0 επαγγελματίας αθλητής συνδέεται με αθλητική ανώνυμη εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.496/2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 508089)

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
496/2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 508089)  
(ΑΡΜ 2009/904) 0 επαγγελματίας αθλητής συνδέεται με αθλητική ανώνυμη εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. "Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης".
ΕφΘεσ 496/2009
Πρόεδρος: Γεράσιμος.... Τσούνης. Δικαστές: Ι. Χατζηχαραλάμπους, Σ. Σαχπεκίδης (εισηγητής). Δικηγόροι: Αι. Γιαννακοπούλου - Α. Παπαδοπούλου.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 του ΑΚ και 6 του ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ δυνάμει του άρθρου 39 ΕισΝΑΚ προκύπτει ότι σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, όταν ο εκμισθωτής αντί μισθού παρέχει την εργασία του στον εργοδότη αδιαφόρως του τρόπου κατά τον οποίο αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται, υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παρεχόμενη από το μισθωτό εργασία και να δίδει σ αυτόν οδηγίες ως προς το χρόνο, τόπο και τρόπο της παροχής της. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (ΑΠ 585/2006 ΕλλΔνη 49.764).

Τέτοιο χαρακτήρα σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας έχει και η σύμβαση που συνάπτει αθλητής με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, που διατηρεί ανάλογο του αθλήματος τμήμα, εφόσον ο αθλητής έχει, βάσει της συμβάσεως, την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του, ακολουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη σωματείου σχετικά με τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Έτσι, κατά το άρθρο 85 παρ. 2 και 4 του ν. 2725/1999, επαγγελματίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται με αθλητική ανώνυμη εταιρία (ΑΑΕ) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Με τη διάταξη αυτήν προσδιορίζεται σαφώς ότι η εργασιακή σχέση επαγγελματία αθλητή, όπως εν προκειμένω, αλλά και αθλητή με αμοιβή με τον εργοδότη του, ΤΑΑ ή ΑΑΕ κατά περίπτωση, είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (βλ. εισηγητική έκθεση τμήμα Β` κεφάλαιο Δ` του ν. 2725/1999).

Σχόλια