ΕΞΑΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ  ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ                     ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

1) Έρευνα στο κτηματολόγιο για να διαπιστώσουμε αν έχει περαστεί το βάρος.

2) Αίτηση στο κτηματολόγιο για έκδοση αποσπάσματος, ώστε να μνημονευθεί στην αίτηση και στην απόφαση ο αριθμός πρωτοκόλλου ,όπως επίσης και το ΚΑΕΚ (κόστος αποσπάσματος για το κάθε δικαίωμα 15 ευρώ). 
Αφού πραγματοποιηθεί η κατάθεση της αίτησης και εκδοθεί απόφαση :
1) Προσκομίζουμε στο κτηματολογικό γραφείο την απόφαση της εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης.
2) Αιτούμαστε με το αντίστοιχο έντυπο την καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (συνολικό κόστος 5 ευρώ).  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(Διαδικασία άρθρων 683 επ. Κ.Πολ.Δ)

ΑΙΤΗΣΗ

(εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης)

1) Της ....., το γένος ....

2) Του ......

 

ΚΑΤΑ

Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πεσμαζόγλου αρ. 2-6).

===========================================

  
Με τη με αριθμό .....απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η καθ’ ης ενέγραψε προσημείωση υποθήκης για ποσό 32.400 Ευρώ, για την εξασφάλιση των τοκοφόρων απαιτήσεών της που απορρέει από την υπ' αριθμόν ...... σύμβαση δανείου, από χορήγηση στεγαστικού δανείου  με επιτόκιο σταθερό για ένα χρόνο 3,47% και μετά το πέρας    του πρώτου χρόνου το εκάστοτε κυμαινόμενο    επιτόκιο της Τράπεζας, το οποίο θα εξοφλούνταν σε δέκα (10) έτη χωρίς περίοδο χάριτος, με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση δανείου, τα προσαρτήματα αυτής και τις πρόσθετες σ' αυτήν πράξεις, στο παρακάτω ακίνητο, ήτοι:

από ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 277,01 τ.μ που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Δημοτικού διαμερίσματος Κατερίνης, στην Πολεοδομική Ενότητα Επέκταση Εθνικού Σταδίου, στο ..... Γ Ο.Τ. και στην οδό Λουκιανού, με αριθμό οικοπέδου έξι (06), που συνορεύει ολόγυρα Βορειοανατολικά με το με αριθμό 10 οικόπεδο του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, νοτιοανατολικά με το με αριθμό 07 του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, νοτιοδυτικά νε την οδό Λουκιανού  και βορειοδυτικά με το με αριθμό 05 οικόπεδο του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, που περιήλθε στους καθών κατά ½ ιδανικό μερίδιο εξ αδιαιρέτου στον καθένα δυνάμει του με αριθμ. ..... συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Αναστασίας Γιαννιτσάρα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο .... και .... του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης. Έχει ανεργεθεί οικοδομή , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3741/29 περί διηρημένης ιδιοκτησίας αποτελούμενη από ένα ισόγειο με αρ ΚΑΕΚ .... όπως απεικονίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με αριθμό πρωτοκόλλου 219, δεύτερο ισόγειο με αριθ.ΚΑΕΚ ..... και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου με αριθ. ΚΑΕΚ 3......και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου με αριθμ. ΚΑΕΚ ........ και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου με αριθ. ΚΑΕΚ 390196217010/0/5 και αρ. πρωτ. 219 και το δικαίωμα υψούν με αριθμ. ΚΑΕΚ ...... και αρ.πρωτ. 219. Για τα προαναφερόμενα ακίνητα ακολούθησε διανομή μεταξύ των ,αρχικά, εξ αδιαιρέτου συγκύριων Ά...........

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον καθένα δυνάμει του με ........ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Αναστασίας Γιαννιτσάρα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο ..... και αριθμό ..... του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης.

Η παραπάνω προσημείωση μη τραπείσα ακόμη σε υποθήκη έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στις 13-11-2003 στον τόμο ... και αριθμό ... και έχει εγγραφεί ως εμπράγματη ασφάλεια στα ανωτέρω ΚΑΕΚ.

Επειδή εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους ενεγράφη η παραπάνω προσημείωση αφού ήδη εξοφλήθηκε η από την παραπάνω αιτία απαίτηση της καθ’ ης και δεν έχει η τελευταία καμία άλλη απαίτηση εναντίον των αιτούντων.
Επειδή η καθ’ ης συναινεί στην εξάλειψη της παραπάνω προσημείωσης.
Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί δικαστικά η ανάκληση της υπ’ ..... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και η εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης.
Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. ... απόφαση του Δικαστηρίου σας και να διαταχθεί η εξάλειψη της παραπάνω προσημείωσης υποθήκης, εγγεγραμμένης στα βιβλία υποθηκών του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στις 13-11-2003 στον τόμο .. και αριθμό ....,καθώς και η ανάκληση της καταχώρισης της ανωτέρω προσημείωσης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Κατερίνης και στα με αριθμούς ......   επί των ανωτέρω ακινήτων ιδιοκτησίας μας.

 

     Κατερίνη……………


     Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ .………/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

…..ΔΙΚΑΣΤΗΣ:………………………………………….., …. που ορίσθηκε από …………..

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ:    /   /2015.


ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1) ...και

2) ...

 οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Γ. Καλαϊτζή (Α.Μ. 144), Κατερίνη, οδός 16ης Οκτωβρίου 2.


ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Η  ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πεσμαζόγλου αρ. 2-6). και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε ………………………………………………………, δυνάμει του με αριθμό            πληρεξουσίου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: ../0./2015.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ………./2015

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης.

Η συζήτηση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όπου οι διάδικοι παραστάθηκαν εκούσια, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ


Με την αίτηση ζητείται η ανάκληση της με αριθμό ..... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και η εξάλειψη της προσημείωσης που ενεγράφη δυνάμει της αποφάσεως αυτής στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου στις 13-11-2003 στον τόμο 157 και αριθμό 78 και έχει εγγραφεί ως εμπράγματη ασφάλεια., για ποσό 32.400 Ευρώ, αρχικά επί του ακινήτου, ήτοι:

από ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 277,01 τ.μ που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Δημοτικού διαμερίσματος Κατερίνης, στην Πολεοδομική Ενότητα Επέκταση Εθνικού Σταδίου, στο 599 Γ Ο.Τ. και στην οδό Λουκιανού, με αριθμό οικοπέδου έξι (06), που συνορεύει ολόγυρα Βορειοανατολικά με το με αριθμό 10 οικόπεδο του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, νοτιοανατολικά με το με αριθμό 07 του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, νοτιοδυτικά νε την οδό Λουκιανού  και βορειοδυτικά με το με αριθμό 05 οικόπεδο του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, που περιήλθε στους καθών κατά ½ ιδανικό μερίδιο εξ αδιαιρέτου στον καθένα δυνάμει του με αριθμ. 38/2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Αναστασίας Γιαννιτσάρα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 476 και αριθ.387 του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης. Έχει ανεργεθεί οικοδομή , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3741/29 περί διηρημένης ιδιοκτησίας αποτελούμενη από ένα ισόγειο με αρ ΚΑΕΚ ... όπως απεικονίζεται στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με αριθμό πρωτοκόλλου 219, δεύτερο ισόγειο με αριθ.ΚΑΕΚ ...και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου με αριθ. ΚΑΕΚ ...και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου με αριθμ. ΚΑΕΚ ...και αρ.πρωτ. 219, ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου με αριθ. ΚΑΕΚ 390196217010/0/5 και αρ. πρωτ. 219 και το δικαίωμα υψούν με αριθμ. ΚΑΕΚ ...6 και αρ.πρωτ. 219. Για τα προαναφερόμενα ακίνητα ακολούθησε διανομή μεταξύ των ,αρχικά, εξ αδιαιρέτου συγκύριων ......
Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον καθένα δυνάμει του με αριθμ.... συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Αναστασίας Γιαννιτσάρα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο .... και αριθμό .... του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης.

Η παραπάνω προσημείωση μη τραπείσα ακόμη σε υποθήκη έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο ...και  αριθμό .. και έχει εγγραφεί ως εμπράγματη ασφάλεια στα ανωτέρω ΚΑΕΚ.

Η ανάκληση της ανωτέρω αναφερόμενης αποφάσεως και  η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που ενεγράφη βάσει αυτής ζητείται για το λόγο ότι μετεβλήθησαν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίσθηκε η έκδοση της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα διότι η απαίτηση της καθ’ ης εξοφλήθηκε.
Η αίτηση είναι νόμιμη κατά το άρθρο 696 παρ.3, 706 Κ.Πολ.Δ. και 1330 ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτή και στην ουσία της επειδή από την ομολογία της καθ’ ης πιθανολογούνται τα πραγματικά περιστατικά και συνεπώς πρέπει να ανακληθεί η ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση και να εξαλειφθεί η προσημείωση υποθήκης που έχει εγγραφεί δυνάμει αυτής, εν όψει του ότι αυτή δεν έχει τραπεί ακόμη σε υποθήκη.

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ


ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατά αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ τη με αριθμό ... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με σκοπό την εξάλειψη της  προσημείωσης υποθήκης που ενεγράφη δυνάμει αυτής στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στις 13-11-2003 στον τόμο 157 και αριθμό 78 καθώς και την ανάκληση της καταχώρισης της ανωτέρω προσημείωσης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Κατερίνης και στα με αριθμούς ΚΑΕΚ ....  επί των ανωτέρω ακινήτων ιδιοκτησίας των αιτούντων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε παραχρήμα με την παρουσία της γραμματέως …………………………….  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, …/…/2015


Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  


Σχόλια