ΕφΘεσ 1309/14 : Διαθήκη - θέληση διαθέτη - σύσταση ιδρύματος - αδυναμία εκπλήρωσης - τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας - Ν.4182/13. Κρίθηκε ότι η εκπλήρωση της βουλήσεως της διαθέτιδος είναι αδύνατος

30-9-14 ΕφΘεσ 1309/14 : Διαθήκη -  θέληση διαθέτη - σύσταση ιδρύματος - αδυναμία εκπλήρωσης - τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας - Ν.4182/13. Κρίθηκε ότι η εκπλήρωση της βουλήσεως της διαθέτιδος είναι αδύνατος, διότι αφενός μεν δεν είναι δυνατόν να ανεγερθούν με το σύστημα της αντιπαροχής..
οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος που αυτή επιθυμούσε, αφετέρου δε το ποσό, το οποίο θα προέλθει από την εκποίηση της λοιπής ακίνητης και της κινητής περιουσίας της, δεν επαρκεί για τον εξοπλισμό του ιδρύματος και τις λοιπές λειτουργικές του ανάγκες. Υπό τις κρατούσες συνθήκες η βούληση της διαθέτιδος μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν ορισθεί, ως τρόπος επωφελέστερης και ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας της, η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που αυτή όρισε για τη δημιουργία του ιδρύματος, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος σε ένα νομίμως λειτουργούντα φορέα στην ίδια περιοχή που επιθυμούσε η διαθέτις, ο οποίος να επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και ειδικότερα στο παρεμβαίνον σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικό Παιδικό Χωριό». Εφαρμογή του Ν. 4182/13. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι η μεταβιβαζόμενη περιουσία βαρύνεται με την αμοιβή και τα έξοδα των εκτελεστών της διαθήκης, η δε εκκαθάριση τους θα διενεργηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών. Δεκτή η αίτηση και οι παρεμβάσεις.

Σχόλια