ΣτΕ Β΄ Τμ. 424/2017 επταμ. Φορολογία – Χρηστή Διοίκηση – Δικαιώματα άμυνας – Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης φορολογικών βιβλίων και λοιπών στοιχείων – Αδυναμία επανάληψης της διαδικασίας κατάσχεσης

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - 188/2016 ΕΦ ΠΑΤΡ (- Όπλα. Ναρκωτικά. Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας της εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και μεταφορά όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Παράνομη κατοχή όπλου. Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Κατ’ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Προσωρινή κράτηση και προϋποθέσεις επιβολής της. Προϋποθέσεις αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους. Περάτωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθ. 308 Α ΚΠΔ.
ΣτΕ Β΄ Τμ. 424/2017 επταμ.
Φορολογία – Χρηστή Διοίκηση – Δικαιώματα άμυνας – Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης φορολογικών βιβλίων και λοιπών στοιχείων – Αδυναμία επανάληψης της διαδικασίας κατάσχεσης

Από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. [όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο κατά τον οποίο παρελήφθησαν από τη φορολογική αρχή τα επίμαχα φορολογικά στοιχεία από την επιχείρηση της αναιρεσείουσας (1996), προ, δηλαδή, της τροποποιήσεώς του με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998], σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλοι δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου σε ορισμένο τόπο και δη στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία, αφαιρούν από αυτήν βιβλία, έγγραφα και λοιπά εν γένει στοιχεία, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας και, συνεπώς, ως προϋπόθεση της νομιμότητας της επακολουθούσης τυχόν και στηριζομένης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξεως ή πράξεως περί επιβολής προστίμου της φορολογικής αρχής, η τήρηση της διαγραφομένης στις διατάξεις αυτές διαδικασίας κατασχέσεως, ήτοι απαιτείται να συντάσσεται επί τόπου από τους ελεγκτές σχετική έκθεση κατασχέσεως και να υπογράφεται αυτή από τους τελευταίους και από τον επιτηδευματία, στον οποίο πρέπει να επιδίδεται αντίγραφο της εν λόγω εκθέσεως – Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία η προσβληθείσα με την προσφυγή πράξη της φορολογικής αρχής περί επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. ακυρωθεί από το δικαστήριο ως νομικώς πλημμελής για τον τυπικό λόγο ότι δεν έχει συνταχθεί νόμιμη έκθεση κατασχέσεως, για το νόμιμο της εκδόσεως νέας πράξεως με το ίδιο περιεχόμενο απαιτείται η εκ νέου τήρηση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, ήτοι αναγκαστική αφαίρεση των βιβλίων και στοιχείων στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου και σύνταξη της οικείας εκθέσεως κατασχέσεως (ΣτΕ 2458/2015, 3343/2011, 1422/2008 επταμ. κ.ά.) – Κατ’ εξαίρεση, εάν η φορολογική αρχή επικαλεσθεί και αποδείξει τη συνδρομή ειδικών αντικειμενικών λόγων ένεκα των οποίων κατέστη πλέον στη συγκεκριμένη περίπτωση πρακτικώς ανέφικτη η εκ νέου αναγκαστική αφαίρεση των ήδη παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων από την επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, νομίμως εκδίδεται από τη φορολογική αρχή νέα πράξη επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. με το αυτό περιεχόμενο, χωρίς να επαναληφθεί η υλική πράξη της ως άνω αφαιρέσεως

Σχόλια