ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - 188/2016 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦ ΠΑΤΡ (- Όπλα. Ναρκωτικά. Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας της εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και μεταφορά όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Παράνομη κατοχή όπλου. Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Κατ’ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Προσωρινή κράτηση και προϋποθέσεις επιβολής της. Προϋποθέσεις αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους. Περάτωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθ. 308 Α ΚΠΔ.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - 378/2016 ΑΠ - Αθώωση για αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Είδος ναρκωτικής ουσίας. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας
188/2016 ΕΦ ΠΑΤΡ (ΠΟΙΝ) ( 684353)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Όπλα. Ναρκωτικά. Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας της εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και...
μεταφορά όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Παράνομη κατοχή όπλου. Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Κατ’ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Προσωρινή κράτηση και προϋποθέσεις επιβολής της. Προϋποθέσεις αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους. Περάτωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθ. 308 Α ΚΠΔ. Απευθείας κλήση στο ακροατήριο με πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και του Προέδρου Εφετών. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών να αποφανθεί επί ζητημάτων που άπτονται της προσωρινής κρατήσεως, εφ’ όσον η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο. Εν προκειμένω εξακολούθηση για 6 ακόμη μήνες της προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου αποφασισθείσα διά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (με αντίθετη γνώμη Εισαγγελέως, αλλά και επικουρικό σκέλος σχετικά με την ουσία της υπόθεσης σε περίπτωση που το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών δεχόταν αρμοδιότητά του). Αίτηση του κατηγορουμένου για κήρυξη ως άκυρης της ποινικής προδικασίας. Λόγος ακυρότητας. Αναρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών προκειμένου να αποφανθεί επί του ζητήματος της εξακολούθησης της προσωρινής κρατήσεως. Απορριπτέο το αίτημα, αφού η υπόθεση δεν εκκρεμούσε στο Εφετείο. Επικουρικό αίτημα αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους. Απορρίπτει επικουρικό αίτημα, αφού εκτιμάται, με υψηλή πιθανολόγηση, ότι αν αφεθεί ελεύθερος θα εξακολουθήσει την εγκληματική του δράση με σκοπό την εξασφάλιση διά των αξιόποινων πράξεων βιοποριστικού εισοδήματος. Επομένως, απορρίπτει αίτηση κατηγορουμένου τόσο ως προς το κύριο σκέλος της κηρύξεως ακυρότητας της προδικασίας όσο και ως προς το επικουρικό σκέλος της αντικατάστασης της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους.

 

Αριθμός: 188/2016

(Αριθ. Ειδ. Βιβλίου: 188/2016)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Πρόεδρο Εφετών, Δημήτριο Κοντόπουλο - Εισηγητή και Αγγελική Δέτση, Εφέτες.

Συνεδρίασε στο γραφείο των διασκέψεων στις 13 Οκτωβρίου 2016 με παρουσία και του Γραμματέως Δημητρίου Παπαπάνου.

Το Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική υπόθεση στην οποία η Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών Βασιλική ΑΡΓΥΡΗ έχει υποβάλει πρότασή της με αριθμό 170/2016 που έχει ως εξής:

«Εισάγοντας ενώπιόν Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4, 138 {2, 291 του Κ.Π.Δ. (όπως η παράγραφος 1 αυτού τροποπ. με το άρθρο 17{1 του Νόμου 3160/2003) την από 4ης-8-2016 αίτηση (εγχειρισθείσα στον Προϊστάμενο του Καταστήματος Κράτησης Πατρών την 8η-8-2016 και διαβιβασθείσα, δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ..../2016 εγγράφου του τελευταίου την 10η-8-2016 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ...., η οποία περιήλθε εις χείρας μας την 16η Σεπτεμβρίου 2016) αίτηση του .......... , κατοίκου Πατρών (οδός .......... , αριθμ. ...) και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, με την οποία ζητά προεχόντως μεν α) την κήρυξη ακύρου της κατ` αυτού ποινικής προδικασίας, επί τω τέλει της άρσεως της προσωρινής του κρατήσεως κρατήσεως και β) επικουρικώς - δια της ενσωματώσεως του σχετικού αιτήματος στο αυτό ως άνω δικόγραφο -την αποφυλάκισή του με αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεώς του μετά ή άνευ περιοριστικών όρων για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω αίτησή του εκθέτω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 171 παρ. 1 ΚΠΔ, απόλυτη ακυρότητα που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο και στον Αρειο Πάγο, προκαλείται, μεταξύ άλλων, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, από το νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (εδ. δ"). . Σύμφωνα με την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης, όπως την επεξεργάστηκε με πάγια σχετική νομολογία του το ΕΔΔΑ, θα πρέπει η ποινική διαδικασία, ως σύνολο θεωρούμενη και ανεξάρτητα από τους επιμέρους δικονομικούς τύπους της, να μπορεί να εκτιμηθεί ότι είναι σύμφωνη με την αρχή της ευδικίας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει (και στο στάδιο της προδικασίας, για την οποία δεν κάνει διάκριση η ΕΣΔΑ σε σχέση με την κυρία διαδικασία) να δίδεται το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να ακουσθεί πλήρως κατά την εκδίκαση της ουσίας της εναντίον του κατηγορίας από το δικαστή που θα εκδώσει οριστική απόφαση επ` αυτής (ΕΔΔΑ, απόφαση της 22.9.1994, ............ κατά Ολλανδίας, ... Α-297-Α, ΕΔΔΑ, απόφαση της 28.10.1994, ................κατά ...., ....A-300-B, 300-C). Αυτό το περιθώριο έχει όμως ο κατηγορούμενος, σε κάθε περίπτωση, (α) προσφεύγοντας λ.χ. κατ` άρ. 322 ΚΠΔ κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, αν με τέτοιο παραπεμφθεί να δικασθεί, (β) απολογούμενος επί λεπτομερώς συντεταγμένου κατηγορητηρίου στο πλαίσιο της κύριας ανακρίσεως που τυχόν παραγγελθεί με την άσκηση ποινικής διώξεως (ΑΠ 948/2011 ΝΟΜΟΣ), (γ) ασκώντας -εφ` όσον δικαιούται- ένδικα μέσα κατά του τυχόν παραπεμπτικού βουλεύματος ή (δ) εάν δεν δικαιούται να ασκήσει ο ίδιος αυτοτελώς τέτοια ένδικα μέσα, προκαλώντας την άσκηση τους από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών (Ν. Ανδρουλάκη, «θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης» εκδ. Σάκκουλα 1994, σελ. 264 υποσημείωση 80).

Κατά δε το άρθρα α) 173 παρ. 2 ΚΠΔ, «από τις απόλυτες ακυρότητες που μνημονεύονται στο άρ. 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας, μπορούν να προτεί­νονται ωσότου γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατή­ριο». Β) 176 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, «αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο και της κύριας και της προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας» . Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι οι α­πόλυτες ακυρότητες της προδικασίας προτείνονται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατή­ριο, διαφορετικά καλύπτονται, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ληφθούν υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως, αρμόδιο δε για την κήρυξη ή μη αυτών είναι το δικαστικό συμβούλιο. Αν οι ακυρό­τητες αυτές προτάθηκαν και απορρίφθηκαν από το δικαστικό συμβούλιο, δεν μπορούν να επαναφερθούν και να προταθούν και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου που αναλαμβάνει την εκ­δίκαση της κατηγορίας, αφού τούτο δεν έχει αρμοδιότητα να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας. Ούτε έχει την εξουσία το δικαστήριο να παραπέμψει πάλι την υπό­θεση στην ανάκριση, προκειμένου να επαναληφθεί η ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξη Περαιτέρω ακυρότητες της προδικασίας δεν αποτελούν λόγο ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αφού δεν ορίζεται τούτο από το νόμο. Δύναται όμως ακυρότητα πράξεως της προδικασίας, εφόσον δεν προ­τάθηκε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, να προταθεί με την κατ` άρ. 322 ΚΠΔ προσφυγή ενώπιον του εισαγγελέα εφε­τών, εφόσον συνάπτεται με τη βασιμότητα της παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (ΑΠ 539/1989). Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας εφετών δύναται, εφόσον κρίνει ότι οι προτεινόμενοι λόγοι ακυρότητας της προδικασίας είναι βάσιμοι, ενώ από τα λοιπά στοιχεία δεν δικαιολογείται η παρα­ πομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, να διατάξει τη συμπλήρωση της διενεργηθείσας προανακρίσεως. Αν οι ακυ­ρότητες της προδικασίας δεν προεβλήθησαν διά της κατ` άρ. 322 ΚΠΔ προσφυγής ή προβληθείσες απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα εφετών, δεν επιδρούν επί του κύρους της διά κλη­τηρίου θεσπίσματος παραπομπής του κατηγορουμένου στο α­κροατήριο και συνεπώς δεν δύνανται να προβληθούν ενώπιον του δικαστηρίου ως λόγος ακυρότητας αυτής (ΑΠ 539/1989) (ΟλΑΠ 1/2008, Α` Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2008, 305, ΠοινΔικ 2008, 275, Αρμ. 2008, 617, Δίκη 2008, 563, ΠοινΛογ 2008, 21, ΝοΒ 2008, 997, ΑΠ 484/2013, Α` Δημ. «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 1519/2010 Α` Δημ. «ΝΟΜΟΣ»). Αποτελεί δε διαφορετικό θέμα, εάν και κατά πόσον θα ληφθή υπ`όψιν υπό του δικαστηρίου η ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξις. Όπως π.χ. δεν δύνα­ται, κατά τας διατάξεις των άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 14 παρ. 3 εδ. ζ` ΔΣΑΠΔ, 31 παρ. 2,105 παρ. 2 και 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αξιοποιηθή αποδεικτικώς εις βάρος του κατηγορουμένου και συνεπώς να ληφθή υπ` όψιν υπό του δικαστηρίου η ένορκος ή ανώμοτος μαρτυρική κατάθεσις, που αυτός έδωσε κατά το στάδιον της προκαταρκτικής εξετάσεως ή αυτεπαγγέλτου προανακρίσεως, διότι παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της μη αυτοενοχοποιήσεως τούτου και του δικαιώματος του διά δικαίαν δίκην (ΑΠ 186/2006 ΠοινΧρ 2006, 704, ΠοινΛογ 2006, 79, ΠοινΔικ 2006, 820, ΑΠ 90/2006 ΠοινΛογ 2006,161, ΠοινΔικ 2006,805, κ.ά. και αναιρετική αίτηση Αντεισαγγελέα του ΑΠ..., εφ` ης η ως άνω ΟλΑΠ 1 /2008). Περαιτέρω το αναφερόμενο ως άνω αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο του δικαστη­ρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση (ιδέτε την ως άνω αναιρετι­κή αίτηση στην οποία διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων:«[...] Τοιουτοτρόπως όμως το ανωτέρω Δικαστήριον κατ` εσφαλμένην ερμηνείαν των δικονομικών διατάξεων των άρθρων 173 παρ. 2, 176 παρ. 1, 320, 321 και 322 ΚΠΔ έκρινεν ότι είχεν αρμοδιό­τητα να κήρυξη την ακυρότητα της απολογίας του κατηγορου­μένου ενώπιον του ανωτέρω Ανακριτού, περί της οποίας είχεν αποφανθή αμετακλήτως το Συμβούλιον Πλημμελειοδικών Πα­τρών διά του υπ` αριθμ. 380/2004 βουλεύματος του, που ήτο και αποκλειστικώς αρμόδιον να κηρύξη την ακυρότητα αυτής [...]».

Αφορούσε δε η απόφαση αυτή, του ως άνω Συμβουλίου, προσφυγή του κατηγορουμένου κατά αρνήσεως του Ανακριτή να χορηγήσει προθεσμία προς απολογία μεγαλύτερη των 24 ω­ρών). Αρμόδιο όμως για την κήρυξη των πιο πάνω ακυροτήτων μπορεί, πέραν του συμβουλίου πλημμελειοδικών, όπως στην ως άνω περίπτωση, να είναι και το συμβούλιο εφετών, αφού ο νομοθέτης στο πιο πάνω άρ. 176 του ΚΠΔ δεν κάνει διάκριση. Τούτο συμβαίνει λ.χ. όταν το συμβούλιο εφετών επιλαμβάνεται εφέσεως κατά βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών (ΣυμβΕφΘεσ 87/2011, ΠοινΔικ 2011, 473), ή όταν η ανάκριση διεξάγεται από Εφέτη Ανακριτή κατ` άρ. 29 του ΚΠΔ. Για να εί­ναι όμως αρμόδιο για την κήρυξη των πιο πάνω ακυροτήτων το Συμβούλιο Εφετών θα πρέπει η δικογραφία να βρίσκεται σε διαδικαστικό στάδιο που να καθιδρύει την αρμοδιότητα του αυτήν. Έτσι στην περίπτωση δικογραφίας που αφορούν στα περιοριστικώς απαριθμούμενα κακουργήματα του άρθρου 308 Α Κ.Π.Δ. στα οποία περιλαμβάνονται και οι κακουργηματικής διαστάσεως παραβάσεις της περί Όπλων Νομοθεσίας, όπως και εκείνες του νόμου περί ναρκωτικών, που έχει υποβληθεί από τον εισαγγε­λέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, καθιδρύεται η αρμοδιότητα αυτή όταν η δικογραφία εκκρεμεί στο εφετείο, όταν δηλαδή έχει υποβληθεί πρόταση από τον εισαγγελέα ε­φετών στον πρόεδρο εφετών για σύμφωνη γνώμη, ή άλλη σχε­τική πρόταση στο συμβούλιο εφετών (άρ. 43 παρ. 2γ` του Ν. 4139/2013), δοθέντος ότι μέχρι τότε, ο Εισαγ­γελέας Εφετών, ως αποκλειστικά αρμόδιος για το χειρισμό της υποθέσεως έχει, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων, την ευχέρεια να επιστρέψει τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για συμπλήρωση της ανακρίσεως κατά τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις του άρθ. 43 του Νόμου 4139/2013 και 308 Α παρ. 1 Κ.( όρ. Εφ.Αθ1 418/2013 Ποιν. Χρον. ΞΓ’ ,σελ. 741 αρχή , ΕφΝαυπλίου 88/2011 Τ.Ν.Π. "ΝΟΜΟΣ" , Εφ Ανατ.Κρήτης ( πρόταση Ν. Μαρκάκη) Ποιν.Χρον. ΞΕ’ σελ. 54-55 , Συμβ.Πλημ.Σύρου 20/2008 Ποιν.Χρν.ΞΑ (2011)σελ. 149 , ΣυμβΠλημΛιβ 34/2003, ΠοινΔικ 2003,1231 , μηδεμιά έχον σχέση, στο δικονομικό στά­διο αυτό, το εφετείο, ούτε κατά συνέπεια το συμβούλιο εφετών, με τη σχετική υπόθεση.

II. Στην προκειμένη περίπτωση κατά του προαναφερομένου, μεταξύ άλλων εν συνόλω 96 ατόμων , εξ αφορμής δικογραφίας που σχηματίσθηκε από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της Αστυνομικής Υποδιευθύνσεως Πατρών και υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα πρωτοδικών Πατρών δυνάμει των σχετικών από 28-8 και 29-12-2015 διαβιβαστικών εγγράφων -αναφορών του Διοικητή της ανωτέρω Υπηρεσίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη και εν συνεχεία της υπ’αριθμ. ../100/ 2015 παραγγελίας του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών για τη διενέργεια κυρίας Ανακρίσεως, απαγγέλθηκε σε βάρος του κατηγορία για α) ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και μεταφοράς όπλων (των αναφερομένων στο άρθρο 15 παρ. 1 ν. 2168/93) με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων ή με σκοπό τον παράνομο ανεφοδιασμό ομάδων - οργανώσεων υπό την επιβαρυντική περίσταση της παρ. 6, ήτοι με την επιδίωξη οικονομικού οφέλους, β) διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών αναφερομένων στο άρθρο 15 παρ. 1 ν. 2168/93, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων, γ) για παράνομη κατοχή όπλου και δ) για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά ιδία χρήση ε) κατ΄ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης, ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 12, 13στ, 14, 16, 18, 26 παρ. 1α, 27, 45, 50, 51, 79, 80, 94 παρ. 1, 98, 187 παρ. 1,6 ΠΚ, άρθρα 1 παρ. 1 εδ. α,δ, παρ. 2α, 7 παρ. 1,8 εδ. α, 15 παρ. 1, 16, 26 ν. 2168/93 (όπως τα άρθρα 1 και 7 αντ/καν με ν. 3944/2011 και το άρθρο 15 με το άρθρο 10 παρ. 6 ν. 3944/2011 και 73 ν. 4139/2013), άρθ. 20 παρ. 1,2,3, 29 παρ. 1 ν. 4139/2013 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 1,2 ν. 3459/06 [ΠΙΝ Α αρ. 6 (ΚΑΝΝΑΒΗ) και ΠΙΝ Β αρ. 3 (ΚΟΚΑΙΝΗ)].

Στον ίδιο αυτόν αιτούντα- ................... , κατά την πρώτη απολογία του στις 31.07.2015 επιβλήθηκαν αρχικά δυνάμει της υπ’ αρ. ../2015 Διατάξεως του Ανακριτή του Γ΄ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πατρών οι περιοριστικοί όροι της α) εμφανίσεως το 1ο πενθήμερο εκάστου μηνός στο αρμόδιο ΑΤ κατοικίας τους - Υ.Α. .. και β) απαγορεύσεως εξόδου από τη Χώρα. Εν συνεχεία, ασκηθείσης εναντίον του συμπληρωματικής ποινικής διώξεως διατάχθηκε, αμέσως, μετά το πέρας της μεταγενεστέρας (15η Ιανουαρίου 2016) ενώπιον του άνω Ανακριτή απολογίας του, η προσωρινή του κράτηση δυνάμει του υπ’ αρ. ./15-1-16 Εντάλματος Προσωρινής Κρατήσεως του αυτού ως άνω Ανακριτή του Γ΄ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πατρών και με ημερομηνία ενάρξεως της προσωρινής του κρατήσεως την ημέρα (15.1.2016,) της συμπληρωματικής του απολογίας, τυγχάνει έκτοτε κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών παραπεφθείς ήδη, ενώπιον του ακροατηρίου του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών (άρθ. 111{{1-5 Κ.Π.Δ.) δι’ απ’ ευθείας κλήσεως, κατόπιν της Συμφώνου Γνώμης , όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμόν ../2016 ΠΡΑΞΗ του Προέδρου Εφετών Πατρών δια της ταυταρίθμου Διατάξεως του οποίου, διατηρήθηκε η ισχύς Του προμνησθέντος Ανακριτικού Εντάλματος Προσωρινής Κρατήσεως ενώ, δυνάμει του υπ’αριθμ. 200/15-7-2016 Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών αποφασίστηκε η εξακολούθηση της αρξαμένης την 15η-1-2016 προσωρινής αυτού κρατήσεως. Η σχετική δικογραφία μετά το τυπικό πέρας της Ανακρίσεως μας υπεβλήθη (οράτε το αριθμ.ΠΡΩΤ. ..../2016 έγγραφο -διαβιβαστική αναφορά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών ..................... ................), κατ’ άρθρο 308 Α Κ.Π.Δ. κατά την 4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ενόσω υπηρετούσαμε στο 1ο Τμήμα ΔΙΑΚΟΠΩΝ της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, παρότι απείχαν μόλις ΕΝΔΕΚΑ (11) ημέρες για την συπλήρωση ΕΞΑΜΗΝΟΥ της κατά την 15Η ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016 αρξαμένης προσωρινής κρατήσεως του άνω αιτούντος.

Αυθημερόν, λόγω του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ κατεπείγοντος του ανακύπτοντος ζητήματος του ελέγχου τουτέστιν της διαρκείας του εξαιρετικώς επαχθούς μέτρου δικονομικού καταναγκασμού (προσωρινής κρατήσεως) το οποίο με σύμφωνη -κοινή απόφαση του διμελούς δικαιοδοτικού οργάνου ( Ανακριτή -Εισαγγελέα Πρωτοδικών ) είχε καθ’ ά προεκτέθαν, επιβληθεί από της 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2016 στον αιτούντα, επιστρέψαμε τον δικογραφικό φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών παραγγέλλοντας την εισαγωγή της υποθέσεως στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών, στην λειτουργική αρμοδιότητα του οποίου κατά την νομική μας άποψη σαφώς ενέπιπτε το ανακύψαν θέμα προεχόντως, ελλείψει συνδρομής των προδιαγεγραμμένων στο άρθρο 287 παρ. 2 προϋποθέσεων εγκαθιδρύσεως, της επί του παρεμπίπτοντος αυτού ζητήματος, καθ’ ύλην αρμοδιότητος του Συμβουλίου ΣΑΣ (οράτε την αριθμ.πρωτ. .../4-7-2016 παραγγελία μας προς την άνω Εισαγγελία Πρωτοδικών όπου σαφώς μνημονεύονται οι συναφείς διατάξεις, παρατίθεται η σχετική Νομολογία και προστίθεται -επισημαίνεται ειδικά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση (πρόκειται λεκτέον περί ογκωδεστάτου φακέλου με πλειάδα κατηγορουμένων) αυτή ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΙΣΑΧΘΕΙ στο ακροατήριο του Εφετείου ως εκ του ότι δεν αυτονοήτως δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρεια για να είχε μεσολαβήσει η προπαρασκευαστική της ακροαματικής διαδικασίας διαδικασία η οποία ήταν αδύνατον να περατωθεί εντός του αμέσως ακολουθούντος (άρθ. 320 επόμ.Κ.Π.Δ.) ήτοι η κατόπιν υποβολής προτάσεως μας (για σύμφωνη γνώμη) στον Πρόεδρο Εφετών και εν συνεχεία η δι’ ευθυτά της κλήσεως και του νύν αιτούντος μεταξύ των λοιπών (96 τον αριθμόν συγκατηγορουμένων του) παραπομπή (και δή ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ) της περί αυτόν υποθέσεως στο ακροατήριο του αρμοδίου καθ’ ύλην (3μελές Εφετείο Κακουργημάτων) Δικαστηρίου.

Φρονούμε ότι την ορθότητα της άνω παραγγελίας μας επιβεβαιώνει πλήρως η ερμηνεία (όρ. προπαρατεθείσα Νομολογία) η δοθείσα στην προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 287 που σημειωτέον ρυθμίζει, στην μεν παρ. 1 τη διάρκεια της προσωρινής κρατήσεως περιγράφοντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τη συμπλήρωση 6μήνου προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου, διακρίνοντας δύο περιπτώσεις: α) την περίπτωση κατά την οποία η ανάκριση συνεχίζεται και β) την περίπτωση κατά την οποία η ανάκριση έχει περατωθεί σαφώς ορίζοντας ότι, ασκηθείσης εφέσεως κατά Βουλεύματος, και μόνον τότε καθιδρύεται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών, να επιλαμβάνεται του σχετικού ζητήματος αφού προηγηθεί με πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών. Στη δε παρ. 2 περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τη συμπλήρωση έτους προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου, την παράταση προσωρινής κρατήσεως ή απόλυση του κατηγορουμένου, ως και το αρμόδιο να αποφανθεί συμβούλιο, που ισχύει και για τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. Ετσι, το μεν συμβούλιο Εφετών είναι αρμόδιο να αποφανθεί στις υπό στοιχείο α` της παρ. 2, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις, οι οποίες είναι: 1) όταν η υπόθεση εκκρεμεί σ` αυτό ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος, 2) όταν η υπόθεση έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, και σε καμία άλλη περίπτωση. Το δε συμβούλιο πλημμελειοδικών είναι αρμόδιο σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν υπάγεται στις άνω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις αρμοδιότητας του συμβουλίου εφετών (έτσι Ν. Ν.Ανδρουλάκης « Κώδ. Ποιν.Δικ. -Νομολογία κατ’ άρθ. Έκδ. 2015 υπό το άρθ. 287 σελ. 378 με παραπομπές στην Νομολογία , Μ.Μαργαρίτης « Ερμην. Κ.Π.Δ.υπό το άρθρο 287 έκδ. 2008 σελ. 575 , Λ. Μαργαρίτη - Ν.Βασιλειάδη « Ερμηνεία κατ’ άρθ. Κ.Π.Δ.» έκδοση ΄2015 ΣΕΛ. 59-60 , Συμβ. Εφ.Αθ.1418/2013 όπ.π. , Συμβ.ΕφΑθ , 2066/2003 Ποιν.Χρον. ΜΓ΄σελ.833, Συμβ. Εφ.Αθ. 161/2000 Ποιν.Δ/νη έτους 2000σελ. 979 , Συμβ.Πλημ.Σύρου όπ.π. ),

Στην ως άνω Εισαγγελική Λειτουργό, στην οποία είχε ήδη εξ ‘αρχής «χρεωθεί » προς επεξεργασία η άνω δικογραφία ανετέθη [όρ. ιδιόχειρη επισημείωση δι΄ερυθράς μελάνης του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών ............. επί της σχετικής εγγράφου παραγγελίας μας) μετά την εκ μέρους μας επιστροφή της (4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016) η εκτέλεση της παραγγελίας μας και υπέβαλλε δύο ημέρες αργότερα (6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016) την έγγραφη πρότασή της (άρθ. 32 {1 - 138 {2 εδάφ. β΄ΚΠΔ ) , για έλεγχο διαρκείας και του αιτούντος πλήν των δύο ακόμη συγκατηγορουμένων του ονόματι ................. και ............... οι οποίοι διατελώντας από την 27η-7-2015 σε προσωρινή κράτηση της οποίας η διάρκεια εξακολούθησε δυνάμει σχετικών Βουλευμάτων του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών καθόσον ελέχθη ήδη ότι αυτός συμπλήρωνε έτος προσωρινής κρατήσεως την 15η ΙΟΥΛΙΟΥ. Πλήν διαφωνώντας δικονομικά με την δική μας άποψη την διατυπωθείσα στο άνω έγγραφο επιστροφής - επαναδιαβιβάσεως του δικογραφικού φακέλλου ανέπτυξε επί μακρόν την της νομική άποψη, θεωρώντας κατά την πλήρως αιτιολογημένη (άρθ. 32 {4 Κ.Π.Δ.) -είναι αλήθεια μολονότι αντίθετη από την δική μας -εκδοχή της ότι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών πρέπει να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο καθ΄ύλην για να αποφανθεί για αμφότερα τα ζητήματα ήτοι το μεν της ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ (άρθ. 287 παρ. 2 εδάφ. α Κ.Π.Δ.) όσον αφορά τους προαναφερομένους συγκατηγορουμένους το δε της ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ( άρθ. 287 παρ. 1) προσωρινής κρατήσεως όσον αφορά τον αιτούντα.

Εκ παραλλήλου όμως, σαφώς προβλέποντας το ενδεχόμενο της μη συμπορεύσεως του Δικαστικού Συμβουλίου με την παρατεθείσα περί αναρμοδιότητος νομική της άποψή εντεύθεν του κινδύνου να της επιστραφεί η δικογραφία) του Συμβουλίου απέχοντος ελλείψει προτάσεως -εισηγήσεώς της επί του κατ’ ουσίαν (διερεύνηση συνδρομής των κατ’ άρθρο 282 παρ. 4 Κ.Π.Δ. προυποθέσεων συνεχίσεως ή μη της προσωρινής κρατήσεως) σκέλους του εξαιρετικώς κατεπείγοντος ανακύψαντος δικονομικού θέματος του, κατ’ άρθρ. 287 {1 Κ.Π.Δ. ελέγχου της διαρκείας της προσωρινής κρατήσεως του αιτούντος αφού -όπως προκύπτει εκ της απλής αναγνώσεως της πολυσέλιδης προτάσεώς της, αναφέρθηκε επί μακρόν με σαφήνεια και πληρότητα στα, εκ της αξιολογήσεως (κατά την εκτίμησή της) των εισφερομένων αποδεικτικών μέσων προκύψαντα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν τις υπό κατηγορία αποδοθείσες στον αιτούντα πράξεις, και ενόσω ήδη είχε τις είχε παραθέσει (κατά τα ανακριτικά κατηγορηρητήρια) μνημονεύοντας και τις άνω δικονομικές διατάξεις των άρθρ. 287 και 282 Κ.Π.Δ. , κατέληξε στην κρίση περί του ότι τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά συνιστούν ΕΠΑΡΚΕΙΣ (ΣΟΒΑΡΕΣ τουτέστιν) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ενισχυτικές τελέσεως των αποδοθέντων στον αιτούντα κακουργημάτων εντεύθεν με εμπεριστατωμένη αιτιολογία εξέθεσε την συναφή δικανική της εκτίμησή της (ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής) εμφατικά τονίζοντας και την συνδρομή in concreto του κριτηρίου των « συγκεκριμένων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών» με σαφήνεια παραθέτοντας, τις περιστάσεις που κατά την κρίση της προσέδιδαν τοιαύτη ιδιαιτερότητα στις διωχθείσες πράξεις (όσον αφορά τον αιτούντα) για τις οποίες, σημειωτέον, απειλείται η αφηρημένα στο Νόμο ποινή καθείρξεως μέχρι 20 έτη (όρ. άρθ. 15 του Νόμου 2168/1993 .Έτσι στο επικουρικό σκέλος της προτάσεώς της (σχετ. η φράση “AΛΛΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΣ» στο κεφάλαιο VI της ενσωματωθείσης στο οικείο αριθμ. 200 /2016 Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών» - διατύπωσε απολύτως αιτιολογημένα - τη θέση ότι οι εν λόγω ενδείξεις συνδυαζόμενες και με τα λοιπά προαπαιτούμενα τα οποία τίθενται ως κριτήρια το άρθρο 282{{4-1 Κ.Π.Δ. καθιστούσαν επιβεβλημένη την συνέχιση, για ένα ακόμη 6μηνο μέχρις ότου συμπληρωθεί ένα έτος, της προσωρινής κρατήσεως της ήδη επιβληθείσης στον αιτούντα.

Ακολούθως το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών, αντιθέτως προς το αρχικό σκέλος της Εισαγγελικής προτάσεως αποφανθέν ότι εγκαθιδρύεται ιδία αυτού, λειτουργική αρμοδιότητα για το ανακύψαν ε ζήτημα, προχώρησε στην κατ’ ουσία διερεύνηση των προϋποθέσεων που τάσσει η συνδυαστικά εφαρμοστέα σε παρόμοιες υποθέσεις διάταξη του άρθρου 282 παρ. 1 και 4 Κ.Π.Δ. και υιοθετώντας το επικουρικό σκέλος της άνω Εισαγγελικής προτάσεως (απολύτως αιτιολογημένης) όσον αφορά την συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσων με την συνδρομή των οποίων και μόνον καθίσταται επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής κρατήσεως των κατηγορουμένων μετά την συμπλήρωση των ορίων (6 μηνών επί εξακολουθήσεως και έτους επί παρατάσεως κατά το άρθ. 287 {1 και 287 {2 Κ.Π.Δ) απεφάνθη υπέρ της παρατάσεως της προσωρινής κρατήσεως τωνσυγκατηγορουμένων του και της εξακολουθήσεως του νύν αιτούντος αυτούς (ορ.διατακτικό του αριθμ. 200/ 15-7-2016 Δικαστικού Βουλεύματος) .

Παρενθετικώς , όλως υπενθυμίζεται ότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό κατά τη Νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας έλλειψη της κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 139 του Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη. Πλημμελειοδικών. Το δε Βούλευμα (ό.ρ. ενδεικτ. Συμβ. Α.Π. 96/2004 Π.Δ/σύνη 2004/617, Συμβ. Α.Π. 2168/05 Π.Δ/σύνη 2006/732, Α.Π. 1151/2006 Π.Χρ. ΝΖ/33) περιλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και όταν αναφέρεται στην ενσωματωμένη σ` αυτό εισαγγελική πρόταση, εφ` όσον η τελευταία διαλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία» . Εξάλλου και το Συμβούλιο Εφετών μπορεί επίσης να αναφέρεται και συμπληρωματικά στο πρωτόδικο βούλευμα και στην εισαγγελική (πρωτόδικη) πρόταση (Α.Π. 59/2005, 1608/2001 Τ.Ν.Π (ΝΟΜΟΣ)].

Εξ’ αλλου από τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4 εν συνδ. προς το άρθρο 138 παρ. 1 εδάφ. δ΄, και παρ. 2, 3 προκύπτει ότι το πρώτο άρθρο ως απόρροια του κατηγορητικού συστήματος που κρατεί στον Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας μας καθιερώνει την υποχρέωση προηγουμένης ακροάσεως του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται να υποβάλλει αιτιολογημένες γραπτές προτάσεις χωρίς να μπορεί να αφεθεί στην κρίση του Συμβουλίου αφορά δε σε κάθε περίπτωση ήτοι τόσον επί αποφάσεως του δημοσία συνεδριάζοντος δικαστηρίου όσον επί των Βουλευμάτων των αποφάσεων δηλ. που εκδίδει το Δικαστικό Συμβούλιο όπως και των Ανακριτικών Διατάξεων .Συνεπώς δε και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις και τα παρεμπίπτοντα Βουλεύματα (όρ. ενδεικτ. Α.Π. Συμ. 723/2004 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α. , Α.Π.(Συμβ) 465/2008 Τ.Ν.Π. ΔΣ.Α) . Η παράλειψη δε της προηγουμένης ακροάσεως του Εισαγγελέα συνεπάγεται ακυρότητα (σχετική κατά το άρθ. 170 {1 Κ.Π.Δ. καθόσον καλύπτεται έως το τέλος της προδικασίας αν αναφέρεται στην προδικασία ή ωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κατηγορίας σε τελευταίο βαθμό αναφέρεται στην ακροαματική διαδικασία) της αποφάσεως ή του Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου. Σημειωτέον ότι η ανάπτυξη των απόψεων του Εισαγγελέα αφορά κατ’ αρχήν κάθε ειδικότερο ζήτημα της εξεταζομένης υποθέσεως, είναι, όμως δυνατόν η άποψη του επί ορισμένου ειδικοτέρου ζήματος να προκύπτει έμμεσα -σιωπηρά από το σύνολο της προτάσεώς του επί των υπλοίπων ζητημάτων (όρ. Α.Π. 1701/2005 Ποιν.Δ/νη έτους 2006 σελ. 391 (περίληψη), Α.Π. 1544/1991 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ έτους 1992 σελ. 559 ) λ.χ. έχει κριθεί ότι η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών για απόρριψη του ενδίκου μέσου αντιμετωπίζει έμμεσα και το αίτημα συγκατηγορουμένου για αναβολή της δίκης κατ΄άρθ. 59 Κ.Π.Δ. (έτσι Α.Π. (Συμβ) 117/1986 Ποιν.Χρον. ΛΣΤ΄σελ.481) Περαιτέρω σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος προβάλλει αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς δεν απαιτείται ειδική πρόταση του Εισαγγελέα επ’ αυτών, αλλά, αρκεί η γενική πρότασή του σχετικά με την ενοχή (έτσι Α.Π. 266/2007, [περιληψη] σε Ποιν.Δ/νη έτους 2007 σελ. 937). Περαιτέρω έχει γίνει δεκτό ότι αν ο Εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο ή στο Δικαστήριο λ.χ. να κηρυχθεί απαράδεκτο το ένδικο μέσο ή όταν ο Εισαγγελέας θεωρεί το Δικαστικό Συμβούλιο αναρμόδιο καθ’ ύλην ή κατά τόπον και το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κρίνουν αντίθετα, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση Βουλεύματος ή το Δικαστήριο αποφάσεως επί της ουσίας αλλά θα πρέπει να απόσχει από την έκδοση Βουλεύματος ή αποφάσεως επί της ουσίας μέχρις ότου ο αρμόδιος Εισαγγελέας υποβάλλει πρόταση επί της ουσίας διαφορετικά προακαλείται απόλυτη ακυρότητα και ιδρύεται αναιρετικός λόγος (έτσι ενδεικτ.Π. (Συμβ) 290/2010, 129/2010 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Συμβ.Εφ.Αθ 736/2006 Ποιν.Δ/νη έτους 2007, σελ. 553, ΣυμβΕφΘεσ.555/2000 Ποιν.Χρον. Ν΄σε΄. 454). Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτό (και σκόπιμο) ο Εισαγγελέας εκτός από το κύριο σκέλος της προτάσεώς του να περιλάβει στην πρότασή του και ΕΠΚΟΥΡΙΚΟ σκέλος σχετικά με την ουσία της υποθέσεως , οπότε το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση Βουλεύματος επί της ουσίας ( όρ.Χαρ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ «ΕΡΜΗΝΕΙΑ κατ’ άρθρο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»τόμο Ι (άρθ. 1-95) υπό το άρθρο 32 Κ.Π.Δ. σελ. 287 περί το μέσον) .

Ηδη ο ανωτέρω ........................... απευθυνόμενος στο Συμβούλιό ΣΑΣ με την εξής κατά πιστή μεταφορά του σχετικού δικογράφου, «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ) ζητά την αποφυλάκισή του με ή χωρίς περιοριστικούς όρους επικαλούμενος επελθούσα ακυρότητα της ποινικής προδικασίας, εξαιτίας του ότι -κατά την άποψη του-: α. απαραδέκτως επελήφθη του ζητήματος που αφορά την συνέχιση (εξακολούθηση )της προσωρινής του κρατήσεως και όλως παρανόμως εχώρησε η έκδοση του προμνησθέντος υπ’ αριθμ. 200/2016 Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών όντος τούτου αναρμοδίου καθ’ ύλην, μνημονεύοντας (κατ’ ακριβολογίαν επαναλαμβάνοντας όσα λεπτομερώς αναπτύσσονται προς επιστήριξη της συναφούς νομικής απόψεως διαλαμβάνονται στο αρχικό(κυρίως) σκέλος της παραπάνω ενσωματωθείσης στο Βούλευμα Εισαγγελικής προτάσεως (όρ. 5ο και 6ο φύλλο Βουλεύματος) περί κηρύξεως του εν λόγω Συμβουλίου αναρμοδίου καθ’ ύλην για την κρισιολόγηση του πιο πάνω ζητήματος β. ότι, αναιτιολογήτως όλως απεφάνθη το Δικαστικό Συμβούλιο για την ύπαρξη συνδρομής των προϋποθέσεων συνεχίσεως - εξακολουθήσεως πέραν του 6μήνου της επιβληθείσης σε βάρος του προσωρινής κρατήσεως και γ) διότι, κατά το λεκτικό του (οράτε στο εμπρόσθιο μέρος του τελευταίου φύλλου του δικογράφου της αιτήσεως .................) «επήλθε απόλυτη ακυρότητα λόγω μη συμμετοχής του Εισαγγελέα σε συγκεκριμένη διαδικαστική πράξη (ενν. το επικουρικό σκέλος της άνω Εισαγγελικής προτάσεως ως προς την εξακολούθηση της προσωρινής του κρατήσεως) καθόσον κατά την εκδοχή του «πουθενά ο Νόμος δεν προβλέπει επικουρικότητα της Εισαγγελικής προτάσεως» η οποία συνιστά όπως διατείνεται «εξωνομική έννοια που καθιστά το Βούλευμα ΚΑΙ εκ του λόγου αυτού ελαττωματικό και απόλυτα άκυρο».

Τέλος, ζητεί, να ακυρωθεί το άνω Βούλευμα επί τω τέλει όπως αρθεί η προσωρινή του κράτηση υποστηρίζοντας -δια του άνω επικουρικώς διατυπωθέντος αιτήματός του, περί αντικαταστάσεως της προσωρινής του κρατήσεως με ή χωρίς περιοριστικούς όρους ( στους οποίους «να μπορώ να ανταπεξέλθω»-( όρ. τελευταία σελ. δικογράφου αιτήσεως ) - με την προσθήκη ότι η εναντίον του κατηγορία είναι ουσιαστικά αβάσιμη. Σημειώνεται εδώ , ότι παρομοίου περιεχομένου αίτηση δια της οποίας ωστόσο ζητήθηκε η άσκηση εκ μέρους μας εφέσεως κατά του παραπάνω Βουλεύματος, αφού διαβιβάσθηκε δια του αριθμ. Πρωτ. ...... 4-8-2016 εγγράφου του προς Υμάς απευθυνομένου, του δευθύνοντος το Κατάστημα Κράτησης Πατρών όπου ευρίσκεται έως και σήμερα ο υπόδικος - αιτών απορρίφθηκε για όσους λόγους παρατίθενται στην , επί αυτού τούτου του σώματος του άνω διαβιβαστικού εγγράφου, ιδιόχειρη με ημερομηνία 8-8-2016 επισημείωση του Εισαγγελικού Λειτουργού - Αντεισαγγελέως Εφετών ... - εκτελούντος καθήκοντα Εισαγγελέως Υπηρεσίας στο Γ’ Τμήμα Διακοπών της ενταύθα Εισαγγελίας Εφετών (οράτε το άνω διαβιβαστικό έγγραφο μετά της επ΄αυτού, απορριπτικής του αιτήματος, επισημειώσεως) .

Η εν λόγω αίτηση νομίμως έχει ασκηθεί και παραδεκτώς καθ’ ά προεκτέθησαν εισάγεται ενώπιόν Σας επί δε της βασιμότητας της λεκτέα τα εξής:

Οι υπό στοιχ. (α) και (γ) προαναφερθείσες αιτιάσεις του αιτούντος προσφεύγοντος ότι κακώς εχώρησε η έκδοση ουλεύματος περί εξακολουθήσεως πέραν του 6μήνου της αρξαμένης την 15η- 1-2016 προσωρινής του κρατήσεως αλυσιτελώς προβάλλονται καθότι, για όσους λόγους λεπτομερώς εκτέθηκαν συναφώς στη μείζονα σκέψη μας (ΑΠ 419/2008 ό.π.) η έκδοση του επιληφθέντος αρμοδίως Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών εχώρησε κατά κατά πάντα νόμιμα και κατά συνέπεια ουδέν ζήτημα ακυρότητας της προδικασίας ανακύπτει.

Οσον δε αφορά την υπό στοιχ.( β) αιτίαση περί δήθεν «ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του άνω Βουλεύματος τυγχάνει αποριπτέα δοθέντος ότι ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πατρών απεφάνθη κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο διατακτικό του, νομίμως - όπως ήδη επισημάνθηκε - προσχωρώντας (δια του σκεπτικού του σκεπτικό του) στο επικουρικό σκέλος της Εισαγγελικής προτάσεως επαρκώς αιτιολογημένης (κατά το νομικό και πραγματικό μέρος της ) όπου με πληρότητα και σαφήνεια και ως προς την περιγραφή των αποδοθεισών στον αιτούντα κατηγοριών και ως προς τα πραγματικά περιστατικά - το πραγματολογικό -ιστορικό υπόβαθρο- που συνθέτουν τις πράξεις του αυτές κρισιολογήθηκε ότι α) καθόλου να διασκεδάζονται οι σοβαρές περί της τελέσεως αυτών (υπό κατηγορία πράξεω) ενδείξεις ενοχής του, οι ) κριθείσες ότι συνέτρεχαν εξ’ υπαρχής (από της επιβολής δηλαδή της προσωρινής του κρατήσεως με σύμφωνη γνώμη του διμελούς δικαιοδοτικού οργάνου ΑΝΑΚΡΙΤΗ -ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ) β) ότι οι ίδιες αυτές πράξεις συγκέντρωναν στοιχεία ιδιαιτερότητας (λεπτομερώς επίσης μνημονεύονται στην εν λόγω Εισαγγελική πρόταση )που τους προσέδιδαν ¨συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «έκδηλα οργανωμένης και ευρύτατη εκτεταμένης πολυπροσώπου και εγκληματικής δράσεως καθιστούσαν (εκτός και πέτραν της βαρύτητος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ) αναγκαία την επιβολή του συγκεκριμένου , λίαν επαχθούς για την προσωπική του ελευθερία και εξαιρετικού χαρακτήρα μέτρου δικονομικού καταναγκασμού προς εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 296 ΚΠ.Δ.

ΙΙ. Επί του επικουρικού σκέλους της άνω αιτήσεως .......................... επάγομαι τα ακόλουθα : Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ): «Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του», ενώ κατά το άρθρο 5 παρ.1 της ίδιας Σύμβασης: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθεί της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθως περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:... γ) εάν συνελήφθη και κρατείται, όπως οδηγηθή ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγου υπόνοιας ότι διέπραξεν αδίκημα, ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχήν της ανάγκης, όπως ούτως εμποδισθή από του να διάπραξη αδίκημα ή δραπέτευση μετά την διάπραξίν του». Κατά δε την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου: «Παν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατήθεν, υπό τας προβλεπόμενος εν παρ. 1γ‘ του παρόντος άρθρου συνθήκας οφείλει να παρεπεμφθεί συντόμως ενώπιον δικαστού ή ετέρου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντεΐαλμένου, όπως εκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δε το δικαίωμα να δικασθή εντός λογικής προθεσμίας ή απολυθή κατά την διαδικασίαν. Η απόλυσις δύναται να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του ενδιαφερομένου εις την δικάσιμον».

Ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με σειρά αποφάσεών του ( ενδεικτικώς αναφέρω τις αποφάσεις του ...... ν. ... (18.12.2008), ..... c. . (2.7.2009) και....... c. ........ (29.10.2009), δέχθηκε ότι με αυτές καθιερώνεται ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου η προστασία του ατόμου από τις αυθαίρετες προσβολές του κράτους στην ελευθερία του. Με βάση την αρχή αυτή, αποφαίνεται περαιτέρω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει, κατ‘ αρχήν, κατά το στάδιο της αναμονής της ποινικής δίκης να παραμένει ελεύθερος, τα δε εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν όλα τα γεγονότα που συνηγορούν υπέρ ή κατά της ύπαρξης μιας γνήσιας απαίτησης δημοσίου ενδιαφέροντος, το οποίο δικαιολογεί, με τον δέοντα σεβασμό στην αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, μια απόκλιση από τον κανόνα του σεβασμού της προσωπικής ελευθερίας και να παραθέσουν τα περιστατικά αυτά στις αποφάσεις τους επί των αιτήσεων περί προσωρινής απολύσεως.

Από τις παραπάνω σκέψεις του ΕΔΔΑ, καθίσταται σαφές ότι για να είναι συμβατές με τους προαναφερθέντες υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες της Ε.Σ.Δ.Α. οι εθνικές διατάξεις που εξειδικεύουν τους όρους της προσωρινής κρατήσεως κατηγορούμενου για ποινικά αδικήματα όσο και η ανακριτική δραστηριότητα, στο βαθμό που καλείται να επιλέξει το αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσει την παρουσία του κατηγορουμένου στο δικαστήριο και τη μη διάπραξη απ‘ αυτόν άλλων αδικημάτων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: α) την αρχή της αναγκαιότητας, υπό την έννοια ότι η επιβολή της προσωρινήςκράτησης ή των περιοριστικών όρων επιβάλλεται μόνο όταν τα μέτρα αυτά είναι «απολύτως αναγκαία» και με προτίμηση στο λιγότερο επαχθές μέτρο, β) την αρχή της απαγορεύσεως του υπέρμετρου, η οποία επιβάλλει στον ανακρίνοντα την προσεκτική στάθμιση των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης, κατά την εφαρμογή των διαφόρων εξαναγκαστικών μέτρων, γ) την αρχή της αναγκαίας αναλογίας, κατά την οποία το λαμβανόμενο μέτρο δικονομικού εξαναγκασμού πρέπει να τελεί σε ευθέως ανάλογη σχέση με τη βαρύτητα του φερόμενου ως τελεσθέντος εγκλήματος και δ) την αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοιών ή ισχύος των ενδείξεων, υπό την έννοια ότι όσο σοβαρότερο είναι το μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος του κατηγορούμενου, τόσο περισσότερες ενδείξεις θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί.

Περαιτέρω, όσον αφορά στο ελληνικό δίκαιο, οι όροι επιβολής ή διατηρήσεως της προσωρινής κρατήσεως που σκιαγραφούνται στο άρθρο 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, εξειδικεύονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ, όπως αυτή όπως αρχικώς αντικαταστάθηκε με άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2408/1996, εν συνεχεία με το άρθρο 24 § 1 Ν. 3811/17.12.2009 (ΦΕΚ 231 Α‘) και εκ νέου με την τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της ιδίας αυτής παραγράφου με τη διάταξη του άρθρου 31{1 του προσφάτου Νόμου 4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και εύλογη αυτής διάρκεια» Φ.Ε.Κ. Α΄, 51/12-3-2012, Ειδικότερα η προσωρινή κράτηση μπορεί κατ` αρθ. 282 Κ.Ποιν.Δ. να διατάσσεται εξαιρετικά, και μόνον εφόσον: α) ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα, β) υπάρχουν σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής, γ) προαπαιτείται να αποκλεισθεί αρχικώς με ειδική -in concretο- και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ο λόγος για τον οποίο η επιβολή περιοριστικών όρων δεν «ήταν πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296 ΚΠΔ -ρητώς εξειδικεύονται πλέον συμπλεκτικώς - στο άρθρο 296 του ιδίου Κώδικα και σχετίζονται με την αποτροπή του κινδύνου τελέσεως τέλεσης νέων εγκλημάτων παρουσία του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και την υποβολή του στην εκτέλεση της αποφάσεως εν συνεχεία να αιτιολογείται (ειδικά και εμπεριστατωμένα) η «διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής προσωρινής κρατήσεως.

Κατά συνέπεια θα πρέπει η κρίση περί της επιβολής των περιοριστικών όρων έναντι της προσωρινής κρατήσεως, πέραν του ότι θα προηγείται της αντιστοίχου αιτιολογήσεως συνδρομής των προϋποθέσεων προσωρινής κρατήσεως, καθόσον έχει σαφές προβάδισμα λόγω του ολιγότερου επαχθούς δικονομικού μέτρου έναντι της τελευταίας, δευτερευόντως, λόγω του ότι εφεξής, εισάγεται το κριτήριο της διπλής αιτιολογήσεως της «επιλογής του επαχθέστερου μέτρου του δικονομικού καταναγκασμού», ήτοι της προσωρινής κρατήσεως θα πρέπει ρητά να αιτιολογείται για ποιο λόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιβολή περιοριστικών όρων δεν ήταν πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296 ΚΠΔ και στη συνέχεια να αιτιολογείται η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής προσωρινής κράτησης (για το προβάδισμα των περιοριστικών όρων έναντι της προσωρινής κράτησης, βάσει της αρχής της αναγκαιότητας (όρ. Εισηγητική έκθεση του νόμου 3811/2009 Φ.Ε.Κ. Α΄,231/17-12-2009) ,και μελέτη Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 2013, σελ. 14), δ) δεν συντρέχει κίνδυνος φυγής του ή τελέσεως νέων αδικημάτων. Όσον αφορά στη διάγνωση του κινδύνου φυγής του κατηγορούμενου, αυτός πρέπει να προκύπτει από αντικειμενικά στοιχεία, όπως είναι η έλλειψη γνωστής διαμονής στη χώρα, η τέλεση απ` αυτόν προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη διευκόλυνση της φυγής του, το ότι στο παρελθόν υπήρξε φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση ή παραβίασε περιορισμούς διαμονής και να συνδέεται αναγκαία με τη διαπίστωση σκοπού φυγής του, ενώ όσον αφορά στη διάγνωση του κινδύνου τελέσεως νέων εγκλημάτων, αυτός συνδέεται είτε με την επικινδυνότητα του δράστη είτε με τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως για την οποία κατηγορείται. Στο μέτρο που η διάγνωση του κινδύνου τελέσεως νέων εγκλημάτων συνδέεται με την επικινδυνότητα του δράστη, η τελευταία αυτή θα πρέπει να προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις. Έτσι (όρ.Λ. Μαργαρίτη, «Εφαρμοσμένη Ποινική, Δικονομία» , έκδ. 1997, Α.Παπαδαμάκη, «Ποινική Δικονομία» , 2004, Β΄έκδ., σελ. 324επ.) «δεν αξιολογούνται πλέον πραγματικά περιστατικά της προηγούμενης ζωής του δράστη αν εμπίπτουν σε συμπεριφορές «αποκλίνουσες ή συγκλίνουσες σε κοινωνικά μοντέλα», ή συμπεριφορές προκύπτουσες έμμεσα από «δελτία εγκληματικότητας ή άδηλα από αόριστες πληροφορίες», αλλά μόνο ειδικά περιστατικά που έχουν ποινική απαξία και είναι πραγματικά, και αποτυπώνονται σε «αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου » και -προσθετικώς- απαιτείται να διαλαμβάνεται με ειδική αιτιολογία η αξιοποίηση «των αιτιακών όρων, που απορρέουν από το ως άνω ποινικό παρελθόν», και δικαιολογούν την «εγγίζουσα τη βεβαιότητα κρίση για τη συνέχιση της εγκληματικής συμπεριφοράς του στο μέλλον» (βλ. Εισηγητική έκθεση ως άνω νόμου). Στο βαθμό όμως, που η διάγνωση αυτή συνδέεται με το κριτήριο των «ιδιαίτερων χαρακτηριστικών» της πράξεως περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 1ον) στα κακουργήματα μείζονος για την έννομη τάξη σημασίας για τα οποία επαπειλείται αφηρημένα στο νόμο ποινή «ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης (5 - 20 έτη) ή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών (10-20 έτη)» ενώ, για τα υπόλοιπα κακουργήματα, ήτοι τα επαπειλούμενα με ποινή προσκαίρου καθείρξεως πέντε ( 5) μέχρι δέκα ετών επιτρέπεται πλέον -μετά την κατά ως άνω επελθούσα αντικατ. του εδαφίου β΄ της παρ. 3του άρθ. 282 Κ.Π.Δ. με το άρθ. 31{1 του Ν.4055/2012-και α) στην περίπτωση συνδρομής των περιστάσεων της εξακολουθητικής υπό την έννοια του άρθρου 98 του Π.Κ διαπράξεως του εγκλήματος ή β) όταν πρόκειται για εγκλήματα στα οποία εμπλέκεται οργανωμένη εγκληματική ομάδα ή γ) όταν από το έγκλημα πλήττεται μεγάλος αριθμός παθόντων .

Ο όρος αυτός [ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της πράξεως] , ορώμενος υπό το πνεύμα της ΕΣΔΑ και της όλης ρυθμίσεως του άρθρου 282 ΚΠΔ, δε μπορεί παρά να καταφάσκεται μόνο εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιστάσεις, ώστε λογικά και αιτιακά να συντίθεται μια αντικειμενικά δρομολογημένη εγκληματική δραστηριότητα του κατηγορούμενου, διότι μόνο τότε αυτός καθίσταται ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων. Τέτοια στοιχεία που θα μπορούσαν in concreto να σηματοδοτήσουν μια τέτοια δραστηριότητα είναι η επιτήδεια και μεθοδευμένη εγκληματική δράση με την επιλογή ιδιαίτερων μέσων και τρόπων τέλεσης του εγκλήματος κ.ά. (ΕφΑΘ 1300/2002 ΠοινΧρ ΝΒ‘, 550, ΣυμβΕφΑιγ 26/2002 ΠοινΔικ 2002, 387, ΕφΑΘ 768/1994 Υπέρ 1995, 94, ΣυμΒΠλημθεσ 563/2000 Υπέρ 2000,1045, Παπαδάκης, Ποινική Δικονομία, έκδ. 2004, σελ. 328. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 291 του Κ.Π.Δ. (όπως η παράγραφος 1 αυτού συμπληρ.με το άρθρο 17 του Ν. 3160/2003 και παρ. 2 αυτού αντικ. με το άρθρο 17 του ιδίου Ν. 3160/2003) «παρ. 1. αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου συνεχίσθηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη το αρμόδιο Συμβούλιο, οποτεδήποτε, ή το Δικαστήριο, σε περίπτωση που θα αναβληθεί ή θα ματαιωθεί, για οποιοδήποτε λόγο η εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου , του Εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως, να διατάξει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι αντί για προσωρινή κράτηση παρ.2. Αρμόδιο Συμβούλιο , σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο, είναι το Συμβούλιο Εφετών και αν ακόμη το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είχε αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση , εκτός εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Πλημμελειοδικείο». Σε αντίθεση με το άρθρο 282{3 του Κ.Π.Δ. [όπως η παρ. 3 αυτού αντικ. με το άρθρο 24{3 του Ν. 3811/2009) που προβλέπει τις προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κρατήσεως, στον κατηγορούμενο, το άρθρο 291 του Κ.Π.Δ., δεν προϋποθέτει,άμεσα, την μη ύπαρξη των προϋποθέσεων επιβολής της προσωρινής κρατήσεως, που αναφέρονται στην διάταξη της τρίτης παραγράφου του άρθρου 282 Κ.Π.Δ., αλλά απλώς την εξασθένηση των υπαρχουσών. Ο Νομοθέτης , δηλαδή, με τη διατύπωση του προπαρατεθέντος άρθρου 291 Κ.Π.Δ. εναπέθεσε στην κρίση του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου, «οποτεδήποτε», το ζήτημα της αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως με περιοριστικούς όρους, επιτρέποντας την ερμηνεία της όποιας αμφιβολίας, υπέρ του κατηγορουμένου, σύμφωνα με την γενική αυτή αρχή του Ποινικού Δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι, 1) ο Νομοθέτης στο άνω αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και εν προκειμένω το Συμβούλιο Εφετών, ο Νομοθέτης παρέσχε την δυνατότητα επεμβάσεως, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, ανά πάσα στιγμή («οποτεδήποτε»), ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί σε εκτέλεση ο κατηγορούμενος (άρθρο 291{3 Κ.Π.Δ.) έτσι ώστε έχοντας μείζονα ευχέρεια να διατάξει την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, κατ’ άρθρο 298 Κ.Π.Δ. ή την αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως, με περιοριστικούς όρους, κατ’ άρθρο 291{1 Κ.Π.Δ. , κατ΄ανάλογη εφαρμογή της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 286{3 του Κ.Π.Δ. (όρ., ΣυμβΕφΘεσ/νίκης581/2000, Ποιν.Χρον.ΝΑ΄, σελ. 448, ΣυμβΕφΠατρών 93/1999, Ποιν.Δ/νη 1999 σελ. 355, ΣυμβΕφΘεσ/νίκης 888/1999 "Υπεράσπιση" 1998 σελ. 1093) να δύναται να πράξει και το έλασσον, που είναι η αντικατάσταση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων, με άλλους δυσμενέστερους ή επιεικέστερους ή τη μεταρρύθμιση -τροποποίηση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων. (όρ. μελέτη Λ. Μαργαρίτη, «Προσωρινή Κράτηση: Ο με πρωτοβουλία του κατηγορουμένου τερματισμός της διάρκειας αυτής πρίν τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου της » σε Ποιν.Δ/νη 2009 σελ. 56-:57) και 20ν) ] Ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως άρσεως ή αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως την προηγουμένη υποβολή του αιτούντος σε εκτέλεση της προσωρινής κρατήσεώς του που το πρώτον έχει διαταχθεί, υπό την έννοια ότι, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του Βουλεύματος ή της αποφάσεως . Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Α.Καρράς «Επίτομη Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας» έκδοση 1995, σελ. 642-543 «Η παρ.3 του άρθρου 291 Κ.Π.Δ. απορρέει από την Αρχή της Δίκαιης Διεξαγωγής της δίκης και παρέχει στον κατηγορούμενο τη δυνατότητα να ζητήσει επανάκριση της προσωρινής του κρατήσεως και μάλιστα από διαφορετικό συνήθως όργανο χωρίς να χρειάζεται να ο προηγούμενος εγκλεισμός του στις φυλακές ενόψει του ότι μπορεί να αποδειχθεί μεταγενέστερα ότι δεν ήταν απαραίτητη η προσωρινή του κράτηση» Σε περίπτωση δε δυνητικής αντικαταστάσεως με περιοριστικούς όρους της, προς το σκοπό δοκιμαστικής αντιμετωπίσεως του κατηγορουμένου (πρβλ. άρθρα 105 επ.Π.Κ) μέσα στα πλαίσια της εννόμου τάξεως, υποδεικνύεται και παρέχεται η ευκαιρία, στον κατηγορούμενο, να επανέλθει στον όρθό τρόπο διαβιώσεως, αφού πάντοτε, ο προέχων σκοπός της ποινικής μεταχειρίσεως του όποιου κατηγορουμένου δεν είναι παρά η ομαλή επανένταξή του, στο κοινωνικό σύνολο. (όρ. μελέτη Λ.Μαργαρίτη, «Προσωρινή Κράτηση:Ο με πρωτοβουλία του κατηγορουμένου τερματισμός της διάρκειας αυτής πρίν τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου της » σε Ποιν.Δ/νη 2009 σελ. 56-:57). Έτσι, στην περίπτωση, κατά την οποία η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου αντικαθίσταται με περιοριστικούς όρους και ο απολυθείς κατηγορούμενος παραβιάζει τους τεθέντες όρους, καταδεικνύεται έλλειψη διαθέσεώς αυτού, προς ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος αιτείται την άρση της προσωρινής του κρατήσεώς του ή άλλως την αντικατάσταση αυτής με περιοριστικούς όρους ισχυριζόμενος: α. ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, καθώς έχει μόνιμη κατοικία στην Πάτρα και επί της οδού .... , αριθμ. .. , όπου διαμένει με τους γονείς του, είναι πατέρας δε μίας κόρης ηλικίας 15 ετών, β. ότι η προσωρινή του κράτηση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη δουλειά του και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία καθώς θα απωλέσει όλη την πελατεία που έχει ως επισκευαστής μοτοσικλετών και γ. ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις αποδιδόμενες σ’ αυτόν ως άνω πράξεις. Από την συνδυαστική αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού (εγγράφου και εμμάρτυρου) που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της προδικασίας (αυτεπαγγέλτου κατ’ άρθ. 243{2 του Κ.Π.δ. αστυνομικής προανακρίσεως και της κυρίας ανακρίσεως) ειδικότερα δε, από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, τα συνημμένα, στη δικογραφία έγγραφα σε συνδυασμό και με την απολογία του προανακριτική και ανακριτική ενώπιον του Ανακριτή διατηρούνται αμείωτες σοβαρές ενδείξεις ενοχής (αμετάκλητη παραπομπή) για τις παραπάνω πράξεις που του αποδίδονται. Πλέον συγκεκριμένα βεβαιώνεται αποχρώντως ότι αυτός αφού αποφάσισε να δράσει από κοινού με τους λοιπούς συγκατηγορούμενους του κυρίως δε τους ................................................. αφενός μεν εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από περισσότερα από τρία πρόσωπα (οργάνωση) που επεδίωκαν οικονομικό όφελος με την διάπραξη κακουργημάτων της περί ΟΠΛΩΝ Νομοθεσίας και δη κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται κατά τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο α΄του άρθρου 15 του Νόμου 2168/1993 περί ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν όπλα -πυρομαχικά - εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς, επιδιδόμενοι επί μακρόν και κατά σύστημα στην από κοινού εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, προμήθεια και μεταφορά όπλων με ανεξακρίβωτο σκοπό και δή είτε για την περαιτέρω επικερδή για τους ιδίους διάθεσή τους (εμπορία) σε τρίτα πρόσωπα προς την κατεύθυνση τελέσεως κακουργημάτων είτε για τον παράνομο εφοδιασμό αγνώστων εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων, αφετέρου δε επιδόθηκε στην διακίνηση ναρκωτικών πωλώντας προς τρίτους άγνωστες ποσότητες ακατέργαστης και επεξεργασμένης ινδικής καννάβεως και κοκαΐνης. Και συγκεκριμένα αυτός μαζί με τους προαναφερόμενους συγκατηγορούμενούς τους, συμμετείχε ως μέλος σε μία από τις δύο (2) τον αριθμόν εγκληματικές οργανώσεις που ενεργοποιούνταν παράλληλα αφού τα μέλη τους ενεργούσαν τις παράνομες δοσοληψίες τους συναλλασσόμενοι με άλλους -προμηθευτές όπλων - αναπτύσσοντας αλληλοδιαδόχως και ενίοτε συγχρόνως την εγκληματική τους δραστηριότητα τόσον εντός της Ελληνικής Επικρατείας και δη τόσον εντός των ορίων του Νομού Αχαϊας όσον και εκτός αυτού στους Νομούς ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και στο εξωτερικό διασυνδεόμενες (οι ομάδες δια των μελών και διευθυνόντων αυτές) με μέλη κυκλωμάτων εμπορίας όπλων που δρούσαν στα εδαφικά όρια της γείτονος Χώρας (Βουλγαρίας) . Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, που .) που συστηματικά επεδίωκε διέθετε ιεραρχική-δομή και διάρκεια δράσεως μη, εκ των προτέρων καθορισμένη, λειτουργούσε, υπό την καθοδηγητική διεύθυνση του ............................... , από της ιδρύσεώς της ( : συγκροτήθηκε - ιδρύθηκε στην Πάτρα υπό αδιακρίβωτες συνθήκες και σε άγνωστο χρόνο και πάντως περί το έτος 2013) έως και την ημέρα (28η Ιουλίου 2015) της εξαρθρώσεώς της, μετά από συντονισμένη δράση, πολύμηνη, εργώδη και συστηματικά επίμονη έρευνα, των αρμοδίων οργάνων του, από το Τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομικής Υποδιεθύνσεως (Γραφείο Κρατικής Ασφαλείας) Πατρών. Ο εδώ κατηγορούμενος, κατά το άνω χρονικό διάστημα συμμετείχε ηθελημένα και εγνωσμένα ως μέλος αυτής της δομημένης και με διαρκή δράση πολυπροσώπου συντεθειμένης από περισσότερα των τριών πρόσωπα - συγκατηγορουμένους του ομάδος -εγκληματικής οργανώσεως (Ο.Ε.Ο.) που συστηματικά επεδίωκε έχοντας υποτάξει όπως και οι λοιποί συγκατηγορούμενοι του (μέλη ομοίως της ιδίας Ο.Ε.Ο. την ατομική του βούληση στην βούληση της Ο.Ε.Ο. ήτοι την πραγμάτωση κοινού σκοπού ( αποκόμιση παρανόμου περιουσιακού οφέλους δια της παρανόμου προμηθείας τόσο από την Ελλάδα όσο και κατόπιν παρανόμου εισαγωγής τους ( απαγορευμένης κατ’ άρθ., 2 του Νόμου 2168/1993 μεταφοράς [άνευ αδείας ] μέσω των συνόρων στην Ελληνική Επικράτεια) από το εξωτερικό, πυροβόλων όπλων, πιστολίων, περιστρόφων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και γενικότερα πολεμικού υλικού, μέρος των οποίων, αφού τροποποιούσαν/μετέτρεπαν και μετασκεύαζαν, τα εμπορεύονταν διαθέτοντάς τα, με τίμημα αγνώστου ύψους, διοχετεύοντάς τα , σε τρίτους σε διάφορα σημεία της Χώρας χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτό να διακριβωθεί αν τα όπλα που αποτελούσαν το αντικείμενο των εμπορικών τους δοσοληψιών, προορίζονταν για τη διάπραξη εκ μέρους των τρίτων (φυσικών προσώων) -αγοραστών για την τέλεση υπ’ αυτών κακουργημάτων ή αν δια των όπλων αυτών επρόκειτο να εφοδιασθούν -προς διάπραξη ασφαλώς εγκληματικών πράξεων - «ομάδες» -« ενώσεις» προσώπων κατά την έννοια των άρθρων 187 {{1 , 5 ή σωματεία ή «σωματεία» κατά την έννοια του άρθρου 188 Π.Κ..

Πέραν του αρχηγού-διευθυντή (.........................................), ο οποίος, εκτός της διευθύνσεως της οργανώσεως, διατηρούσε σχέσεις με άτομα που είχαν ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να καλύψουν τη ζήτηση που παρουσιαζόταν στην οργάνωση από υποψηφίους - ενδιαφερομένους για αγορά όπλων και πυρομαχικών είτε προμηθεύοντας οι ίδιοι την Ο.Ε.Ο. είτε ενεργώντας ως «μεσάζοντες» ώστε να έρθει η οργάνωση - δια του ...................... κυρίως ή του βοηθού του στην αρχηγία -διεύθυνση της, «με προπέτασμα καπνού», το πιο πάνω κατάστημά του, την έκνομη δράση του, είχε προσωπικά αναλάβει και το ρόλο του βασικού πωλητή - προμηθευτή ενώ, στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχαν ενταχθεί ως μέλη με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον τα κάτωθι άτομα: ............... , με το ρόλο του μεσάζοντα-πωλητή. Ο ................................., με το ρόλο του προμηθευτή, ο οποίος εισάγει όπλα και πυρομαχικά από το εξωτερικό (Βουλγαρία), μέρος των οποίων είναι γνήσια (εργοστασιακά) πυροβόλα και άλλα όπλα κρότου-αερίων που μετασκευάζει/τροποποιεί σε πυροβόλα, προμηθεύοντας με αυτά την οργάνωση, έπειτα από συνεννόηση με τον αρχηγό-διευθυντή της. Ο πιο πάνω ..................... , ο οποίος, με το ρόλο του βοηθού του αρχηγού-διευθυντή της Ο.Ε.Ο. και εργοδότη του , ..... προβαίνει κατ’ εντολή του στην παραλαβή όπλων, πυρομαχικών και λοιπών αντικειμένων από τους προμηθευτές, στην απόκρυψη, στη μεταφορά και στην παράδοσή τους στους αγοραστές, στην πληρωμή των προμηθευτών και σε άλλες εργασίες που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα της Ο.Ε.Ο. . ..............................., με το ρόλο του συντηρητή-επισκευαστή όπλων (πυροβόλων και μη), καθώς και ως μετασκευαστής/τροποποιητής όπλων και πυρομαχικών κρότου-αερίων σε πυροβόλα. Ο ................. ............., με το ρόλο του προμηθευτή. Ο ......................., με το ρόλο του προμηθευτή. Ο ........................................, με το ρόλο του μεσάζοντα- πωλητή.

Από την συγκεκριμένη οργάνωση αγόρασαν όπλα, πυρομαχικά ή/και εκρηκτικές ύλες τουλάχιστον οι συγκατηγορούμενοί τους :....................................................... , άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «............» (χρήστης της υπ’ αριθ. ................ τηλεφωνικής σύνδεσης), άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «....» και προσωνύμιο «....» (χρήστης της υπ’ αριθ. ................ τηλεφωνικής σύνδεσης), άγνωστος άνδρας (χρήστης της υπ’ αριθ. ..............τηλεφωνικής σύνδεσης), άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «....» (χρήστης της υπ’ αριθ. ........................... τηλεφωνικής σύνδεσης). Ακόμη, γίνεται μνεία ότι εκτός αυτών, έχει αγοράσει όπλα πυρομαχικά ή/και εκρηκτικές ύλες απροσδιόριστος αριθμός αγνώστων δραστών, των οποίων τα στοιχεία δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να εξακριβωθούν. Μάλιστα πρέπει να ανατρέξει κανείς στα ανακριτικά κατηγορητήρια όπου παρουσιάζεται σχηματικά η εσωτερική ιεραρχική διάρθρωση της εν λόγω Ο.Ε.Ο. προκειμένου να καταστεί αντιληπτή η διαμόρφωση της οργανωτικής δομής της αναφορικά με το πλέγμα των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων του παραπάνω αρχηγού -διευθυντού, ως και λοιπών συγκατηγορουμένων του - μελών του πυρήνα της. Η ειδική δε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ο τρόπος δράσεως της Ο.Ε.Ο έχει ως εξής : Ο αρχηγός (διευθύνων) .................................. κατοικεί μόνιμα στην Πάτρα Αχαΐας και λειτουργεί ως υπεύθυνος στο άνω κατάστημα εμπορίας κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων-ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών-πυρίτιδας και καλύκων-καψυλίων κυνηγίου-λογχών-ξιφών-ξιφιδίων-ξιφολογχών-τόξων. Το προαναφερθέν κατάστημα « εξυπηρετεί» και παράλληλα «καλύπτει» με επίφαση νομιμότητας την νόμιμη αδειοδότηση και λειτουργία του, με διαφορετικούς τρόπους τους σκοπούς της Ο.Ε.Ο.: από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως πόλος έλξεως των επιθυμούντων να καταστούν κάτοχοι (με αγορά) πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, δεδομένου του γεγονότος ότι μέρος, εκείνων που ερασιτεχνικά ασχολούνται με το κυνήγι και συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούνται νόμιμα από το εν λόγω κατάστημα, σε αρκετές περιπτώσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την αγορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Το κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στον αρχηγό- διευθύνοντα την οργάνωση (...................................) να συναλλάσσεται με ομοειδείς επιχειρήσεις χωρίς να κινεί υποψίες, προμηθευόμενος από αυτές νόμιμα αντικείμενα (για παράδειγμα, αεροβόλα όπλα ή pellet αεροβόλων όπλων) που εν συνεχεία μετασκευάζονται/τροποποιούνται με κατάλληλη τεχνική επεξεργασία από μέλη της οργάνωσης, καθιστάμενα πυροβόλα όπλα ή φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Επιπροσθέτως, το κατάστημα λειτουργεί ως προκάλυμμα των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης, καθώς στο χώρο αυτό συχνά πραγματοποιούνται εργασίες μετασκευής/τροποποίησης όπλων και πυρομαχικών σε πυροβόλα, καθώς και επισκευής/συντήρησης όπλων. Επίσης, στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται συναντήσεις των μελών της οργάνωσης και συναλλασσόμενων με αυτούς ατόμων. Όσον αφορά στη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιείται η εν λόγω οργάνωση, ο αρχηγός-διευθυντής αυτής και η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της δρα -όπως ήδη επισημάνθηκε - κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αχαΐας, όπου κατοικούν. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις παρανόμων αγοραπωλησιών και με άτομα, μέλη της οργάνωσης και μη, που διαμένουν εκτός της Αχαΐας, στις περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των όπλων και πυρομαχικών που αποτέλεσαν αντικείμενο παρανόμων αγοραπωλησιών εισήχθησαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία, από το μέλος της οργάνωσης ......................... , ο οποίος είτε μεταβαίνει τακτικά εκεί για το σκοπό αυτό και πραγματοποιεί ο ίδιος τη μεταφορά στην Ελλάδα είτε φροντίζει για την παραγγελία αυτών σε άγνωστους προμηθευτές από τη Βουλγαρία, οι οποίοι του τα αποστέλλουν οδικώς στην Ελλάδα. Αναφορικά με τους τρόπους μεταφοράς και διακινήσεως των παρανόμων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, τα μέλη της οργανώσεως συνήθιζαν να χρησιμοποιούν εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier) και μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.), μέσω των όποιων απέστελλαν και παραλάμβαναν τα παράνομα αυτά αντικείμενα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αστυνομικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τους ίδιους σε μεγάλες αποστάσεις. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης που είχαν έρθει σε συμφωνία με τον εκάστοτε αγοραστή φρόντιζαν για τον προγραμματισμό συνάντησης με αυτόν κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία παραδίδοντας τα παράνομα αντικείμενα, έχοντάς τα κρατήσει οι ίδιοι στην κατοχή τους το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Σημειωτέον ότι την άνω ομάδα εγκληματική οργάνωση (Ο.Ε.Ο.) για την κάλυψη των αναγκών της με όπλα και πυρομαχικά, παράνομα εφοδίαζε με όπλα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 παρ.1 του ν. 2168/1993 ήτοι πυροβόλα όπλα -πιστόλια -περίστροφα -πυρομαχικά -εκρηκτικές ύλες και γενικότερα πολεμικό υλικό, άλλη διακριτή ομάδα - εγκληματική οργάνωση(Ο.Ε.Ο.) η οποία καθόλη την διετία δραστηριοποείτο ταυτόχρονα (έτη 2003 - 28/7/2005) με την πρώτη(Ο.Ε.Ο.) υπό την διεύθυνση του εκ των συγκατηγορουμένων του ........... ονόματι ..... . Και τούτο, διότι καθότι η οργάνωση που διήυθυνε ο τελευταίος είναι ανώτερη και δραστηριοποιείται σε ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα και φαίνεται πως διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών..Οι δυο αυτές, - πολυπρόσωπες εγκληματικές ομάδες διέθεταν εσωτερική διάρθρωση και μολονότι διακριτές μεταξύ τους, επικοινωνούσαν ωστόσο με την πρακτική των «συγκοινωνούντων δοχείων» προβαίνοντας επί μακρόν - και με μοναδική επιδίωξη, αμφοτέρων τούτων Ο.Ε.Ο. τον πορισμό οικονομικού οφέλους στα μέλη της, στα πλαίσια σχεδίου που μεθοδικά εκτελούσαν υπο την εποπτεία και την καθοδήγηση των προσώπων (....................) που έχοντας αρχηγικό ρόλο τις διηύθυναν -σε ευρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ των αντικειμένων ( όπλων) του είδους που προαναφέρθηκε με αλληλοδιαδόχως τελούμενες πράξεις και δη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ τόσον εγχωρίως όσον και από το εξωτερικό -ΚΑΤΟΧΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΛΩΝ της κατηγορίας που προναφέρθηκε, τα οποία στη συνέχεια, αφού τα τροποποιούσαν και τα μετασκεύαζαν προβαίνοντας, δια των μελών τους, κυρίως στο χώρο του προαναφερομένου καταστήματος (ΠΥΞΙΔΑ) εμπορία όπλων του παραπάνω ........................ , σε ειδικές τεχνικές επεμβάσεις μετατρέποντας ιδίως τα πιστόλα ή τα περίστροφα κρότου που προμηθεύονταν, σε εύχρηστα πυροβόλα όπλα δυνάμενα να πυροδοτούν φυσίγγια πυροβόλου όπλου αντιστοίχου διαμετρήματος, είτε εργοστασιακά κατασκευασμένα με την ιδιότητα αυτή (γνήσια φυσίγγια πυροβόλου όπλου) είτε ειδικά μετασκευασμένα φυσίγγια, τα ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΝ μεταπωλώντας τα, δια χειρός συγκεκριμένων μελών στους οποίους είχε ανατεθεί ο ειδικός ρόλος του πωλητή - μεσάζοντα, σε τρίτους(φυσικά πρόσωπα) για την εκτέλεση κακουργήματος ή προς εφοδιασμό δι` αυτών(όπλων) ομάδων ή ενώσεως προσώπων για την εκτέλεση κακουργήματος.

Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που η μία οργάνωση απευθύνεται στην άλλη, προκειμένου να προμηθευτεί από αυτή όπλα και πυρομαχικά, η επικοινωνία πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των δύο αρχηγικών-διευθυνόντων μελών των οργανώσεων ενώ σπανιότερα παρατηρήθηκαν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ περισσότερων μελών των οργανώσεων. Πέραν της προπαρατεθείσης διαπιστώσεως, η διασύνδεση των ως άνω εγκληματικών οργανώσεων προκύπτει επιπλέον τόσο από το γεγονός ότι δραστηριοποιούνταν (κατά κύριο λόγο, αν και όχι αποκλειστικά) στη γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται αδρομερώς από τα όρια των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας και Αττικής, ενώ προμηθεύονταν όπλα και πυρομαχικά κατά κύριο λόγο από τη Βουλγαρία, όσο και από το γεγονός ότι έχουν εξακριβωθεί περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο άτομο έχει είτε προμηθευτεί παράνομα πυροβόλο όπλο, πυρομαχικά και εκρηκτικά σε διαφορετικούς χρόνους από αμφότερες τις εγκληματικές οργανώσεις (ενδεικτική περίπτωση αποτελεί ο ......................... , ο οποίος προμηθεύεται παράνομα τέτοιου είδους αντικείμενα από αμφότερες τις διαλαμβανόμενες στην παρούσα αναφορά εγκληματικές οργανώσεις, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ’ αριθ. 1 απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 10/03/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του οπτικού δίσκου ... & την υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/05/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του οπτικού δίσκου ....) είτε έχει απευθυνθεί και στις δύο οργανώσεις προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχει διαθέσιμο το παράνομο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει να αγοράσει. Τέλος, στο ίδιο ως άνω συμπέρασμα οδηγούμαστε και από τη διαπίστωση χρήσης κοινών -ή προσομοιαζόντων σε σημαντικό βαθμό- συνθηματικών κωδίκων επικοινωνίας από τα μέλη τους. Στα πλαίσια της δραστηριότητας των άνω Ο.Ε.Ο. επιπλέον, κάποια από τα μέλη τους φρόντιζαν να μην αναφέρουν ονόματα, προσωνύμια ή επώνυμα, δικά τους ή άλλων εμπλεκομένων ατόμων, ή τοποθεσίες συναντήσεων ή συνδιαλλαγών. Ακόμα, στις περιπτώσεις που συνδιαλέγονταν τηλεφωνικά με υποψήφιους (τελικούς) αγοραστές, λόγω της ελλιπούς εξοικείωσης αυτών με τους κανόνες προφύλαξης και τη σχετική προκαθορισμένη ορολογία των οργανώσεων, τα μέλη της απέφευγαν επιμελώς να απαντούν σε ερωτήσεις τους και τους καλούσαν να βρεθούν εκ του σύνεγγυς για να μιλήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των μέτρων προφύλαξης που λαμβάνουν οι δράστες αποτελεί η ακολουθία συνομιλιών που λαμβάνει χώρα την 13/05/2015 μεταξύ των ............... .........................και του πρώτου κατηγορουμένου μέσω των υπ’ αριθ. ................... και ................ τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούν αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των οποίων ακολουθούν συγκεκριμένη και εκ των προτέρων καθορισμένη διαδικασία για να συνεννοηθούν σχετικά με επικείμενη παράνομη πώληση πυροβόλων όπλων σε άγνωστο άτομο. Κατά τις συνομιλίες τους καθίσταται προφανές ότι σε προηγηθείσα συνάντησή τους είχαν σημειώσει σε δύο (2) όμοια κομμάτια χαρτιού τα χαρακτηριστικά και την τιμή δύο (2) διαφορετικών πυροβόλων όπλων (Α όπλο: 2000€ - Β όπλο: 1300€), κρατώντας καθένας τους από ένα (1) χαρτί ώστε να μπορούν να συνεννοηθούν για την αγοραπωλησία χωρίς να αναφερθούν τηλεφωνικά στα χαρακτηριστικά των όπλων. Μάλιστα, προς εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, δηλαδή της λήψης μέτρων προφύλαξης και απόκρυψης της παράνομης δράσης τους, όταν αρχικά ο ................................. δεν καταφέρνει να βρει το δικό του σημείωμα και ζητά από το ..................... να του αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο δεύτερος αρνείται καθόσον θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής τρόπος επικοινωνίας (Σχετ. υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/05/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του οπτικού δίσκου ...). Εκτός των κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να μην εντοπίζονται και γίνονται γνωστές τόσο οι αξιόποινες πράξεις που έχουν διαπράξει όσο και αυτές που σχεδιάζουν, κάποια από τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν ακόμα και εφαρμογές-μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρονται από το διαδίκτυο (για παράδειγμα, οι εφαρμογές ........................ και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail]) και παρέχουν επιπλέον ασφάλεια στους συνδιαλεγόμενους εξαιτίας των δεδομένων δυσκολιών των Αρχών να ελέγξουν τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο καθόσον οι διαχείριση των συγκεκριμένων ιστοτόπων πραγματοποιείται από χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, αξιοποιούσαν διαφορετικούς τρόπους αφενός για την παράνομη διακίνηση των εν λόγω αντικειμένων, όπως τη μεταφορά τους από τους ίδιους, την αποστολή τους μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier) και μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.), και αφετέρου για την καταβολή του χρηματικού αντιτίμου των παράνομων αγοραπωλησιών όπως η αποστολή χρημάτων σε ασυνόδευτα δέματα μέσω λεωφορείων υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. με σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κινήσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που έχουν προβεί σε αποστολή παράνομων αντικειμένων (όπλων & πυρομαχικών) και χρημάτων για την πληρωμή αυτών, έχει εξακριβωθεί ότι χρησιμοποιούν ονοματεπώνυμα τρίτων προσώπων ως στοιχεία αποστολέα- παραλήπτη (Παράβαλε ενδεικτικά τις σχετικές υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... & υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...).Ως προς τις πληρωμές, παρατηρήθηκε η υιοθέτηση διαφορετικών τρόπων: αναφορικά με την καταβολή των χρημάτων στους προμηθευτές, αυτή πραγματοποιούνταν κατόπιν εντολής του αρχηγού-διευθυντή της οργάνωσης (.................) από το βοηθό αυτού (..............). Στην περίπτωση που τα αντικείμενα αποστέλλονταν από τον προμηθευτή μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier), ο ως άνω βοηθός (.....................................) παραλάμβανε το αποσταλέν δέμα καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό της αντικαταβολής αυτού. Στην περίπτωση που τα αντικείμενα αποστέλλονταν από τον προμηθευτή μέσω μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.), ο ως άνω βοηθός (............), πάντοτε ύστερα από εντολή του αρχηγού-διευθυντή της οργάνωσης (...............) και ανάλογα με τη συμφωνία αυτού με τον εκάστοτε προμηθευτή, είτε κατέβαλε (προκαταβολικά ή μετά την παραλαβή) τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή είτε συσκεύαζε τα χρήματα σε δέμα, το οποίο απέστελλε ως ασυνόδευτο με λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. στον προμηθευτή προκαταβολικά ή μετά την παραλαβή των αντικειμένων. Σχετικά με την εξόφληση των μελών της οργανώσεως από τους τελικούς αγοραστές, παρατηρήθηκε ότι κατά βάση πραγματοποιούνταν με την καταβολή του χρηματικού αντιτίμου από τους αγοραστές σε μετρητά, άλλοτε (μέρους ή του συνόλου του ποσού) προκαταβολικά και άλλοτε κατά την παράδοση-παραλαβή των όπλων, πυρομαχικών ή/και εκρηκτικών υλών από τους πρώτους στους δεύτερους («χέρι με χέρι» συναλλαγές). Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση(η διευθυνομένη από τον ...........) διαπιστώθηκε ότι έχει τη δυνατότητα να εμπορεύεται το σύνολο των αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 15 (Διακεκριμένες Περιπτώσεις) του Ν. 2168/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με Ν. 3944/2011 «Περί όπλων». Ωστόσο, το είδος των όπλων και πυρομαχικών που αποτελούν βασικό αντικείμενο παράνομης εμπορίας από τα μέλη της, και επομένως εμφανίζονται στο επίκεντρο της παράνομης δράσεώς, είναι τα μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Τα όπλα και πυρομαχικά αυτού του είδους έχουν όλες τις ιδιότητες των πυροβόλων και πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από τα γνήσια (εργοστασιακά) πυροβόλα, εντούτοις υπολείπονται σημαντικά των γνήσιων πυροβόλων σε μια σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ο προσανατολισμός της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης στα μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά καθίσταται προφανής αφενός από την ένταξη στην οργάνωση μέλους ..............................) με αποκλειστικό ρόλο τη μετασκευή/τροποποίηση/μετατροπή όπλων και πυρομαχικών κρότου-αερίων σε πυροβόλα και αφετέρου η ρητή παραδοχή του αρχηγού της οργάνωσης (.........................) κατά τη διάρκεια εκ του σύνεγγυς συνομιλίας του με άγνωστο άτομο ότι έχει τη δυνατότητα να αγοράσει όπλο κρότου-αερίων και να το μετατρέψει σε πυροβόλο όπλο, συνομιλία που καταγράφεται στην προσπάθεια του ................. να επικοινωνήσει την 2/6/2015 μέσω της υπ’ αριθ. ............. τηλεφωνικής του σύνδεσης με τον κάτοχο της υπ’ αριθ. .............. τηλεφωνικής σύνδεσης. Ειδικά η μετασκευή γινόταν ως εξής: αφού παραλάμβαναν όπλα (πιστόλια ή περίστροφα) κρότου που προμηθευόταν η εγκληματική οργάνωση, ακολούθως προέβαιναν σε ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις σε αυτά, μετατρέποντάς τα σε εύχρηστα πυροβόλα όπλα δυνάμενα να πυροδοτούν φυσίγγια πυροβόλου όπλου του αντίστοιχου διαμετρήματος, είτε εργοστασιακά κατασκευασμένα με την ιδιότητα αυτή (γνήσια φυσίγγια πυροβόλου όπλου) είτε ειδικά μετασκευασμένα φυσίγγια. Σε ό,τι αφορά στα τελευταία, ήτοι στα ειδικά μετασκευασμένα φυσίγγια, σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα προμηθεύονται άλλοτε ήδη μετασκευασμένα/τροποποιημένα και άλλοτε ως φυσίγγια κρότου-αερίων, προβαίνοντας στις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και προσαρμόζοντας σταθερά στην κεφαλή του φυσιγγίου μεταλλικό τμήμα σφαιρικού ή κωνικού σχήματος (pellet), μετατρέποντας τα φυσίγγια κρότου- αερίων σε εύχρηστα φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Τέλος, η οργάνωση αυτή δεν έχει στην κατοχή της μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών («stock»). Ωστόσο, τα μέλη της, και κατά κύριο λόγο ο αρχηγός-διευθυντής αυτής (......................................), διατηρούν σχέσεις με άτομα που έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καλύψουν τη ζήτηση που παρουσιαζόταν στην οργάνωση από ενδιαφερόμενους για αγορά όπλων και πυρομαχικών, είτε προμηθεύοντάς την οργάνωση οι ίδιοι είτε ενεργώντας ως μεσάζοντες ώστε να έρθει σε επαφή η οργάνωση με άλλους προμηθευτές. Ο βασικός- επιδιωκόμενος - σκοπός της συγκεριμένης οργανώσεως συνίστατο, όπως ήδη επισημάνθηκε στην προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους στα μέλη της, τα οποία κατά την παράνομη δραστηριότητά τους και δη την διεκπεραίωση εκ μέρους τους των δοσοληψιών - συναλλαγών αγοραπωλησίας όπλων που συστηματικά, και κατ’ εντολήν των άνω αρχηγών - διευθυντών των Ο.Ε.Ο διενεργούσαν οργανωμένα, στους κόλπους τουτέστιν των άνω εγκληματικών οργανώσεων και δη ως μέλη αυτών, αποκόμιζαν επί μακρόν και κατά σύστημα, άγνωστα χρηματικά ποσά, με τα οποία, ως βασική πηγή του εισοδήματος τους, κάλυπταν τις ίδιες αυτών και των μελών των ιοκογενειών τους βιοποριστικές ανάγκες

Η δράση της μάλιστα εν λόγω εγκληματικής οργανώσεως χαρακτηρίζεται από λήψη αυστηρών μέτρων προφύλαξης προς αποτροπή της ανακάλυψης και σύλληψής τους. Συγκεκριμένα: α) χρήση συσκευών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας: Για την εξ αποστάσεως μεταξύ τους επικοινωνία και το συντονισμό της δράσης τους καθώς και για την επικοινωνία τους με τα συναλλασσόμενα με αυτούς άτομα (αγοραστές, προμηθευτές, πωλητές κ.λπ.), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κατά βάση κινητά τηλέφωνα. Στην πλειοψηφία τους, κάθε μέλος χρησιμοποιούσε περισσότερες από μία τηλεφωνικές συνδέσεις, δηλωμένες όχι στα πραγματικά τους στοιχεία αλλά σε στοιχεία άλλων ατόμων, με τα οποία άλλοτε σχετίζονταν (συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα) και άλλοτε όχι (υπήκοοι άλλων χωρών-αχυράνθρωποι [ghost-persons]), επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους και τον αποπροσανατολισμό των ερευνών των διωκτικών Αρχών. Μάλιστα, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων είχαν επίγνωση των εξειδικευμένων δεδομένων και στοιχείων που αξιοποιούνται από τις Αρχές κατά την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και δεδομένης της παραπάνω γνώσης τους έχουν αναπτύξει μεθόδους δυσχέρανσης των Αρχών και αποτροπής της ανακάλυψης και σύλληψής τους, με ενδεικτικές τις εξής μεθόδους: α. η τακτική της χρήσης τηλεφωνικής σύνδεσης δηλωμένης επ` ονόματι αλλοδαπού προσώπου και η θέση της σε λειτουργία αποκλειστικά σε μία τηλεφωνική συσκευή, στην οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία σύνδεση στο παρελθόν, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν ήδη παρατεθεί & β. η τακτική της απενεργοποίησης των τηλεφωνικών συνδέσεων στις περιπτώσεις που ο χρήστης τους επιθυμεί να αποφύγει το γεωγραφικό εντοπισμό του.

β) Επικοινωνίες μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων - Χρήση κωδικοποιημένης φρασεολογίας:

Προκειμένου να διασφαλίσουν την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους και τον αποπροσανατολισμό των ερευνών των διωκτικών Αρχών, τα μέλη των οργανώσεων επικοινωνούν τηλεφωνικά με βασικό σκοπό να προγραμματίσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε προκαθορισμένα σημεία, αποφεύγοντας στο μέτρο του δυνατού να αναφερθούν σε λεπτομέρειες για τις παράνομες πράξεις τους και τα αντικείμενα που κατέχουν παράνομα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που παρουσιάζονταν δυσκολίες ή αδυναμία στην πραγματοποίηση μεταξύ τους συνάντησης λόγω της απόστασης ή άλλων κολλημάτων των συνομιλούντων, αυτοί επεδείκνυαν πάντοτε ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε κατά τη διάρκεια των μεταξύ τους τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κλήσεις ομιλίας και γραπτά μηνύματα) να αποφεύγουν τις ευθείες αναφορές στα συγκεκριμένα αντικείμενα (όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.λπ.), χρησιμοποιώντας είτε προκαθορισμένο κώδικα επικοινωνίας είτε συνθηματικές εκφράσεις, υπονοούμενα και ευκαιριακές συντομογραφίες με λειτουργία κατανοητή από τους συνδιαλεγόμενους.

Όπως διαπιστώθηκε, συνθηματικές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούν τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ως μέρος της συνήθους γλωσσικής ποικιλίας που εγκολπώνονται για τη μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες: «ΣΚΥΛΙ/Α-ΣΚΥΛΑΚΙ/Α»: Δηλωτικό πυροβόλου/ων όπλου/ων, «COLT 38 SPECIAL POLICE»: Αναφορά σε πυροβόλο όπλο, τύπου περίστροφο, μάρκας COLT, διαμετρήματος 0.38’’, «ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/Α»: Δηλωτικό πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΤΡΟΦΗ-ΤΡΟΦΟΥΛΑ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΚΡΟΚΕΤΑ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, Ονόματα ρατσών σκύλων: Δηλωτικό διαμετρήματος πυροβόλου όπλου (π.χ. συγκριτικά αναφορά σε μολοσσό και λυκόσκυλο, ώστε να φανεί ότι το διαμέτρημα του αναφερόμενου ως «μολοσσού» είναι μεγαλύτερο εν συγκρίσει με αυτό του αναφερόμενου ως «λυκόσκυλου»), «ΠΟΔΗΛΑΤΟ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου τύπου πιστόλι. Χρησιμοποιείται ώστε η αναφορά στις «ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ» του να δηλώνει τη χωρητικότητα του γεμιστήρα ή των γεμιστήρων πυροβόλου όπλου, «ΠΛΑΣΤΙΚΟ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, αποτελούμενο (και) από πλαστικά μέρη, «ΒΙΔΕΣ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΦΛΟΜΠΕΡ-ΦΛΟΜΠΕΡΑΚΙΑ»: Δηλωτικό πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΑΕΡΟΒΟΛΟ»: Δηλωτικό πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΛΙΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΚΕΡΑΤΑΚΙΑ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΚΟΥΤΙ/ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ-ΒΟΛΑΚΙ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΤΣΕΧΙΚΟ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο Τσέχικης προέλευσης, «ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «DIANA»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «ΤΟ ΜΠΑΜ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑΚΙ»: Δηλωτικό γεμιστήρα πυροβόλου όπλου, «ΚΟΥΤΑΒΙ/Α-ΚΟΥΤΑΒΑΚΙ/Α»: Δηλωτικό πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΣΦΑΙΡΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑΚΙ»: Δηλωτικό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ»: Δηλωτικό τροποποιημένων αβολείδωτων φυσιγγίων σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ- ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΙ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ»: Δηλωτικό μείγματος πυρίτιδας, «ΠΡΑΓΜΑΤΑ / ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ / ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου ή πυροβόλο όπλο, «ΠΑΙΔΑΚΙΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΜΟΝΟΒΟΛΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΜΕ ΜΥΛΟ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, περίστροφο, «ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΥΛΟ»: Δηλωτικό για κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου, περιστρόφου, «ΜΗΧΑΝΑΚΙ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ ΖΟRΑΚΙΑ 914 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΗΣ»: Αναφορά ευθέως στον γεμιστήρα του πυροβόλου όπλου τύπου ZORAKI μοντέλο 914 χωρητικότητας εικοσιπέντε φυσιγγίων, «UMAREX / WALTHER»: Αναφορά ευθέως στις συγκεκριμένες μάρκες πυροβόλων όπλων, «ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ»: Δηλωτικό για αβολείδωτα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ»: Δηλωτικό για την προέλευση φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «LAPTOP» Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΙ / ΕΞΑΡΙ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο τύπου ZORAKI μοντέλο 914 και 906, «ΠΑΛΑΙΟ ΡΑΔΙΟ». Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, ΧΑΡΤΟΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΑ»: Δηλωτικό για κουτί φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ / ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ»: Δηλωτικό για μοντέλο και τύπο πολεμικού πυροβόλου όπλου Β MAUSER Μ94 και Β MAUSER K98, «ΣΕ (C)» Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, μάρκας CZ, «ΓΚΑΠ, ΤΡΙΑΝΤΑΕΦΤΑΡΙ» Δηλωτικό για συγκεκριμένο μοντέλο πυροβόλου όπλου, «ΜΙΚΡΟ»-«ΜΙΚΡΟΥΛΙ» Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ/ΚΙΤΑΚΙ»: Δηλωτικά για πυροβόλο όπλο, «CRM (250)»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΑΡΩΜΑΤΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΛΑΓΟΣ» Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «MAUSER»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο/πιστόλι μάρκας MAUSER, « ΤΟ 918»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο τύπου ZORAKI μοντέλο 918, «ΣΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΦΟΥΝΤΟΜΑΖΟ»: Δηλωτικό ναρκωτικής ουσίας, «ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΚΟ» Δηλωτικό για ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, «ΚΑΛΑΜΑΚΙ / ΚΑΛΑΜΙ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «ΣΠΡΩΧΝΩ»: Δηλωτικό για πώληση ναρκωτικής ουσίας, «ΚΕΡΝΑΩ»: Δηλωτικό για χρήση ναρκωτικών ουσιών από κοινού με άλλα άτομα, «ΔΩΡΑ»: Δηλωτικό για ναρκωτικές ουσίες, «ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΩΡΑ»: Δηλωτικό για ναρκωτική ουσία κοκαΐνης, «ΤΟ 470»: Δηλωτικό για συγκεκριμένο μοντέλο πυροβόλου όπλου μάρκας BERETTA μοντέλου 470th anniversary, «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ» Δηλωτικό για τον προμηθευτή, «ΛΙΠΑΣΜΑ» Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ/ΚΑΥΚΑΣΟΥ»: Δηλωτικό για το μέγεθος, το είδος και την ποιότητα πυροβόλου όπλου, «ΚΑΨΟΥΛΑΤΟ/ΣΚΕΤΟ/ΣΚΟΝΗ»: Δηλωτικό για το είδος μείγματος εκρηκτικής ύλης, «ΦΥΣΙΓΓΑΚΙΑ» Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «BLACK N DECKER»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟ»: Δηλωτικό για την ποιότητα πυροβόλου όπλου - εργοστασιακής κατασκευής, «ΣΦΑΙΡΕΣ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΕΤΟΙΜΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΑ/ΠΕΝΗΝΤΑΔΑ»: Δηλωτικό για χωρητικότητα κουτιού πενήντα φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΣΑΚΙ ΤΡΟΦΗΣ»: Δηλωτικό κουτιού φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, «ΕΤΟΙΜΟΣ»: Δηλωτικό άμεσα διαθέσιμης παραγγελίας πυροβόλου όπλου - φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, «ΚΥΒΙΚΑ»: Δηλωτικό για το διαμέτρημα πυροβόλου όπλου, «ΝΑ ΔΙΩΞΕΙΣ / ΤΟ ΕΔΙΩΞΕΣ»: Δηλωτικό για την πώληση πυροβόλου όπλου, «ΑΦΤΙΑΧΤΑ»: Δηλωτικό για αβολείδωτα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ»: Δηλωτικό για τροποποιημένα αβολείδωτα φυσίγγια σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΤΡΥΠΑΝΑΚΙ / ΤΡΥΠΑΝΙ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΕΝΑ… ΔΕΚΑΡΙΑ ΤΕΛΑΡΑΚΙΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου, «ΔΕΚΑΟΧΤΩ»: Δηλωτικό για τον πιστόλι πυροβόλο όπλο μάρκας GLOCK μοντέλο 18 , «EINAI KOYTI XAPTIA;»: Δηλωτικό για ποιότητα του πυροβόλου όπλου, «ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ»: Δηλωτικό για τις ανάγλυφες ενδείξεις γνησιότητας του πυροβόλου όπλου, «ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»: Δηλωτικό για πυροβόλου όπλο, «ΕΤΟΙΜΑ / ΞΕΤΟΙΜΑ;»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου όπλου ή αβολείδωτα φυσίγγια, «ΕΝΝΙΑ / ΕΠΤΑ ΕΞΗΝΤΑ / ΕΞΙ ΤΡΙΑΝΤΑ / ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ»: Δηλωτικό για διαμέτρημα (9mm, 7.65mm , 6.35mm και 0.22’’ ) πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΠΙΠΙΚΙΤΣ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο μάρκας WALTHER μοντέλου PPK, «ΚΟΥΤΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΔΡΑΧΜΕΣ»: Δηλωτικό για κουτί με φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 0.22’’, «ΜΕΓΑΛΟ»: Δηλωτικό για το μέγεθος πυροβόλου όπλου, «TEST DRIVE / ΤΕΣΤΑΡΙΣΤΗΚΑΝ»: Δηλωτικό για τη δοκιμή πυροβόλου/ων όπλου/ων μετά από επισκευή και φυσιγγίων, «ΕΝΝΙΑΡΕΣ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ»: Δηλωτικό για το διαμέτρημα και το μέγεθος φυσιγγίων πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΣΙΛΚ ΕΠΙΛ ΜΠΡΑΟΥΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ»: Δηλωτικό πυροβόλου όπλου, «ΔΕΚΑΕΦΤΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο GLOCK μοντέλο 17, «ΗΧΕΙΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΤΡΙΑ ΔΥΟ»: Δηλωτικό για το διαμέτρημα (0,32) πυροβόλου όπλου - φυσιγγίων, «ΒΙΚΙΝΓΚ»: Δηλωτικό για συγκεκριμένο είδος πυροβόλο όπλο, «ΒΑΡΚΑ / ΚΑΡΑΒΑΚΙ»: Δηλωτικό για πυροβόλο/α όπλο/α, «ΠΟΣΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ»: Δηλωτικό για τα διαθέσιμα πυροβόλο/α όπλο/α και φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΤΟΥΡΚΑΚΙΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλα όπλα Τούρκικης προέλευσης, «ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ»: Δηλωτικό για παρουσία Αστυνομικών, «AUDI TT»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο TOKAREV μοντέλο ΤΤ-33, «ZORO»: Δηλωτικό για πυροβόλο/α όπλο/α τύπου ΖΟRΑΚΙ, «ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΚΙΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλο όπλο, «ΜΠΟΥΖΙΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΜΠΟΥΛΟΝΙ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΖΑΝΤΑ»: Δηλωτικό για πυροβόλο/α όπλο/α, «ΚΟΝΤΟ»: Δηλωτικό για το μέγεθος πυροβόλου/ων όπλου/ων, «P08»: Δηλωτικό για συγκεκριμένο τύπο πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΓΡΑΣΑ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων, «ΑΜΠΟΥΛΙΤΣΕΣ / ΑΜΠΟΥΛΕΣ»: Δηλωτικό για φυσίγγια πυροβόλου/ων όπλου/ων. Γ) Προφυλάξεις κατά την παράνομη κατοχή, αποστολή, μεταφορά, παράδοση κ.λπ. όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών: Πέραν των τακτικών δυσχέρανσης και αποτροπής της παρακολούθησης και ανακάλυψής τους μέσω τεχνικών- τεχνολογικών μέσων, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων φαίνεται πως αποκρύπτουν όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες σε χώρους εκτός των οικιών τους («καβάτζες»), καθώς επίσης και ότι έχουν αναπτύξει και υιοθετήσει τεχνάσματα αποκρύψεως των όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Στα δε πλαίσια της ως άνω εγκληματικής οργανώσεως , τελέσθηκαν προς ευόδωση των εγκληματικών σκοπών της (αποκόμιση κέρδους δια της διακινήσεως όπλων της κατηγορίας του άρθρου 15 {1 Ν.2168/1993 με σκοπό την διάθεσή τους - δια χειρός μελών της που τους είχε ανατεθεί ο ρόλος του μεζάζοντα -πωλητή - ους σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή ομάδες ή ενώσεις προσώπων για για την εκτέλεση κακουργήματος, διέπραξαν τις παρακάτω πράξεις: 1. .............- Την 5/3/2015 έχει στην κατοχή του απροσδιόριστο αριθμό όπλων τα οποία επρόκειτο να πωλήσει σε άγνωστα άτομα, (Σχετ. υπ αριθ. 9 απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 15/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου...)- Σε απροσδιόριστο χρόνο πούλησε σε άτομο Αλβανικής καταγωγής πυροβόλο όπλο έναντι απροσδιόριστου χρηματικού ποσού, ο ...................... είχε προβεί σε συνάντηση με άγνωστα άτομα προκειμένου να προμηθευτεί άγνωστο αριθμό πυροβόλων όπλων με σκοπό να μεταπωλήσει σε άγνωστα άτομα, ο .................. αναφέρει στον ................................ ότι θα μεταβούν από κοινού προκειμένου να του παρουσιάσει τα όπλα που διαθέτει καθώς και ότι άγνωστος άνδρας με το όνομα ................. εμπορεύεται πυροβόλα όπλα από τα οποία αποκομίζει σημαντικό οικονομικό όφελος, (Σχετ. οι υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου..)- Σε απροσδιόριστο χρόνο και προ της 24/3/2015 ο ........................ πούλησε σε άγνωστα άτομα οχτώ πυροβόλα όπλα.Ο ίδιος την 24/3/2015 έχει στην κατοχή του δύο πυροβόλα όπλα τα οποία διαθέτει προς πώληση όπως προκύπτει από την συνομιλία του με τον ...................... καθώς και ότι ο ....................... έχει συμφωνήσει να προμηθευτεί με άλλα τρία πυροβόλα όπλα με σκοπό να τα εμπορευτεί μα δεν διαθέτει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό ώστε να το καταβάλει στον προμηθευτή του . (Σχετ. οι υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)- Την 9/4/2015 ο .......................... προκύπτει ότι στην κατοχή του έχει δύο πυροβόλα όπλα ένα των 9 mm και ένα των 22mm εκ των οποίων το δεύτερο, πρόκειται να πουλήσει σε άγνωστο δράστη, στην περιοχή της Αμαλιάδας Ηλείας, έναντι υψηλού χρηματικού τιμήματος.(Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)- Την 15/04/2015 ο ..................... ενημερώνει το .................. ότι έχει τη δυνατότητα να αγοράσει δύο (2) πυροβόλα όπλα από άγνωστο άτομο που τα κατέχει, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Ωστόσο ο κάτοχός τους απαιτεί να χρήματα (για προκαταβολή ή προεξόφλησή τους) τα οποία ο .................. δε διαθέτει τη δεδομένη χρονική στιγμή, για το λόγο αυτό ζητά από το ................. να επικοινωνήσει με άγνωστο άτομο υποψήφιο αγοραστή, ζητώντας του προκαταβολικά τα χρήματα για την αγορά των πυροβόλων όπλων. Ο ............ αποδέχεται την πρόταση του ........................ και τον ενημερώνει ότι θα επικοινωνήσει με το άγνωστο άτομο υποψήφιο αγοραστή της επόμενες ημέρες. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 16/4/2015 ο ................... , διαθέτει στο κατάστημα του, παράνομα δύο πυροβόλα όπλα, (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 6/5/2015 ο ................... καλεί το ........................ να μεταβεί στο κατάστημά του προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με πυροβόλο όπλο που έχει διαθέσιμο στην κατοχή του. Ο ..................... επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς το ......... την 7/5/2015 και ο ................... την αποδέχεται.(Σχετ. υπ’ αριθ. . & .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 18/5/2015 ο ............................ έχει παράνομα στην κατοχή του διαθέσιμα προς πώληση δύο (2) πυροβόλα όπλα.( Σχετ. υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 22/5/2015 ο .................. έχει παράνομα στην κατοχή του και διαθέσιμα προς πώληση έναντι του χρηματικού ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ έκαστο, δύο (2) πυροβόλα όπλα μάρκας «...». Επίσης σε απροσδιόριστο χρόνο άγνωστος άνδρας με το μικρό όνομα ........... , του έχει παραγγείλει δύο (2) πυροβόλα όπλα διαμετρήματος είκοσι δύο ινστών (.22’’) στην αγορά των οποίων πρόκειται να προβεί μετά την πώληση των παραπάνω όπλων «...».(Σχετ. υπ αριθ. 4 απομα 2. .............. - .................. ( β΄εγκληματική οργάνωση)- Την 4/3/2015 ο ................. κατέχει παράνομα πυροβόλο όπλο το οποίο επρόκειτο να προβεί στην αγορά του ο ........................ με σκοπό να το εμπορευτεί, - Την 7/3/2015 προκύπτει ότι κατά το παρελθόν και σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ο ................... έχει προμηθεύσει τον ............. στο .............. μέσω φωτογραφιών και .................. .............. ενημερώνει τον ................... ότι ανηύρε υποψήφιους αγοραστές για τα πυροβόλα όπλα και για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσουν συνάντηση πράξη τους η οποία προκύπτει από συνομιλία τους την 7/3/2015 κατά την οποία μέσω των προαναφερόμενων τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούν. (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 15/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..),- Την 12/3/2015 και μεσημβρινές ώρες ο ............................ και ο ............................ πραγματοποιούν συνάντηση στο κατάστημα του ....................... ο οποίος ανηύρε άγνωστο άτομο υποψήφιο αγοραστή πυροβόλου όπλου το οποίο θα προμηθευτεί από τον ............ ............ , ο ........................ ζητάει από τον ..................... να τον πληροφορήσει εάν άγνωστος άνδρας με το μικρό όνομα .................. παρουσίασε τα πυροβόλα όπλα που κατέχει ο ....................... σε άγνωστα άτομα υποψήφιους αγοραστές, ώστε οι ........... και ................ να μην ενεργήσουν λάθος κατά τον προγραμματισμό της αγοραπωλησίας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, από την οποία ο ..................... δίνει έμφαση στο γεγονός ότι από κοινού με τον .............. θα αποκομίσουν οικονομικό όφελος από αυτή, (Σχετ. υπ αριθ. .. και .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 3/4/2015 ο .................... προμηθεύει τον ........................ με τρία κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου, αντί του χρηματικού ποσού των εκατόν τριάντα (130) ευρώ τα οποία του παραδίδει μεσημβρινές ώρες της ιδίας ημέρας στον Μονοδένδρι Πατρών και πλησίον καταστήματος ταχυφαγείο ..... (Σχετ. υπ αριθ. , .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 22/4//2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) - Την 3/4/2015 ο .................. διαμεσολαβεί ώστε ο .......... να προμηθεύσει με πυροβόλο όπλο άγνωστο άνδρα με το όνομα .... και για το σκοπό αυτό πραγματοποιούν βραδινές ώρες της ιδίας συνάντηση στο κατάστημα του ............ , (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 22/4//2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)- Την 7/4/2015 ο ............ κατέχει προς πώληση τρία τουλάχιστον κουτιά πυροβόλου όπλου, πλην όμως ο ................ επιθυμεί να προμηθευτεί από τον ................... και δύο κουτιά αβολίδωτα φυσίγγια για πυροβόλο όπλο τύπου ZORAKI, με σκοπό να τα μεταπωλήσει με την σειρά του σε τρίτο άγνωστο άτομο(Σχετ. υπ αριθ. . και .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 15/4/2015 ο .................. κατέχει προς πώληση τρία τουλάχιστον κουτιά πυροβόλου όπλου, τα οποία πρόκειται την ίδια ημέρα να τα πουλήσει στον ....................., για να τα πουλήσει με την σειρά του σε τρίτο άγνωστο άτομο (Σχετ. υπ αριθ. ... & .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)

- Την 23/4/2015 ο ... .......... , με σκοπό την εμπορεία, παραγγέλνει από τον .......... τρία κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τα οποία ο ..... προμηθεύεται και έχει στην κατοχή του την 29/4/2015, πλην όμως ο .... λόγω υψηλής τιμής, 50 ευρώ έκαστο κουτί, δεν εξακριβώνεται αν τα παραλαμβάνει και ζητάει από τον .... να τον προμηθεύσει με αβολείδωτα φυσίγγια προκειμένου να τα τροποποιήσει σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου (Σχετ. υπ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. . ................- Την 14/02/2015 οι ανωτέρω κατέχουν παράνομα πυροβόλο όπλο το οποίο επρόκειτο να πουλήσουν σε άγνωστο άνδρας με το μικρό όνομα «.....», κάτοικο Αιγίου, που για το σκοπό αυτό έχει μεταβεί στο κατάστημα πώλησης όπλων του ...................., (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/02/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 16/02/2015 οι ανωτέρω κατέχουν παράνομα πυροβόλο όπλο το οποίο έχουν άμεσα διαθέσιμο για πώληση και μάλιστα το αποκρύπτουν σε μη βοηθητικό χώρο του καταστήματος του ................ στο οποίο ο .........................απασχολείται ως υπάλληλος (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/02/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 15/4/2015 οι ανωτέρω προμηθεύονται από άγνωστο άτομο, μέσω των εταιρειών ταχυμεταφοράς .. και από τα .., πυροβόλο όπλο το οποίο κατέχει και διαθέτει προς πώληση άγνωστο άτομο προκειμένου παράνομα προβούν στην πώληση του, πράξεις τους οι οποίες προκύπτουν από τηλεφωνική τους συνομιλία, που πραγματοποιείται την ιδία ημέρα μέσω των υπ’ αριθ. ............. τηλεφωνικών τους συνδέσεων και των τηλεφωνικών συνομιλιών την ιδία ημέρα του .................μέσω της υπ’ αριθ. ...............τηλεφωνικής σύνδεσης του .................. με την υπ’ αριθ. ........... τηλεφωνική σύνδεση των ΕΛ.ΤΑ κατά την οποία υπάλληλος των ... επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ το δέμα. (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Σε απροσδιόριστο χρόνο οι ανωτέρω προμήθευσαν, με πυροβόλο όπλο άγνωστο άνδρα με το μικρό όνομα «..........», αγνώστων λοιπών στοιχείων και με άγνωστα αντικείμενα επί πιστώσει α) άγνωστο άνδρα με το μικρό όνομα «........» αγνώστων λοιπών στοιχείων και β) άγνωστο άνδρα με το επώνυμο «..........» αγνώστων λοιπών στοιχείων(Σχετ. υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 28/4/2015 ο .................. και ο ............................ έχουν στην κατοχή τους, πυροβόλο όπλο, το οποίο αποκρύπτει στην οικία του ο ............... . Ο ......... στον οποίο ανήκει, έχει κανονίσει να το πουλήσει σε τρίτο άγνωστο άτομο, που για το σκοπό αυτό ο ............ θα το μεταφέρει στο κατάστημα του ............... (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 27/4/2015 ο ....................... κατόπιν παραγγελίας αναμένει δέμα από άγνωστο άτομο αποστολέα το οποίο περιέχει φυσίγγια και κατ’ εντολή του την 28/4/2015 το παραλαμβάνει ο ................ (Σχετ. υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Σε απροσδιόριστο χρόνο άγνωστο άτομο είχε παραγγείλει από τον ....... δύο κουτιά φυσίγγια. (Σχετ. υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....)- Την 30/4/2015 ο ............... κατ’ εντολή του ..................... και με σκοπό την εμπορία μεταβαίνει στο κατάστημα πώλησης ειδών κυνηγίου «...» στην Πάτρα (ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου ...................), με σκοπό την αγορά δύο κουτιών φυσιγγίων και τη μετέπειτα επαναπώλησή τους, αγοραπωλησία που δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη ύπαρξης διαθεσίμων φυσιγγίων στο κατάστημα «......»Σχετ. υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........) - Την 12/5/2015 ο ................... κατέχει από κοινού με τον ....... , (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 25/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 16/5/2015 ο .................... ενημερώνει τον ..................... ότι στο κατάστημα του, βρίσκεται άγνωστος άνδρας, κάτοικος της περιοχής Αιγίου Πατρών, ο οποίος αναμένει τον ...................... και φέρει δύο πυροβόλα όπλα προκειμένου τους τα παραδώσει ,ενώ παράλληλα αυτός προβαίνει στην παραγγελία δύο νέων πυροβόλων όπλων παραγγελία την οποία οι ανωτέρω πρόκειται να πραγματοποιήσουν, (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 16/5/2015 ο .............. και ο ..................... παραλαμβάνουν από άγνωστο άτομο πυροβόλα όπλα που ο τελευταίος κατέχει παράνομα, προκειμένου τα επισκευάσουν, (Σχετ. υπ’ αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....) - Την 26/5/2015 ο ................. και ο ............................. έχουν στην κατοχή τους παράνομα ένα γεμιστήρα πυροβόλου όπλου τον όποιο προμηθεύτηκαν από τον ............ , καθώς και φυσίγγια πυροβόλου όπλου με τα οποία την ιδία ημέρα προμηθεύουν έναντι αμοιβής τρίτο άγνωστο άτομο (Σχετ. υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 4. .................... .........- Την 13/3/2015 ο .............. ρωτάει το ..................... αν άγνωστος άνδρας, γιος αγνώστου ανδρός με το μικρό όνομα .........., του επέστρεψε το πυροβόλο όπλο που τον είχε προμηθεύσει. Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ................... παρέλαβε για επισκευή από τον .................... πυροβόλο όπλο που ο τελευταίος κατείχε παράνομα και το οποίο την 13/3/2015 αποκρύπτει στο κατάστημα του (Σχετ. η υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 28/3/2015 ο ................ ρωτάει το ..............................αν διαθέτει ακόμη το πυροβόλο όπλο για το οποίο τον είχε ενημερώσει διότι άγνωστο άτομο ενδιαφέρεται να το προμηθευτεί και διαθέτει το χρηματικό ποσό τον επτακοσίων (700) Ευρώ έχει στην κατοχή το όπλο αξίας τετρακοσίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να ανταλλάξει με πιο καινούριο όπλο που διαθέτει προς πώληση ο ................ ........... , δίνοντάς του επιπλέον χρηματικό ποσό των εκατό (100) έως διακοσίων (200) ευρώ (Σχετ. η υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 18/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....)- Την 15/4/2015 ο ................. ζητά από το ................ να τον εξυπηρετήσει, προμηθεύοντάς τον με δύο (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τα οποία έχει στην κατοχή του ο ................... . Ο ................. αποδέχεται το αίτημα του ......................., δίνοντάς του οδηγίες για το σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημά του επί της οδού .............. στην Πάτρα, προκειμένου ο ............ να δώσει εντολή στο Χρήστο (εννοεί τον .................) να μεταβεί εκεί για να τα παραλάβει από το ............... . Ο .......................... ενημερώνει το ......................... ότι τα ως άνω φυσίγγια πυροβόλου όπλου πρόκειται να τα πωλήσει την ίδια ημέρα (15/04/2015) σε άγνωστο άτομο, με το οποίο έχει ήδη έρθει σε συμφωνία για να του πωλήσει πυροβόλο όπλο. Ο ....................... έχει προμηθευτεί τα εν λόγω φυσίγγια πυροβόλου όπλου, το πλέον πιθανό, από το ................... , σε απροσδιόριστο ειδικότερα, κατά τον παρελθόντα χρόνο ως μέρος των συνολικά πέντε (5) κουτιών με φυσίγγια πυροβόλου όπλου που είχε προμηθευτεί. Τέλος, ο .................... ενημερώνει το ............... ότι, όταν σε λίγη ώρα μεταβεί στο κατάστημα του δεύτερου ο .................... ......... , θα του μεταφέρει τα νέα που αφορούν σε υπόθεση που τους απασχολεί από κοινού (Σχετ. η υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ........................ έχει μεσολαβήσει ώστε ο ......................... να έρθει σε επαφή με τρίτο άγνωστο άτομο για την παραγγελία πυροβόλου όπλου προς εμπορία (Σχετ. η υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ............................. έχει διαμεσολαβήσει ώστε άγνωστο άτομο να προμηθευτεί από τον ................... πυροβόλο όπλο (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) 5. ..........- ................. - ............... - Την 21/4/2015 ο ..................... ............. κατέχει παράνομα πυροβόλο όπλο που τον έχουν προμηθεύσει σε απροσδιόριστο χρόνο οι ανωτέρω και την ιδία ημέρα έχει μεταβεί στο κατάστημα των ανωτέρω προκειμένου ανταλλάξει αυτό με καινούριο όπλο με το οποίο πρόκειται να τον προμηθεύσει ο .................. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 21/5/2015 ο ................. και ο .................. έχουν στην κατοχή τους παράνομα απροσδιόριστο αριθμό πυροβόλων όπλων, τα οποία εμπορεύονται και πρόκειται να εκθέσουν αυτά στον .................. , για να αγοράσει ένα εξ’ αυτών προκειμένου εν συνεχεία το πουλήσει σε τρίτο άγνωστο άτομο το οποίο του το έχει παραγγείλει (Σχετ. υπ` αριθ. ...... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 6. ................................. - Την 23/4/2015 ο ......................... με σκοπό την εμπορία σε τρίτους παραγγέλνει από τον ............. , δύο πυροβόλα όπλα και φυσίγγια παραγγελία την οποία ........................ υπόσχεται να ολοκληρώσει την επόμενη ημέρα από την ημέρα της συνομιλίας τους - Την 24/4/2015 και 28/5/2015 ο .......................... παραγγέλνει από τον ................ , ο οποίος την 24/4/2015 μεταβαίνει στη Βουλγαρία, δύο πυροβόλα όπλα όμοια με αυτά που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν (τα οποία είναι τροποποιημένα όπλα από κρότου-λάμψης σε πυροβόλα) και πέντε κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου των 9mm χιλιοστών με τιμή πώλησης διακόσια τριάντα (230) ευρώ έκαστο όπλο και τριάντα πέντε (35) ευρώ έκαστο κουτί φυσίγγια πυροβόλου όπλου τα οποία παραλαμβάνει ο ............................ με δύο διαφορετικά δέματα που αποστέλλονται ως ασυνόδευτα την 2/5/2015 και την 4/5/2015 μέσω των υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., που συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους με το .................. τα αναφέρουν ως εταιρεία ταχυμεταφορών «...». (Σχετ. η από 18.00’ ώρα της 17/07/2015 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του αστυνομικού της Υπηρεσίας μας Αρχιφύλακα ...........................). Τα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που παρέλαβε περί την 19:30 ώρα της 4/5/2015, ο ......................... τα παραδίδει στον ................. , πράξη η οποία λαμβάνει χώρα στο κατάστημα του ........... . - Την 9/4/2015 ο ............... τα όπλα που προμηθεύτηκε από τον ....................... για τα οποία την 5/5/2015 κατέβαλε χρηματικό ποσό, και κατέχει παράνομα για εμπορία, λόγω λειτουργικών προβλημάτων που παρουσίασαν και κατόπιν συμφωνίας του με τον ..... του τα επιστρέφει και αυτά παραλαμβάνει ο ................... ο οποίος κατ’ εντολή του ................... που μετέβηκε στο κατάστημα του ............ . - Επίσης την 9/5/2015, ο .............. κατ’ εντολή του ............................... και σε αντικατάσταση των όπλων που επέστρεψε ο ...............παραδίδει στον .................. ένα παλαιό όπλο τύπου περίστροφο που κατέχει παράνομα προς πώληση ο ............ ενώ την 7/5/2015 ο .................... μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ... απέστειλε στον ........... σε αντικατάσταση των προβληματικών όπλων με δύο πυροβόλα όπλα τύπου ... - Επιπλέον την 29/5/2015 πλησίον του Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών ο ........... και ο ................. πραγματοποιούν συνάντηση με υποψήφιο πελάτη του ............. , για αγορά όπλου το οποία μαζί με απροσδιόριστο αριθμό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου θα πουληθεί έναντι του συνολικού χρηματικού ποσού των 1500 ευρώ, αγοραπωλησία που κανονίζεται να πραγματοποιηθεί μετά την 2/6/2015. Οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις προκύπτουν από τηλεφωνικές συνομιλίες του ............................. με τον ............... που πραγματοποιούνται μέσω των υπ’ αριθ. ................ τηλεφωνικών τους συνδέσεων την 23/4/2015, 24/4/2015, 28/4/2015, 29/4/2015, 2/5/2015, 4/5/2015, 6/5/2015, 7/5/2015, 9/5/2015, 18/5/2015, 22/5/2015, 24/5/2015, 26/5/2015 και 29/5/2015 και από τηλεφωνικές συνομιλίες του ..................... με τον .... , μέσω τηλεφωνικών τους συνδέσεων που χρησιμοποιούν και συγκεκριμένα των υπ’ αριθ. .............. του ................ & υπ’ αριθ. ............... και ........... του ... , οι οποίες πραγματοποιούνται την 24/4/2015, 28/4/2015, 30/4/2015, 2/5/2015, 4/5/2015, 5/5/2015, 7/5/2015 και 8/5/2015 καθώς και του .................. με τον ..............., μέσω των υπ’ αριθ. ..................... και ...................... τηλεφωνικών τους συνδέσεων την 30/4/2015. Επίσης από τις συνομιλίες του ................ με τον ....... προκύπτει ότι ο .................. πρόκειται να προμηθευτεί το ανωτέρω όπλο από το ................. , ο οποίος με τη σειρά του προμηθεύεται τα όπλα μαζί με άλλα παράνομα αντικείμενα από άγνωστα άτομα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βουλγαρίας στην οποία μεταβαίνει ο ίδιος και τα παραλαμβάνει η τα μεταφέρουν στην Ελλάδα άγνωστα άτομα.

Μάλιστα, την 30/4/2015, ύστερα από εντολή του ........................ , ο ....................... αποστέλλει στο ............................ με λεωφορείο του υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. από την Πάτρα με προορισμό το σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού ένα ασυνόδευτο δέμα στο οποίο έχει τοποθετήσει το χρηματικό αντίτιμο για την προμήθεια του όπλου. (Σχετ. η από 18.00’ ώρα της 17/07/2015 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του αστυνομικού της Υπηρεσίας μας Αρχιφύλακα ...........). Από συνομιλία δε του ......................... με το ................. που πραγματοποιείται την 5/5/2015, προκύπτει ότι τα ανωτέρω όπλα είναι τροποποιημένα όπλα κρότου - λάμψης σε πυροβόλα, ενώ την ίδια ημέρα ο .................. δίνει οδηγίες στον ......................... για τον τρόπο εισαγωγής των φυσιγγίων στα όπλα. (Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. ............................ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. .............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ` αριθ. .......................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... , υπ` αριθ. ....... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 1/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)7. ................................. - ..............................................- Την 29/5/2015 ο ..................., μετά από μεσολάβηση του ......................... συναντιέται τόσο με το ίδιο όσο και με τον ................ στην Πάτρα για να παραγγείλει πυροβόλο όπλο και άγνωστο αριθμό φυσιγγιών για τα οποία θα καταβάλει τελικά το χρηματικό ποσό των 1500 ευρώ συνολικά, παραγγελία η οποία ολοκληρώνεται την 3/6/2015 ή 4/6/2015, (Σχετ. υπ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. ............ , απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 7/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... & υπ` αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 8. ................ - ................... - Την 20/3/2015 ο ................ επικοινωνεί με το..........., που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αθήνας, και του εκδηλώνει το ενδιαφέρον του να προμηθευτεί από αυτόν πυροβόλα όπλα με σκοπό την μεταπώλησή τους. Ειδικότερα, αφού ενημερώνεται από το .............. ότι ο ίδιος έχει στην κατοχή του παράνομα απροσδιόριστο αριθμό μετασκευασμένων πυροβόλων όπλων τύπου ... χρώματος μαύρου και χρωμίου τα οποία εμπορεύεται, διαθέτοντάς τα προς πώληση έναντι του χρηματικού ποσού των 230 ευρώ έκαστο, ακολούθως ο ............... του εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για αγορά ενός ή δύο από αυτά και συμφωνούν να επικοινωνήσουν εκ νέου τις προσεχείς ημέρες για να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία, είτε σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στην Αθήνα είτε μέσω αποστολής των όπλων. (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 23/4/2015 ο ............................ έχει παράνομα στην κατοχή του πυροβόλα όπλα των 9mm μέρος των οποίων πρόκειται να παραγγείλει ο ................... για εμπορία ενώ την ίδια ημέρα ο ίδιος παραγγέλνει για εμπορία τρία κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τα οποία ο .................... δεν έχει στην κατοχή του αλλά πρόκειται να προμηθευτεί τις επόμενες ημέρες και να ολοκληρώσει την παραγγελία, (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .......)- Την 8/5/2015 ο ................... έχει στην κατοχή του: α) πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 5,5mm μαζί με φυσίγγια του β) ένα σκοπευτικό όπλο διαμετρήματος 6,35 γ) απροσδιόριστο αριθμό όπλων τύπου ZORAKI μοντέλων 91τα οποία πυροδοτούν φυσίγγια με βολίδα από ατσάλι ή μολύβι και φυσίγγιο με σκάγια και δ) ένα πυροβόλο όπλο μικρού μεγέθους μάρκας .. μοντέλου .. σε διάφορα διαμετρήματα για πώληση και τον καλεί να το αγοράσει εκ των οποίων παραγγέλνει την 11/5/2015, ο ............. απέστειλε στο .......... τρία πυροβόλα όπλα που του είχε παραγγείλει τα οποία ο .............. παρέλαβε βραδινές ώρες της 8/5/2015 (Σχετ. υπ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 27/5/2015 ο ......... παραγγέλνει από τον ....................... , πυροβόλα όπλα διαμετρήματος είκοσι δύο (0,22), παραγγελία την οποία ο ................. υπόσχεται να πραγματοποιήσει (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)Την 27/5/2015 ο.................... διαθέτει προς πώληση φυσίγγια νέου τύπου μεγαλύτερης διαμέτρου τα οποία βάλλουν κανονικά τα πυροβόλα όπλα - περίστροφα όμοια με αυτό που είχε προμηθεύσει το .................... σε απροσδιόριστο χρόνο, αντί του χρηματικού ποσού των 30 ευρώ έκαστο κουτί περιέχων 50 φυσίγγια, δείγμα των οποίων θα αποστείλει ο .................... στο ................... . Ο ..................... επιθυμεί να τον προμηθεύσει ο .............. με πυροβόλα όπλα διαμετρήματος 22 ιντσών (0,22 cal), (Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) 9. .............. - ..................... - .................. - Την 12/5/2015 ο ............... παραγγέλλει από τον ..................... ένα πυροβόλο όπλο πιστόλι, χρώματος ασημί για το οποία θα του προκαταβάλλει έναντι το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ τα οποία αποστέλλει την 15/5/2015 με την εταιρεία ταχυμεταφορών .. την ιδία ημέρα και με όνομα παραλήπτη ..................... , ή ................. ή .................. με αριθμό αποστολής ............ . -Την 15/5/2015 ο .................. παραγγέλλει από τον .................... τρία σπρέι δακρυγόνα τύπου ΝΑΤΟ και δύο κουτιά φυσίγγια κρότου λάμψης εννέα χιλιοστών 9mm αντί του συνολικού χρηματικού ποσού των ενενήντα πέντε (95) ευρώ. Ο ........................ θα αποστείλει τα χρήματα για την αγορά των ανωτέρω υλικών μέσω λεωφορείου του ΚΤΕΛ ενώ τα όπλα που του απέστειλε ο ................. τα παραλαμβάνει την 16/5/2015 ο ... . (Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλία της από 25/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... & υπ αριθ. ..., ..... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....)- Την 26/5/2015 ο ................. , παραγγέλνει με σκοπό την εμπορεία από τον ....................... ένα γεμιστήρα για όπλο πιστόλι τύπου ZORAKI χωρητικότητας εικοσιπέντε φυσιγγίων και προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί την ιδία ημέρα μέσω του υπάλληλου του ............ , του αποστέλλει αυθημερόν (26/05/2015) μέσω ΚΤΕΛ το χρηματικό ποσό των 35 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία του. Επίσης ο ................ σε απροσδιόριστο χρόνο είχε παράνομα στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, το οποίο λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε στον εξωλκέα του το είχε αποστείλει προ αρκετού καιρού για επισκευή στον ............. , ο οποίος λόγω της αδυναμίας του να επισκευάσει το πυροβόλο όπλο, το απέστειλε εκ νέου στον .................... την 27/5/2015 με το δέμα που περιείχε και τον γεμιστήρα. Ο ....................... παρέλαβε το εν λόγω δέμα την ίδια ημέρα (27/5/2015). (Σχετ. υπ αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) 10. ................. (με προσωνύμιο «............») - Την 4/5/2015 ο .................... παραγγέλνει από τον ........................... πέντε όπλα κρότου λάμψης τροποποιήσιμα σε πυροβόλα όπλα με σκοπό να τροποποιήσει αυτά και να τα πουλήσει σε τρίτα άτομα, Η τιμή αγοράς των όπλων αυτών ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των εβδομήντα (70) με ογδόντα (80) ευρώ ενώ η τιμή πώλησής τους μετά την τροποποίησή τους ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 200 με 250 ευρώ. (Σχετ. υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου...) - Την 18/5/2015 ο .................. κατόπιν προτροπής του ................ αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει ώστε ο ................. να προμηθευτεί πυροβόλο όπλο περίστροφο διαμετρήματος 6,35’’ από τρίτο άγνωστο άτομο, προκειμένου το πουλήσει σε τέταρτο άγνωστο άτομο που έχει εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον, ο ........... ζητάει επιβεβαίωση για την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου πυροβόλου όπλου από και αναφέρει στον .................... τα χρηματικά ποσά των πεντακοσίων (500) με εξακοσίων (600) ευρώ (Σχετ. υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 19/5/2015 ο ............. προτρέπει τον .................. έναντι αμοιβής να μεσολαβήσει για την αγορά όπλου, μέσω προμηθευτών που διαχειρίζεται ο δεύτερος και ένας εκ των οποίων είναι άτομο επ’ ονόματι ................... , παραγγελία η οποία με την διαμεσολάβηση του ................ ολοκληρώνεται την 3/6/2015 με την αποστολή του όπλου μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ... από τον πωλητή απευθείας στον ................. και την αποστολή του χρηματικού ποσού των 800 ευρώ που αντιστοιχεί στην συμφωνηθείσα τιμή πώλησης του όπλου από τον .............. στον πωλητή μέσω ΚΤΕΛ. ............................... ενημερώνει το ............. ότι το άγνωστο άτομο προμηθευτής διαθέτει προς πώληση και ένα πυροβόλο όπλο περίστροφο μάρκας ZORAKI, ωστόσο ο ........... δηλώνει στο ............... ότι δεν ενδιαφέρεται. Μάλιστα την 3/6/2015 κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του .............. με τον ................ που πραγματοποιείται μέσω των υπ’ αριθ. .......... & ......... τηλεφωνικών συνδέσεων των ................. και ......... , ο ... δίνει εντολή στον ......... να καταθέσει το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων (...) ευρώ που είναι η αξία του όπλου στον υπ’ αριθ. : .................... αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας............ επ’ ονόματι ατόμου με στοιχεία «..................» προκειμένου ολοκληρωθεί η παραγγελία και του αποστείλει το όπλο. Για την κατάθεση των χρημάτων την ιδία ημέρα ο ............ στέλνει τον .............. να προβεί στην κατάθεση των χρημάτων, γεγονός το οποίο προκύπτει από μεταξύ τους συνομιλία που πραγματοποιείται την ιδία ημέρα 3/5/2015. (Σχετ. υπ’ αριθ. . και .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...... , υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 1/6/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......, υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/6/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 7/6/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........... και υπ’ αριθ. ....... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/6/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)11. ....- .................. - Την 24/3/2015 ο .............. έχει στην κατοχή του παράνομα ποσότητα πυρίτιδας με μέρος της οποίας θα φτιάξει 500 γραμμάρια μείγμα μαύρης πυρίτιδας, την οποία πρόκειται θα πουλήσει στον ........................ αντί του χρηματικού ποσού των σαράντα (40) ευρώ.Ο .......................... πώλησε το ως άνω μείγμα πυρίτιδας στον ....... , για λογαριασμό του οποίου παρέλαβε το μείγμα από το ............ άτομο ονόματι .......................... . (Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 24/3/2015 και ώρα μεσημβρινή ο ... προμηθεύει παράνομα με πυρίτιδα τον ..................... την οποία και του παραδίδει στο κατάστημα του. (Σχετ. η υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)12. ..............- ................- Την 4/4/2015 ο ........... κατέχει παράνομα ποσότητες εκρηκτικών υλών, της οποίες επεξεργάζεται και παρασκευάζει ένα (1) κιλό εκρηκτική ύλη και ενάμιση μέτρο πυροτεχνική ύλη την οποία κατόπιν παραγγελίας την ιδία ημέρα την πουλάει στον ... παραδίδοντάς της στο κατάστημά του όπου φαίνεται να την παραλαμβάνει αντί αυτού ο ................ . (Σχετ. υπ αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...& υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...),13. ...................................- Σε άγνωστο χρόνο και προ της 23/3/2015 ο ..................... προμήθευσε παράνομα με απροσδιόριστη ποσότητα πυρίτιδας τον ............, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Μεσολογγίου(Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 24/3/2015 ο ......... προμηθεύει τον .............. , με 500 γραμμάρια πυρίτιδας τα οποία παραλαμβάνει για λογαριασμό του ................. .................... άγνωστος άνδρας επ’ ονόματι .................. , τα 500 γραμμάρια πυρίτιδας ο ................... τα προμηθεύτηκε από τον ........ (Σχετ. υπ αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)14. ............. ............. - Την 20/2/2015 ο .............. κατέχει παράνομα απροσδιόριστο αριθμό πυροβόλων όπλων τα οποία πρόκειται να προμηθευτεί με σκοπό της περαιτέρω εμπορία τους την ιδία ημέρα ο .................. . Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση στο λιμάνι της Πάτρας και συγκεκριμένα στο καράβι στο οποίο εργάζεται ο ......................... ( Σχετ. υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 22/3/2015 ο ....................... κατέχει παράνομα πυροβόλα όπλα με τα οποία πρόκειται να προμηθεύσει το ............................, ο οποίο σκοπεύει να τα διαθέσει εν συνεχεία στην αγορά προς πώληση. Μάλιστα την ιδία ημέρα καλεί τον ...................... να τον συναντήσει στο καράβι που εργάζεται, στο λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να του τα δείξει σε φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια νέων μεταξύ τους τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται την 2/4/2015 μέσω των ανωτέρω τηλεφωνικών τους συνδέσεων, προκύπτει ότι τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται τα έχει στην κατοχή του τρίτο άγνωστο άτομο, το οποίο για λόγους ασφαλείας θα προσδιορίσει την τιμή αυτοπροσώπως και σε συνάντηση του με τον ......................... . Η τιμή του ενός εκ των ανωτέρω όπλων που εμπορεύονται τελικά την 3/4/2015 καθορίζεται στα εφτακόσια πενήντα (750) ευρώ. (Σχετ. οι υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 18/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. υπ αριθ. ....... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 15. .................................... - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «............» - Την 15/3/2015 .......................... διαμεσολαβεί να προμηθευτεί απροσδιόριστο αριθμό όπλων ο ................... από άτομο ονόματι «............». που τα κατέχει παράνομα. (Σχετ. υπ αριθ.. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 15/5/2015 ο....... κατ’ εντολή του ......................................, δέχεται να μεταβεί αντί αυτού σε συνάντηση με τρίτο άτομο, προκειμένου να ελέγξει όπλα που διαθέτει προς πώληση το άτομο αυτό, ενημέρωση η οποία κατόπιν ελέγχου από τον ................................ πραγματοποιείται την επομένη 16/5/2015. Ο ................... την Παρασκευή 26/5/2015 κατ’ εντολή του ............... και κατόπιν συνεχών αναβολών με υπαιτιότητα του πωλητή (προμηθευτή) των όπλων παραλαμβάνει από αυτόν το όπλο και σε απροσδιόριστο χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί το παραδίδει στον ............. . (Σχετ. υπ` αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...).16. ............... - ................ - Την 22/4/2015 ο ........................ παρέχοντας υπηρεσίες στην συντήρηση-επισκευή και τροποποίηση/μεταποίηση των όπλων που παράνομα εμπορεύεται ο ................., μεταβαίνει στο κατάστημα του για να τον συνδράμει σε επισκευή όπλου που κατέχει παράνομα (Σχετ. υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 19/5/2015 ο ....................... παρέχοντας υπηρεσίες στην .................. μεταβαίνει στο κατάστημα του για να τον συνδράμει σε επισκευή όπλου που κατέχει παράνομα. (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 26/5/2015 ο ........................... παρέχοντας υπηρεσίες στην συντήρηση- επισκευή και τροποποίηση/μεταποίηση των όπλων που παράνομα εμπορεύεται ο ................... μεταβαίνει στο κατάστημα του για να τον συνδράμει σε επισκευή όπλου που κατέχει παράνομα. (Σχετ. υπ` αριθ. 1 απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)17. ................ ........................- Την 16/4/2015 ο ............................ δέχεται να μεταβεί στο κατάστημα του .................... και να προβεί στην επισκευή δύο όπλων που ο τελευταίος κατέχει παράνομα προς πώληση (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... & υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... )- Την 2/5/2015 ο .................. κατέχει παράνομα στο κατάστημα του όπλο για το οποίο καλεί τον .................................. να το επισκευάσει και παράλληλα να του τροποποιήσει αβολείδωτα φυσίγγια σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Ο ...................... μεταβαίνει την ίδια ημέρα για την τροποποίηση των φυσιγγίων ενώ για την επισκευή του όπλου μεταβαίνει την 8/5/2015 καθώς και την 14/5/2015 λόγω ελλιπής επισκευής αυτού την 8/5/2015. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... , υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 19/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....., υπ` αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......... και υπ` αριθ. .............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 19/5/2015 ο ................. κατέχει παράνομα στο κατάστημα του πυροβόλο όπλο και ζητάει από τον ........... να μεταβεί στο κατάστημά του για να το επισκευάσει (Σχετ. υπ` αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 18. ............................. - .................... ( μέλος της β΄εγκληματικής οργάνωσης) - Ο .............. προμηθεύτηκε σε απροσδιόριστο χρόνο και τόπο από τον ................. πυροβόλο όπλο, για το οποίο οφείλει χρήματα στο ..... (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 4/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 19. ............................- ........................ - Απογευματινή ώρα της 3/3/2015 ο ..................... μετέφερε στο κατάστημα του .................... κυνηγετικό όπλο τύπου δίκαννο που είχε στην κατοχή του προκειμένου ο ................ να το τροποποιήσει, κόβοντας την κάννη του και το κοντάκι του. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 10/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 20. .................... - ....................- ........... . Το πλέον πιθανό είναι ότι κατά την 20/2/2015 οι ................ και ................ προέβησαν σε ανταλλαγή ενός πυροβόλου όπλου και απροσδιόριστου αριθμού φυσιγγίων πυροβόλου όπλου που κατείχαν και αναφέρουν συνθηματικά ως «..», παραδίδοντάς το στον ................. από τον οποίο παρέλαβαν τέσσερα (4) αεροβόλα όπλα τύπου .... Ειδικότερα για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής συμφωνήθηκε η επιπρόσθετη καταβολή χρηματικού ποσού εκατό (100) ευρώ από την πλευρά του .............. . Κατά τις συνομιλίες των 16/2/2015 και 17/2/2015 μεταξύ του ...................... και του ................περιγράφει αυθόρμητα ως «..» ενώ αντιλαμβανόμενος την αποκάλυψη του είδους της παράνομης ανταλλαγής και θέλοντας να καλύψει την πραγματικότητα ο δεύτερος τον διορθώνει περιγράφοντας το συνθηματικά ως «αεροβόλο» και τον καλεί να προσέλθει από το κατάστημα να συνομιλήσουν. Επιπλέον, από συνομιλία τους που πραγματοποιείται την 19/2/2015 προκύπτει ότι το όπλο που προφανώς έχει αγοράσει ο ....................... είναι πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο, συναλλαγή για την ολοκλήρωση της οποίας πραγματοποιήθηκε συνάντησή τους στο κατάστημα του ......... την 20/2/2015. (Σχετ. υπ αριθ. ............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/02/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου......... & υπ’ αριθ. .. & . απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 21. ................. ........... (προμηθευτής και της β΄ εγκληματικής οργάνωσης) - ...........- Την 12/3/2015 ο ............. έχει στην κατοχή του πυροβόλα όπλα τα οποία εμπορεύεται και για το σκοπό αυτό έχει διαμεσολαβήσει ο .................... για να πουλήσει μέρος αυτών στον ...................... , πώληση η οποία πραγματοποιείται τελικά κατά το χρονικό διάστημα από 13/3/2015 έως 31/3/2015. Ο .................... την 12/3/2015 παρουσίασε πυροβόλο όπλο μεγάλου μεγέθους στον ............... το οποίο όμως δεν τον ικανοποιούσε και την 13/3/2015 ο ............................. θα είχε διαθέσιμα τρία πυροβόλα όπλα για τα οποία θα ενημέρωνε τηλεφωνικώς τον ............... ώστε να μεταβεί για να του τα παρουσιάσει. Την 31/3/2015 ο ............... ενημερώνει τον .................... ότι δοκίμασε το πυροβόλο όπλο που προμηθεύτηκε και είναι ικανοποιημένος. (Σχετ. υπ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...& υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 18/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)22. ........................ - Οι ........................ και ............. σε απροσδιόριστο χρόνο και τόπο προμήθευσαν τον ............ με πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο ενώ την 4/3/2015, κατόπιν παραγγελίας του και έναντι του χρηματικού ποσού του παραδίδουν μέσω του υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. με ασυνόδευτο δέμα πενήντα (50) φυσίγγια διαμετρήματος 22mm MAGNUΜ. Την 8/4/2015 και μετά από επίσκεψη που είχε ο ............................. στο κατάστημα του .................. , στην προσπάθεια του να μιλήσει τηλεφωνικά με τον κάτοχο της υπ’ αριθ. .....................και πριν αυτός του απαντήσει στο τηλέφωνο, καταγράφηκε εκ του σύνεγγυς συνομιλία του .................. με άγνωστο άτομο που βρισκόταν μαζί του στο κατάστημά του, κατά την οποία ο .... κάνει ρητή αναφορά στο πυροβόλο όπλο που παράνομα κατέχει ο ........................ αλλά και στα φυσίγγια πυροβόλου όπλου με τα οποία τον προμήθευσε έναντι αμοιβής. (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/02/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ αριθ. ..... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... υπ αριθ. . και .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 15/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 18/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... και υπ αριθ.. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 14/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... )23. .................. - .............. - Την 2/3/2015 ........................ διαμεσολαβεί ώστε ο .... να προμηθεύσει άγνωστα άτομα με πυροβόλο όπλο και απροσδιόριστο αριθμό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου. - Την 20/3/2015 ο ........................... πέραν της ανωτέρω παραγγελίας παραγγέλνει από τον ......................... δύο (2) κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου, απροσδιόριστου τύπου, τα οποία παραλαμβάνει από αυτόν σε απροσδιόριστο χρόνο. - Την 18/5/2015 ο ....................... πέραν της ανωτέρω παραγγελίας παραγγέλνει από τον ..................... τρία (3) κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου, απροσδιόριστου τύπου, τα οποία παραλαμβάνει από αυτόν σε απροσδιόριστο χρόνο. Για το σκοπό αυτό, οι .... και ............................. πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων σε διάφορα σημεία και τελικά η αγοραπωλησία πραγματοποιείται. (Σχετ. υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 15/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. . υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ` αριθ. ................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...... )­ 24. ...................... - ........ - Την 3/4/2015 ο ................ προμηθεύεται για λογαριασμό τρίτου αγνώστου ατόμου, τρία (3) κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου από τον .............. , πράξη τους η οποία προκύπτει από συνομιλίες που έχουν την ίδια ημέρα 3/4/2015 μέσω των υπ’ αριθ. .... & ................. τηλεφωνικών τους συνδέσεων. Ο ............... προμηθεύεται τα ανωτέρω φυσίγγια πυροβόλου όπλου από τον ................. . (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 30/4/2015 ο .................. παραγγέλνει από το ....................... να τον προμηθεύσει αβολίδοτα φυσίγγια (ήτοι φυσίγγια κρότου-αερίων), τα οποία πρόκειται εν συνεχεία να τα παραδώσει σε τρίτο άγνωστο άτομο, ο δε .................. δεσμεύεται να ολοκληρώσει την παραγγελία. Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από ../.. έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)- Την 30/4/2015 ο ........................... παραγγέλνει από το ...................... , με τα οποία πρόκειται στη συνέχεια ο ........... ............. να προμηθεύσει τρίτο άγνωστο άτομο. Ο .................... ολοκληρώνει την παραγγελία αυθημερόν, σύμφωνα με την αρχική δέσμευσή του, καθώς καλεί τον .................. να παραλάβει τα φυσίγγια. (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/52015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 25. ....................... - ....- Την 8/4/2015 ο .................. ενημερώνει το ...................... πως έχει στην κατοχή του τα φυσίγγια διαμετρήματος 9mm που του έχει παραγγείλει ο δεύτερος (.................) από την 3/4/2015, καθώς επίσης τον ενημερώνει ότι η τιμή πώλησης εκάστου κουτιού ανέρχεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ. (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...., υπ` αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... υπ` αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Την 23/4/2015 ο ......... με σκοπό την εμπορία παραγγέλνει από τον ............. τρία κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου, παραγγελία την οποία ο .................. υπόσχεται να πραγματοποιήσει. (Σχετ. υπ` αριθ. ............ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..........) - Την 30/4/2015 ο .............. ζητά από τον .............. να τον προμηθεύσει με φυσίγγια πυροβόλου όπλου πιστολιού, με σκοπό να τα εμπορευτεί περαιτέρω, ωστόσο η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώνεται προσωρινά λόγω έλλειψης του συγκεκριμένου τύπου φυσιγγίων από τον .......... . Εν συνεχεία, ο ......... ενημερώνει τον .................. ότι έχει διαθέσιμα προς πώληση δύο (2) κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου περιστρόφου και τελικά ο .............. δίνει εντολή στον .................. να μεταβεί στο κατάστημα του ................. και να παραλάβει από αυτόν ένα (1) κουτί με τα προαναφερθέντα φυσίγγια (φυσίγγια πυροβόλου όπλου για περίστροφο). Σημειώνεται ότι η εν λόγω αγοραπωλησία φυσιγγίων πυροβόλου όπλου πραγματοποιείται χωρίς να έχει εκδοθεί γι’ αυτή σχετική άδεια αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας «περί όπλων».(Σχετ. υπ` αριθ.. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) 26. ............................................... - Την 8/4/2015 ο ......... δίνει εντολή στον ............... να στείλει άγνωστο άνδρα με το μικρό όνομα «................», που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται μαζί με τον ............. , στην οικία του ............... και να παραλάβει από τη σύζυγό του ............ δύο κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου που ο ....................... έχει προμηθευτεί κατά το παρελθόν από το ................. και τα κατέχει παράνομα. Επίσης από την ίδια συνομιλία προκύπτει ότι κατά το παρελθόν και σε απροσδιόριστο χρόνο, ο ................... είχε παραλάβει από το ......... απροσδιόριστο αριθμό φυσιγγίων κρότου-αερίων, τα οποία είχε τροποποιήσει σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου και του τα είχε επιστρέψει. (Σχετ. υπ` αριθ. .................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... )-Την 18/5/2015 ο ........................ παραλαμβάνει μέσω του ............ από τον .......................... ένα δακρυγόνο σπρέι έναντι του χρηματικού ποσού των 40 ευρώ για λογαριασμό τρίτου ατόμου με μικρό όνομα «....». ( Σχετ. οι υπ` αριθ. ............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 27. ....................... - Την 29/4/2015 ο ................ παραγγέλνει από τον ....................... φυσίγγια πυροβόλου όπλου που ο ίδιος του έχει πουλήσει σε απροσδιόριστο χρόνο, με σκοπό την εμπορία. Από την ίδια τηλεφωνική συνομιλία πέραν των ανωτέρω προκύπτει α η κατοχή παράνομου πυροβόλου όπλου από τον .................... , γ) παράνομη χρήση του πυροβόλου όπλου από τον ................ ο οποίος με αυτό έβαλε μέρος των φυσιγγίων που τον προμήθευσε ο ........ , γ) η κατασκευή και εμπορεία τροποποιημένων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων από τον .............. . ( Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου..) 28. ..................... ........................- Σε απροσδιόριστο χρόνο ο .................... πούλησε επί πιστώσει στο ................ πυροβόλο όπλο, ο οποίος μέχρι την 20/5/2015 δεν είχε εξοφλήσει το συνολικό χρηματικό ποσό της αξία του. Για το λόγο αυτό ο ................. καλεί τον .... και της ... γεν. 12/09/1984 στην Αθήνα, κάτοικος ... Κορινθίας στη διεύθυνση οδός ........... αριθ. . , κάτοχος του υπ’ αριθ............ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος την 09/10/2002 από ΑΤ..., που αναφέρεται κατά τις συνομιλίες με το μικρό όνομα ...............» και τυγχάνει κάτοχος και χρήστης της υπ` αριθ. ................... τηλεφωνικής σύνδεσης, προκειμένου να μεσολαβήσει στον γνωστό του .............. , προκειμένου αυτός να έρθει σε επικοινωνία με το ................ . Κατόπιν αυτών, ο ......... έρχεται σε επικοινωνία με το .......................... μεσημβρινές ώρες της 21/5/2015 και τον ενημερώνει ότι το απόγευμα της ιδίας θα μεταβεί στο κατάστημα του δεύτερου στην Πάτρα για να τον συναντήσει, συνάντηση που πραγματοποιείται και κατά τη διάρκειά της ο ........... εξοφλεί το .................... για το πυροβόλο όπλο και αγοράζει από αυτόν φυσίγγια πυροβόλου όπλου, γεγονός που αναφέρει ο .............. στο .................... κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. (Σχετ. η υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλίες της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., υπ αριθ. ... ...... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........... & υπ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένης συνομιλία της από 4/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)29. ................. - .................. ( προμηθευτής και της β΄ εγκληματικής οργάνωσης) - Την 22/3/2015 ο .................. κατέχει παράνομα για εμπορία απροσδιόριστο αριθμό όπλων, ο ................. αναφέρει στον ................... ότι θα μεταβούν από κοινού προκειμένου του παρουσιάσει τα όπλα που διαθέτει καθώς και ότι άγνωστος άνδρας με το όνομα .............. εμπορεύεται πυροβόλα όπλα από τα οποία αποκομίζει σημαντικό οικονομικό όφελος, (Σχετ. οι υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 29/5/2015 ο...........διαμεσολαβώντας για την πώληση όπλου, οδηγεί άγνωστο δράστη - πελάτη στο κατάστημα του ................. για να αγοράσει ο τελευταίος πυροβόλο όπλο που παράνομα κατέχει ο ........................ προς πώληση, Επίσης από την ίδια συνομιλία προκύπτει ότι ο ....................... έχει διαμεσολαβήσει ώστε και τρίτο άγνωστο άτομο είχε προβεί σε παραγγελία πυροβόλου όπλου από τον .................... (Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 7/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)- Την 1/6/2015 ο ...................... έχει στην κατοχή το παράνομα πυροβόλο όπλο για το οποίο ο ........................., έχει διαμεσολαβήσει να πουλήσει σε άγνωστο άτομο (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 7/6/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....)30. ............. ..... - Την 20/3/2015 ο ......................... κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ............ αποπειράται να προμηθεύσει έναντι του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ τον δεύτερο με πυροβόλο όπλο μάρκας «...» και μάλιστα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση την ιδία ημέρα την ώρα απογευματινή στην ενταύθα οδό.......... του κατέβαλε προκαταβολικά όλο το προαναφερόμενο ποσό, πλην όμως λόγω υπαναχώρησης του ........................... για απροσδιόριστο λόγο, η ανωτέρω αγοραπωλησία δεν πραγματοποιήθηκε και ο ............ .............. επέστρεψε το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ στον .............. . (Σχετ. υπ` αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)31. ................ ............- Την 26/3/2015 και ώρα απογευματινή ο ...............προμηθεύει με ένα κουτί φυσιγγίων πυροβόλου όπλου τον ........................ (Σχετ. οι υπ` αριθ. .............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)32. ...................... Την 14/2/2015 ο .............έχει ήδη στην κατοχή του παράνομο πυροβόλο όπλο το οποίο έχει παραλάβει σε απροσδιόριστο τόπο και χρόνο από τον .................. προκειμένου το παρουσιάσει σε άγνωστο άτομο. Μάλιστα ο ίδιος το παρουσίασε την 16/2/2015 και 18/2/2015 σε άγνωστο άτομο πιθανόν δικηγόρο καθώς και την 3/3/2015. - Την 19/3/2015 ο ............ έχει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο που παρέλαβε από τον ................ και πραγματοποιούν συνάντηση πρωινές ώρα της 20/3/2015 στον πρώτο όροφο του ........................... και στο χώρο του κυλικείου προκειμένου παραδώσει στο ................. το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και το πυροβόλο όπλο. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 27/02/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/3/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 15/3/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ’ αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/4/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 33. ................. .................... , παραδίδει την 27/2/2015 στο Νέο Σούλι Πατρών στον ................. , ένα πολεμικό, μακρύκαννο τυφέκιο, μάρκας .., τρίσφαιρο, Αμερικανικής Προέλευσης, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αξίας έξι χιλ. πεντακοσίων (6500) ευρώ, που κατέχει παράνομα ως ενέχυρο προκειμένου να λάβει από τον δεύτερο το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) ευρώ. (Σχετ. υπ αριθ. ...απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 4/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., υπ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 10/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .......)- Σε απροσδιόριστο χρόνο και προ της 21/3/2015 ο .............. , παρουσίασε το εν λόγω όπλο, αξιόποινη πράξη του η οποία προκύπτει από τηλεφωνική του συνομιλία του με τον ........................ που πραγματοποιήθηκε την 21/3/2015 και 24/5/2015 μέσω των ανωτέρω τους τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούν. Μάλιστα από τις ανωτέρω συνομιλίες τους προκύπτει ότι την 24/5/2015 ο ......................... κατέχει ακόμα παράνομα το όπλο που του παρέδωσε ο ........... ενώ από συνομιλία τους την 11/5/2015 προκύπτει ότι ο ............................... του καταβάλει το χρηματικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ για την εξόφληση του ενεχύρου. (Υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., Υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , Υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 23/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου....),34. ............... ...................... -Την 4/3/2015 ο ........................... έρχεται σε επικοινωνία με το ..................... και κανονίζει να προμηθευτεί από αυτόν έναντι απροσδιόριστου χρηματικού ποσού ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο ο ................ έχει ήδη στην κατοχή του σε βοηθητικό χώρο του καταστήματός του με την επωνυμία «..........» και ο ........... πρόκειται να μεταβεί εκεί για να το παραλάβει, καταβάλλοντας το τίμημα της απροσδιόριστης αξίας σε δόσεις. Πράγματι ο ..................... πώλησε επί πιστώσει στο ................ το πυροβόλο όπλο, ενώ ο ..................... δεν το έχει εξοφλήσει. Μάλιστα, ο .................... καλεί το ........................ να περάσει από το κατάστημά του και να καταβάλει μέρος του οφειλόμενου χρηματικού ποσού. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 15/3/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου )35. ..................... ( μέλος β΄ εγκληματικής οργάνωσης) - Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ......... παραγγέλνει από τον ...... ένα πυροβόλο όπλο, παραγγελία την οποία ο ......... υπόσχεται ότι θα πραγματοποιήσει άμεσα. Η χρηματική αξία του όπλου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 300 ευρώ (Σχετ. υπ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..)36. ......................... - Σε απροσδιόριστο χρόνο και προς την 20/4/2015 ο ................, προμήθευσε επί πιστώσει τον ..... , παράνομα με πυροβόλο όπλο, (Σχετ. υπ` αριθ. . και . απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 23/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. και υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 27/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... )37. ...................... - ..................- Την 20/4/2015 κατόπιν παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε την 14/4/2015 ο ............... προμηθεύει τον .................... με τέσσερα (4) κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου έναντι του χρηματικού ποσού των πενήντα (50) ευρώ για έκαστο κουτί (Σχετ. υπ` αριθ. ............... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... , υπ` αριθ. ................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 8/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)38. ................... - Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ...................... και ο ............... προμήθευσαν με πυροβόλο όπλο τον ............. , υπάλληλο του ευρισκόμενου επί της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα καταστήματος (ταχυφαγείου) με την επωνυμία «.............». Μάλιστα όπως προκύπτει από τις συνομιλίες της 4/5/2015 ο .................. που παρέλαβε το πυροβόλο όπλο παραδίδει στο .................. το χρηματικό ποσό των σαράντα (40) ευρώ περίπου για να εξοφλήσει την αξία του πυροβόλου όπλου το οποίο έχει πάρει επί πιστώσει (Σχετ. υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)39. .............................. - Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ................... προμήθευσε παράνομα με πυροβόλο όπλο τον ........................ , το οποίο την 11/5/2015 έχει στην κατοχή του, (Σχετ. υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλίες της από 23/5/2015 έκθεση απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 40. .................... - .....................- Σε απροσδιόριστο χρόνο και προ της 7/4/2015 ο ........ προμήθευσε τον ......... με φυσίγγια πυροβόλου όπλου(Σχετ. υπ` αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 41. .................... «.....» - Την 27/4/2015 ο ............... μέσω του .......... παραγγέλνει από άγνωστο άτομο που αναφέρεται ως «.............................», αβολίδωτα φυσίγγια (φυσίγγια κρότου- αερίων) προκειμένου να τα εμπορευτεί παράνομα. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....)42. ..................- άγνωστος άνδρας ονόματι με μικρό όνομα «.......» και προσωνύμιο «.....», χρήστης της υπ’ αριθ. ............... τηλεφωνικής σύνδεσης.- Την 31/3/2015 ο «.........» (χρήστης της υπ’ αριθ. .......... τηλεφωνικής σύνδεσης) κατέχει παράνομα πυροβόλο όπλο και παραγγέλνει από τον ............... ένα κουτί φυσίγγια πυροβόλου όπλου, που ο ................ κατέχει παράνομα και πρόκειται να τον προμηθεύσει. Το ανωτέρω όπλο είναι διαμετρήματος εννέα χιλιοστών (9mm), μικρών διαστάσεων. (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 18/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., υπ` αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 22/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , - Την 6/4/2015 ο ...................... έχει στην κατοχή του ένα κουτί με φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τις οποίες την 8/4/2015 και περί ώρα 16:30, στα ..Πατρών, πλησίον της αντιπροσωπίας αυτοκινήτων ... τις παραδίδει στον .... κατόπιν παραγγελίας του. (Σχετ. υπ` αριθ. .......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , υπ αριθ. ............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 28/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... ) 43. ............... - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «....» χρήστης της υπ’ αριθ. ............ τηλεφωνικής σύνδεσης- Την 27/4/2015 ο ......... ζητά από το «..» να τον εξυπηρετήσει δίνοντάς του φυσίγγια, από αυτά που έχει προμηθευτεί κατά το παρελθόν ο «.........» για λογαριασμό του πατέρα του. Ο «....» αποδέχεται να εξυπηρετήσει το .............. και τον ενημερώνει ότι μπορεί να του δώσει τρία ή τέσσερα κουτιά φυσίγγια την επόμενη ημέρα (28/4/2015) (Σχετ. υπ` αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... )44. .....................- άγνωστος άνδρας. Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ............... διέθετε να προμηθεύσει άγνωστο άτομο με πυροβόλο όπλο τύπου ......... και απροσδιόριστο αριθμό φυσιγγίων αντί του χρηματικού ποσού των επτακοσίων (700) - οκτακοσίων (800) ευρώ, προκειμένου να τα πουλήσει σε τρίτο άγνωστο άτομο, αγοραπωλησία η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω αφερεγγυότητας του άγνωστου υποψήφιου αγοραστή, αξιόποινες πράξεις που προκύπτουν από συνομιλία του ... με τον άγνωστο δράστη με τον οποίο βρίσκονται στον ίδιο χώρο και η οποία καταγράφηκε κατά τις προσπάθειες του πρώτου να επικοινωνήσει την 14/5/2015 τηλεφωνικά μέσω της υπ’ αριθ. ............ τηλεφωνικής του σύνδεσης με τις υπ’ αριθ. ........... και ........... τηλεφωνικές συνδέσεις του ................. . Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους αναφέρονται ευθέως στο όπλο χωρίς υπονοούμενα. Επίσης κατά από τις ανωτέρω συνομιλίες ο ............... δίνει οδηγίες στον συνομιλητή του για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει σε περίπτωση σύλληψής τους από τις αστυνομικές αρχές και για τον τρόπο μεταφοράς των όπλων από τον ................ στα ΚΤΕΛ και τους κινδύνους που διατρέχει για να συλληφθεί από τους αστυνομικούς. (Σχετ. υπ` αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 25/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 45. .............. - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.............» χρήστης της υπ’ αριθ. .............. τηλεφωνικής σύνδεσης- Την 20/5/2015 ο ......... έχει στην κατοχή του παράνομα πυροβόλο όπλο το οποίο αρχικά μετέβη την ιδία ημέρα στο κατάστημα του ...................... προκειμένου του το παραδώσει προκειμένου εν συνεχεία αυτός το εμπορευτεί και του καταβάλει την χρηματική αξία που θα προκύψει από την πώληση του (Σχετ. υπ` αριθ.. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 46. ........................ - άγνωστος άνδρας χρήστης της υπ’ αριθ. ........... τηλεφωνικής σύνδεσης- Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ..... έχει προμηθεύσει με φυσίγγια πυροβόλου όπλου τον άγνωστο άνδρα χρήστη της υπ’ αριθ. .............. τηλεφωνικής σύνδεσης, την 7/4/2015 ο άγνωστος άνδρας χρήστης της υπ’ αριθ. .......... τηλεφωνικής σύνδεσης υπάλληλος της εταιρείας με πυροσβεστήρες που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κεφαλονιάς, κατέχει πυροβόλο όπλο, παραγγέλνει από τον ........... , δύο κουτιά με φυσίγγια πυροβόλου όπλου των 9mm χιλιοστών, παραγγελία η οποία θα ολοκληρωθεί την 9/4/2015 με την μετάβαση του προαναφερόμενου αγοραστή κατόπιν απαίτησης του .............. στο κατάστημα του στην Πάτρα. (Σχετ. υπ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 25/4/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....)47. ............ - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.....», χρήστης της υπ’ αριθ. .................. τηλεφωνικής σύνδεσης - Σε απροσδιόριστο χρόνο και προς της 15/4/2015 ο ........... είχε προμηθεύσει τον ............................ με απροσδιόριστη ποσότητα φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, Επίσης ο .......................... παραγγέλνει στο «.................» απροσδιόριστη ποσότητα φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, την οποία ο «.............» δεσμεύεται να ολοκληρώσει με την παράδοση τους στο κατάστημα του ................... . Τέλος, κανονίζουν ότι όταν ο «.........» μεταβεί στο κατάστημα του ........................ για να του παραδώσει τα φυσίγγια, θα συζητήσουν εκ του σύνεγγυς σχετικά με πυροβόλο όπλο. (Σχετ. υπ` αριθ.. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 3/5/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......) . Περαιτέρω στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής οργανώσεως 1. .................. ............... κατά μόνας Σε απροσδιόριστο ειδικότερα παρελθόντα χρόνο, πάντως κατά το αμέσως προηγούμενο της 29ης.6.2015 χρόνο, ο ................... είχε πωλήσει παράνομα έναντι χρηματικού ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1200€) σε άγνωστο άτομο ένα (1) [μετασκευασμένο από κρότου- αερίων σε] πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι, μάρκας ... μοντέλου .. , διαμετρήματος έξι κόμμα τριάντα πέντε χιλιοστών (6.35mm), το οποίο το είχε παραλάβει από τον κάτοχό του και το είχε αποκρύψει παράνομα, με σκοπό να το επιδείξει σε ενδιαφερόμενους για την αγορά του και να το πουλήσει. Ωστόσο, όταν προέβη σε δοκιμές πυροδοτώντας με αυτό κακής ποιότητας φυσίγγια, το πυροβόλο όπλο υπέστη βλάβη (θραύση), με αποτέλεσμα ο ...................... (καθώς κι άλλα άτομο που ενεργούσαν ως ενδιάμεσοι-μεσολαβητές) να μην καταφέρει να προσποριστεί περιουσιακό όφελος από την παράνομη πώλησή του ενώ παράλληλα υποχρεώθηκε να προμηθευτεί άλλο πυροβόλο όπλο για να αντικαταστήσει αυτό που υπέστη βλάβη, επιβαρυνόμενος με τα σχετικά έξοδα. (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 02/07/2015 ο .............. ....................... κατέχει παράνομα δυο κουτιά φυσίγγια, τα οποί είναι μετασκευασμένα/τροποποιημένα από κρότου-αερίων σε πυροβόλου (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 02/07/2015 ο .................. , έχει αναλάβει να πωλήσει παράνομα σε άγνωστο ονόματι «.................» πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι μάρκας ........... , το οποίο δεν έχει στην κατοχή του αλλά θα το προμηθευτεί από τον .......... έναντι χρηματικού ποσού χιλίων εκατό ευρώ (1100€). Ακολούθως, ο «..................» θα μεταπωλήσει το πυροβόλο όπλο σε άγνωστο αγοραστή, αυξάνοντας την τιμή του. Το ποσό που πρόκειται να προσποριστεί παράνομα ο ................... για τη συμμετοχή του στην εν λόγω παράνομη αγοραπωλησία ανέρχεται μεταξύ των διακοσίων και τριακοσίων ευρώ (200-300€) περίπου. (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...)- Στο αμέσως προηγούμενο της 14/07/2015 χρονικό διάστημα, ο ................. , προμηθεύτηκε από τον .............. ένα όπλο κρότου-αερίων τύπου πιστόλι διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών [8mm] μάρκας .. μοντέλου ... έναντι 100 ευρώ το οποίο πούλησε στη συνέχεια σε τιμή ανώτερη των 300 ευρώ, αποκομίζοντας παράνομο όφελος. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 2. ................................. - Την 29/06/2015 ο ........... κατέχει παράνομα στην κατοχή του απροσδιόριστο αριθμό πυροβόλων όπλων και ζητά από τον ............... να τον προμηθεύσει με περίπου δέκα (10) κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου, όχι καλής ποιότητας, συμβατά με αυτά. Ο .............. δέχεται να ικανοποιήσει το αίτημα του .................και του πούλησε παράνομα τα ανωτέρω φυσίγγια την 1η.7.2015. Σχετ. οι υπ’ αριθ. .......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 3. ................................ ....................... - άγνωστος αγοραστής Στην Πάτρα, περί την 13.30’-14.00’ ώρα της 22/07/2015 στο κατάστημα που διατηρεί ο ................... (κατάστημα με επωνυμία «............» και βρίσκεται επί της οδού ................... αριθ. ........ στην Πάτρα Αχαΐας), πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των ...................- ..................-άγνωστου αγοραστή και ο άγνωστος αγοράζει από τον ................. και τον ............., με τη μεσολάβηση του ..................... δύο (2) γνήσια (εργοστασιακά) πυροβόλα όπλα. Ο ............................ αποκόμισε από την εν λόγω παράνομη αγοραπωλησία το χρηματικό ποσό διακοσίων ευρώ (200€), για κάθε όπλο, και ο ..................... 300 ευρώ για κάθε όπλο, καθώς η τιμή έκαστου εκ των πυροβόλων όπλων που κατέχει ο .................... και τα οποία πούλησε παράνομα ο τελευταίος κυμαίνεται μεταξύ χιλίων οκτακοσίων και δύο χιλιάδων ευρώ (1800-2000€). Τα όπλα παραδόθηκαν στον άγνωστο αγοραστή, διά μέσου του ................... και μαζί παραδόθηκαν και είκοσι (20) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια πυροβόλου όπλου συμβατά με αυτά. Η συνολική τιμή των δύο (2) πυροβόλων όπλων και των είκοσι (20) κουτιών με φυσίγγια πυροβόλου όπλου καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (5200€). Ειδικότερα ως προς την τιμή παράνομης πώλησης εκάστου κουτιού περιέχοντος φυσίγγια πυροβόλου όπλου, αυτή έχει καθοριστεί από τον .................... στο χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ (60€). Ο ..................προκειμένου να προμηθευτεί τα δυο ανωτέρω όπλα απευθύνθηκε και στον ................., ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον .......... δέχθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του, πλην όμως εν τέλει δεν ήρθαν σε επικοινωνία λόγω βλάβης στο τηλέφωνο του ...... . (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........, οι υπ’ αριθ. ............... .................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 26/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........., οι υπ’ αριθ. ..................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 26/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........) 4. ................................ Την 30/06/2015 ο ................. συμφώνησε με τον ..................να τον προμηθεύσει ο .................... παράνομα με ουσιώδη μέρη μεταποιημένου (από κρότου-αερίων σε πυροβόλο) όπλου μάρκας ......................., διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) και συγκεκριμένα με γεμιστήρα, με άξονα μετά του ελατηρίου του και με ασφάλεια, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει ως ανταλλακτικά για να επισκευάσει τέτοιου είδους πυροβόλο όπλο που έχει παράνομα στην κατοχή του. Επιπροσθέτως, ο ...................... ζητά στο ....................... να τον προμηθεύσει παράνομα με ένα (1) κουτί φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm). Ο ........................, με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους, δέχεται να προμηθεύσει παράνομα το ..........................με τα παραπάνω αντικείμενα και τον ενημερώνει ότι το κόστος της αγοράς τους ανέρχεται σε σαράντα ευρώ (40€) για τα ουσιώδη μέρη του όπλου και σε δεκαπέντε ευρώ (15€) για τα φυσίγγια, ήτοι συνολικά πενήντα πέντε ευρώ (55€). Ο ................. ...............συμφωνεί με την τιμή και οριστικοποιεί την παραγγελία του, συμφωνώντας με το ..................... να του αποστείλει το χρηματικό ποσό των πενήντα πέντε ευρώ (55€) από την Πάτρα στην Αθήνα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. ως ασυνόδευτο δέμα, με αναφερόμενα στοιχεία παραλήπτη το πραγματικό όνομα του ............... .Ο ..................... , τηρώντας τη συμφωνία του με το ..................... , παρέλαβε τα χρήματα και απέστειλε με τον ίδιο τρόπο (ήτοι, ως ασυνόδευτο δέμα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ.) τα φυσίγγια και τα ουσιώδη μέρη όπλου στο ................... , ενημερώνοντάς τον ότι θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή στο σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών περί την 08.30’ ώρα της επομένης (01/07/2015) και ολοκληρώνοντας έτσι την μεταξύ τους παράνομη αγοραπωλησία. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......) - Την 02/07/2015 ο ......................... συμφώνησε με τον .............. να αγοράσει από τον τελευταίο παράνομα ένα όπλο κρότου-αερίων, τύπου πιστόλι, μάρκας .........., μοντέλου ..., χρώματος μαύρου, καθώς επίσης και με δύο (2) κουτιά φυσίγγια κρότου-αερίων συμβατά με το εν λόγω όπλο, τα οποία έχει σκοπό να πωλήσει παράνομα σε άγνωστα άτομα προκειμένου να προσποριστεί παράνομο περιουσιακό όφελος, έναντι εκατόν σαράντα ευρώ (140€) για το όπλο κρότου-αερίων και σε τριάντα ευρώ (30€) για τα δύο (2) κουτιά φυσίγγια, ήτοι συνολικά εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€). Ο ....................... συμφωνεί με την τιμή και οριστικοποιεί την παραγγελία του, συμφωνώντας με το ....................... να του αποστείλει το χρηματικό ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€) από την Πάτρα στην Αθήνα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. ως ασυνόδευτο δέμα. Ο ....................... απέστειλε τα χρήματα με τα ΚΤΕΛ και ο .................... ( βλ. υπ’ αριθ. .............από 02/07/2015 Συνοδευτική Κατάσταση του «...............»), την 15.38’ ώρα της ιδίας (02/07/2015) στο σταθμό του ................... στην Πάτρα. Ο ................. , τηρώντας τη συμφωνία του με το .................. , παρέλαβε τα χρήματα και απέστειλε με τον ίδιο τρόπο (ήτοι, ως ασυνόδευτο δέμα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ.) το όπλο και τα φυσίγγια κρότου-αερίων στο ......................., την 08.30’ ώρα της επομένης (03/07/2015), ολοκληρώνοντας έτσι την μεταξύ τους παράνομη αγοραπωλησία. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 13/07/2015 ο ............ συμφώνησε με τον .............. να τον προμηθεύσει ο τελευταίος παράνομα με ένα (1) όπλο κρότου-αερίων διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) που εκείνος έχει παράνομα στην κατοχή του και διαθέτει προς πώληση με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους (Πρόκειται για όπλο κρότου-αερίων τύπου πιστόλι διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) μάρκας ..........μοντέλου .. , την αγοραπωλησία του οποίου είχαν ξανασυζητήσει την 08/07/2015), έναντι 100 ευρώ. Μάλιστα, σκοπός και του ........................ είναι η προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της άμεσης πώλησης του όπλου σε αγοραστή που το έχει παραγγείλει. Επιπλέον Ο ............................ δέχτηκε να τον προμηθεύσει και με ένα κουτί φυσίγγια κρότου-αερίων συμβατά με αυτό έναντι χρηματικού ποσού 15 ευρώ. Ο .... απέστειλε στο............... το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μεσημβρινές ώρες της ιδίας (13/07/2015), τοποθετώντας το εντός ασυνόδευτου δέματος που μεταφέρεται από την Πάτρα στην Αθήνα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. και ........................ , τηρώντας τη συμφωνία του με το ...................... , παρέλαβε τα χρήματα και απέστειλε με τον ίδιο τρόπο (ήτοι, ως ασυνόδευτο δέμα μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ.) το όπλο και τα φυσίγγια κρότου-αερίων στο ....................... , περί την 08.30’ ώρα της επομένης (14/07/2015), ολοκληρώνοντας έτσι την μεταξύ τους παράνομη αγοραπωλησία (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Την 14/07/2015 ο .......... ενημερώνει το .............ότι παρέλαβε το όπλο κρότου-αερίων που του απέστειλε την 13/07/2015 και ολοκλήρωσε τη μεταπώλησή του παραδίδοντάς το στον αγοραστή, όμως εκείνος του το επέστρεψε άμεσα διότι διαπίστωσε ότι έλειπαν ουσιώδη μέρη αυτού και συγκεκριμένα ο εξωλκέας και ο επικρουστήρας («...»). Κατόπιν αυτών, ο .............. .................. απέστειλε την 15η.7.2015 στο .................... ένα (1) πλήρη μηχανισμό κλείστρου για να τον προσαρμόσει επί του ως άνω όπλου κρότου-αερίων και να το καταστήσει λειτουργικό. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ..............απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...........) 5. .............Την 10η.6.2015 από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του .................. και του .......... επιβεβαιώνεται η πράξη της διαμεσολάβησης του .................. στην πώληση παράνομα όπλου στον ........... . Επιπλέον, ο ............. του ζητά και εκείνος αποδέχεται να αναζητήσει ενδιαφερόμενο για την αγορά ενός ή περισσοτέρων πυροβόλων όπλων μικρότερου διαμετρήματος που έχει στην κατοχή του ο ...........( σχετ. υπ’ αριθμ. .. και .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 5.8.2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου . , η υπ’ αριθμ. ..συνομιλία της από 7.8.2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..- ..).Την 23η. 6.2015, ο.......... τον πληροφορεί ότι μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου θα έχει προμηθευτεί από άγνωστο προμηθευτή πυροβόλο όπλο που έχεις παραγγείλει εσύ, με σκοπό τη μεταπώληση και θα σου το παραδώσει (υπ’ αριθμ. . και .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21.8.2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........) 6. ............ - ...................... - άγνωστος άνδρας (προμηθευτής) - Την 04/07/2015 ο ................... , προκειμένου να εκτελέσει παραγγελία που έχει αναλάβει για να προμηθεύσει παράνομα με πυροβόλο όπλο άγνωστο αγοραστή, ζητά από το ........... να μεσολαβήσει μεταφέροντας στον γνωστό του προμηθευτή πρόταση του ................. για παράνομη αγορά πυροβόλου όπλου. Συγκεκριμένα, ο .................... γνωρίζει πως ο άγνωστος προμηθευτής, ο οποίος κατέχει παράνομα το πυροβόλο όπλο που τον ενδιαφέρει να αγοράσει, το διαθέτει προς πώληση έναντι χρηματικού ποσού οκτακοσίων ευρώ (800€). Ωστόσο, στοχεύοντας στην προσπόριση μεγαλύτερου παράνομου περιουσιακού οφέλους τόσο για τον ίδιο όσο και για το ........................ , προτείνει στο ......................... να επιχειρήσει να πείσει τον γνωστό του προμηθευτή να μειώσει τη χρηματική του απαίτηση για το εν λόγω πυροβόλο όπλο από τα οκτακόσια (800) στα επτακόσια (700) ευρώ. Ο .................... , ο οποίος έχει με σαφήνεια αποδεχτεί το ρόλο του μεσάζοντα-διαμεσολαβητή στοχεύοντας επίσης στην προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους, απαντά στο ................ ότι έχει ήδη επιχειρήσει να πείσει τον προμηθευτή να μειώσει τις απαιτήσεις του με αρνητικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το κόστος αγοράς του εν λόγω πυροβόλου όπλου για τον προμηθευτή είναι τριακόσια ογδόντα ευρώ (380€) και θεωρεί μη συμφέρουσα τη μεταπώλησή του για χρηματικό ποσό μικρότερο των οκτακοσίων ευρώ (800€). Κατόπιν αυτού, ο ......................... δέχεται να καταβάλει το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€) για την παράνομη αγορά του πυροβόλου όπλου την προσεχή Δευτέρα (06/07/2015) και συμφωνεί να το παραδώσει στο ....................... , με τον οποίο θα συναντηθεί την 06/07/2015 στην Πάτρα κατά την επιστροφή του τελευταίου από την Κεφαλονιά στην Αθήνα, προκειμένου εν συνεχεία ο .................. να το μεταφέρει και να το παραδώσει στον προμηθευτή. Πράγματι, την 06/07/2015 και περί ώρα 19.15’ ο ........................ αναχωρεί ακτοπλοϊκώς από την Κεφαλονιά και ακολούθως συνεχίζει οδικώς μαζί με έτερο άτομο ονόματι «.....» για την Αθήνα. Κατά τη διέλευσή τους από την Πάτρα, και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησής του με το ........., ο ...................... συναντιέται μαζί του περί την 22.00’ ώρα στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος (κατάστημα με επωνυμία «..........» και βρίσκεται επί της οδού ........... αριθ. .. στην Πάτρα Αχαΐας). Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο .................... παρέδωσε στο ................... το παραπάνω συμφωνηθέν χρηματικό ποσό για την παράνομη αγορά του πυροβόλου όπλου, το οποίο ο δεύτερος με το ρόλο του μεσάζοντα-διαμεσολαβητή θα παραδώσει στον προμηθευτή για να ολοκληρώσει την παράνομη αγοραπωλησία. Περί την 14.00’ ώρα της 07/07/2015 ο .................... συναντιέται με τον άγνωστο προμηθευτή, στον οποίο παραδίδει το χρηματικό ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650€) και αγοράζει από αυτόν το πυροβόλο όπλο, για την οριστική εξόφληση του οποίου ο ................ θα καταβάλει ακόμα χρηματικό ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150€) τις προσεχείς ημέρες. Εν συνεχεία, ο ..................... μεταφέρει το πυροβόλο όπλο στο σταθμό υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού και το αποκρύπτει εντός δέματος, το οποίο αποστέλλει ως ασυνόδευτο στο .................. μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. και τον ενημερώνει ότι το λεωφορείο που το μεταφέρει φτάνει στο σταθμό υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών την 19.30’ ώρα της ιδίας (07/07/2015). Ο .................. επιχειρεί δύο φορές, την 06/07/2015 και 07/07/2015, να αυξήσει το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκομίσει για τις υπηρεσίες του ως μεσάζων- διαμεσολαβητής, ζητώντας από το .................... να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος του χρηματικού ποσού από το προσυμφωνηθέν, καταφέρνοντας τελικά να αποσπάσει επιπλέον πενήντα (50€). Την 19.23’ ώρα της ιδίας (07/07/2015) ο ......................... ενημερώνει το ................... ότι σε λίγη ώρα θα παραλάβει το πυροβόλο όπλο που του έχει παραγγείλει και τον προσκαλεί στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος (κατάστημα με επωνυμία «..........» και βρίσκεται επί της οδού ....... αριθ. .. στην Πάτρα Αχαΐας) την 20.00’-20.15’ ώρα της ιδίας (07/07/2015) για να του το παραδώσει. Ακολούθως ο ............................ μεταβαίνει την 19.56’ ώρα της ιδίας (07/07/2015) στο σταθμό υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών, απ’ όπου παραλαμβάνει το ως άνω ασυνόδευτο δέμα εντός του οποίου εμπεριέχετο το εν λόγω πυροβόλο όπλο, και το μεταφέρει στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος (κατάστημα με επωνυμία «..........» και βρίσκεται επί της οδού .............. αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας), όπου το παραδίδει στο ............... , ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την παράνομη μεταξύ τους αγοραπωλησία. (Ενδεικτικά, παράβαλε τις υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...... & τις υπ’ αριθ. ... , ............ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...). Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών προκύπτει και ότι η συμφωνηθείσα τιμή πώλησης του πυροβόλου όπλου από το ......... στο ............ έχει οριστεί στα χίλια πεντακόσια ευρώ (1500€) και, δεδομένου ότι η αγορά του πυροβόλου όπλου κόστισε στο ................. οκτακόσια ευρώ (800€), προκύπτει ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που προσπορίστηκε ο ............... από την εν λόγω παράνομη αγοραπωλησία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των επτακοσίων ευρώ (700€). (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , οι υπ’ αριθ. ................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 07/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .. , η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 19/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., η υπ’ αριθ. 1 απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 26/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..., η υπ’ αριθ. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ............) 7....................... - .................- Την 15/07/2015 και ώρα 19.28` ο ........................., που λειτουργεί ως προσωρινά υπεύθυνος το κατάστημα με επωνυμία «.....................» και βρίσκεται επί της οδού ........ αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας, ενημερώνει τον απόντα υπεύθυνο αυτού .... ότι μετέβη στο κατάστημα άγνωστο άτομο που αναφέρει ως «ο φίλος του .................» για να παραλάβει το όπλο που είχε αφήσει για επισκευή. Πρόκειται για το προαναφερθέν όπλο κρότου-αερίων τύπου πιστόλι διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών [8mm] μάρκας ... μοντέλου ... που ο ..................προμηθεύτηκε από το ................. την 13-14/07/2015 και το μεταπώλησε στο «φίλο του .................», όμως εκείνος του το επέστρεψε την ημέρα που το παρέλαβε διότι έλειπαν ουσιώδη μέρη αυτού που το καθιστούσαν μη λειτουργικό. Ο ........... .........., ύστερα από εντολή του ..................., ζητά από το άγνωστο άτομο που αναφέρει ως «ο φίλος του ................» να επιστρέψει περί την 20.15`-20.30` ώρα της ιδίας (15/07/2015) ενώ ο ίδιος μεταβαίνει στο σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών και παραλαμβάνει από εκεί το ασυνόδευτο δέμα που απέστειλε ο ...................... ώστε με τον περιεχόμενο σε αυτό μηχανισμό κλείστρου να επισκευάσουν από κοινού με το ....................... το όπλο του ανωτέρω ατόμου και να του το παραδώσουν όταν επιστρέψει. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 8. ..............................- ................... - Την 15/06/2015 ο .................................. ζητά από το ............... να τον προμηθεύσει με ένα (1) κουτί φυσίγγια, τροποποιημένα/μετασκευασμένα από κρότου-αερίων σε πυροβόλου όπλου. Ο .............. αποδέχεται να ικανοποιήσει το αίτημα του ............, πωλώντας του παράνομα τα φυσίγγια και του προτείνει δύο (2) επιλογές: είτε να του παραδώσει ο ................. ένα (1) κουτί με φυσίγγια κρότου- αερίων και ο ................... .......... να πραγματοποιήσει την παράνομη μετασκευή/μετατροπή τους σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου, είτε να αναλάβει ο .......................... την εξ αρχής ανεύρεση των φυσιγγίων κρότου- αερίων και τη μεταποίησή τους σε πυροβόλου όπλου, παραδίδοντάς τα τελικά στον ......... εντός μίας (1) ημέρας. Ο ..................... επιλέγει το δεύτερη επιλογή και ο ................... αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παράνομης εργασίας προμήθειας, τροποποίησης και πώλησης των φυσιγγίων έως την 19.00’-20.00’ ώρα της επομένης (16/06/2015). Προκειμένου να ολοκληρώσει την παραπάνω παράνομη πώληση φυσιγγίων πυροβόλου όπλου που του έχει παραγγείλει ο ............ ζητά από το .............. να προσέλθει απογευματινές ώρες της ιδίας (16/06/2015) στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος (κατάστημα με επωνυμία «.......» και βρίσκεται επί της οδού .... αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας) και εκεί να προβεί στην παράνομη μετασκευή πενήντα (50) φυσιγγίων κρότου-αερίων [η ποσότητα των πενήντα (50) φυσιγγίων αντιστοιχεί στο περιεχόμενο ενός (1) κουτιού], που ήδη έχει παράνομα στην κατοχή του και έχει προφανώς αποκρύψει εντός του καταστήματος ο ............. , σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Ο ........................ αποδέχεται να πραγματοποιήσει την παράνομη εργασία μετατροπής των φυσιγγίων, πράξη που προφανώς ολοκληρώνει καθώς περί την 21.40’ ώρα της ιδίας (16/06/2015) ο ................. ενημερώνει τον ............. πως η παραγγελία του είναι έτοιμη στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος και τον προσκαλεί εκεί για να την παραλάβει, με τον .......................... να συμφωνεί και να μεταβαίνει εκεί άμεσα, ολοκληρώνοντας την παράνομη αγοραπωλησία. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 9. ........................ - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «...» χρήστης της υπ` αριθ. ........... τηλεφωνικής σύνδεσης - Την 20/06/2015 άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «...» και ο ................... συνεργάζονται σε αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Συγκεκριμένα, ο ............... ζητά από το «....» να τον προμηθεύσει με φυσίγγια πυροβόλου όπλου (συνθηματική/κωδικοποιημένη αναφορά: «ανταλλακτικούλια») που έχει παράνομα στην κατοχή του ο δεύτερος, καθώς επίσης και με γεμιστήρες για αεροβόλο όπλο μάρκας .. αντίγραφο πυροβόλου όπλου μάρκας ... (Σημειώνεται ότι τα αεροβόλα όπλα μάρκας ... και τα ουσιώδη μέρη αυτών [π.χ. γεμιστήρες], λόγω της ποιότητας των υλικών και του είδους της κατασκευής τους, είναι πρόσφορα προς τροποποίηση -μετά από κατάλληλη μετασκευή). Ο ..........» δέχεται να προμηθεύσει το ... και για το σκοπό αυτό θα μεταβεί από τον τόπο διαμονής του, που δεν αναφέρεται κατά τη συνομιλία, στην Πάτρα Αχαΐας την Παρασκευή 26/06/2015 ή το Σάββατο 27/06/2015. (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 10. ....................- Την 27/06/2015 ο ................ ζητά από τον ............... να τον προμηθεύσει με δύο (2) κουτιά φυσίγγια για το πυροβόλο όπλο που κατέχει παράνομα και το οποίο είχε αγοράσει σε παρελθόντα χρόνο από το ................ . Ο ................. αποδέχεται να ικανοποιήσει το αίτημα του ........... , ολοκληρώνοντας την παράνομη αγοραπωλησία την Τετάρτη (01/07/2015) ή Πέμπτη (02/07/2015), όταν ο πρώτος μεταβεί στην Κόρινθο Κορινθίας όπου κατοικεί ο δεύτερος. Η ως άνω παράνομη αγοραπωλησία ολοκληρώνεται μετά την 17.00’ ώρα της Τετάρτης 01/07/2015 στην Κόρινθο Κορινθίας, και συγκεκριμένα σε κατάστημα κοινού γνωστού των ................... και .................. . (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 26/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... & η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) - Την 14/07/2015 και ώρες μεσημβρινές ο .................. αποστέλλει στον (κάτοικο Κορίνθου) ................ ένα (1) κουτί περιέχον φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τοποθετώντας το εντός ασυνόδευτου δέματος που μεταφέρεται από την Πάτρα στον Ισθμό Κορίνθου μέσω λεωφορείου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. . Μάλιστα, αμέσως μετά την αποστολή του δέματος ο ............... ειδοποιεί το ...... ότι η ώρα άφιξης του λεωφορείου στον Ισθμό Κορίνθου είναι η 16.00’ της ιδίας (14/07/2015). Την 19.46’ ώρα της ιδίας (14/07/2015) ο ................ενημερώνει το ....... ότι παρέλαβε το ως άνω δέμα, όμως είναι δυσαρεστημένος διότι διαπίστωσε πως ο ......................... δεν του είχε αποστείλει το σύνολο των συμφωνηθέντων φυσιγγίων πυροβόλου όπλου. Ο ..............................δικαιολογείται αποκρινόμενος ότι του απέστειλε μόνο πενήντα (50) φυσίγγια (πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα [1] κουτί), τα οποία είχε προηγουμένως μετασκευάσει/μεταποιήσει με ειδική τεχνική επεξεργασία από κρότου-αερίων σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου ώστε να τα καταστήσει συμβατά με το πυροβόλο όπλο που παράνομα έχει στην κατοχή του ο ................... , έχοντας προμηθευτεί αυτό σε παρελθόντα χρόνο από το .................. . Όσον αφορά στην υπόλοιπη ποσότητα (μετασκευασμένων) φυσιγγίων πυροβόλου όπλου που του έχει παραγγείλει ο .................. , ο ........................... τον διαβεβαιώνει πως θα του την αποστείλει το συντομότερο δυνατόν καθώς τα έχει παραγγείλει στον προμηθευτή του και αναμένει να τα παραλάβει εντός των προσεχών ημερών, όταν ο προμηθευτής καταφέρει να παρακάμψει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της προσωρινής διακοπής λειτουργίας των τραπεζών και να τα εισαγάγει από το εξωτερικό (σ.σ. Ο προμηθευτής που επικαλείται ο ...................... είναι ο ...................... , με τον οποίο συνομιλεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το ίδιο ζήτημα σε συνομιλίες που αναλύονται ξεχωριστά). Τέλος, οι ........................ και ................... συμφωνούν να επικοινωνήσουν εκ νέου προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράνομη αγοραπωλησία φυσιγγίων πυροβόλου όπλου. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 07/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...Σχετ. οι υπ’ αριθ. .............απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........) 11. ............................ - Την 30/06/2015 ο ......... ζητά από το .................... να προσέλθει απογευματινές ώρες της ιδίας στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο πρώτος. Ο ......................... αποδέχεται το αίτημα του ..................... και την 19.05’ ώρα της ιδίας (30/06/2015) μεταβαίνει στο κατάστημα «......». Για το γεγονός αυτό ο ................., που λείπει από το κατάστημα, ενημερώνεται από τον .................. που βρίσκεται εκεί ως προσωρινά υπεύθυνος. Μάλιστα, ο ............... δίνει εντολή στον .............. να ζητήσει από το .................. ............... να μετασκευάσει/τροποποιήσει παράνομα ένα (1) κουτί με φυσίγγια κρότου-αερίων, που ήδη έχει παράνομα στην κατοχή του και έχει προφανώς αποκρύψει εντός του καταστήματος ο ................, σε φυσίγγια πυροβόλου όπλου [το περιεχόμενο ενός (1) κουτιού αντιστοιχεί σε ποσότητα πενήντα (50) φυσιγγίων]. Ο ......................μετέφερε την εντολή του .................. στο ............................., ο οποίος ολοκλήρωσε την παράνομη μετασκευή/τροποποίηση των φυσιγγίων και μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης του .................... ................ ενημέρωσε σχετικά το ................ .(Σχετ. οι υπ’ αριθ. ................ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) Ο ......................μετέβη περί την 18.00’ ώρα της 02/07/2015 στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο ...............(κατάστημα με επωνυμία «...........» και βρίσκεται επί της οδού ............ αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας) όπου, παρουσία του ......................., ολοκλήρωσε στο πατάρι αυτού τη μετασκευή/τροποποίηση ενός (1) κουτιού με φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) σε φυσίγγια πυροβόλου. Εντούτοις, ο ...................... λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του ....................... και να ολοκληρώσει αυθημερόν τη μετασκευή/τροποποίηση δεύτερου κουτιού με φυσίγγια κρότου-αερίων μεγαλύτερου διαμετρήματος σε φυσίγγια πυροβόλου, υποσχόμενος να μεταβεί εκ νέου περί την 18.00’ ώρα της επομένης (03/07/2015) στον ίδιο χώρο για να ολοκληρώσει τόσο τη μετασκευή/τροποποίηση του εναπομείναντος ενός (1) κουτιού καθώς επίσης και δύο (2) ακόμα κουτιών με φυσίγγια κρότου- αερίων σε πυροβόλου όπλου που θα παραλάβει ο ..................... από προμηθευτή του την επομένη (03/07/2015). (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......., οι υπ’ αριθ. ............., ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..........) -Την 23/07/2015 και ώρα 11.19` ο ................. ενημερώνει το ............. ότι στο κατάστημά τους (κατάστημα με επωνυμία «...........» και βρίσκεται επί της οδού ......... αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας) βρίσκεται ο .................. , ο οποίος επισκευάζει όπλο τύπου περίστροφο, ενώ την 11.51` ο ..................... , έχοντας διεκπεραιώσει την επισκευή του όπλου, ετοιμάζεται να φύγει από το κατάστημα όμως, έπειτα από αίτημα του .................. , παραμένει εκεί για να συναντηθεί μαζί του. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..........) 12. ........................ ...................... Την 15/07/2015 ο ....................... μεταβαίνει στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο ................. (κατάστημα με επωνυμία «...........» και βρίσκεται επί της οδού ................. αριθ. .. στην Πάτρα Αχαΐας) και του παραδίδει ένα (1) όπλο, το οποίο δεν λειτουργεί καθότι είναι θραυσμένο, ζητώντας του να το επισκευάσει καθώς επίσης και να τον προμηθεύσει με δύο (2) κουτιά φυσίγγια συμβατά με αυτό έως το Σάββατο (18/07/2015). Μεσημβρινές ώρες της ιδίας (15/07/2015) ο ...................... ζητά από το .......................... να μεταβεί στο κατάστημα για να προβεί σε επισκευή όπλου, διαδικασία που αποδέχεται να πραγματοποιήσει ο .....................απογευματινές ώρες της επομένης (16/07/2015). Μεσημβρινές ώρες της 16/07/2015 ο ..................., ευρισκόμενος στο ως άνω κατάστημα και λειτουργώντας αυτό ως προσωρινά υπεύθυνος εν τη απουσία του ..................... , ενημερώνει τον τελευταίο ότι έχει μεταβεί εκεί ο ιδιοκτήτης του παραπάνω όπλου για να παραλάβει αυτό και τα φυσίγγια που έχει παραγγείλει. Ο ................. .............. ζητά από τον ................ να ενημερώσει το άτομο αυτό πως η επισκευή του όπλου του θα πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας ημέρας (16/07/2016), ενώ αν αυτή δεν καταστεί εφικτή ο ......................... θα του δώσει προσωρινά όπλο που κατέχει ο ίδιος για να τον εξυπηρετήσει έως την παραλαβή του δικού του. Ακόμα, παρά την επιμονή του ιδιοκτήτη του όπλου να παραλάβει τουλάχιστον τα δύο (2) κουτιά με φυσίγγια αυθημερόν πριν επιστρέψει στο χωριό του, ο ........................ δίνει εντολή στον ........................ να του ζητήσει να φύγει και να περιμένει ειδοποίησή τους για να παραλάβει τα αντικείμενα που αφορά η παραγγελία του. Απογευματινές ώρες της ιδίας (16/07/2015), μετά από συνεννόησή του με το ....................... ο ....................... προμηθεύεται χρώμα (σε μορφή spray) και αστάρι, με τα οποία θα βάψει το υπό επισκευή όπλο, και μετά την 18.35’ ώρα μεταβαίνει στο κατάστημα «...................», όπου πραγματοποιεί την επισκευή παρουσία του προσωρινά υπεύθυνου .................... (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ........)Την 19/07/2015 και ώρα 11.09’ πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των ..................... και ........................ στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο ........................., κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η μεταξύ τους παράνομη αγοραπωλησία ενός επισκευασθέντος όπλου(κρότου- αερίων ή πυροβόλο) και τα φυσίγγια αυτού. Το ανωτέρω όπλο είχε επισκευάσει ο ........... απογευματινές ώρες της 16/07/2015 ο ....................... , όταν είχε μεταβεί στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο ......................... ( υπ’ αριθ. ...... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .... Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 19/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ... , οι υπ’ αριθ. ....... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου 53-39) 13. ....................... - .............. - Την 30/06/2015 ο .......................... , ενεργώντας με το ρόλο του μεσάζοντα-διαμεσολαβητή, ενημερώνει το ..................... ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του άγνωστο άτομο που ενδιαφέρεται για την άμεση παράνομη αγορά πυροβόλου όπλου. Ο .........................τον καλεί επανειλημμένα τον δεύτερο να μεταβεί στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος (κατάστημα με επωνυμία «.............» και βρίσκεται επί της οδού .................αριθ. ... στην Πάτρα Αχαΐας) για να δει τα πυροβόλα όπλα, να τα βγάλει φωτογραφίες ή ακόμα και να παραλάβει επί πιστώσει εκείνο που θα επιλέξει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος, τον ενημερώνει δε ότι η τιμή πώλησης καθενός πυροβόλου όπλου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€). Οι ..................... και ............ προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση μετά την 14.30’ ώρα της ιδίας (01/07/2015) σε σημείο πλησίον του Π.Γ.Ν.Π. Ρίου Πατρών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ........................ θα προμηθεύσει με φωτογραφίες πυροβόλου όπλου που παράνομα κατέχει και εμπορεύεται, ενώ θα του υποδείξει και την ιστοσελίδα που θα το βρει στο διαδίκτυο για να το παρουσιάσει στον ενδιαφερόμενο. Η παραπάνω συνάντηση πραγματοποιείται τελικά λίγα λεπτά μετά την 14.36’ ώρα της ιδίας (01/07/2015) στο ύψος του πολυκαταστήματος ........................., στη συμβολή της Ν.Ε.Ο. ................... στην Πάτρα Αχαΐας. Μετά το πέρας της, ο ................. ..............ενημερώνει το ...................... ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αγοράσει παράνομα δύο (2) πυροβόλα όπλα από το .................. την Κυριακή (05/07/2015) και ο τελευταίος δέχεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο ...........................θα λάβει προκαταβολικά χρηματικό ποσό εκατό ή διακοσίων ευρώ (100-200€) περίπου από τον αγοραστή. Την 03/07/2015 ο ....................... ενημερώνει το ........................... ότι ο ενδιαφερόμενος οριστικοποίησε την παράνομη παραγγελία του και θα είναι διαθέσιμος για να συναντηθεί μαζί τους νυχτερινές ώρες της επομένης (04/07/2015). (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ..................... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...., οι υπ’ αριθ........................ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..............) 14. .................- άγνωστος αγοραστής - Την 06/07/2015 ο ........... μεταβαίνει στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο .................και συναντιέται μαζί του. Ο ..................... αναλαμβάνει το ρόλο του μεσάζοντα-διαμεσολαβητή για την πώληση σε άγνωστους αγοραστές δύο -2- πυροβόλων όπλων που παράνομα έχει στην κατοχή του και διαθέτει προς πώληση ο ...... με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Την 08/07/2015 και ώρα 14.58` ο ................. ζητά από το ...................... να μεταβεί το απόγευμα της ιδίας στο ως άνω κατάστημα προκειμένου να «φτιάξει» (επισκευάσει) όπλο απροσδιόριστου τύπου. Ο ............................... δέχεται και την 19.02` ώρα της ιδίας (08/07/2015) μεταβαίνει στο ως άνω κατάστημα όπου, παρουσία του .................... και προφανώς καθ` υπόδειξή του αφού δεν είχε νεότερη επικοινωνία με τον απόντα ............ , προέβη στην εργασία για την οποία τον προσκάλεσε ο .................. . Την 19.41` ο ............................ ειδοποιεί το .................. ότι διεκπεραίωσε την εργασία το. Το όπλο που επισκεύασε ο .......................... είναι μετασκευασμένο από κρότου-αερίων σε πυροβόλο, ενώ μετά τη συνάντησή του με το .................... προέβη σε μετασκευή φυσιγγίων από κρότου-αερίων σε πυροβόλου όπλου. Την 09/07/2015 και ώρα 09.35` ο ................... δίνει εντολή στον υπάλληλο του καταστήματός του ............... να τοποθετήσει εντός κυτίου το πυροβόλο όπλο που επισκεύασε την προηγούμενη ημέρα (08/07/2015) ο .............. μαζί με σύνεργα καθαρισμού καθώς θα μεταβεί εκεί για να το παραλάβει ο ............ ή άγνωστο φιλικό πρόσωπο αυτού. Ακολούθως, επικοινωνεί με τον .............. και τον ενημερώνει για την εξέλιξη των παραγγελιών του ως εξής: i) όσον αφορά στο ένα εκ των δύο παραγγελθέντων πυροβόλων όπλων, και συγκεκριμένα εκείνο που είχε ήδη στην κατοχή του ο ........... ............ και έχριζε επισκευής, αυτή πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα (08/07/2015) και το πυροβόλο όπλο είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο ως άνω κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος και ii) όσον αφορά στο έτερο εκ των δύο παραγγελθέντων πυροβόλων όπλων, το διαμέτρημα του οποίου είναι μικρότερο από του πρώτου, θα είναι διαθέσιμο προς παράδοση έως την προσεχή εβδομάδα (13-19/07/2015). Εν συνεχεία, ο .................. προσκαλεί τον ...................... να μεταβεί ο ίδιος ή φιλικό του πρόσωπο στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος για να το παραλάβει από τον προσωρινά υπεύθυνο .................. Πράγματι, περί την 14.00` ώρα της ιδίας (09/07/2015) ο ................. παραδίδει το ως άνω πυροβόλο όπλο στο άγνωστο φιλικό πρόσωπο του ...................., συνοδευόμενο από ένα (1) κουτί φυσίγγια (μετασκευασμένα από κρότου-αερίων σε) πυροβόλου όπλου, τα οποία είχε μετασκευάσει/τροποποιήσει ο ............................ και τα είχε αποκρύψει σε κουτί παπουτσιών εντός του καταστήματος. Σε νέα τηλεφωνική τους επικοινωνία, οι ........... ............ και ...................συμφωνούν να επικοινωνήσουν και πάλι απογευματινές ώρες της ιδίας (09/07/2015) για να συζητήσουν για την εξέλιξη της παραγγελίας. Πράγματι, την 16.46` ώρα ο ................ ενημερώνει το ......................... ότι ο αγοραστής δεν δύναται να εξοφλήσει το πυροβόλο όπλο τη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά θα το πράξει το προσεχές Σάββατο (11/07/2015), για το λόγο αυτό ο .................επιτρέπει στον .............. να κρατήσει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο έως ότου το παραδώσει στον αγοραστή και εξοφληθεί γι` αυτό. Μάλιστα, την 19.40` ώρα της ιδίας (09/07/2015) ο ................. ζητά από τον ........... να ασκήσει πίεση στον άγνωστο αγοραστή ώστε να ολοκληρώσει την παράνομη αγοραπωλησία του πυροβόλου όπλου πριν από το προσεχές Σάββατο (11/07/2015) και, επειδή ο ....................... το θεωρεί αδύνατο, του ζητά να επιχειρήσει να το πωλήσει σε άλλο αγοραστή διότι έχει άμεση ανάγκη από χρήματα, αίτημα που γίνεται αποδεκτό από εκείνον. Τέλος, ο .................. ενημερώνει τον ................................ ότι ο .................... αναμένει την οριστική απάντηση ατόμου που ενδιαφέρεται για την αγορά του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, σε περίπτωση που αυτή είναι θετική, ο ............. θα ζητήσει από τον ............. να του το επιστρέψει για να το πωλήσει σε εκείνον (παράβαλε τις υποενότητα που αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ των ................................. .......-άγνωστου αγοραστή), όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 07/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., οι υπ’ αριθ. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 15. ....................... . - Την 17/07/2015 και ώρα 12.29’ ο .................... ζητά από τον ................... να τον προμηθεύσει παράνομα με ποσότητα δέκα έως δεκαπέντε (10-15) κουτιών με φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τα οποία έχει σκοπό να μεταπωλήσει σε άγνωστους αγοραστές για να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, ο δε .............δέχεται, αφού τα προμηθευτεί και αυτός με τη σειρά του από άγνωστο προμηθευτή.

16. ............................. μη ειδικότερα προσδιορισμένο παρελθόντα χρόνο, άγνωστο άτομο με μικρό όνομα «..... ............., έπειτα από μεσολάβηση του .............. . Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής και την παραλαβή του όπλου, την 06/07/2015 ο «.............» διαπίστωσε ότι έλειπαν από αυτά κάποια ουσιώδη μέρη του και για το λόγο αυτό μεταβαίνει μετά την 21.46’ ώρα στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο ............ ώστε να διευθετήσουν το ζήτημα εκ του σύνεγγυς. Την 21.54’ ώρα ο ......, ευρισκόμενος μαζί με τον «....», τηλεφωνεί στο ............ προκειμένου εκείνος να διαβεβαιώσει το «..........» για τη φερεγγυότητά του καθώς υποστηρίζει ότι απλώς επισκεύασε το όπλο αντικαθιστώντας προβληματικά ουσιώδη μέρη του (άξονα, ασφάλεια) με καινούργια λειτουργικά και δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς του «.........» ότι έχει αφαιρέσει ουσιώδη μέρη του.

17. ........................- Την 18/07/2015 ο .................... δίνει εντολή στον ......................... να τηλεφωνήσει στον .................., ιδιοκτήτη του καταστήματος εμπορίας κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων-ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών- πυρίτιδας-καλύκων κυνηγίου-λογχών- ξιφών-ξιφιδίων-ξιφολογχών-τόξων, του ....) που φέρει την επωνυμία «...........» και βρίσκεται στη συμβολή των οδών.................... αριθ. .. και ...........στην Πάτρα Αχαΐας, προκειμένου να του ζητήσει να τους προμηθεύσει παράνομα με δύο (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια συμβατά με όπλο τύπου περίστροφο και ακόμα δύο (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια συμβατά με όπλο τύπου πιστόλι. Ο ................ εκτελεί την εντολή του .............και ακολούθως τον ενημερώνει ότι ο .............. αναμένει να παραλάβει τα ζητηθέντα φυσίγγια από τον προμηθευτή του περί την 13.00’ ώρα της ιδίας (18/07/2015). Την 18.10’ ώρα της ιδίας (18/07/2015) ο ....................ενημερώνει τον ................... ότι μετέβη ο ίδιος στο ως άνω κατάστημα και αγόρασε παράνομα από τον .................δύο (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια συμβατά με όπλο τύπου περίστροφο, με τα οποία αναφέρει ότι θα προμηθεύσει τον .................. , που είναι γιος ιερέα. ( [παράβαλε σχετικά τις υπ’ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...]). Ταυτόχρονα, ο .................. πληροφορεί τον ................. ότι δεν προμηθεύτηκε παράνομα από τον ............... και τα υπόλοιπα (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια συμβατά με όπλο τύπου πιστόλι διότι δεν είχε διαθέσιμο το χρηματικό ποσό που απαιτούνταν για την αγορά τους, παρά το γεγονός ότι ο .................. τα είχε στην κατοχή του και τα διέθετε παράνομα προς πώληση. Μάλιστα, επειδή τα τελευταία φυσίγγια αποτελούν παραγγελία άγνωστου αγοραστή που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει άμεσα ο ................ , ζητά από τον ........................ να καθησυχάσει τον αγοραστή ότι η παραγγελία του θα είναι διαθέσιμη προς παραλαβή την προσεχή Δευτέρα (20/07/2015) ή Τρίτη (21/07/2015). 18. ................................... - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «....» - Την 08/06/2015 ο ................., ενεργώντας ως μεσάζων- διαμεσολαβητής, ζητά από το ....................να προμηθεύσει φιλικό του άτομο με φυσίγγια κρότου- αερίων διαμετρήματος τριάντα δύο ιντσών (0,32’’). Ο .................... αποδέχεται να προμηθεύσει το άγνωστο φιλικό άτομο του ............ και ζητά από το .... να προσέλθει μαζί με τον ενδιαφερόμενο για την αγορά των φυσιγγίων στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράνομη αγοραπωλησία. Η παράνομη αγοραπωλησία φυσιγγίων κρότου- αερίων ολοκληρώνεται απογευματινές ώρες της 11/06/2015, όταν προγραμματίζεται και πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των ............. και ................... στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο πρώτος. (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 05/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...... , οι υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....) - Την 11/06/2015 και περί ώρα 20.49’, κι ενώ έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της παράνομης αγοραπωλησίας φυσιγγίων κρότου-αερίων, ο .............. συναντιέται με άγνωστο άτομο ονόματι «.......» και επικοινωνεί εκ νέου με το ..................... Προκύπτει ότι Ο «.........» έχει στην κατοχή του παράνομα όπλο κρότου-αερίων διαμετρήματος τριάντα δύο ιντσών (0,32’’) και, ενεργώντας ως μεσάζων-διαμεσολαβητής για λογαριασμό αυτού, ο ...................απευθύνθηκε στο ................ ..................για να αγοράσει φυσίγγια. Ο ........................, αποδεχόμενος την πρόταση του ........................., αγόρασε για το σκοπό από τον προμηθευτή του δύο (2) κουτιά με φυσίγγια κρότου-αερίων, ωστόσο διαπίστωσε ότι αυτά δεν ήταν συμβατά με το όπλο του «..............» (προφανώς ο .................... είχε προηγουμένως μεταφέρει και παραδώσει αυτό στο ................ ..............). Μάλιστα, ο ................ ενημερώνει το «.............» ότι δοκίμασε ακόμα και φυσίγγια διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) [αντιστοιχούν σε 0,314 ίντσες] χωρίς αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, ο ..........................παρέδωσε στον ...................... ένα (1) όπλο που είχε παράνομα στην κατοχή του ο ίδιος, που δεν διευκρινίζεται εάν επρόκειτο για πυροβόλο ή για κρότου-αερίων, καθώς και ένα (1) κουτί φυσίγγια αυτού προκειμένου να εξυπηρετήσει το «.............». Όταν, όμως, ο ....................μετέφερε το όπλο και το παρέδωσε στο «..........», εκείνος δεν επιθυμούσε να το κρατήσει και κατά την επικοινωνία του με το ........... του ανακοίνωσε πως θα του το επιστρέψει, αποστέλλοντάς το με το ............... , και ταυτόχρονα απαίτησε τα χρήματα που είχε προπληρώσει στο ................. για την (ολοκληρωθείσα) παράνομη αγορά φυσιγγίων, απαίτηση που δέχθηκε να ικανοποιήσει ο ........ . (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....) 19. .............. - ..................- Την 09/06/2015 ο .............. έχει στην κατοχή του και διαθέσιμα προς πώληση φυσίγγια κρότου-αερίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 05/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου.... , η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 20. ................... - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «......»- Την 16/06/2015 άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.....» ζητά από το ..... να τον εφοδιάσει με φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος εννέα χιλιοστών (9mm), με τα οποία σκοπεύει να προμηθεύσει τρίτο άγνωστο άτομο. Ο .... , ενημερώνει το «....» ότι έχει τη δυνατότητα να τον εφοδιάσει με κόστος είκοσι πέντε ευρώ (25€) για κάθε κουτί περιέχον πενήντα (50) φυσίγγια. Τελικά συμφωνούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μεσημβρινές ώρες της επομένης (17/06/2015) για να οριστικοποιήσουν την παραγγελία, ώστε ο ................... να φροντίσει να έχει διαθέσιμα τα φυσίγγια την Παρασκευή (19/06/2015), όταν πιθανότατα θα μεταβεί στο κατάστημά του ο «..............» για να τα παραλάβει, ολοκληρώνοντας την παράνομη αγοραπωλησία. (Σχετ. η υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 21. ............................ - Την 29/06/2015 ο ............................ ζητά από το ............. να του επιστρέψει το πυροβόλο όπλο που είχε προμηθευτεί παράνομα από άγνωστο άτομο και που το είχε παραδώσει στο .............. , για λόγο που δεν διευκρινίζεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ο ................ τον ενημερώνει ότι δεν μπορεί να του επιστρέψει το πυροβόλο όπλο, χωρίς να διευκρινίζει το λόγο της αδυναμίας του, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να τον πείσει ότι το έτερο πυροβόλο όπλο που του έχει επιδείξει είναι ίδιο με το πυροβόλο όπλο του ..................... , διαφέροντας με εκείνο μόνο στο χρώμα. Ο ........... ............ δεν πείθεται και επιμένει να ζητά την επιστροφή του δικού του πυροβόλου όπλου από το ............ . Τελικά, ο .................. ζητά από το ........................ να κάνει υπομονή έως ότου πωλήσει πυροβόλο όπλο που έχει παράνομα στην κατοχή του, πώληση που θα ολοκληρώσει όταν το άτομο που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα και με το χρηματικό όφελος που θα αποκομίσει από αυτή ο ............. .............. θα μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημα του ................... . Οι δυο τους συμφωνούν να επικοινωνήσουν εκ νέου εκ του σύνεγγυς, καθώς στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης που λαμβάνουν δεν αποφεύγουν να επεκτείνουν τις συζητήσεις τους μέσω τηλεφώνου (Χαρακτηριστική αναφορά: «Λοιπόν τώρα από το τηλέφωνο δεν κουβεντιάζονται αυτά […] Λοιπόν καλώς θα έρθω από κοντά να τα πούμε»).Την 01/07/2015 οι ................. και ................... προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση πρωινές ώρες της επομένης (02/07/2015) στο κατάστημα που λειτουργεί ως υπεύθυνος ο δεύτερος για να διευθετήσουν το ως άνω ζήτημα. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιείται στον προκαθορισμένο τόπο περί την 11.00’ ώρα της 02/07/2015. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .., οι υπ’ αριθ. ................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .....) 22. ................... - Την 09/07/2015 ο ............... ζητά από το ................. να τον προμηθεύσει παράνομα με ποσότητα δεκαπέντε έως είκοσι (15-20) κουτιών περιεχόντων φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος εννέα χιλιοστών (9mm) έως βραδινές ώρες της επομένης (10/07/2015), τα οποία σκοπεύει να μεταπωλήσει παράνομα σε άγνωστους αγοραστές με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ο ....................... αποδέχεται το αίτημα του ................... και για να το διεκπεραιώσει επικοινωνεί με το ............... , από τον οποίο ζητά να τον προμηθεύσει με τα ζητηθέντα φυσίγγια κρότου-αερίων. Ωστόσο, ο ........................ τον πληροφορεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δύναται να τον προμηθεύσει καθώς δεν έχει στη διάθεσή του φυσίγγια κρότου-αερίων διότι δεν έχει καταφέρει να εισάγει από τη Βουλγαρία λόγω της κρίσης ρευστότητας και των capital controls στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τον διαβεβαιώνει ότι θα εισαγάγει παράνομα φυσίγγια κρότου-αερίων την προσεχή Τρίτη (14/07/2015) ή Τετάρτη (15/07/2015), τα οποία θα μεταφέρει παράνομα από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Αμέσως μετά ο ............... ενημερώνει το .................... ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο το σύνολο της ποσότητας φυσιγγίων κρότου-αερίων που επιθυμεί να αγοράσει παράνομα έως την επομένη (10/07/2015), όμως από την προσεχή Δευτέρα (13/07/2015) ή Τρίτη (14/07/2015) θα έχει τη δυνατότητα να τον προμηθεύσει με οσοδήποτε μεγάλη ποσότητα επιθυμεί έναντι κόστους δεκαοκτώ ή δεκαεννέα ευρώ (18-19€) για έκαστο κουτί καλής ποιότητας φυσιγγίων κρότου-αερίων. Ο ................... μένει ικανοποιημένος από την τιμή και ζητά από το ...................... να τον προμηθεύει παράνομα με την ίδια ως άνω ποσότητα των εν λόγω φυσιγγίων (15-20 κουτιά) κάθε μήνα, τα οποία ακολούθως θα διοχετεύει στην αγορά της Πάτρας με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους, αίτημα που ο ................ .............. αποδέχεται να ικανοποιήσει. Τέλος, ο ................... ζητά από το ................... ............... να τον εξυπηρετήσει ώστε σε πρώτη φάση να εκτελέσει παραγγελία συγκεκριμένου πελάτη για πέντε (5) κουτιά με φυσίγγια κρότου-αερίων έως βραδινές ώρες της επομένης (10/07/2015), με το ................ να δεσμεύεται ότι θα επιχειρήσει να ικανοποιήσει το αίτημά του αυτό. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ..... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 23. ..................- άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.....» χρήστης της υπ’ αριθ. .............. τηλεφωνικής σύνδεσης- Την 13/07/2015 άτομο με μικρό όνομα «.............» που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ................. τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνεί με το ................ και συζητούν για τα κάτωθι ζητήματα που αφορούν σε αγοραπωλησίες όπλων και πυρομαχικών: i) ο «...» έχει αγοράσει παράνομα από το ............. σε απροσδιόριστο ειδικότερα παρελθόντα χρόνο ένα (1) πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο, ii) Ο ..................... είχε πωλήσει παράνομα σε απροσδιόριστο παρελθόντα χρόνο ένα (1) πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο χρώματος ασημί σε άγνωστο άτομο με μικρό όνομα «...........», τον οποίο γνωρίζει και ο «........», iii) Κατά την παράνομη πώληση του πυροβόλου όπλου από το ................. στο «.........» είχε παραστεί και ο «...........», ο οποίος επέστρεψε το πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο που είχε αγοράσει πίσω στο ......................., ο οποίος του το αντικατέστησε με άλλο πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο μικρότερου μεγέθους, iv) κατά την ως άνω συνάντηση μεταξύ των .................... ....................... είχε παράνομα στην κατοχή του και παρουσίασε στους υπολοίπους προς πώληση ένα (1) ακόμα πυροβόλο όπλο διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm), όμως δεν κατόρθωσε να επιτύχει την πώληση αυτού, v) το προαναφερθέν πυροβόλο όπλο τύπου περίστροφο χρώματος ασημί που αγόρασε παράνομα ο «.................» από το ................ παρουσίασε δυσλειτουργία κατά τη χρήση του στο μηχανισμό της σφύρας («κόκκορας») και για το λόγο αυτό ο «..........» ζητά από το ................... να το αντικαταστήσει με άλλο. Ο ..................δεν έχει στην κατοχή του παράνομα τη δεδομένη χρονική στιγμή ίδιο πυροβόλο όπλο για να το αντικαταστήσει και προτείνει στο «...........» δύο εναλλακτικές επιλογές: είτε να του επισκευάσει το πυροβόλο όπλο που εκείνος κατέχει παράνομα είτε να του το αντικαταστήσει με το πυροβόλο όπλο που πήρε πίσω από το «.............», με το «....» να επιλέγει τη δεύτερη εναλλακτική. vi) ο ................. ενημερώνει το «....» ότι διαθέτει παράνομα προς πώληση φυσίγγια κρότου-αερίων και πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων στις εξής τιμές: φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) έναντι σαράντα ευρώ (40€) για έκαστο κουτί, φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος οκτώ χιλιοστών (8mm) έναντι δεκαπέντε ευρώ (15€) για έκαστο κουτί & φυσίγγια κρότου-αερίων διαμετρήματος εννέα χιλιοστών (9mm) έναντι είκοσι ευρώ (20€) για έκαστο κουτί, & vii) ο «..........» έχει παραγγείλει στο .................... συναφή αντικείμενα (όπλα και πυρομαχικά) που δεν εξειδικεύονται κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνομιλίας και αναμένει την παραλαβή τους τις προσεχείς ημέρες, όταν ο ..........................τα εισαγάγει από το εξωτερικό (Βουλγαρία). (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 24. .................... - άγνωστος άνδρας χρήστης της υπ’ αριθ. ............ τηλεφωνικής σύνδεσης - Την 14/07/2015 άγνωστος άνδρας που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ............. τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνεί με το ..... και του εκφράζει παράπονα διότι ότι το όπλο τύπου περίστροφο μικρού μεγέθους που αγόρασε παράνομα από εκείνον και έχει στην κατοχή του είναι μη λειτουργικό. Ο .............. .............. αποδίδει τη δυσλειτουργία αφενός στο γεγονός ότι το εν λόγω όπλο αποτελούσε δείγμα και αφετέρου στο γεγονός ότι η ακίδα της σφύρας («κόκορα») αυτού πρέπει να ρυθμιστεί σε κατάλληλη θέση για να προκαλεί την έναυση των φυσιγγίων, και για τους λόγους αυτούς προθυμοποιείται να αντικαταστήσει το εν λόγω όπλο με άλλο που αναμένει να παραλάβει εντός των προσεχών ημερών. Επιπροσθέτως, ο άγνωστος άνδρας που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ............τηλεφωνική σύνδεση επισημαίνει στο .................. ότι τα φυσίγγια που αγόρασε παράνομα από εκείνον είναι κατασκευασμένα για χρήση από όπλο τύπου πιστόλι και όχι από περίστροφο που κατέχει ο ίδιος, με το ....................... να τον καθησυχάζει λέγοντάς του ότι θα τον προμηθεύσει παράνομα με φυσίγγια κατάλληλα για χρήση από περίστροφο που αναμένει να παραλάβει εντός των προσεχών ημερών.

Τέλος, ο άγνωστος άνδρας που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ......... τηλεφωνική σύνδεση ζητά από το ................ να τον προμηθεύσει παράνομα με πυροβόλο όπλο μάρκας ........... με διπλή κάννη (Πρόκειται για πυροβόλο όπλο μικρού μεγέθους [«όπλο τσέπης ή παλάμης»], με διπλή κάννη και δυνατότητα διπλής βολής), με το ................... να αποκρίνεται ότι έχει παράνομα στην κατοχή του και διαθέσιμο προς πώληση παρόμοιο όπλο.Όσον αφορά στο όπλο τύπου περίστροφο μικρού μεγέθους που αγόρασε παράνομα από το .................... και έχει στην κατοχή του ο άγνωστος άνδρας που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ..................τηλεφωνική σύνδεση, πρόκειται είτε για όπλο κρότου-αερίων είτε για πυροβόλο. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 25. ................. - άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.........» χρήστης των υπ’ αριθ. ................ & ........... τηλεφωνικών συνδέσεων- Την 18/07/2015 άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «..........» που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. ............... τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνεί με το ................. και του ζητά να προμηθεύσει παράνομα άγνωστο φιλικό του άτομο με ένα (1) όπλο τύπου πιστόλι μάρκας ........... μοντέλου ........ χρώματος μαύρου. Το ανωτέρω όπλο είναι εργοστασιακά κατασκευασμένο ως όπλο κρότου- αερίων διαμετρήματος εννέα χιλιοστών (9mm), διαθέτοντας γεμιστήρα χωρητικότητας έξι συν ενός (6+1) φυσιγγίων. Ωστόσο, πρόκειται για όπλο που συχνά μετασκευάζεται/τροποποιείται κατόπιν εξειδικευμένης τεχνικής επεξεργασίας σε πυροβόλο όπλο. Ο ................ αποδέχεται το ως άνω αίτημα και προτείνει στο «............» να του αποστείλει πρωινές ώρες της προσεχούς Δευτέρας (20/07/2015) χρηματικό ποσό διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) καθώς επίσης και επιπλέον - απροσδιόριστο- χρηματικό ποσό για την παράνομη αγορά του όπλου και ενός (1) κουτιού με φυσίγγια γι’ αυτό αντίστοιχα, αναμένοντας την παραλαβή τους εντός δύο-τριών (2-3) ημερών. Ο «.........» συμφωνεί με την πρόταση του .................... . Επιπλέον, προκύπτει με σαφήνεια ότι ο «.....» έχει αγοράσει παράνομα ίδιο όπλο έναντι της ίδιας τιμής από το .............. ........., το οποίο εξακολουθεί να κατέχει παράνομα. (Σχετ. η υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 21/07/2015 άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «.....» που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. .................. τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνεί με το .................. και τον ενημερώνει πως δεν του έχει αποστείλει ακόμα το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό για την αγορά του ανωτέρω όπλου που του έχει παραγγείλει (ήτοι όπλο τύπου πιστόλι μάρκας ....μοντέλου ........ χρώματος μαύρου) διότι περιμένει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα για να του παραγγείλει ακόμα δύο (2) ίδια όπλα, διαμορφώνοντας την παραγγελία του σε συνολικά τρία (3) όπλα. Ο .............. ..... αποδέχεται τη διεκπεραίωση της παραγγελίας εντός δύο ή τριών (2-3) ημερών καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται και να μεταπωλεί απεριόριστη ποσότητα όπλων. Εντούτοις, ο ................... ζητά από το «.............» να του αποστείλει άμεσα το χρηματικό ποσό για την αγορά των όπλων διότι για να τα παραλάβει από τον προμηθευτή του στη Βουλγαρία θα πρέπει να τον εξοφλήσει με μετρητά λόγω της κρίσης ρευστότητας και των capital controls. Για το λόγο αυτό, θα αποστείλει στον προμηθευτή τα χρήματα με άτομο που θα μεταβεί στη Βουλγαρία οδικώς και, αφού εξοφλήσει και παραλάβει το σύνολο της παραγγελίας του .................. , ακολούθως θα την εισαγάγει στην Ελλάδα και θα του την παραδώσει. Τέλος, οι ............ και «.............» συμφωνούν να επικοινωνήσουν και πάλι όταν ο δεύτερος οριστικοποιήσει την παραγγελία του και συγκεντρώσει τα χρήματα από τους αγοραστές για να τα αποστείλει στον πρώτο. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 26/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..........) - Την 22/07/2015 άγνωστος άνδρας με μικρό όνομα «............» που χρησιμοποιεί την υπ’ αριθ. .......... τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνεί με το ............................θα συγκεντρώσει προκαταβολικά τα χρήματα που απαιτούνται για την παράνομη αγορά τριών (3) όπλων τύπου πιστόλι μάρκας ... μοντέλου ........., τα οποία έχει παραγγείλει ως μεσάζων- διαμεσολαβητής στο ................... . Ο ..................... συμφωνεί να αναμένει την παραλαβή των χρημάτων έως το πρωί της επομένης (23/07/2015), όταν θα αποστείλει στον προμηθευτή τα χρήματα με άτομο που θα μεταβεί στη Βουλγαρία οδικώς και, αφού εξοφλήσει και παραλάβει το σύνολο της παραγγελίας του ................... , ακολούθως θα την εισαγάγει στην Ελλάδα και θα του την παραδώσει. Μάλιστα, προκύπτουν οι τιμές στις οποίες διαθέτει παράνομα προς πώληση τα εν λόγω όπλα και φυσίγγια ο .................. : τα μεν όπλα τύπου πιστόλι μάρκας ...... μοντέλου ............. τα πωλεί έναντι χρηματικού ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) καθ` έκαστο, τα δε φυσίγγια έναντι χρηματικού ποσού σαράντα ευρώ (40€) για έκαστο κουτί περιέχον πενήντα (50) φυσίγγια. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...). Β) Εξ’ άλλου ο εδώ κατηγορούμενος (...................) στην Πάτρα, κατά τους κατωτέρω χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση, τέλεσε - με την ειδικώτερη μορφή α) της ΚΑΤΟΧΗΣ και β) της ΠΩΛΗΣΕΩΣ - την αξιόποινη πράξη της ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ναρκωτικών, δηλαδή ουσιών, με διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης, διαφορετικής φύσεως ψυχικής ή και σωματικής και ποικίλου βαθμού. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν όσον τον αφορά τα εξής περί την διακίνηση ναρκωτικών 1. - Σε άγνωστο επακριβώς χρόνο και πάντως το αμέσως πριν την 9η.6.2015 χρονικό διάστημα, πώλησε στον ....................... άγνωστη ποσότητα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας, αξίας άνω των 900 ευρώ. Επίσης, όπως προέκυψε από την κυρία ανάκριση ο αιτών κατηγορούμενος διακινεί ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα: - Σε άγνωστο επακριβώς χρόνο και πάντως το αμέσως πριν την 9η.6.2015 χρονικό διάστημα, πώλησε στον ........................... άγνωστη ποσότητα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας, αξίας άνω των 900 ευρώ. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ........ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 05/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ............ απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 20/06/2015 και περί ώρα 01.05’ ο ........................ του ζητά να τον προμηθεύσει άμεσα με μέρος των ναρκωτικών ουσιών που κατέχει και εμπορεύεται παράνομα, και συγκεκριμένα του ζητά ποσότητα κοκαΐνης, αξίας εβδομήντα ευρώ (70€), με την προϋπόθεση να του προκαταβάλει το χρηματικό ποσό των πενήντα ευρώ (50€) και να του καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των είκοσι ευρώ (20€) την επομένη. Μάλιστα, ο ................... ................... τον πληροφορεί ότι έχει συμφωνήσει να μεταπωλήσει παράνομα τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες σε άγνωστο άτομο στο Αίγιο Αχαΐας, όπου πρόκειται να μεταβεί σε λίγη ώρα μεταφέροντας ο ίδιος τις ναρκωτικές ουσίες στον αγοραστή. Αυτός, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, αποδέχεται την πρόταση του ................................ και οι δύο τους προγραμματίζουν συνάντηση περί την 01.30’ ώρα της ιδίας (20/06/2015) στο κατάστημα (συνεργείο μοτοσικλετών επί της οδού ............. στην Πάτρα) του, όπου ολοκληρώνουν την παράνομη αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 16/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) - Ξημερώματα (ώρα 05.54’) της 20/06/2015 ο ........................ του ζητά να τον προμηθεύσει κι πάλι με κοκαΐνη βάρους ενός γραμμαρίου (1gr), όπως τον προμήθευσε και προ ολίγων ωρών. Αυτός συμφωνεί κατ’ αρχήν, ωστόσο επειδή βρίσκεται μακριά από το μέρος όπου έχει αποκρύψει- αποθηκεύσει τις ναρκωτικές ουσίες, δεν μπορεί να τη παραδώσει άμεσα.(Σχετ. οι υπ’ αριθ. ............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........) - Πρώτες πρωινές ώρες (ώρα 02.13’) της 25/07/2015 ο .............. ...................... του ζητά να τον προμηθεύσει άμεσα με ύποπτο αντικείμενο/ουσία που δεν προσδιορίζεται ειδικότερα, πλην όμως από τις προηγούμενες μεταξύ τους αγοραπωλησίες ναρκωτικών, σε συνδυασμό με την ώρα που γίνονται τα τηλεφωνήματα και από το περιεχόμενο της συνομιλίας τους προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για πώληση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Αυτός δέχεται το αίτημα του ........................ και προγραμματίζουν συνάντηση στο κατάστημα του πρώτου (συνεργείο μοτοσικλετών επί της οδού .............στην Πάτρα), η οποία πραγματοποιείται την 02.39’ ώρα της ιδίας (25/07/2015) και κατά τη διάρκειά της οποίας ολοκληρώνεται η αγοραπωλησία του ύποπτου αντικειμένου/ουσίας. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ............. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/10/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Ξημερώματα (ώρα 05.04’) της 26/07/2015 ο ............................ του ζητά να του πωλήσει άμεσα κοκαΐνη, ποσότητας 1 γραμμαρίου, λαμβάνοντας ως αντίτιμο χρηματικό ποσό τριάντα ευρώ (30€) που αντιστοιχεί σε μέρος και όχι στο σύνολο της αξίας αυτού. Την 05.34’ ώρα της ιδίας (26/07/2015) συναντιούνται στο κατάστημα του δεύτερου (συνεργείο μοτοσικλετών επί της οδού ............ στην Πάτρα) και προφανώς ολοκληρώνουν την αγοραπωλησία του ύποπτου αντικειμένου/ουσίας. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ...... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 03/10/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......) - 2. Την 10η /6/2015 ο άγνωστος άνδρας που χρησιμοποιεί της υπ` αριθ. .............. τηλεφωνική σύνδεση του ζητά να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες (....................., γνωστή ως «....... [.....]») που όπως έμαθε έχει στην κατοχή του. Μάλιστα, ο άγνωστος χρήστης της υπ` αριθ. .................. τηλεφωνικής σύνδεσης ισχυρίζεται ότι τις ναρκωτικές ουσίες που του ζητά του τις οφείλει άτομο που δεν κατονομάζει (προφανώς συνεργάτης-συναυτουργός σου). Αποκρινόμενος στην απαίτηση αυτή, τον ενημερώνει ότι δεν έχεις ακόμα στην κατοχή του τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες («ακόμα δεν έχω βάλει στο ψυγείο τίποτα εγώ») όμως βρίσκεται εν αναμονή της παραλαβής τους («Όχι αυτό σου λέω αλλά έχω κανονίσει να τα…»). Ακόμα, τον ενημερώνει ότι έχει προεξοφλήσει τις ναρκωτικές ουσίες που πρόκειται να παραλάβει από άγνωστο άτομο και για το λόγο αυτό δεν επιθυμεί να προμηθεύσει τον άγνωστο χρήστη της υπ` αριθ. ................... τηλεφωνικής σύνδεσης χωρίς να πληρωθεί. Την επομένη (11/06/2015) αρχικά ο άγνωστος χρήστης της υπ` αριθ. ......................... τηλεφωνικής σύνδεσης τον ρωτά εάν παρέλαβε και έχει διαθέσιμες στην κατοχή του τις ναρκωτικές ουσίες και, μετά την πληροφόρησή του ότι αναμένει να τις παραλάβει πιθανότατα την 12/06/2015, μεταβαίνει στο κατάστημα (συνεργείο μοτοσικλετών επί της οδού ............... στην Πάτρα) σου για να τον συναντήσει και να συζητήσουν. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 05/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...., η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 3. Την 12/6/2015 ο ............... ............... τον ενημερώνει ότι έκανε χρήση πιθανότατα κάνναβης που είχε προμηθευτεί σε πρόσφατο παρελθόντα χρόνο από αυτόν στον αμέσως προγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, συμφωνούν να πραγματοποιήσουν και νέα παράνομη αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και για το σκοπό αυτό συμφωνούν να μεταβούν απογευματινές ώρες της ιδίας (12/06/2015) ο ....................... στο κατάστημα του ώστε να αγοράσει από αυτόν τις ναρκωτικές ουσίες που παράνομα έχει στην κατοχή του και εμπορεύεται. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .......) - Την 13/6/2015 ο ..........................του εκδηλώνει την επιθυμία να αγοράσει από αυτόν τις ναρκωτικές ουσίες για τις οποίες έχουν ήδη συζητήσει κατά την χθεσινή (12/06/2015) συνάντησή τους. Αυτός αποδέχεται να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες που κατέχει παράνομα και συγκεκριμένα συμφωνούν ότι απογευματινές ώρες της ιδίας (13/06/2015) θα του πωλήσει ΚΟΚΑΪΝΗ καλής ποιότητας σε ποσότητα οκτώ γραμμαρίων (8gr). Πέραν της προαναφερθείσης παράνομης αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών, μετά από αίτημα του .................. , συμφωνεί μαζί του να κρατήσει έως την προσεχή Δευτέρα (15/06/2015) ναρκωτικές ουσίες (ΚΑΝΝΑΒΗ) ποσότητας τετρακοσίων γραμμαρίων (400gr) που έχει ήδη στην κατοχή του παράνομα προκειμένου να κατορθώσει ο ................................. να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά τους και να του τα καταβάλει, αγοράζοντας παράνομα από αυτόν τις ως άνω ναρκωτικές ουσίες (ΚΑΝΝΑΒΗ)(Σχετ. οι υπ’ αριθ. .................. απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 09/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) . Την 16/06/2015 ο ............... ακυρώνει την αγορά των ναρκωτικών ουσιών (ΚΑΝΝΑΒΗ) ποσότητας τετρακοσίων γραμμαρίων (400gr) που του είχε παραγγείλει, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αγοραστής δεν επιθυμεί να τις αγοράσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ακύρωση επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με το συνεργό του στην εμπορεία ναρκωτικών ουσιών ..................... την ίδια ημέρα (16/06/2015). Μετά την παρέλευση περίπου τριάντα (30) λεπτών καλεί τηλεφωνικά τον ............... και του ζητά να συναντηθούν στο κατάστημά του προκειμένου να βρούν κάποια λύση διότι έχει εκτεθεί ενώπιον των προμηθευτών του. Ο ............... ζητά να μεσολαβήσει ώστε να τον προμηθεύσει παράνομα με τις ναρκωτικές ουσίες επί πιστώσει και ακολούθως ο ................... να τις αποπληρώσει τμηματικά, καθώς θα μεταπωλεί παράνομα αυτές. Αυτός αποδέχεσαι την πρόταση του ................... και προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση περί την 20.00’ ώρα της ιδίας (16/06/2015) στο κατάστημα του προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράνομη συναλλαγή τους. (σχετ.συνομιλίες της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..). Την 18/06/2015 ο ........................... τον ενημερώνει ότι οι ναρκωτικές ουσίες (ΚΑΝΝΑΒΗ) που παράνομα προμηθεύτηκε επί πιστώσει από αυτόν προκειμένου να τις μεταπωλήσει δεν είναι αρκετά καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να τις μεταπωλήσει και μάλιστα ένας εκ των αγοραστών να επιθυμεί την επιστροφή τους στον ............... . Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης κι εξαιτίας προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί, ο ............... δεν έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει τα χρήματα που του οφείλει για την παράνομη αγορά των ναρκωτικών ουσιών από αυτόν. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) . Την 29/06/2015 ο ................... τον ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου των ναρκωτικών ουσιών (ΚΑΝΝΑΒΗ) που παράνομα είχε προμηθευτεί επί πιστώσει από αυτόν και κατά συνέπεια έχει συγκεντρώσει τα χρήματα που του οφείλει. Επιπλέον, ο ...................... του ζητά από το ................. να τον προμηθεύσει εκ νέου με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εκατό γραμμαρίων (100gr), προφανώς ίδιου είδους (ΚΑΝΝΑΒΗ) και για τον ίδιο σκοπό (παράνομη εμπορεία). Αυτός αποδέχεται να ικανοποιήσει το αίτημα του ................... και για το λόγο αυτό προγραμματίζουν συνάντηση στο κατάστημα του περί την 15.00’ ώρα της ιδίας (29/06/2015) (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .......... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) .- Την 10/07/2015 ο ............ ............ τον ενημερώνει ότι την επομένη (11/07/2015) θα μεταβεί στο κατάστημά του για να προμηθευτεί παράνομα από αυτόν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) συνολικού βάρους ενός κόμμα πέντε γραμμαρίων (1,5gr). Αυτός δέχεται να τον προμηθεύσει, μετά μάλιστα από συνεννόηση μεταξύ τους την συσκευάζει σε δύο (2) ξεχωριστές συσκευασίες βάρους ενός (1) και μισού (0,5) γραμμαρίων αντίστοιχα. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 4. Την 12/06/2015 ζητά από άγνωστο άτομο με το όνομα «.....» να σε προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες. Ο «.....» αποδέχεται και για το σκοπό αυτό θα μεταβεί άμεσα στο κατάστημα του. Μάλιστα, συμφωνούν ότι θα εξοφλήσει το «....» για την αγορά των ναρκωτικών ουσιών αμέσως μόλις τις παραλάβει από αυτόν. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 07/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) .- Την επομένη ημέρα (13/6/2015) ζητά εκ νέου από το «.....», ο οποίος έχει παράνομα στην κατοχή του και εμπορεύεται ναρκωτικές ουσίες, να τον προμηθεύσει με την ίδια ποσότητα του ίδιου είδους ναρκωτικών ουσιών (συνθηματική/κωδικοποιημένη αναφορά: «Θέλω μια επανάληψη από κείνο»), που είχες αγοράσει από τον ίδιο την προηγούμενη ημέρα (12/06/2015). Ο «....» αποδέχεται και για το σκοπό αυτό θα μεταβεί περί την 17.00’ ώρα της ιδίας (13/06/2015) στο κατάστημα του ................ (συνεργείο μοτοσικλετών επί της οδού ........... στην Πάτρα), όπου ολοκληρώνεται η παράνομη αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. (Σχετ. η υπ’ αριθ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 09/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 5. Την 13/06/2015 και ώρα 13.38’ ο ......................... του ζητά να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες που κατέχει παράνομα. Αποδέχεται την πρόταση του .................... και τον προσκαλεί να τις παραλάβει άμεσα από το κατάστημα που διατηρεί. (Σχετ. η υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 09/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) Την 13 η/6/2015 και ώρες βραδινές ο .....................ζητά εκ νέου από τον ..................να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες που κατέχει παράνομα και εμπορεύεται, ίδιου είδους με εκείνες που ο .............. ............. είχε αγοράσει από αυτόν μεσημβρινές ώρες της ιδίας ημέρας. Αποδέχεται και για το σκοπό αυτό προγραμματίζουν και πραγματοποιούν μεταξύ τους συνάντηση περί την 22.20’ ώρα της ιδίας (13/06/2015) στην Πάτρα Αχαΐας επί της συμβολής των οδών ...........και .........., ολοκληρώνοντας εκεί την παράνομη αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. (Σχετ. οι υπ’ αριθ.... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 09/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) . Την 17/06/2015 οι ....................... και ο κατηγορούμενος προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση στο κατάστημα του, η οποία πραγματοποιείται περί την 20.04’ ώρα, όπου τον προμήθευσε με άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών. Ακολούθως, κάνατε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τέλος, ο ......................... του ζητά να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες διαφορετικού είδους, και αυτός τον ενημερώνει ότι πιθανότατα θα έχει διαθέσιμες την επομένη (18/06/2015)(Σχετ. οι υπ’ αριθ. .... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........). Την 21/06/2015 και περί ώρα 01.21’ ο ........................και ο κατηγορούμενος συμφωνούν να συναντηθούν άμεσα στην οικία του πρώτου, που βρίσκεται στην Πάτρα Αχαΐας, ώστε αυτός να μεταφέρει εκεί και να του πωλήσει ναρκωτικές ουσίες (ΚΟΚΑΪΝΗ) ποσότητας μισού γραμμαρίου (0,5gr) που έχει στην κατοχή του και εμπορεύεται παράνομα. Η προαναφερόμενη παράνομη συναλλαγή ολοκληρώθηκε περί την 02.00’ ώρα της ιδίας (21/06/2015) (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) - Την 29/06/2015 ο .................... του ζητά να τον προμηθεύσει παράνομα με άγνωστη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Αποδέχεται να ικανοποιήσει το αίτημά του και για το λόγο αυτό ο ..................... μεταβαίνει άμεσα στο κατάστημα του (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) 6.- Την 17/06/2015 και ώρα 00.46’ ζητά από τον ................ να τον προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες (ΚΟΚΑΪΝΗ) βάρους ενός γραμμαρίου (1gr) που ο δεύτερος κατέχει παράνομα. Ο ............................... αποδέχεται την πρόταση του και αναλαμβάνει να μεταφέρει τις ναρκωτικές ουσίες και να του τις παραδώσει άμεσα στο κατάστημα που διατηρεί. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...).- Την 19/06/2015 ....................... ζητά να τον προμηθεύσει παράνομα με ναρκωτικές ουσίες (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ [CHOCO]), απροσδιόριστης ποσότητας, που κατέχει παράνομα και πρόκειται να μεταπωλήσει σε άγνωστο άτομο την Τετάρτη (24/06/2015). Ο ......................... αποδέχεται το αίτημα του και συμφωνούν να ολοκληρώσουν την παράνομη συναλλαγή τους μετά την 19.00’ ώρα στο κατάστημα που διατηρεί (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....).- Την 20/06/2015 ο ................. του ζητά να τον προμηθεύσει αργότερα την ίδια ημέρα με ναρκωτικές ουσίες αξίας εκατό ευρώ (100€), που παράνομα έχει στην κατοχή του και διαθέτει προς πώληση, αίτημα που αποδέχεται. Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) .7. - Την 19/06/2015 ρωτά τον .................... την άποψή του για την ποιότητα των ναρκωτικών ουσιών, με τις οποίες τον είχε προμηθεύσει στο αμέσως προγενέστερο χρόνο, ενώ παράλληλα τον ρωτά εάν τις δειγμάτισε, ενεργώντας ως μεσάζων-διαμεσολαβητής σου, σε περισσότερα άτομα προκειμένου εκείνοι να αγοράσουν από αυτόν μέρος των ναρκωτικών ουσιών που κατέχει παράνομα με σκοπό την εμπορεία τους και την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ο ................... τον πληροφορεί ότι ούτε ο ίδιος, ούτε και τα άτομα στα οποία δειγμάτισε τις ναρκωτικές ουσίες που προμηθεύτηκε από αυτόν έμειναν ικανοποιημένοι από την ποιότητά τους, παρόλα αυτά ενημερώνει το ................ ότι η παραγγελία ναρκωτικών ουσιών που του έχει δώσει εξακολουθεί να ισχύει. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 16/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) 8. Την 20/06/2015 ο άγνωστος άνδρας χρήστης της υπ’ αριθ. ...................... τηλεφωνικής σύνδεσης τον ενημερώνει ότι πρόκειται να του δώσει παραγγελίες προκειμένου να τον προμηθεύσει με μέρος των ναρκωτικών ουσιών που κατέχει και εμπορεύεται παράνομα, και ακολούθως ο άγνωστος χρήστης της υπ’ αριθ. ................ τηλεφωνικής σύνδεσης να τα μεταπωλήσει σε δύο (2) διαφορετικούς αγοραστές, ενώ αναμένει την οριστικοποίηση της παραγγελίας και από τρίτο αγοραστή. Για το λόγο αυτό, προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση βραδινές ώρες της ιδίας (20/06/2015) στο κατάστημα του, ώστε κατά τη διάρκειά της να ολοκληρωθεί η παράνομη αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και η παράδοσή τους από αυτόν στον άγνωστο χρήστη της υπ’ αριθ. ............. τηλεφωνικής σύνδεσης. Η συνάντηση, και η συνακόλουθη ολοκλήρωση της παράνομης συναλλαγής, πραγματοποιήθηκε τελικά περί την 01.40’ ώρα της 21/06/2015 στη συμβολή των οδών .... και .... . (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) (Σχετ. η υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου .........) 9. Την 20/06/2015 ο .................. τον ενημερώνει ότι, ενεργώντας με το ρόλο του μεσάζοντα-διαμεσολαβητή, έχει ήδη συγκεντρώσει απροσδιόριστο αριθμό παραγγελιών από άγνωστους ενδιαφερόμενους για την παράνομη αγορά ναρκωτικών ουσιών, την οποία επιθυμεί να του μεταφέρει προκειμένου να τον προμηθεύσει με μέρος των ναρκωτικών ουσιών που παράνομα κατέχει και εμπορεύεται. Για το σκοπό αυτό, ο ................. .............. του προτείνει να συναντηθούν και να παραλάβουν από αυτόν επί πιστώσει τις ναρκωτικές ουσίες (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ [CHOCO]), έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τις παραγγελίες και να τον αποπληρώσει μετέπειτα. Αυτός δέχεται την πρόταση. (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 21/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) 10. Την 26/6/2015 και περί την 18.30’ ώρα αυτός και η ................. πραγματοποιούν συνάντηση στη Νέα Εθνική Οδό ..- ..στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της Κάτω Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους προμηθεύει παράνομα την ..................... με ναρκωτικές ουσίες απροσδιορίστου είδους και ποσότητας που έχει στην κατοχή του παράνομα. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. .., ..... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 26/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) - Την 29/06/2015 εσύ και η .................. προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση για την 19.00’ ώρα στο κατάστημα του (κατά τη διάρκεια της οποίας η ........................... θα του παραδώσει χρηματικό ποσό πενήντα ευρώ (50€) που του οφείλει από παρελθούσα παράνομη αγορά ναρκωτικών ουσιών καθώς επίσης και θα προμηθευτεί παράνομα από αυτόν επί πιστώσει ναρκωτικές ουσίες απροσδιορίστου είδους, χρηματικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€), με τη συμφωνία να τις αποπληρώσει τμηματικά στο εγγύς μέλλον. Την 11/07/2015 η ......................... τον ενημερώνει ότι μετέβη στο κατάστημά του (και πέταξε κάτω από την πόρτα αυτού ένα (1) φάκελο, εντός του οποίου έχει τοποθετήσει χρηματικό ποσό εκατόν ογδόντα ευρώ (180€), με την καταβολή του οποίου εξοφλεί ναρκωτικές ουσίες συνολικής χρηματικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€) που παράνομα είχε προμηθευτεί επί πιστώσει από αυτόν την 29/06/2015 και για τις οποίες του είχε τότε καταβάλει χρηματικό είκοσι ευρώ (20€). Επιπροσθέτως, προγραμματίζουν να συναντηθούν τις προσεχείς ημέρες προκειμένου η ............................ να του καταβάλει χρηματικό πενήντα ευρώ (50€) που του οφείλει από παρελθούσα συναλλαγή τους.(Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 30/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....) (Σχετ. η υπ’ αριθ. .. απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...) . 11. Την 28/06/2015 και ώρες μεσημβρινές ο ...... μεταβαίνει στην παραλία ....Αχαΐας, όπου συναντιέται με τον .............και τον προμηθεύει παράνομα με ναρκωτικές ουσίες που έχει παραλάβει από σημείο όπου τις αποκρύπτεις αυτός, επειδή βρίσκεται στην .... Ηλείας και δεν έχει μαζί του ναρκωτικές ουσίες [παράβαλε και υπ’ αριθ. . απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 26/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...]. Πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες δύο (2) διαφορετικών ειδών: η πρώτη απ’ αυτές επεξεργασμένη KANNABH [CHOCO] και η δεύτερη ΚΟΚΑΪΝΗ.Την 20.37’ ώρα της ιδίας (28/06/2015), κι ενώ ο ............. βρίσκεται ακόμα μαζί με τον ............ στην παραλία .. Αχαΐας, και ο αιτών κατηγορούμενος τον ρωτά εάν έχει μαζί του περισσότερες ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να προμηθεύσει και τον ίδιο, ώστε να κάνει χρήση μαζί με φίλους του που θα διανυκτερεύσουν μαζί στην ....Ηλείας. Ο ..................... , ωστόσο, τον ενημερώνει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει στην κατοχή του μόνο ποσότητα μηδέν κόμμα πέντε γραμμάριων (0,5gr) συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗΣ) καθώς έχει ήδη πωλήσει ποσότητα ενός ακόμα γραμμαρίου (1gr) στον ......................... , ο οποίος έχει ήδη κάνει χρήση αυτής. Τελικά, αποφασίζει να μην μεταβεί στην ...Αχαΐας για να παραλάβει τις ναρκωτικές ουσίες (ΚΟΚΑΪΝΗ) καθώς θεωρεί ότι η ποσότητά τους είναι ιδιαίτερα μικρή. Τέλος, ο αιτών κατηγορούμενος και ο .......................... συμφωνούν να πραγματοποιήσουν συνάντηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας (29/06/2015-05/07/2015) στην Πάτρα Αχαΐας ώστε να προμηθεύσει παράνομα τον δεύτερο με ναρκωτικές ουσίες. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ........... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 26/08/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ......) .12. Την 10/07/2015 ο................... τον ενημερώνει ότι την προηγούμενη ημέρα (09/07/2015) μετέβη στο κατάστημά του, κατά το χρόνο που αυτός έλειπε και παρέλαβε από εκεί ναρκωτικές ουσίες που παράνομα κατέχει, βάρους δύο γραμμαρίων (2gr). (Σχετ. η υπ’ αριθ. 55 απομαγνητοφωνημένη συνομιλία της από 12/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ....)13.- Την 15/07/2015 και ώρα 00.46` άγνωστος άνδρας χρήστης της υπ` αριθ. .............. τηλεφωνικής σύνδεσης και άτομο ονόματι ............ που βρίσκονται μαζί επικοινωνούν με τον αιτούντα κατηγορούμενο και του ζητούν να τους προμηθεύσει παράνομα με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) βάρους δύο γραμμαρίων (2gr) που παράνομα κατέχει και διαθέτει προς πώληση με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Αυτός αποδέχεται το αίτημα των ανωτέρω ατόμων και προγραμματίζουν μεταξύ τους συνάντηση η οποία πραγματοποιείται λίγα λεπτά μετά τη 01.21` ώρα της ιδίας (15/07/2015) πλησίον του καταστήματος (caf-bar) ....... που βρίσκεται επί της οδού ........... (πάροδος μεταξύ ................. και ................), όπου μεταφέρει τη ζητηθείσα ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του και την παραδίδει στους αγοραστές, οι οποίοι τον συναντούν στο δρόμο (συμβολή οδών ................... και ..............). Σε συνομιλία του ............. με τον ..................την 22.52` ώρα της ιδίας (15/07/2015), επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της ως άνω αγοραπωλησίας ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) με τη διαφοροποίηση ότι αφορούσε τελικά σε ποσότητα βάρους τριών γραμμαρίων (3gr) για την οποία του καταβλήθηκε μέρος της χρηματικής αξίας της (χρηματικό ποσό εκατό ευρώ [100€]), ενώ κατά την ίδια συνομιλία ο ...................... επιβεβαιώνει ότι έχει προβεί και ο ίδιος σε παράνομη πώληση ναρκωτικών ουσιών προς το ..................... σε απροσδιόριστο ειδικότερα παρελθόντα χρόνο από την οποία ο τελευταίος του οφείλει απροσδιορίστου ύψους χρηματικό ποσό. (Σχετ. οι υπ’ αριθ. ....................απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 19/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ...........) . 14. Την 17/07/2015 και ώρα 23.10` ο ........................του ζητά να τον προμηθεύσει παράνομα με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) βάρους ενός γραμμαρίου (1gr) που παράνομα κατέχει και διαθέτει προς πώληση με σκοπό την προσπόριση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, ο ....................... του ζητά να του καταβάλει κατά την παραλαβή της ναρκωτικής ουσίας χρηματικό ποσό είκοσι ευρώ (20€) που αντιστοιχεί σε μέρος της αξίας της και να τον εξοφλήσει μελλοντικά καταβάλλοντάς του επιπλέον χρηματικό ποσό σαράντα ευρώ (40 €). Αποδέχεται το αίτημα του ......................... και προγραμματίζουν άμεσα συνάντηση στο μέρος όπου βρίσκεται ο ................................για να ολοκληρώσουν τη μεταξύ τους παράνομη αγοραπωλησία. Ακολούθως, την 18/07/2015 και ώρα 02.44’ ο ........................, έχοντας προφανώς καταναλώσει τη ναρκωτική ουσία που προμηθεύτηκε προ ολίγων ωρών από αυτόν, επικοινωνεί εκ νέου μαζί του και του ζητά να τον προμηθεύσει παράνομα με επιπλέον ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) βάρους μισού γραμμαρίου (0,5gr) που παράνομα κατέχει και διαθέτει προς πώληση. Εντούτοις, δεν δύναται να ικανοποιήσει το αίτημά του καθώς έχει επισκεφτεί φιλικό του πρόσωπο και παραπέμπει τον .....................σε άτομο ονόματι «................», το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο ....................... αφενός διότι βρισκόταν μαζί με το ......................... κατά την αρχική ολοκληρωθείσα αγοραπωλησία ναρκωτικής ουσίας (ΚΟΚΑΪΝΗ) στον ....................... και αφετέρου επειδή συνεργάζεται με το ............... .......... στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών(Σχετ. οι υπ’ αριθ. ... απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της από 23/09/2015 έκθεσης απομαγνητοφώνησης του ψηφιακού δίσκου ..) Γ.) Ο αυτός ως άνω κατηγορούμενος (.......................) στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους και χρόνους από κοινού και κατά μόνας διέπραξε περισσότερα κακουργήματα από τα προβλεπόμενα ως διακεκριμένες περιπτώσεις στο άρθρο 15 παρ.1 της περί Όπλων -εκρηκτικών υλών Νομοθεσίας ( ήτο του Νόμου 2168/1993) επιδιδόμενος με σκοπό την αποκόμιση κέρδους ως μέλος της άνω Ο.Ε.Ο. σε πράξεις ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ( με υπό την ειδικώτερη μορφή της κατοχής, εμπορίας, προμήθειας ) όπλων και πυρομαχικών από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άνω άρθρου 15. Και μάλιστα αυτός , ενόσω η συγκεκριμένη Ο.Ε.Ο είχε με σκοπό την αποκόμιση κέρδους στα μέλη της προβεί στην προμήθεια εγχωρίως ή από το εξωτερικό όπλων -εκρηκτικών προκειμένου να τα διαθέσει επικερδώς βεβαίως μεταπωλώντας τα, μεταξύ άλλων και δια χειρός του εν λόγω κατηγορουμένου .............(μεσάζοντα), σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή ομάδες ή ενώσεις προσώπων προς τέλεση κακουργήματος ο ............... , ανέλαβε με τους κατά περίπτωση ρόλους του προμηθευτή και του μεσάζοντα - πωλητή ο οποίος με σκοπό το κέρδος, προμήθευε απ’ευθείας τον αρχηγό-διευθυντή της Ο.Ε.Ο. (..................) με πυροβόλα όπλα και άλλοτε προέβαινε για λογαριασμό της Ο.Ε.Ο. κατόπιν συννενοήσεώς του με τον αρχηγό της (...............) ως διαμεσολαβητής (μεσάζων) - σε πωλήσεις πυροβόλων όπλων σε τρίτους, υλοποιώντας πράξεις περαιτέρω διακινήσεως-διαθέσεως των αντικειμένων αυτών (όπλων) των οποίων λεκτέον ενίοτε, φρόντιζε κατόπιν αγοράς τους να καθίσταται κάτοχος τους εις τρόπον ώστε ασκώντας τη φυσική εξουσία επί των κατεχομένων εκ μέρους του όπλων, να δύναται (επικερδώς βεβαίως για τον εαυτό του) να τα διαθέτει πλέον κατ’ αρέσκειαν προμηθεύοντας κατά την ιδίαν αυτού βούληση, τους αντισυμβαλλόμενους - υποψηφίους αγοραστές- προσωπικούς του πελάτες χωρίς ωστόσο, να καταστεί εφικτό να διακριβωθεί αν τα όπλα που αποτελούσαν το αντικείμενο των εν λόγω εμπορικών του δοσοληψιών, προορίζονταν για τη διάπραξη εκ μέρους των τρίτων -αγοραστών για την τέλεση υπ’ αυτών κακουργημάτων ή αν δια των όπλων αυτών επρόκειτο να εφοδιασθούν -προδήλως για την εκτέλεση εγκληματικών -κακουργηματικών πράξεων - «ομάδες» -« ενώσεις» προσώπων κατά την έννοια των άρθρων 187 {{1 ,5 ή σωματεία ή «σωματεία» κατά την έννοια του άρθρου 188 Π.Κ. Συγκεκριμένα όπως προέκυψε από την ενδελεχή διαρκή -συστηματική μελέτη , μεθοδική ανάλυση, και συνδυαστική αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων[ τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προφορικού "κλήσεις ομιλίας" και γραπτού ( γραπτά μηνύματα -«S.M.S.» ) λόγου] που αρχικά κατεγράφησαν ψηφιακά από το....ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ και ........) καταχωρήθηκαν μετά την απομαγνητοφώνησή τους στις συνημμένες στο δικογραφικό φάκελλο - συνταχθείσες από τα αρμοδίως προς τούτο εντεταλμένα όργανα του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών - Εκθέσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών , νομοτύπως , υπό τις εγγυήσεις και τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Νόμου 2225/1994 , διεξαχθείσης επί τη βάσει συναφών υπ’ αρθμ. 60/2015, 114/2015, 178/2015, 246/2015 , 416/2015, 469/2015 Βουλευμάτων του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών 1) Την 13/3/2015 ο ......... ρωτά το ................ αν άγνωστος άνδρας, γιος αγνώστου ανδρός με το μικρό όνομα ...., του επέστρεψε το πυροβόλο όπλο που τον είχες προμηθεύσει. Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ................. παρέλαβε για επισκευή από σένα πυροβόλο όπλο που εσύ κατείχε παράνομα και το οποίο την 13/3/2015 αποκρύπτει στο κατάστημα του. Την 28/3/2015 ρωτά το ............... αν διαθέτει ακόμη το πυροβόλο όπλο για το οποίο τον είχε ενημερώσει διότι άγνωστο άτομο που ενδιαφέρεται να το προμηθευτεί διαθέτει το χρηματικό ποσό τον επτακοσίων (700) Ευρώ και έχει στην κατοχή του όπλο αξίας τετρακοσίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να ανταλλάξει με πιο καινούριο όπλο που διαθέτει προς πώληση ο .................., δίνοντάς του επιπλέον χρηματικό ποσό των εκατό (100) έως διακοσίων (200) ευρώ- 2) Την 15/4/2015 ο ................ .............ζητά από σένα να τον εξυπηρετήσει, προμηθεύοντάς τον με δύο (2) κουτιά περιέχοντα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, τα οποία έχεις στην κατοχή σου. Αποδέχεται το αίτημα του .... .........., δίνοντάς του οδηγίες για το σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημά σου επί της οδού .... στην Πάτρα, προκειμένου ο .................να δώσει εντολή στο ............ (εννοεί τον ......................) να μεταβεί εκεί για να τα παραλάβει από το .................. Ο ................. σε ενημερώνει ότι τα ως άνω φυσίγγια πυροβόλου όπλου πρόκειται να τα πωλήσει την ίδια ημέρα (15/04/2015) σε άγνωστο άτομο, με το οποίο έχει ήδη έρθει σε συμφωνία για να του πωλήσει πυροβόλο όπλο. Αυτός είχε προμηθευτεί τα εν λόγω φυσίγγια πυροβόλου όπλου, πιθανόν από το .......... , σε απροσδιόριστο ειδικότερα παρελθόντα χρόνο ως μέρος των συνολικά πέντε (5) κουτιών με φυσίγγια πυροβόλου όπλου που είχε προμηθευτεί. Τέλος, ο .................. σε ενημερώνει ότι, όταν σε λίγη ώρα μεταβεί στο κατάστημα του δεύτερου ο ........................., θα του μεταφέρει τα νέα που αφορούν σε υπόθεση που σας απασχολεί από κοινού- Σε απροσδιόριστο χρόνο ο ............ έχει μεσολαβήσει ώστε να έρθεις σε επαφή με τρίτο άγνωστο άτομο για την παραγγελία πυροβόλου όπλου προς εμπορία- Σε απροσδιόριστο χρόνο έχεις διαμεσολαβήσει ώστε άγνωστο άτομο να προμηθευτεί από τον ................. πυροβόλο όπλο- 3) Την 21/4/2015 κατέχει παράνομα πυροβόλο όπλο που τον έχουν προμηθεύσει σε απροσδιόριστο χρόνο οι ανωτέρω και την ιδία ημέρα έχει μεταβεί στο κατάστημα των ανωτέρω προκειμένου να το ανταλλάξει με καινούριο όπλο με το οποίο πρόκειται να τον προμηθεύσει ο ..........................- 4) Την 21/5/2015 ο .......................και ο .................... έχουν στην κατοχή τους παράνομα απροσδιόριστο αριθμό πυροβόλων όπλων, τα οποία εμπορεύονται και πρόκειται να εκθέτουν στον ........ για να αγοράσει ένα εξ’ αυτών προκειμένου εν συνεχεία να το πουλήσει σε τρίτο άγνωστο άτομο το οποίο το έχει παραγγείλει - 5) Την 23/4/2015 με σκοπό την εμπορία σε τρίτους παραγγέλνει από τον .................. ..................., δύο πυροβόλα όπλα και φυσίγγια παραγγελία την οποία ................ υπόσχεται να ολοκληρώσει την επόμενη ημέρα από την ημέρα της συνομιλίας τους. Προς τούτο, την 24/4/2015 και 28/5/2015 ο ....................παραγγέλνει από τον .................... , ο οποίος την 24/4/2015 μεταβαίνει στη Βουλγαρία, δύο πυροβόλα όπλα όμοια με αυτά που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν (τα οποία είναι τροποποιημένα όπλα από κρότου-λάμψης σε πυροβόλα) και πέντε κουτιά φυσίγγια πυροβόλου όπλου των 9mm χιλιοστών με τιμή πώλησης διακόσια τριάντα (230) ευρώ έκαστο όπλο και τριάντα πέντε (35) ευρώ έκαστο κουτί φυσίγγια πυροβόλου όπλου τα οποία παραλαμβάνει ο ........................... με δύο διαφορετικά δέματα που αποστέλλονται ως ασυνόδευτα την 2/5/2015 και την 4/5/2015 μέσω των υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., που συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους με το ........................ τα αναφέρουν ως εταιρεία ταχυμεταφορών «...». Τα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που παρέλαβε περί την 19:30 ώρα της 4/5/2015, ο .................. σου τα παραδίδει στο κατάστημα του. -6) Την 9/4/2015 τα όπλα που προμηθεύτηκε από τον .......................... για τα οποία την 5/5/2015 του κατέβαλε χρηματικό ποσό, και τα είχε υπό την φυσική του εξουσίαση κατέχοντάς τα παράνομα για εμπορία, λόγω λειτουργικών προβλημάτων που παρουσίασαν και κατόπιν συμφωνίας του με τον .... του τα επιστρέφει και αυτά παραλαμβάνει ο ........................ ο οποίος κατ’ εντολή του .................... μετέβη στο κατάστημα του .............. . Την 9/5/2015, ο ..................... κατ’ εντολή του .................... και σε αντικατάσταση των όπλων που επέστρεψε ο ..................... του παραδίδει ένα παλαιό όπλο τύπου περίστροφο που κατέχει παράνομα προς πώληση ο .................. ενώ την 7/5/2015 ο ................... μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ....απέστειλε στον ....................... σε αντικατάσταση των προβληματικών όπλων με δύο πυροβόλα όπλα τύπου ... . - Επιπλέον την 29/5/2015 πλησίον του Κ.Τ.Ε.Λ. .. ο ................. και ο ίδιος (.................) πραγματοποιούν συνάντηση με υποψήφιο αυτού ( ..................) πελάτη , για αγορά όπλου το οποία μαζί με απροσδιόριστο αριθμό φυσιγγίων πυροβόλου όπλου θα πουληθεί έναντι του συνολικού χρηματικού ποσού των 1500 ευρώ, αγοραπωλησία που κανονίζεται να πραγματοποιηθεί μετά την 2/6/2015. - Την 29/5/2015 ο .................., μετά από μεσολάβηση σου συναντιέται τόσο με σένα όσο και με τον ................ στην Πάτρα για να παραγγείλει πυροβόλο όπλο και άγνωστο αριθμό φυσιγγιών για τα οποία θα καταβάλει τελικά το χρηματικό ποσό των 1500 ευρώ συνολικά, παραγγελία η οποία ολοκληρώνεται την 3/6/2015 ή 4/6/2015.

Με τα δεδομένα αυτά αναδεικνύονται τα « ιδιαίτερα» εκείνα «χαρακτηριστικά» των ανωτέρω, αποδιδομένων σε βάρος του και στους λοιπούς συγκατηγορουμένους του πράξεων τα οποία, λαμβανομένων υπ’ όψη του, όπως ανωτέρω εκτενώς αναπτύχθηκε, τρόπου εκδηλώσεως της κακουργηματικής διαστάσεως δράσεώς τους και ιδίως του ότι αυτοί ενεργοποιήθηκαν στην συγκροτηθείσα από όλους τους συγκατηγορουμένους του και κυρίως του κατέχοντος ηγετικό ρόλο σε αυτήν .............. πολυμελή ομάδα -εγκληματική οργάνωση, με τη διαρκή ομαδική εγκληματική της δράση, ευθέως βάλλοντας κατά της εννόμου τάξεως και της οργανωμένης κοινωνίας, επιδόθηκε στην επανειλημμένη διάπραξη από όλους τους συγκατηγορηθέντες στις ( όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν) που, κατέχοντας διακριτούς, εντός αυτής, ρόλους δρούσαν, έχοντας ηθελημένα και εγνωσμένα, υποτάξει την ενός εκάστου κατ΄ιδίαν βούληση, στην βούληση της ολότητας, η οποία (βούληση), εν τοις πράγμασι ήταν σαφώς δεσμευτική για καθένα από αυτούς (μέλη) που μεταξύ τους, τελώντας σε τέτοια σχέση, ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα διέπρατταν επί μακρόν και δη μεταξύ της προδιαληφθείσης διετούς περίπου ( 2013 -28η-7-2015) χρονικής περιόδου περισσότερες από μία φορές κακουργήματα της περί ΟΠΛΩΝ διακεκριμένης περιπτώσεως προβαίνοντας με σκοπό την παράδοση αυτών σε τρίτους ή σε ομάδες ή ενώσεις προσώπων για την εκτέλεση κακουργήματος σε παράνομη προμήθεια, τόσο από την Ελλάδα όσο και κατόπιν εισαγωγής από το εξωτερικό, πυροβόλων όπλων, πιστολίων, περιστρόφων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και γενικότερα πολεμικού υλικού, μέρος των οποίων τροποποιούσαν/μετέτρεπαν και μετασκεύαζαν, τα οποία στην συνεχεία εμπορεύονταν διοχετεύοντάς τα σε διάφορα σημεία της Χώρας και μάλιστα όπως επεδίωκαν μεταπωλώντας τα σε τρίτους για την εκτέλεση κακουργήματος ή προς εφοδιασμό δι` αυτών ομάδων ή ενώσεως προσώπων για την εκτέλεση κακουργήματος.

Ταύτα καθιστούν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πρόκειται για άτομα που διακινούν - με κέρδος ασφαλώς- καθόλου ευκαιριακά , αλλά βάσει σχεδίου και προειλημμένης αποφάσεώς τους έχοντας φροντίσει μέσω των διασυνδέσεών τους με οργανωμένο κύκλωμα αγνώστων συνεργών τους που δραστηριοποιούνται (χωρίς να διακριβωθεί αν εκτός ή εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας) να προμηθεύονται σημαντικές(άγνωστες) ποσότητες όπλων και πυρομαχικών (μετερχόμενοι, στο πλαίσιο ομάδος εγκληματικής οργανώσεως, προσχεδιασμένα, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους εύκολα» «γρήγορα» και μεθοδικά παράνομο πλουτισμό - οικονομικό όφελος χωρίς οιαδήποτε ηθική αναστολή έναντι του προστατευομένου με τις διατάξεις του Νόμου 2168/1993 εννόμου αγαθού της δημοσίας τάξεως ως τέτοιας νοουμένης της ευταξίας που πρέπει να επικρατεί μέσα στο Κράτος προς διασφάλιση της εσωτερικής εννόμου τάξεως και, της ειρήνης της ολότητας δια της εμπεδώσεως του αισθήματος ασφαλείας και διατηρήσεως αδιαταράκτου της γενικής ησυχίας των πολιτών καθόσον, το βασικό χαρακτηριστικό των όπλων -των πυρομαχικών και των εκρηκτικών υλών είναι η «αφηρημένη» επικινδυνότητά τους για μια πλειάδα εννόμων αγαθών είτε αυτά είναι ατομικά (όπως η ζωή ή η σωματική ακεραιότηταςτων ανθρώπων, η ιδιοκτησία, η περιουσία τους ) είτε κοινωνικά, μέχρι και αυτήν την υπόσταση του Κράτους ή του Πολιτεύματός του.

Εξυπακούεται, συνεπώς και, ανεξάρτητα από την βασιμότητα της υπό κατηγορία πράξεως, η οποία όπως και οι άπαντες οι υπερασπιστικοί του αιτούντος ισχυρισμοί, οι εκτενώς παρατιθέμενοι στο δικόγραφο της υπόψη αιτήσεώς του, θα αξιολογηθούν σε επόμενο διαδικαστικό στάδιο, μετά την επί της προκειμένης αιτήσεως του κρίση ΣΑΣ εκτιμάται ότι, ουδόλως έχει διασκεδασθεί, ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για διακοπή της προσωρινής του κρατήσεως καθόσον εκτιμάται, ότι με υψηλή, εγγίζουσα τα όρια της βεβαιότητος, πιθανολόγηση εάν ήθελε αφεθεί ελεύθερος, ανενόχλητος, θα εξακολουθήσει την εγκληματική του δράση προς την κατεύθυνση της, μέσω της διακινήσεως -διαθέσεως επί κέρδει, όπλων, εξασφαλίσεως στον εαυτό του πρόσθετου της κυρίας απασχολήσεώς του βιοριστικού εισοδήματος ενώ, ο μέχρι σήμερα διανυθείς χρόνος της προσωρινής κρατήσεώς του δεν είναι κατά η γνώμη μας, αρκετός ώστε να θεωρηθεί ότι έχει ήδη επιφέρει την από μέρους του πλήρη συνειδητοποίηση της βαρύτητος και του άκρως απαξιωτικού χαρακτήρα των πράξεών του.

Πρέπει κατ’ ακολουθίαν, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί και να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και κατά το κύριο περί ακυρότητος πράξεως της προδικασίας μέρος της και ως άνω επικουρικώς διατυπωθέν περί αντικατάστασεως με ή χωρίς περιοριστικούς όρους της προσωρινής κρατήσεως του ................................. , κατοίκου Πατρών (οδός ... ............... , αριθμ. ...) και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, δυνάμει του οικείου υπ’ αριθμ. ./15-1- 2016 Εντάλματος του του Ανακριτή Γ’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών [η ισχύς του οποίου διατηρήθηκε , δυνάμει της υπ’ αριθμ 185/2016 Πράξεως του Προέδρου διαταχθείσης δια του υπ’ αριθμ. 200/15-7-2016 Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών της εξακολουθήσεως και πέραν της 15ης -7-2016 έως την 15η-1-2017 της εξαμήνου διαρκείας της προσωρινής του κρατήσεως .

ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ

Προτείνω όπως το Συμβούλιό ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ : α) Να γίνει τυπικά δεκτή και β) Να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η από 4ης-8-2016 αίτηση- (περιήλθε εις χείρας μας την 16η Σεπτεμβρίου 2016) - του ............... , κατοίκου Πατρών (οδός ........, αριθμ. ...) και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, δυνάμει του οικείου υπ’ αριθμ. ./15-1- 2016 Εντάλματος του του Ανακριτή Γ’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών [η ισχύς του οποίου διατηρήθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. .../2016 Πράξεως του Προέδρου διαταχθείσης δια του υπ’ αριθμ. 200/15-7-2016 Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πατρών της εξακολουθήσεως και πέραν της 15ης -7- 2016 έως την 15η-1-2017 της εξαμήνου διαρκείας της προσωρινής αυτού κρατήσεως περί κηρύξεως ακύρου της κατ` αυτού ποινικής προδικασίας, επί τω τέλει της άρσεως της προσωρινής του κρατήσεως και β) επικουρικώς - δια της ενσωματώσεως του σχετικού αιτήματος στο αυτό ως άνω δικόγραφο -η αποφυλάκισή του με αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεώς του μετά ή άνευ περιοριστικών όρων.

Πάτρα 28 Σεπτεμβρίου 2016. Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών Βασιλική Ε. ΑΡΓΥΡΗ Αντεισαγγελέας Εφετών».

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την παραπάνω πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών, νόμιμα εισάγεται ενώπιον αυτού του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ. 2 β΄ και 291 του Κ.Π.Δ., η υπ’ αριθμ. ../4-8-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ../10- 8-2016 αίτηση του ................. και της ... , γεννηθέντος το έτος 1969 στην Πάτρα, κατοίκου Πατρών, οδός ............. αρ. ..., ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, δυνάμει του υπ’ αριθμ. ./2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή του Γ’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών, περί: α) κηρύξεως άκυρης της κατ’ αυτού ποινικής προδικασίας και άρσεως της προσωρινής του κρατήσεως και β) αντικατάστασης της προσωρινής του κρατήσεως με περιοριστικούς όρους. Για όσους νόμιμους και ορθούς λόγους εκτίθενται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στην οποία το Συμβούλιο τούτο αναφέρεται εξολοκλήρου προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων και με την επιπλέον επισήμανση, ειδικά σε σχέση με την επικαλούμενη από τον κατηγορούμενο επελθούσα απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας λόγω: α) αναρμοδιότητας του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών να αποφανθεί περί της εξακολούθησης της προσωρινής κράτησής του για ένα ακόμη 6μηνο και β) έλλειψης αιτιολογίας του εκδοθέντος από το ίδιο ως άνω Συμβούλιο βουλεύματος αναφορικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την εξακολούθηση της προσωρινής του κράτησης για ένα ακόμη 6μηνο, ότι αμφότερες οι προαναφερθείσες αιτιάσεις, κι αν ακόμη θεωρούνταν ουσιαστικά βάσιμες (που όμως δεν είναι, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην προηγηθείσα εισαγγελική πρόταση), δεν επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας και συγκεκριμένα του υπ’ αριθ. 200/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, καθόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις κατηγορίες απόλυτης ακυρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 171 § 1 ΚΠΔ, ούτε και στην ευρεία περιπτ. δ` του ίδιου άρθρου που αφορά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αιτιάσεις, πέραν της ουσιαστικής τους αβασιμότητας, είναι κατά πρώτον απορριπτέες ως μη νόμιμες. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση του παραπάνω κατηγορούμενου, τόσο κατά το κύριο σκέλος της περί κήρυξης ακυρότητας πράξης της προδικασίας (του υπ` αριθ. 200/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών), όσο και κατά το επικουρικό σκέλος της περί αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του αιτούντος-κατηγορουμένου με περιοριστικό όρο, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ν’ απορριφθεί κατ’ ουσίαν, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και απορρίπτει ουσία την υπ’ αριθμ. ../4-8-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ../10-8-2016 αίτηση του ................. του .......... και της ............, γεννηθέντος το έτος 1969 στην Πάτρα, κατοίκου Πατρών, οδός ...................... αρ. .. , ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, δυνάμει του υπ’ αριθμ. ./2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή του Γ’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών, που εξακολούθησε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 200/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών και διατάχθηκε η περαιτέρω διάρκειά της με την υπ’ αριθμ. ../2016 πράξη της Προέδρου Εφετών Πατρών, περί: α) κηρύξεως άκυρης της κατ’ αυτού ποινικής προδικασίας και άρσεως της προσωρινής του κρατήσεως και β) αντικατάστασης της προσωρινής του κρατήσεως με περιοριστικούς όρους.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Πάτρα στις 13 Οκτωβρίου 2016 και εκδόθηκε στις 20 ιδίου μήνα και έτους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια