Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής κινητού (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)

ΑΠ 1180/2012: ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΕΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής κινητού
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
ΑΙΤΗΣΗ..

     Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ……………….. και το διακριτικό τίτλο ……………….., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……………….. αρ. ……….) και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΑΤΑ

Του ………. ……………….. του ………. και
Της ………. ……………….. του ………., κατοίκων αμφοτέρων ……………….. Αττικής, οδός ……………….. αρ. ……….
Με το από ………. ιδιωτικό συμφωνητικό που έγινε στην Αθήνα και υπό τους σε αυτό ειδικότερους όρους και συμφωνίες, μεταβίβασα και παρέδωσα στους καθών τη χρήση και μόνο, παρακρατώντας την κυριότητα και νομή του μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματός του και εκπληρώσεως από αυτούς όλων των συμφωνιών του παραπάνω συμφωνητικού, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας ……………….. τύπου ……………….. με αριθμό πλαισίου ………. και κινητήρος ………. με αριθμό κυκλοφορίας ……… Τίμημά του με πίστωση ορίσθηκε το ποσόν των ………… δραχμών, έναντι του οποίου οι καθών μου κατέβαλαν ως αρραβώνα …………. δραχμές την ……….. Το υπόλοιπο των ………. δραχμών θα καταβαλόταν σε 28 ίσες, μηνιαίες, συνεχείς και αλληλοδιάδοχες δόσεις, εκ δρχ. ………. η καθεμία, η δε πρώτη από αυτές συμφωνήθηκε να είναι καταβλητέα την ………. οι δε υπόλοιπες ………. δόσεις θα καταβάλονταν την ………. ημέρα των επομένων μηνών. Οι δόσεις αυτές απλώς και μόνον για την ευχερέστερη είσπραξή τους και χωρίς αυτό να επιφέρει εξόφληση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανανέωση της οφειλής ή αποδυνάμωση ή μείωση των δικαιωμάτων μου, που απορρέουν από το παραπάνω συμφωνητικό, καλύφθηκαν με ισόποσες και αντίστοιχων λήξεων, με τις άνω δόσεις, συναλλαγματικές εκδόσεως μου και αποδοχής των αντιδίκων. Συγχρόνως, όπως ήδη αναφέρθηκε, συμφωνήθηκε ρητά στο εν λόγω συμφωνητικό ότι παρακρατείται από εμένα η κυριότητα και νομή του παραπάνω μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως από τους αντιδίκους ολόκληρου του τιμήματος και της κανονικής από αυτούς εκπληρώσεως όλων των όρων και συμφωνιών του παραπάνω συμφωνητικού και ότι αυτοί μέχρι τότε θα έχουν αυτό μόνο κατά χρήση και εκμετάλλευση και θα το κατέχουν για λογαριασμού εμού της κυρίας του και νομέως αυτού. 
Οι αντίδικοι όμως, αν και παρέλαβαν από την ………. τη χρήση του παραπάνω μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, το οποίο και από τότε κατέχουν και εκμεταλλεύονται για λογαριασμό τους, δεν εκπληρώνουν τις προς εμέ, από το παραπάνω συμφωνητικό, υποχρεώσεις τους και μέχρι σήμερα δεν μου έχουν καταβάλλει τις δόσεις ………., ………., ………. και ………., παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου. Πρέπει δε να τονισθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο ………. του παραπάνω συμφωνητικού οι αντίδικοι υποχρεούνται να μου παραδώσουν το αυτοκίνητο, εάν δεν πληρώσουν έστω και μία μόνο από τις δόσεις. 
Επιπλέον δε, αρνούνται να μου αποδώσουν και παραδώσουν, όπως οφείλουν και υποχρεούνται, το άνω μεταχειρισμένο ΙΧΕ αυτοκίνητό μου, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου και έτσι με αποβάλλουν και με διαταράσσουν αυθαίρετα και παράνομα από την πιο πάνω σε αυτό νομή μου και πρέπει να υποχρεωθούν δικαστικά να μου το αποδώσουν και παραδώσουν. 
Επειδή με το παραπάνω συμφωνητικό διατηρώ όλα τα δικαιώματά μου επί της κυριότητας και νομής του στην αρχή περιγραφόμενου αυτοκινήτου μου και εκ τούτου οι αντίδικοι είναι απλός θεματοφύλακες και χρήστες αυτού, ώστε, σύμφωνα με το νόμο και τη σύμβαση είναι υπόχρεοι σε άμεση απόδοση και παράδοσή του σε εμένα, εφόσον δε αρνούνται να το πράξουν με αποβάλλουν, άλλως διαταράσσουν αυθαίρετα και παράνομα στην νομή μου πάνω σε αυτό. 
Επειδή οι αντίδικοι αρνούνται να καταβάλλουν την αξία του παραπάνω αυτοκινήτου αλλά και να μου παραδώσουν αυτό, έχω δικαίωμα, κατά τη συμφωνία μας και το νόμο, να προβώ σε αφαίρεση αυτού από τα χέρια τους ως και από τα χέρια κάθε τρίτου που έλκει τα δικαιώματά του από αυτούς ή κατέχει το αυτοκίνητο επ’ ονόματί τους αφού παράνομα και παρά τη θέλησή μου κατέχουν και παρακρατούν αυτό. 
Επειδή με την παρούσα μου καταγγέλλω και πάλιν την μετά των αντιδίκων άνω σύμβαση. 
Επειδή εξαιτίας της άρνησης των αντιδίκων να μου αποδώσουν και παραδώσουν το παραπάνω ΙΧΕ αυτοκίνητό μου, επακολούθησαν έριδες και διαπληκτισμοί και γι’ αυτό υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεων από κάθε αναβολή. Ακόμα κρισιμότερο όμως είναι το γεγονός ότι από κάθε τυχόν παράταση της παράνομης παρακράτησης του αυτοκινήτου από μέρους τους υπάρχει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος είτε εκποιήσεως του αυτοκινήτου από τους αντιδίκους είτε αποκρύψεως ή καταστροφής ή χειροτερεύσεως της κατάστασης και της αξίας του και έτσι κινδυνεύω να το απωλέσω. Για να διασφαλίσω λοιπόν τα επ’ αυτού δικαιώματά μου, πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα νομής σύμφωνα με τα άρθρα 731 επ. ΚΠολΔ κατά των αντιδίκων για να προστατευθώ στη νομή και κατοχή του αυτοκινήτου αυτού με την βίαιη αφαίρεσή του από τα χέρια αυτών ή από τα χέρια κάθε τρίτου που από αυτούς έλκει τα δικαιώματα της χρήσης του ή επ’ ονόματί του το κατέχει και την παράδοση και απόδοσή του σε εμένα. 
Επειδή η διαφορά είναι κατεπείγουσας φύσεως και υπάρχει κίνδυνος από κάθε αναβολή. 
Επειδή υπάρχει κατά το νόμο καθ’ ύλην αλλά και κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας με έγγραφη συμφωνία που έχει γίνει με το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό. 
Επειδή επιφυλάσσομαι κάθε δικαιώματός μου και κάθε απαίτησης μου κατά των καθών μέχρις της αφαίρεσης του αυτοκινήτου και μετά από αυτήν για τυχόν ζημίες, φθορές και βλάβες του. 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Και τα όσα κατά τη συζήτηση θα προσθέσω και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ 
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. 
Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα υπέρ εμού κατά των αντιδίκων για να προστατευθώ στη νομή και διακατοχή μου επί του στο ιστορικό της παρούσης αναφερομένου κινητού πράγματός μου. Δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο ΙΧΕ μάρκας …………. με αριθμό πλαισίου ………. και κινητήρος ………. 
Να διαταχθεί η βίαιη αφαίρεσή του από τα χέρια των αντιδίκων ή από τα χέρια κάθε τρίτου που απ’ αυτούς έλκει δικαίωμα χρήσης του ή επ’ ονόματί τους κατέχει αυτό, και η απόδοσή του σε εμέ με δαπάνες τους. 
Να απαγγελθεί κατά των αντιδίκων προσωπική κράτηση διαρκείας ενός (1) έτους και να απειληθεί κατ’ αυτών και υπέρ εμού χρηματική ποινή Δρχ. ………. για την περίπτωση της μη εκτέλεσης από μέρους των αντιδίκων της απόφασης που θα εκδοθεί καθώς και για τη μη επανάληψη από μέρους τους κάθε άλλης διαταράξεως ή αποβολής μου. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. 
Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Αθήνα …………………………
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επιμέλεια: Γεώργα Ανθή

Σχόλια