Αγωγή ερασιτέχνη αθλητή κατά ερασιτεχνικού αθλητικού..

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

75/2005 ΜΠΡ ΒΟΛ (384452)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2006/734) Αγωγή ερασιτέχνη αθλητή κατά ερασιτεχνικού αθλητικού ..
σωματείου για την καταβολή συμφωνημένων χρηματικών... παροχών (οδοιπορικά έξοδα, έξοδαδιατροφής, έξοδα μετακινήσεων). Νομική φύση αξίωσης. Δεκτή η αγωγή.

Αριθμός 75/2005

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ,

(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)


Αποτελούμενο από το Δικαστή Παναγιώτη Μπολτέτσο, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Ντίνα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Iανoυαρίoυ 2005, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ..............., κατοίκου Βόλου, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Βασιλικής Κόκκαλη, η οποία νομιμοποίησε και το δικηγόρο Βέροιας Στέργιο Καπράρα.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ".....", που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε

Η ενάγουσα με την από 10 Ιανουαρίου 2002 αγωγή της που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό (αριθμ.εκθ.καταθ. 66/18.2.2002) ζητεί να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται σ` αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του σχετικού πινακίου και κατά τη συζήτησή της, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ενάγουσας ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους, τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από την αριθμ. 4.383 β`/21-2-2002 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού στο Πρωτοδικείο, Βόλου που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 28.1.2003, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε, αρχικά για την δικάσιμο της 11.12.2002 και εν συνεχεία για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 122, 123 -126, 228, 229. ΚΠολΔ) στο εναγόμενο. Το τελευταίο όμως δεν εμφανίστηκε δια του νομίμου εκπροσώπου του στην τελευταία αυτή δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκεστη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς, ενόψει του ότιη αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή τηςυπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 270 παρ.1 εδ. τελευτ. ΚΠολΔ.

ΙΙ. Με την κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι ερασιτέχνης αθλήτρια καλαθοσφαίρισης. Οτι από το καλοκαίρι του έτους 1993, όταν και εντάχθηκε, κατόπιν μεταγραφής, στο αντίστοιχο γυναικείο τμήμα του εναγομένου αθλητικού σωματείου μέχρι την 31.5.2000, μετείχε σε όλες τις υποχρεώσεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις του προαναφερόμενου τμήματος και οι οποίες διαρκούσαν από 1.8 έως 31.5 του επόμενου έτους για κάθε αγωνιστική περίοδο. Οτι δυνάμει καταρτιζομένων κατ` έτος συμβάσεων το εναγόμενο υποχρεούταν να της καταβάλει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα της αγωνιστικής περιόδου, μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά και έξοδα διαμονής, διατροφής. Οτι για τις αγωνιστικές περιόδους 1997 -1998, 1998-1999 και 1999-2000 το μηνιαία καταβαλλόμενο ποσό συμφωνήθηκε στο ύψος των 733,68 ευρώ (250.000 δρχ), 733,68 ευρώ ( 250.000 δρχ) και 1027,14 ευρώ (350.000 δρχ) αντίστοιχα. Οτι το εναγόμενο δεν της έχει καταβάλει τη συμφωνηθείσα αποζημίωση των μηνών: 1) Δεκεμβρίου 1997 μέχρι και Μαίου 1998 (αγωνιστική περίοδος 1997 -1998), 2) Δεκεμβρίου 1998 μέχρι και Μαϊου 1999 ( αγωνιστική περίοδος 1998 -1999) και 3) Νοεμβρίου 1999 μέχρι Μαϊου 2000 (αγωνιστική περίοδος 1999- 2000) που συμποσούται στο ποσό των 15.994,14 ευρώ ( 5.450.000 δρχ). Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθεί το εναγόμενο, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει το παραπάνω ποσό, με το νόμιμο τόκο από την 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα που το κάθε επί μέρους ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Επικουρικά ζητείνα της επιδικαστεί το ανωτέρω ποσό) σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, άλλως γιατί υφίσταται σύμβαση αφηρημένης αναγνώρισης χρέους καθόσον την ανωτέρω οφειλή του το αναγνώρισε δια του νομίμου εκπροσώπου το εναγόμενο σωματείο.

Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τα αναλογούντα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το αριθμ. 10414267/12.1.2005 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ Βέροιας) παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, που είναι καθύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 14 παρ.1, 25 παρ.2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 361, 340, 341 ΑΚ, 5 παρ.1 βδ 26-9/7-10-55, 47 ν. 75/78 και 33 παρ.2ν. 2725/1999, 904 επ ΑΚ, 907, 908 παρ.1, 2 176 ΚΠολΔ (περί χαρακτηρισμού της σχέσης μεταξύ ερασιτέχνη αθλητή και αθλητικού σωματείου βλ. Σ. Βλαστού, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ουσιαστικά και Δικονομικά Προβλήματα εκδ. 2005, σελ. 214 επ., ιδίου, Η Ατομική Σύμβαση Εργασίας, Επίκαιρα Πρακτικά Ζητήματα, σελ. 85 επ). Πρέπει, επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία.

ΙΙΙ. Από την εκ τίμηση της κατάθεσης της ενόρκως εξετασθείσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου μάρτυρος (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και από τα έγγραφα που η ενάγουσα προσκομίζει και επικαλείται, από τα οποία άλλα λαμβάνονται υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 339, 395 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα, η οποία είναι ερασιτέχνης αθλήτρια καλαθοσφαίρισης από το καλοκαίρι του έτους 1993, όταν και εντάχθηκε, κατόπινμεταγραφης, στο αντιστοιχο γυναικειο τμημα του εναγομένου αθλητικού σωματείου, μέχρι και την 31.5.2000, μετείχε σε όλες τις υποχρεώσεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις του προαναφερόμενου τμήματος, οι οποίες διαρκούσαν από 1-8 μέχρι και 31-5 του επόμενου έτους για κάθε αγωνιστική περίοδο και συγκεκριμένα συμμετείχε σε όλες τις προπονήσεις της ομάδος (9 τουλάχιστον εβδομαδιαία) και σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Ελλάδος. Προκειμένου η ενάγουσα, η οποία κατάγεται από την Ημαθίας, να αντιμετωπίσει τα έξοδα διατροφής και διαμονής τηςστο Βόλο, όπου και η έδρα του εναγόμενου, το τελευταίο της κατέβαλε στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, καθόλην τη διάρκεια εκάστης αγωνιστικής περιόδου (1-8 έως 31-5) μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθοριζόταν, δυνάμει καταρτιζόμενης κατ` έτος σύμβασης μεταξύ των διαδίκων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 1997 - 1998,1998- 1999 και 1999 - 2000 το μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό της αποζημίωσης συμφωνήθηκε στο ύψος των 733,68 ευρώ (250.000 δρχ), 733,68 ευρώ (250.000 δρχ) και 1027,14 ευρώ (350.000 δρχ) αντίστοιχα για εκάστη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το εναγόμενο αθλητικό σωματείο δεν έχει καταβάλει στην ενάγουσα τησυμφωνηθείσα αποζημίωση των μηνών: 1) Δεκεμβρίου 1997 έως και Μαρτίου 1998, συνολικού ύψους 4.4 02,06 ευρώ (=733,68 Χ 6 μήνες), 2) Δεκεμβρίου 1998 έως και Μαϊου 1999, συνολικού ύψους 4.402,06 ευρώ ( = 733,68 ευρώ Χ 6 μήνες) και 3) Νοεμβρίου 1999 έως και Μαϊου 2000, συνολικού ύψους 7.190,02 (=1027,14 Χ 7 μήνες) που συμποσούνται στο ποσό των 15.994,14 ευρώ (= 4.402,06 + 4.402,06 + 7.190,02).

Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει, να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν, να υποχρεωθεί το εναγόμενό να καταβάλει στην ενάγουσα το ανωτέρω Ποσό, νομιμότοκα από, την 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα που το κάθε επί μέρους ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά το ήμισυ(1/2)του επιδικασθέντος ποσού, καθόσον συντρέχουν προς τούτο εξαιρετικοί λόγοι (παρέλευση ικανού χρόνου από τη γένεση της αξίωσης) και κρίνεται ότιεπιβράδυνση της εκτέλεσης θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, να επιβληθούν τα -δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του εναγομένου που ηττήθηκε (άρθρα 191 παρ.2, 176 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να καθοριστεί το προκαταβλητέο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501, 505 παρ.2 ΚΠολΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή

Υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννεακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (15.994,14) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα που το κάθε επί μέρους ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά το ήμισυ (1/2) του επιδικασθέντος ποσού.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εξακοσίων τριάντα (630) ευρώ

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Βόλο στις 27 Απριλίου 2005, σε δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και των πληρεξού του δικηγόρων

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Σχόλια