναλογεί στην πρώτη καθ' ης 13,47 (250 Χ 16.134,62 : 299.512,13) ευρώ, στη δεύτερη καθ ης το ποσό των 4,40 (250 Χ 5.274,90 : 299.512,13) ευρώ, στην τρίτη καθ' ης το ποσό των 1,12 (250 Χ 1.341,18 : 299.512,13) ευρώ και στην τέταρτη καθ' ης το ποσό των 231,01 (250X276.761,43 : 299.512,13) ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα κάτωθι ποσά: Η πρώτη το ποσό των 808,20 (13,47 Χ 60) ευρώ, η δεύτερη το ποσό των 264 (4,40 Χ 60) ευρώ, η τρίτη το ποσό των 67,20 (1,12Χ60) ευρώ και η τέταρτη το ποσό των 13.860,60 (231,01 Χ 60) ευρώ ήτοι με τις παραπάνω μηνιαίες καταβολές από το συνολικό ποσό οφειλής του αιτούντος των 299.512,13 ευρώ θα εξοφληθεί ποσό 15.000 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 284.512,13 ευρώ.
Όσον αφορά τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα κρίνονται μη ρευστοποιήσιμα καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω της παλαιότητας τους, αντίθετα τυχόν εκποίηση τους θα επιβαρύνει με δυσανάλογες δαπάνες (αμοιβή εκκαθάρισα], δημοσιεύσεις κλπ).Επιπλέον το αυτοκίνητο μάρκας KIA…. είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις του αιτούντος και της οικογένειας του ενώ το αυτοκίνητο μάρκας Toyota ….. έχει τεθεί σε ακινησία και η εμπορική αξία του είναι μικρή ήτοι 1.500 ευρώ όπως προαναφέρθηκε οπότε το τυχόν τίμημα που θα εισπραχθεί δεν προσφέρει ουσιαστικά στο υπόλοιπο των οφειλών που είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου θα συνδυαστεί περαιτέρω με αυτήν του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του αιτούντος, εφόσον προβάλλεται σχετικό αίτημα εξαίρεσης, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ως άνω άρθρου από το Δικαστήριο. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο του αιτούντος που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας το οποίο ανέρχεται για έγγαμο σε 250.000 ευρώ με περαιτέρω προσαύξηση κατά 25 % για ένα τέκνο ήτοι 275.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50% .Η αντικειμενική αξία της εν λόγω οικίας ανέρχεται στο ποσό των 95.625,36 ευρώ όπως προαναφέρθηκε. Με βάση τα παραπάνω η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του δια καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος ανέρχεται σε 76.500,00 (95.625,36 Χ 80%) ευρώ και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού πρέπει να ορισθεί σε 20 έτη (δεν αποδείχθηκε μεγαλύτερη διάρκεια των στεγαστικών δανείων). Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται μηνιαίως σε 318,75 ευρώ (76.500 : 240 μήνες που αντιστοιχούν σε 20 έτη), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος 5 ετών δηλαδή ένα διάστημα κατά το οποίο δεν θα υποχρεούται να καταβάλει κάποιο ποσό, η διάρκεια της οποίας εναπόκειται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς ανατοκισμό. Οι συγκεκριμένες καταβολές θα χρησιμοποιηθούν για την προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων της τέταρτης καθ' ης που έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου της κατοικίας ήτοι από τα στεγαστικά δάνεια κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής κάθε προσημείωσης υποθήκης, με την υπόμνηση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής σύμφωνα με τη διάταξη 6 παρ. 3 του οικείου νόμου και συνεπώς το ανωτέρω ποσό θα είναι αυξημένο και θα προκύψει από την ειδικότερη εκκαθάριση που θα κάνει η εν λόγω πιστώτρια τράπεζα.
Η πρώτη καθ’ ης προέβαλε την ένσταση αναληθούς δηλώσεως ισχυριζόμενη ότι ο αιτών έχει επιπλέον 3 ακίνητα στην ιδιοκτησία του εκτός από την αναφερόμενη κύρια κατοικία του στο Καματερό στην οδό ……. αριθ. …. τα οποία αποκρύπτει και ότι η σύζυγος του εκμισθώνει ένα από τα ακίνητα της στη Φθιώτιδα,- το εισόδημα του οποίου αποκρύπτει. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της διότι ο αιτών έχει μεταβιβάσει τα 3 αυτά ακίνητα δυνάμει του υπ' αριθ. …../18-06-2008 συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Περιστερίου Σ., όπως προκύπτει από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 01-01-2009 στη ΔΟΥ Λιοσίων. Επίσης η σύζυγος του δεν λαμβάνει πλέον εισόδημα από ακίνητα σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2012 και 2013. Περαιτέρω η πρώτη καθ' ης προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος ισχυριζόμενη ότι ο αιτών έχει υψηλό εισόδημα ικανό να καλύψει τις ανάγκες τριμελούς οικογένειας και να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του δεδομένου ότι κανένα γεγονός δε συνέβη που να άλλαξε τις συνθήκες ζωής του αλλά όλα κύλησαν ομαλώς εν των μέσω οικονομικής κρίσης. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της καθώς το δικαίωμα του αιτούντος ν' ασκήσει την κρινόμενη αίτηση δεν υπερβαίνει υπό τις ανωτέρω εκτιθέμενες συνθήκες τα όρια που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος διότι τα εισοδήματα του αιτούντος μειώθηκαν στο ποσό των 1.450 ευρώ περίπου μετά τη συνταξιοδότηση του από τα δύο επαγγέλματα που ασκούσε και έχει επιβαρυνθεί αποκλειστικά τη συντήρηση της οικογένειας του μετά την απώλεια της εργασίας της συζύγου του με αποτέλεσμα να αδυνατεί ν' αποπληρώσει το συνολικό ποσό δόσεων ύψους 1.790,00 ευρώ. Για τους λόγους αυτούς είναι απορριπτέα και η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προέβαλαν η τρίτη και η τέταρτη των καθ' ων.
Η τρίτη καθ' ης προέβαλε την ένσταση απαραδέκτου της αιτήσεως διότι ο αιτών δεν προσκόμισε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 καθόσον υποβάλλει αίτημα περί προστασίας της κύριας κατοικίας του. Η προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού όμως δεν είναι απαραίτητη σε δίκες υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων για το παραδεκτό της συζήτησης τους διότι αυτό θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο εμπόδιο για να υπαχθεί ο οφειλέτης στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικά ΕιρΕορδαίας 99/2014 δημοσίευση Νόμος) και γι’ αυτό η ένσταση αυτή κρίνεται απορριπτέα. Επίσης προέβαλε την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ισχυριζόμενη ότι δεν θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί η ίδια υπαίτια της επισφάλειας καθώς η επίδικη σύμβαση συνήφθη με βάση τα οικονομικά δεδομένα του αιτούντος όπως εξετέθησαν σ' αυτήν από τον αντίδικο ο οποίος παρουσίασε τη δήλωση του οικονομικού έτους 2010 με εισοδήματα ύψους 55.000 ευρώ. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της διότι δόλια περιέλευση υπάρχει όταν ο αιτών κατά τη λήψη των δανείων χρησιμοποίησε πλαστά στοιχεία ή απέκρυψε υποχρεώσεις για να εξαπατήσει τους υπαλλήλους της τράπεζας, κάτι το οποίο δεν προέκυψε στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προέκυψε οφειλή του αιτούντος σε άλλο δανειστή ώστε να συμπεριληφθεί στην αίτηση ή να κλητευθεί. Ο αιτών αναφέρεται στην προσθήκη - αντίκρουση σε βοήθεια από θείο του χωρίς νομική υποχρέωση επιστροφής.
Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της (εφόσον δε γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε ο αιτών) καθόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και να ρυθμιστούν οι οφειλές του κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών του που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας του καταβολών καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τη δεύτερη καθ' ης δεν ορίζεται διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ έκαστη επί μία πενταετία οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, εκ των οποίων θα λαμβάνουν η πρώτη καθ’ ης το ποσό των δεκατριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (13,47), η δεύτερη καθ' ης το ποσό των τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (4,40) ευρώ, η τρίτη καθ' ης το ποσό του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (1,12) ευρώ και η τέταρτη καθ' ης το ποσό των διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενός λεπτού (231,01 ).
Εξαιρεί από την εκποίηση μία μονοκατοικία, συνολικής επιφάνειας 212 τετραγωνικών μέτρων (επιφάνεια υπογείου 85 τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια ισογείου 85 τετραγωνικά μέτρα και πρώτου ορόφου 42 τετραγωνικά μέτρα με εσωτερική σκάλα) που είναι κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων στη Χαλκίδα στην περιοχή ……… και αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος.
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του μηνιαίως επί είκοσι (20) έτη ήτοι επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες το ποσό των τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (318,75), της πρώτης δόσης καταβλητέας εντός του πρώτου τριημέρου του πρώτου μήνα, πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα είναι εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Χαλκίδα στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στις 06/03/2015.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


[ ΠΗΓΗ : κος Π. Φύκηρης, Δικηγόρος Αθηνών ]

Σχόλια