Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ΄αριθ. 2201/2003 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. Συναινετικό διαζύγιο... 2393/2015 ΜΠΡ ΑΘ


Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ΄αριθ. 2201/2003 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. Διεθνής δικαιοδοσία-αρμοδιότητα ημεδαπού δικαστηρίου. Συναινετικό..1121/2015 ΜΠΡ ΑΘ.

2393/2015 ΜΠΡ ΑΘ ( 658105) 
Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ΄αριθ. 2201/2003 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. Συναινετικό διαζύγιο στη Μεγ. Βρετανία. Μη προσκομιδή αλλοδαπής...
απόφασης στο αρμόδιο ημεδαπό δικαστήριο. Προσκομιδή Νομικής Πληροφορίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου από την οποία προκύπτει ότι το μοναδικό έγγραφο που εκδίδεται προς πιστοποίηση λύσης ενός γάμου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το ως άνω προσκομιζόμενο πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Δέχεται την αίτηση. Βλ. σχετ. και την υπ΄αριθ. 1121/2015 απόφαση ΜπρΑθ. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Ειρήνης Κοντραφούρη, δικηγόρου Αθηνών.


  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης: 2393/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή..................Δικαστικό Πάρεδρο, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα .................

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 16 Ιουλίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση: ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:.......................του .............. κατοίκου ......... Αττικής, οδός ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ειρήνης Κοντραφούρη.

Ο καλών - αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 12.1.2015 αίτησή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης ................., προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 10.3.2015, οπότε και συζητήθηκε και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ` αριθ. 1121/2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου που διέταξε την επανάληψη της συζήτησης. Ηδη ο καλών - ενάγων επαναφέρει τη συζήτηση της ως άνω αίτησής του με την από 25.6.2015 Κλήση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης 71890/2211/2015, προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος του καλούντος - αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 § 1 του Κανονισμού 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας «οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καμία διαδικασία». Καθίστανται έτσι ανεφάρμοστες οι διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται στα κράτη μέλη για την αναγνώριση αποφάσεων που αφορούν προσωπική κατάσταση, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η ρύθμιση του άρθρου 905 § 4 ΚΠολΔ. Η αυτοδίκαιη αναγνώριση δεν αποστερεί, ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενο του δικαιώματος να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση της απόφασης στη χώρα υποδοχής της, αδιάφορα από το αν αυτή αμφισβητείται ή όχι. Διατηρείται έτσι η δυνατότητα δημιουργίας κύριας δίκης αναφορικά με την αναγνώριση, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις που προβλέπονται για την κήρυξη της εκτελεστότητας [άρθρ. 21 § 3 εδ. α` ΕΚ 2201/2003]. Η αίτηση για την αναγνώριση υποβάλλεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο επιδιώκεταιη αναγνώριση (άρθρ. 30 § 1 ΕΚ 2201/2003]. Αρμόδιο καθ` ύλην και κατά τόπο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας ή της διαμονής του προσώπου, του οποίου η προσωπική κατάσταση ρυθμίζεται με την υπό αναγνώριση απόφαση (άρθρ. 21 § 3 εδ. β` ΕΚ 2201/2003, 905 § 1 ΚΠολΔ - βλ. Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως III - Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006, § 86, πλ. 50]. Κατά τη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση δύο δικαιολογητικών εγγράφων, του αντιγράφου της υπό αναγνώριση απόφασης, το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας [άρθρ. 37 § 1α ΕΚ 2201/2003] και του πιστοποιητικού του αναφερόμενου στο άρθρο 39 του Κανονισμού, που συντάσσεται κατά τον τύπο που ορίζει το παράρτημα I του Κανονισμού (άρθρ. 37 § 1 β ΕΚ 2201/2003]. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που μνημονεύονται στο άρθρο 37 § 1β και § 2 αυτού, το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί ισοδύναμα έγγραφα ή, εφόσον κρίνει ότι έχει επαρκώς ενημερωθεί, να απαλλάξει τον αιτούντα από το βάρος αυτό. Οι λόγοι άρνησης της αναγνώρισης των αποφάσεων διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου περιέχονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο: «Αποφάσεις που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου δεν αναγνωρίζονται: α] αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους αναγνώρισης, β] αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα εναγόμενο κανονικά και έγκαιρα, ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός εάν διαπιστώνεται ότι ο εναγόμενος έχει δεχθεί την απόφαση κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης, γ] αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος μέλος αναγνώρισης, ή δ] αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί προγενέστερα μεταξύ των ίδιων διαδίκων σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφόσον η απόφαση αυτή συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση της στο κράτος μέλος αναγνώρισης». Τέλος το άρθρο 31 § 2 του Κανονισμού επιβάλλει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των λόγων άρνησης αναγνώρισης. Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών ζητεί να αναγνωριστεί ότι έχει αποκτήσει και στην Ελληνική Επικράτεια ισχύ δεδικασμένου η υπ` αριθ............... από 10.5.1984 απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του .......................................του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη στις 28.6.1984, με την οποία λύθηκε ο γάμος του με την.............., ο οποίος είχε τελεστεί στο Ληξιαρχείο της Περιφέρειας ..................στο δημοτικό διαμέρισμα.......................(του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 30.11.1968. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [αρ. 740επ. ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

Από τα έγγραφα που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της υπόθεσης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 30.11.1968 ο αιτών και η ................... σύνηψαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο ................. του Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου [βλ. τη νομίμως επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τον αιτούντα υπ` αριθ. 223/τόμος ....../2014 ληξιαρχική πράξη γάμου, που συνέταξε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών]. Κατόπιν............................ κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του ..................... (Romford], προκειμένου να λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, επί δε της εν λόγω αίτησης εκδόθηκε η από 10.5.1984 απόφαση, με αριθμό υπόθεσης.............., η οποία δεν εκδόθηκε ερήμην και διέταξε τη λύση του μεταξύ τους τελεσθέντος γάμου [βλ. τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον αιτούντα α) από 28.6.1984 πιστοποιητικό τελεσιδικίας και αμετακλήτου της με αριθμό υπόθεσης......απόφασης του Περιφερειακού Δικαστηρίου του ......................... και β) το από 21.10.2014 πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39, στο οποίο επισυνάπτεται το ως άνω πιστοποιητικό τελεσιδικίας, όπου στο σημείο 5.4 αναφέρεται ότι η απόφαση δεν εκδόθηκε ερήμην, με συνημμένες και στα δύο ως άνω έγγραφα την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα]. Κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα και ως εκ τούτου κατέστη αμετάκλητη στις 28.6.2014, όπως προκύπτει από το νομίμως επικαλούμενο προσκομιζόμενο από τον αιτούντα ως άνω από 21.10.2014 πιστοποιητικό του άρθρου 39, όπου στο σημείο 7 αναφέρεται ότι η απόφαση δεν προσβάλλεται με αναίρεση, καθώς και από την υπ` αριθ. πρωτ. 264/19.6.2015 νομική πληροφορία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Από την ίδια ως άνω νομική πληροφορία από την οποία προκύπτει ότι το μοναδικό έγγραφο που εκδίδεται προς πιστοποίηση λύσης ενός γάμου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το ως άνω προσκομιζόμενο από 28.6.1984 πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Συνεπώς κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου δεν απαιτείται η προσκομιδή περαιτέρω εγγράφων προς απόδειξη της λύσης του ένδικου γάμου, αφού προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του αιτούντος [βλ. ως άνω μείζονα σκέψη και αρ. 38 του Κανονισμού 2201/2003]. Επιπλέον αποδεικνύεται ότι για την ίδια υπόθεση δεν έχει εκδοθεί μεταξύ του αιτούντος και της πρώην συζύγου του άλλη απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, από το Πρωτοδικείο Αθηνών, που να λύνει ή να ακυρώνει το μεταξύ τους γάμο, ούτε έχει κατατεθεί σχετική αίτηση διαζυγίου [βλ. τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον αιτούντα πιστοποιητικά του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. α) 8572/2015 του τμήματος πινακίων ειδικών διαδικασιών, β) 301/2015 του τμήματος δημοσίευσης τακτικής διαδικασίας και γ} 2921/2015 του τμήματος πινακίων τακτικής διαδικασίας). Εξάλλου, η υπό αναγνώριση αλλοδαπή απόφαση δεν αντίκειται προδήλως στην ελληνική δημόσια τάξη. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναγνωριστεί το δεδικασμένο που απορρέει από την ως άνω αναφερόμενη αλλοδαπή απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υφίσταται δεδικασμένο και στην ελληνική Επικράτεια, που απορρέει από την από 28.6.1984, με αριθμό αναφοράς...........αμετάκλητη απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου .......................Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία λύθηκε ο τελεσθείς, στις 30.11.1968, στο δημοτικό διαμέρισμα .......................... του Λονδίνου, νόμιμος πολιτικός γάμος μεταξύ του αιτούντος και της.............

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, στις 14 Αυγούστου 2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.Σ.

Σχόλια