11/2008 ΕΦ ΠΑΤΡ - Αναγνωριστική αγωγή. Ασκείται από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον για να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή μη κάποιας έννομης σχέσης. Αντικείμενο έχει την αυθεντική διάγνωση κάποιας έννομης σχέσης και όχι βεβαίωση γεγονότων που δεν συνεπάγονται έννομες συνέπειες και νομικών γεγονότων, που έχουν αποσυνδεθεί από τις έννομες συνέπειές τους


ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - 100/2010 ΕΙΡ ΡΟΔ - Κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησκτησία). Αοριστία. Νομική φύση. Αόριστη η αγωγή, εάν δεν γίνεται επίκληση ή μνεία της νομικής φύσης του επιδίκου ακινήτου, ώστε να καθίσταται σαφής και ορισμένη η περιγραφή του

11/2008 ΕΦ ΠΑΤΡ ( 524117) 
(ΑΧΑΝΟΜ 2009/278) Αναγνωριστική αγωγή. Ασκείται από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον για να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή μη κάποιας έννομης σχέσης. Αντικείμενο έχει την αυθεντική διάγνωση κάποιας έννομης..
σχέσης και όχι βεβαίωση γεγονότων που δεν συνεπάγονται έννομες συνέπειες και νομικών γεγονότων, που έχουν αποσυνδεθεί από τις έννομες συνέπειές τους. Θετική και αρνητική. Εννοια. Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας. Αν η έκτακτη χρησικτησία άρχισε πριν την έναρξη ισχύος του Α.Κ. για την κτήση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται η εικοσαετία να υπάρχει και υπό την ισχύ του ΑΚ. Ιόνιος Αστικός Κώδικας. Διατάξεις για την κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Δημόσια κτήματα και δημόσια δάση δεν υπήρχαν κατά τον Ιόνιο Κώδικα ούτε υφίσταται τεκμήριο κυριότητας. Συνυπολογισμός ετών χρησικτησίας και χρόνου χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου εφόσον η νομή αποκτήθηκε με καθολική ή ειδική διαδοχή (1051 ΑΚ). Ενόψει ότι η νομή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους (983 ΑΚ), δεν απαιτείται στην έκτακτη χρησικτησία για το συνυπολογισμό της νομής του προκατόχου χρησιδεσπόζοντος πράγμα κινητό ή ακίνητο ειδική ή καθολική διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας, αλλά αρκεί ειδική ή καθολική διαδοχή στη νομή. Ούτε είναι αναγκαία η αποδοχή προηγουμένως της κληρονομίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", εκδόσεως του Δ.Σ. Πατρών.Σχόλια