ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - 100/2010 ΕΙΡ ΡΟΔ - Κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησκτησία). Αοριστία. Νομική φύση. Αόριστη η αγωγή, εάν δεν γίνεται επίκληση ή μνεία της νομικής φύσης του επιδίκου ακινήτου, ώστε να καθίσταται σαφής και ορισμένη η περιγραφή του


Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου  – Διεθνής δικαιοδοσία –  Εφαρμοστέο δίκαιο – Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης... Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμός απόφασης: 1960/2013

100/2010 ΕΙΡ ΡΟΔ ( 543391)
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησκτησία). Αοριστία. Νομική φύση. Αόριστη η αγωγή, εάν δεν γίνεται επίκληση ή μνεία της νομικής φύσης του επιδίκου ακινήτου, ώστε να καθίσταται σαφής και ορισμένη η περιγραφή του.......


   ΑΡΙΘΜΟΣ 100/2010

 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
 (διαδικασία τακτική)


 Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ρόδου Ιωάννα Κολιλέκα, με την παρουσία της Γραμματέα Ελισάβετ Ψαρρή.

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Ιουνίου 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 Της Καλούσας-Ενάγουσας: Π. Σ., κατοίκου Ρόδου, η οποία παραστάθηκε στη δίκη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πέτρο Τσούλλο.

 Των Καθ` ων η κλήση-Eναγομένων: 1) ...... 3) ....... και 4) Σ. Μ., κατοίκου Ρόδου, από τους οποίους, οι μεν 1η-3η, δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, η δε 4η παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

 Η καλούσα-ενάγουσα με την από 21-10-2008 και με αρ. καταθ. 813/22-10-2008 κλήση της επαναφέρει προς συζήτηση την από 8-11-2006 και με αριθμό κατάθεσης 887/2006 αγωγή της με την οποία ζήτησε τα εις αυτήν αναφερόμενα.

 Για τη συζήτηση της κλήσης της αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά, όπου ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί, ενώ η αυτοπροσώπως παραστάσα εναγομένη, δήλωσε ότι συνομολογεί την ένδικη αγωγή και τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση αυτής.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Για να θεωρηθεί οποιαδήποτε αγωγή σαφής και ορισμένη, συνεπώς επιδεκτική δικαστικής εκτίμησης, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία που ορίζουν τα άρθρα 117-118 ΚΠολΔ, α) έκθεση 
των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα (ή τους ενάγοντες) κατά του εναγομένου (ή των εναγομένων), β) 
ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, γ) ορισμένο αίτημα. Η αοριστία της αγωγής δεν μπορεί να θεραπευθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, γιατί αντίκειται στις για την προδικασία διατάξεις του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.
Από τις με αριθμό 9497/27-11-2006 και 6172/27-11-2008 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Ρόδου Κ. Γ. και Τ. Σ., αντίστοιχα, που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, σε συνδυασμό με τα επίσης επικαλούμενα και προσκομιζόμενα υπ` αριθμ. 7391/9-2-2007, 7993/12-2-2009 και 9851/13-2-2007, 1952/12-2-2009 φύλλα των εφημερίδων «...» και «...» αντίστοιχα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής και της κλήσης, με την οποία αυτή φέρεται νομότυπα προς συζήτηση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (135, 136 και 228 ΚΠολΔ) στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου αυτού για τους αγνώστου διαμονής 1η, 2ο και 3η των εναγομένων και περίληψη του κοινοποιουμένου δικογράφου δημοσιεύτηκε 
εμπρόθεσμα στις παραπάνω ημερήσιες εφημερίδες που υποδείχτηκαν από τον τελευταίο (Εισαγγελέα). Ομως οι ως άνω εναγόμενοι δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, 
η υπόθεση ωστόσο πρέπει να εξεταστεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 270 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 Με την υπό κρίση αγωγή διώκεται, σύμφωνα με τα ιστορούμενα σ` αυτή πραγματικά περιστατικά, να αναγνωρισθεί ότι στο πρόσωπο της ενάγουσας συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής (έκτακτη χρησικτησία) για την απόκτηση κυριότητας σ` ένα οικόπεδο εκτάσεως 220 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αλώνια» της κτηματικής περιφέρειας Ψίνθου, με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος ..., φύλλο ..., μερίδα ... γαιών Ψίνθου και φάκελος ..., το οποίο φέρεται εγγεγραμμένο εξ αρχικής θεμελιώδους καταγραφής στο όνομα του Γ. Β., με τον ισχυρισμό ότι από το έτος 1990 νέμεται και κατέχει το επίδικο ακίνητο συνεχώς, ασκώντας τις προσιδιάζουσες στη φύση του πράξεις νομής και κατοχής, σε γνώση των εναγόμενων, οι οποίοι ουδέποτε εναντιώθηκαν ή διαμαρτυρήθηκαν στην ενάγουσα.

 Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, η οποία εγγράφηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου κατά τα άρθρα 51 αρ. 3 και 5 αρ. 2 του Κτηματολογικού κανονισμού (βλ. το με αρ. πρωτ. 14641/2007 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, στο οποίο φέρεται εγγεγραμμένη η με αριθμό 15457/15-11-2006 πράξη του Δ/ντή του Κτηματολογίου Ρόδου), παραδεκτά φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αρμοδίου καθ` ύλη και κατά τόπο (αρθρ. 9 εδ. δ, ΙΙ αρ. 1, 14 παρ. 1α και 29 παρ. 1 του ΚΠολΔ), για να δικαστεί κατά την τακτική διαδικασία. Πρέπει, ωστόσο, να απορριφθεί λόγω της αοριστίας της, σύμφωνα με όσα στην αρχή της παρούσας αναφέρονται, γιατί η ενάγουσα ούτε επικαλείται, ούτε αναφέρει στην ένδικη αγωγή της τη νομική φύση του επιδίκου ακινήτου, ώστε να καθίσταται σαφής και ορισμένη η περιγραφή του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται ελλείψει σχετικού αιτήματος. 
Τέλος, λόγω της ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.


 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζοντας με απόντες τους 1η, 2ο και 3η των εναγομένων και παρόντες τους λοιπούς διαδίκους.

 Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 150 ευρώ. 

 Απορρίπτει την αγωγή.

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Ρόδο στις 22 Φεβρουαρίου 2010 σε έκταση δημόσια συνεδρίαση, ενώ απουσίαζαν οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.  Η Ειρηνοδίκης         Η Γραμματέας


Ε.Φ.

Σχόλια