Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ΦΕΚ A 33/2017

ΕΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - 683/2014 ΕΦ ΠΑΤΡ (ΠΟΙΝ) - Καταδίκη για συμμορία (ένωση προσώπων για διάπραξη κακουργήματος) κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ελλείψει του στοιχείου της διάρκειας που απαιτείται για την εγκληματική οργάνωση - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΦΕΚ A 33/2017 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19
Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινά-
κιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό
βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση
των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου ένατου του
ν. 4335/2015 (Α' 87),
β) των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 237 του
π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Ει-
σαγωγικός του Νόμος» (Α' 182), όπως ισχύει μετά το
ν. 4335/2015 (Α' 87),
γ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α' 50),
ε) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον το-
μέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α' 133),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2015 Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τη με αριθμό Δ4/2017 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ !! ΦΕΚ A 33/2017 

Σχόλια