Κτηματολόγιο. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας. Αντισυνταγματική η διάταξη περί απαραδέκτου συζήτησης ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής λόγω της μη προσκομίσεως του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 περ. 1, 3 και 5 του ν. 4223/2013. Δεν ..3072/2015 ΜΠΡ ΑΘ (ΚΤΗΜ)


Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ΄αριθ. 2201/2003 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. Διεθνής δικαιοδοσία-αρμοδιότητα ημεδαπού δικαστηρίου. Συναινετικό..1121/2015 ΜΠΡ ΑΘ.

3072/2015 ΜΠΡ ΑΘ (ΚΤΗΜ) ( 656799) 
Κτηματολόγιο. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας. Αντισυνταγματική η διάταξη περί απαραδέκτου συζήτησης ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής λόγω της μη προσκομίσεως του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 περ. 1, 3 και 5 του ν. 4223/2013. Δεν υφίσταται δεδικασμένο όταν προηγούμενη...
αγωγή απορρίφθηκε ως αόριστη. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Σταματίνας Παπαμιχάλη, δικηγόρου Αθηνών.


  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 3072/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αικατερίνη Πετροπούλου, Πρωτοδίκη, Κτηματολογική Δικαστή, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από την Γραμματέα Μαρία Κρασσά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 11η Νοεμβρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας-καλούσας: ............... συζ. ..............., το γένος ..............., κατοίκου Παιανίας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σταματίνας Παπαμιχάλη.

Των εναγομένων-καθ’ ων η κλήση: 1) ..............., κατοίκου Λαμίας Φθιώτιδας (οδός ............... αρ. ...), 2) ..............., κατοίκου Παιανίας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 3) ..............., κατοίκου ομοίως, οι οποίοι (1η, 2ος, 3ος) παραστάθηκαν στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Μαρίας Στάμου και 4) ..............., κατοίκου Παιανίας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), ο οποίος απεβίωσε και τη δίκη του οποίου δήλωσε ότι συνεχίζει ο ..............., δικηγόρος, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η ενάγουσα-καλούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-03-2011 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 04-03-2011 με γενικό αριθμό κατάθεσης και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 40886/3071, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 17-05-2011, πλην όμως, αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 28-02-2012 και ακολούθως, γι’ αυτήν της 06-11-2012, οπότε και ματαιώθηκε. Ηδη με την από 08-10-2012 (γ.α.κ./α.κ.δ. 166477/1581) κλήση της η ενάγουσα - καλούσα επαναφέρει προς συζήτηση την ανωτέρω αγωγή της, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 12-02-2013 και κατόπιν αναβολών αρχικά η 05-11-2013, εν συνεχεία η 08-04-2014 και τελικώς, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το υπ’ αριθ. πρωτ. 1201/17-09-2010 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Δήμου Παιανίας, αποδεικνύεται ότι ο τέταρτος εναγόμενος, ..............., απεβίωσε την 03-07-2010, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο αυτού της κατάθεσης της υπό κρίση αγωγής στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 04-03-2011. Κατά συνέπεια, ως προς αυτόν, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε κατά προσώπου ανύπαρκτου (άρθρο 62 ΚΠολΔ και 64 ΑΚ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΚΠολΔ I (2000) σελ. 125 παρ. 1).

Με την κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι έχει καταστεί πλήρης και αποκλειστική κυρία του λεπτομερώς περιγραφομένου στην αγωγή της κατά θέση, έκταση και όρια αγρού, συνολικής εκτάσεως 770,25 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Παιανίας Αττικής, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς νέμεται και κατέχει αυτό, ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση του πράξεις νομής, από το έτος 1966, οπότε της το μεταβίβασαν άτυπα, λόγω δωρεάς, οι γονείς της. Οτι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, που έχει ήδη περαιωθεί στον ως άνω Δήμο, τμήμα του αγρού της εκτάσεως 351,98 τ.μ. έλαβε ΚΑΕΚ 05 111 53 01 173/0/0. Οτι, εσφαλμένα, τμήματα της ιδιοκτησίας της καταχωρήθηκαν σε όμορα ακίνητα και συγκεκριμένα: α) τμήμα συνολικού εμβαδού 117,33 τ.μ. έχει συμπεριληφθεί σε ευρύτερο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 177/0/0 εκτάσεως 795 τ.μ. συνιδιοκτησίας των δεύτερου και τρίτου των εναγομένων, β) τμήμα εμβαδού 264,74 τ.μ. έχει συμπεριληφθεί σε ευρύτερο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 175/0/0 εκτάσεως 321 τ.μ. ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και γ) τμήμα εμβαδού 36,2 τ.μ. έχει συμπεριληφθεί σε ευρύτερο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 171/0/0 εκτάσεως 727 τ.μ. ιδιοκτησίας του τέταρτου εναγομένου. Οτι περαιτέρω, οι δεύτερος και τρίτος εναγόμενοι έχουν περιφράξει τμήμα του ανωτέρω επιδίκου ακινήτου και ειδικότερα, τμήμα 72,25 τ.μ., ενσωματώνοντάς το παράνομα στην ιδιοκτησία τους. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί: α) να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής της κυριότητας του στην αγωγή περιγραφομένου ακινήτου της συνολικής εκτάσεως 770,25 τ.μ., β) να διορθωθούν οι ανακριβείς καταχωρήσεις, γ) να διαταχθεί αφ’ ενός η απόδοση σε αυτήν τμήματος εκτάσεως 72,25 τ.μ., το οποίο έχει καταληφθεί από τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων, δια της αποβολής τους από αυτό και της εγκατάστασης της ιδίας αφ’ ετέρου η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες των αμέσως παραπάνω εναγομένων και να καταδικασθούν άπαντες οι εναγόμενοι στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 2654/1998, όπως ισχύει και 9, 10, 11 αρ. 1, 14 παρ. 2 και 29 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, ενώ για το παραδεκτό της: α) έχει ασκηθεί εντός της προβλεπόμενης δωδεκαετούς προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2β ν. 2664/1998 (καθότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 300/6/27-04-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στον Δήμο Παιανίας ορίστηκε η 9η Μαίου 2005), β) δεν απαιτείται να προσκομισθεί η κατ’ άρθρο 6 παρ. 3ε ν. 2664/1998, όπως ισχύει, εισήγηση της «...............», δεδομένου του ότι, όταν κατατέθηκε η υπό κρίση αγωγή (04-03-2011), αφ’ ενός η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. ε` δεν είχε ακόμη τροποποιηθεί από το άρθρο 2 παρ. 4 ν. 4154/2013, αφ’ ετέρου η εφαρμογή της δεν επηρεάζεται από τον χρόνο συζήτησης της αγωγής, αφού δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που προβλέπονται με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 ν. 4164/2013, γ) δεν απαιτείται η προσκόμιση του κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 περ. 1, 3 και 5 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 287/31-12-2013) πιστοποιητικού της φορολογικής διοίκησης, καθ’ ότι θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας) (βλ. ΠΠΘεσ 15203/2014 τνπ Νόμος) και δ) αντίγραφό της έχει καταχωρηθεί εμπρόθεσμα, την 24-03-2011, κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ και 12 παρ. 1 περ. ιβ ν. 2664/1998 στα κτηματολογικό φύλλα των ενδίκων ακινήτων (ΚΑΕΚ 05 111 53 01 173, 05 111 53 01 177, 05 111 53 01 175 και 05 111 53 01 171), με αριθμό καταχώρησης 1.384, όπως αποδεικνύεται από τα προσκσμιζόμενα ως άνω αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων με ημερομηνία εκτύπωσης 12-11- 2014. Σημειωτέον, ότι δεν υφίσταται ζήτημα δεδικασμένου, δεδομένου του ότι η εκδοθείσα υπ’ αριθ. 2829/2009 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου επί της με αριθμό κατάθεσης 1166/03-02-2009 αγωγής της ενάγουσας κατά των αυτών εναγόμενων, απερρίφθη ως αόριστη, γεγονός που δεν την εμποδίζει να επανελθεί με την παρούσα (ΕφΑθ 10641/1995 ΕλλΔνη 1999.157). Κατά τα λοιπά, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 216 ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 και 2 ν. 2664/1998, όπως ισχύει, καθώς και σε αυτές των άρθρων 1000, 1045, 1094 ΑΚ, 70, 74, 176, 943 ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 και 2 ν. 2664/1998, όπως ισχύει, πλην του σωρευμένου αιτήματος περί επιβολής στους εναγομένους της υποχρέωσης επαναφοράς των πραγμάτων στην πρστεραία της πρσσβσλής του δικαιώματος κυριότητας της ενάγουσας κατάσταση, το οποίο απορριπτέο τυγχάνει ως μη νόμιμο, καθόσον προσιδιάζει σε αρνητική αγωγή της κυριότητας ακινήτου πράγματος του άρθρου 1108 του ΑΚ, το αίτημα της οποίας περί άρσης της προσβολής της κυριότητας του ενάγοντος εκτελείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 945 του ΚΠολΔ και όχι σε διεκδικητική αγωγή κυριότητας ταυ άρθρου 1094 του ΑΚ, όπως αρμόζουν εν προκειμένω τα εκτιθέμενα από την ενάγουσα προς συγκρότηση της ιστορικής βάσης της αγωγής της πραγματικά περιστατικά περί καθολικής προσβολής της κυριότητάς της από τους εναγομένους, της προσβολής εκδηλουμένης διά της κατάληψης του επιδίκου από τους τελευταίους και αποβολής της ιδίας από αυτό. Επίσης, μη νόμιμο είναι και το παρεπόμενο αίτημα περί αποβολής των εναγομένων από το επίδικο ακίνητο και εγκατάστασης της ιδίας σε αυτό, διότι κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ, επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση πράγματος, η εκτέλεση είναι άμεση, και γίνεται με την εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή, αποβολή του καθ’ ου η εκτέλεση και εγκατάσταση σε αυτό του υπέρ ου η εκτέλεση (ΑΠ 1050/1982 ΕλλΔνη 24.209, ΕφΑθ 5663/1997 Αρμ 2000.1085, ΕφΑθ 1861/1990 ΕλλΔνη 34.635). Ωστόσο, καθ’ ό μέρος πρόκειται για διεκδικητική αγωγή, δεδομένου ταυ ότι η ενάγουσα ζητεί να διαταχθεί η απόδοση σε αυτήν τμήματος εμβαδού 72,25 τ.μ., υπόκειται σε καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου. Παρά μάλιστα και την κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ κλήση της να συμπληρώσει την τυπική αυτή παράλειψη, η προθεσμία που τάχθηκε προς τούτο παρήλθε άπρακτη παράλειψη (βλ. σημείωση της Γραμματέως στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας περί σχετικής ενημέρωσης της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας). Συνακόλουθα, η ένδικη αγωγή πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν, λόγω μη καταβολής του προσήκοντος τέλους δικαστικού ενσήμου, ως προς το ως άνω αίτημα της απόδοσης. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι δεν απαιτείται δικαστικό ένσημο για το αναγνωριστικό αίτημα αυτής, αφού η κρινόμενη αγωγή ασκήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής του νόμου 3994/2011 την 25-07- 2011 (καθώς κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 04-03-2011, βλ. σχετικά και την παρ. 2 του αρ. 21 του ν. 4055/2012).

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, για όσα από αυτά δεν παρέχουν πλήρη απόδειξη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφ’ όσον επιτρέπεται η εμμάρτυρη απόδειξη (άρθρα 269 παρ. 1, 270, 393, 394 και 395 ΚΠολΔ), ανεξαρτήτως αν αυτά (έγγραφα) πληρούν τους όρους του νόμου, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη σημείωση κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, ιδία δε από το προσκομιζόμενο από τους διαδίκους από Μαρτίου 2014 τυπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., καθώς και από την ομολογία των εναγομένων ως προς τον τρόπο κτήσης της κυριότητας της ενάγουσας, που παράγει πλήρη απόδειξη, και τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (αρθρ. 336 παρ. 4), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα τυγχάνει πλήρης και αποκλειστική κυρία δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας επί ενός ακινήτσυ που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΚΑΙ» της δημοτικής ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας Αττικής. Το ακίνητο αυτό κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης της εν λόγω περιοχής ορθώς καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά Βιβλία του κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 05 111 53 01 173/0/0 ως πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της ενάγουσας, πλην όμως μόνο για τμήμα της ιδιοκτησίας της εμβαδού 352 τ.μ., αφού έτερα τμήματα της ιδιοκτησίας της ενάγουσας συμπεριελήφθησαν σε γειτονικά ακίνητα και συγκεκριμένα: α) τμήμα εμβαδού 264,74 τ.μ., εμφαινόμενο με τα αριθμητικά στοιχεία 18-34-37- 36-14-18 στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87), εσφαλμένως καταχωρήθηκε στην υπό ΚΑΕΚ 05 111 53 01 175/0/0 ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης και β) τμήμα εμβαδού 103,01 τ.μ. εμφαινόμενο με τα αριθμητικά στοιχεία 15- 28-34-18-10-15 στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87), εσφαλμένως καταχωρήθηκε στην υπό ΚΑΕΚ 05 111 53 01 177/0/0 ιδισκτησία των δεύτερου και τρίτου των εναγομένων.

Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να αναγνωρισθεί η ενάγουσα πλήρης και αποκλειστική κυρία των ανωτέρω περιγραφομένων, αλλά και στο διατακτικό της παρούσας, εδαφικών τμημάτων και να διαταχθούν οι διορθώσεις των κατά τα ανωτέρω ανακριβών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία που τηρούνται στο κτηματολογικό γραφείο Κορωπίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν κατ’ αίτημά τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαράδεκτη την αγωγή κατά του τέταρτου εναγομένου.

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή εν μέρει.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι κατά τον χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στον Δήμο Παιανίας την 9η Μαίου 2005, η ενάγουσα ήταν πλήρης και αποκλειστική κυρία επί:

Α) ενός ακινήτου, όπως φαίνεται και απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ `87), με τα αριθμητικά στοιχεία 18-34-37-35-14-18 και ειδικότερα, ενός ακινήτου που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας Αττικής, στην ειδικότερη θέση «ΚΟΚΛΙ», έχει έκταση 264,74 τ.μ. και έχει προσαρτηθεί στην ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 175/0/0 και

Β] ενός ακινήτου, όπως φαίνεται και απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ `87), με τα αριθμητικά στοιχεία 15-28-34-18-10-15 και ειδικότερα, ενός ακινήτου που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας Αττικής, στην ειδικότερη θέση «ΚΟΚΛΙ», έχει έκταση 103,01 τ.μ. και έχει προσαρτηθεί στην ιδιοκτησία των δεύτερου και τρίτου των εναγομένων με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 177/0/0.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της αρχικής κτηματολογικής εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο και τα λοιπά τηρούμενα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου ως προς τα γεωτεμάχια:

Α] με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 05 111 53 01 175/0/0, προκειμένου τμήμα του εκτάσεως 264,74 τ.μ., όπως φαίνεται και απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ `87), με τα αριθμητικά στοιχεία 18-34-37-36-14-18 να προσαρτηθεί στην με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 173/0/0 ιδιοκτησία της ενάγουσας, στο οποίο θα αναγράφεται ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού (δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας), αντί της εσφαλμένης εγγραφής με την οποία φέρεται ως αποκλειστική κυρία του επιδίκου τμήματος η πρώτη εναγομένη και

Β] με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 05 111 53 01 177/0/0, προκειμένου τμήμα του εκτάσεως 103,01 τ.μ., όπως φαίνεται και απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ..............., όπου το σύστημα συντεταγμένων είναι εξαρτημένο από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87), με τα αριθμητικά στοιχεία 15-28-34-18-10-15 να προσαρτηθεί στην με ΚΑΕΚ 05 111 53 01 173/0/0 ιδιοκτησία της ενάγουσας, στο οποίο θα αναγράφεται ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού (δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας), αντί της εσφαλμένης εγγραφής με την οποία φέρονται ως συγκύριοι του επιδίκου τμήματος οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα την 28-05-2015, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου.Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.Φ.

Σχόλια