ΣτΕ Α΄ Τμ. 233/2017 Έκταση δικαιοδοσίας ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα – Παραδεκτό – Νομικό ζήτημα που δεν προκύπτει ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - 188/2016 ΕΦ ΠΑΤΡ (- Όπλα. Ναρκωτικά. Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας της εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και μεταφορά όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Παράνομη κατοχή όπλου. Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Κατ’ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Προσωρινή κράτηση και προϋποθέσεις επιβολής της. Προϋποθέσεις αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους. Περάτωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθ. 308 Α ΚΠΔ.
ΣτΕ Α΄ Τμ. 233/2017 
Έκταση δικαιοδοσίας ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα – Παραδεκτό – Νομικό ζήτημα που δεν προκύπτει ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος

Ενόψει του πραγματικού της υπό κρίση υποθέσεως, όπως παρατίθεται στην παραπεμπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, το μοναδικό κρίσιμο και λυσιτελές για την επίλυση της ένδικης διαφοράς, νομικό ζήτημα, αφορά στην εφαρμογή, επί των εκκρεμών ενώπιον των οργάνων του ΟΓΑ υποθέσεων, της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 41 παρ. 4 του ν. 4075/2012, με την οποία καταργήθηκε η, βάσει των εξαιρετικών διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 8 του ν. 3518/2006, δυνατότητα να λάβουν βασική σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ, όσοι δεν είχαν μεν ασφαλιστεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ούτε είχαν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, αποδείκνυαν, όμως, ότι κατά την 1.1.1998, όταν άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης, είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη απασχόλησης, μετά το 21ο έτος της ηλικίας τους, σε αγροτικές εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, ανεξαρτήτως εάν συμπλήρωναν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 – Κατά την κρίση του παραπέμποντος Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η εφαρμογή της ως άνω διάταξης θέτει ζητήματα συνταγματικότητας και συμφωνίας με την ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου πρόκειται για ζήτημα μεγάλης νομικής σημασίας – Εντούτοις, από το παραπέμπον διοικητικό δικαστήριο δεν διατυπώνεται κρίση για το εύρος και την εμβέλεια της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του κρίσιμου νομικού ζητήματος ως «γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων» - Ειδικότερα, στην παραπεμπτική απόφαση δεν τεκμηριώνεται ούτε και παρίσταται πρόδηλο ότι το εν προκειμένω κρίσιμο ζήτημα αφορά σε ικανό αριθμό αγροτών, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 και, ενώ υπέβαλαν αίτηση χορήγησης βασικής σύνταξης από τον ΟΓΑ υπό την ισχύ του άρ. 53 παρ. 8 του ν. 3518/2006, που τους αναγνώριζε σχετικό δικαίωμα χωρίς την προϋπόθεση της εγγραφής στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και της καταβολής εισφορών, χάνουν, από την έναρξη ισχύος του ν. 4075/2012, το εν λόγω δικαίωμα, ως προς τους οποίους μόνο θα δικαιολογείτο, λόγω του πραγματικού της υποθέσεως και της διαφοράς στην προκειμένη περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της «δίκης πιλότου» – Ούτε, άλλωστε, γίνεται στην παραπεμπτική απόφαση αναφορά στην τυχόν συσσώρευση αντίστοιχων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια, γεγονός το οποίο θα ενείχε τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από διαφορετικούς σχηματισμούς και θα δικαιολογούσε την επίλυση του ζητήματος απευθείας από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας κατά τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010, με σκοπό τη διασφάλιση της ενότητας της νομολογίας και της ασφάλειας δικαίου – Με τα παραπάνω δεδομένα, το προδικαστικό ερώτημα δεν έχει υποβληθεί παραδεκτώς

Σχόλια