Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου – Διεθνής δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο – Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης... Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμός απόφασης: 1960/2013


Υιοθεσία ανήλικου αλλοδαπού. Προϋποθέσεις. Εφαρμοστέο δίκαιο - Αριθμός 1313/2006  Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΠολΠρΘεσ 1960/2013 – Περίληψη Απόφασης – Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου…

Επιμέλεια περίληψης: Αιμίλιος Κορωναίος
Λέξεις – κλειδιά: Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου  – Διεθνής δικαιοδοσία –  Εφαρμοστέο δίκαιο – Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης
Δικαστήριο: Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Αριθμός απόφασης: 1960/2013
Πηγή: Τ.Ν.Π. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ...


Α. Ιστορικό πλαίσιο

  Η εν λόγω απόφαση αφορά αίτηση Ελλήνων συζύγων, με αντικείμενο την υιοθεσία Βούλγαρου, ανηλίκου, φυσικού τέκνου Βουλγάρας και γεννηθέντος εκτός γάμου.

Β. Νομικό πλαίσιο

Άρθρα 3 παρ. 1, 337, 741 και 800 παρ. 1 ΚΠολΔ, 23 παρ. 1 και 33 ΑΚ

Γ. Απόφαση

1. Υιοθεσία – Διεθνής Δικαιοδοσία

  Εν προκειμένω, η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου θεμελιώνεται στα άρθρα 3 παρ. 1 και 800 παρ. 1 ΚΠολΔ.

2.Υιοθεσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

  Το εφαρμοστέο δίκαιο στις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ανευρίσκεται δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΚ, το οποίο υιοθετεί επιμεριστικό σύνδεσμο, ήτοι την ιθαγένεια κάθε μέρους.

  Εν προκειμένω, εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά στους αιτούντες, οι οποίοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι το ελληνικό και όσον αφορά στον υιοθετούμενο, το οποίο έχει την βουλγαρική ιθαγένεια, το βουλγαρικό. Το τελευταίο λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, δυνάμει των άρθρων 337 και 741 ΚΠολΔ.

3. Βουλγαρικό δίκαιο – Πλήρης και απλή υιοθεσία – Διαδικασία

  Το βουλγαρικό δίκαιο προβλέπει δύο είδη υιοθεσίας, την απλή και την πλήρη υιοθεσία. Η πλήρης υιοθεσία δημιουργεί μεταξύ του υιοθετούντος και των συγγενών αυτού αφενός, και του υιοθετούμενου και των κατιόντων αυτού αφετέρου, καθεστώς όμοιο με εκείνο που υφίσταται μεταξύ ενός τέκνου και των εξ αίματος συγγενών του, ενώ η απλή υιοθεσία δημιουργεί σχέσεις συγγένειας μόνο μεταξύ του υιοθετούντος αφενός, και του υιοθετούμενου και των κατιόντων αυτού αφετέρου.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με το εν λόγω δίκαιο, στην περίπτωση υιοθεσίας τέκνου βουλγαρικής ιθαγένειας από αλλοδαπό, ‘αφενός μεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κρατικού οργάνου, αφετέρου δε επιβάλλεται η τέλεση της υιοθεσίας να γίνει από βουλγαρικό δικαστήριο’.

4. Υιοθεσία – Επιφύλαξη της δημόσιας τάξης

  Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ως ανεφάρμοστη διάταξη αλλοδαπού δικαίου λόγω πρόσκρουσης της στη δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ, το κενό το οποίο δημιουργείται θα καλυφθεί κατ’ εφαρμογή καταλλήλων κανόνων της lex causae και ελλείψει αυτών, καταλλήλων κανόνων της lex fori.

  Η εφαρμογή των διατάξεων περί απλής υιοθεσίας του βουλγαρικού δικαίου προσκρούει στη δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ. Στην Ελλάδα ο θεσμός της υιοθεσίας ανηλίκων αποσκοπεί στην ενσωμάτωση του υιοθετούμενου σε μια οικογένεια, η οποία, δεν διαφέρει από την πραγματική οικογένεια υπό το πρίσμα των έννομων συνεπειών, ενώ στο πλαίσιο αυτό, στην ελληνική έννομη τάξη αναγνωρίζεται μόνο η πλήρης υιοθεσία ανηλίκων. Λόγω αυτών, λοιπόν, αποκλείεται η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του βουλγαρικού δικαίου.

  Περαιτέρω, οι προαναφερθείσες διατάξεις του βουλγαρικού δικαίου περί υιοθεσίας τέκνου βουλγαρικής ιθαγένειας από αλλοδαπό δεν καλούνται σε εφαρμογή δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 1 ΑΚ, καθώς θέτουν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας.

Σχόλια