ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ = ΑΠΟΦΑΣΗ


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Ειδικά ζητήματα πολιτικής αγωγής  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης (ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
Αριθμός απόφασης
……/………

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές …………, Πρόεδρο Πρωτοδικών, …………, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, …….., Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα ……………
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………για να δικάσει την υπόθεση:
Των εναγόντων: 1) ………, κατοίκου ……… Κορινθίας, 2) ……….., κατοίκου …….. Κορινθίας και 3) ………, κατοίκου ……… Η.Π.Α., από τους οποίους οι δύο πρώτοι παραστάθηκαν μετά και ο τρίτος δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου ……., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Του εναγόμενου ………., κατοίκου ……. Η.Π.Α., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου ……, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από …… αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό ………, ορίστηκε δικάσιμος η ……… και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για τη σημερινή δικάσιμο (της ………) και γράφτηκε εκ νέου στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος παραστάθηκε και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις του, που κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 254 και 368 ΚΠολΔ, όπως το πρώτο ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 9 Ν. 2915/2001, και μετά την απόλυτη κατάργηση της περί αποδείξεως (προδικαστικής) αποφάσεως από το Ν. 2915/2001, γίνεται ερμηνευτικά δεκτό ότι το Δικαστήριο εξετάζοντας την ουσία της υπόθεσης μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη (βλ. έτσι και Κ.Μακρίδου, εις Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα ερμηνεία ΚΠολΔ (Συμπλήρωμα), 2003, υπ’ άρθρο 254, αριθ. 2, σελ. 35, Π.Γέσιου-Φαλτσή, εις Π.Γέσιου-Φαλτσή/Χ.Απαλαγάκη/Π.Αρβανιτάκη, η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, 2004, σελ. 120 επ.). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 368 ΚΠολΔ πραγματογνωμοσύνη μπορεί να διαταχθεί εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου ανακύπτει ζήτημα, για το οποίο απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης και εφόσον η ανάγκη για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης ανέκυψε κατά τα ανωτέρω κατά τη μελέτη της υπόθεσης.
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται με την υπό κρίση αγωγή τους ότι η από ……. και δημοσιευθείσα με το υπ’ αριθμό …../……. πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ιδιόγραφη διαθήκη της κατά την …….. αποβιώσασας αδελφής τους, ………, με την οποία εγκατέστησε μοναδικό κληρονόμο της τον εναγόμενο αδελφό τους, με την κατάληψη σ’ αυτόν όλων των περιουσιακών της στοιχείων, ήτοι του λεπτομερώς μνημονευόμενου στην αγωγή ακινήτου, είναι άκυρη διότι δεν γράφηκε ιδιοχείρως από την ίδια (την κληρονομούμενη) ούτε υπογράφηκε από αυτήν. Ότι τέλος οι ενάγοντες νομιμοποιούνται στην άσκηση της ένδικης αγωγής ως αμφιθαλή αδέλφια της θανούσας ………, δεδομένου ότι σε περίπτωση ακύρωσης της επίδικης διαθήκης θα κληθούν ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτής ως πλησιέστεροι συγγενείς της μαζί με τον εναγόμενο και τα άλλα τρία αδέλφια τους. Με βάση το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστεί η ακυρότητα της προαναφερόμενης ιδιόγραφης διαθήκης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 14-17, 18 αριθ. 1 και 30 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την τακτική διαδικασία, είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 70, 180, 1716, 1718, 1721 ΑΚ και 173 επ. ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν νομίμως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων και η από ………. τεχνική έκθεση του δικαστικού γραφολόγου ………, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες, καθώς και η υπ’ αριθμό …../…… ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Ειρηνοδίκη Κορίνθου ………., που επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος και η οποία ελήφθη κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως των αντιδίκων του (βλ. την από ………… κλήση του εναγομένου που επιδόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο των εναγόντων με την υπ’ αριθμό ………. έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου ………), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις ……… απεβίωσε στην Κόρινθο η …………, αμφιθαλής αδελφή των διαδίκων. Κατά το χρόνο θανάτου της κατέλιπε πλησιέστερους συγγενείς τους διαδίκους (ήτοι τους τρεις ενάγοντες και τον εναγόμενο), καθώς και τα τρία άλλα αδέλφια της (που δεν μετέχουν στην ένδικη υπόθεση), ήτοι την …………, τη ……….. και την …………. Με την από ………. ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμό …../…….. πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η ως άνω αποβιώσασα εγκατέστησε μοναδικό εκ διαθήκης κληρονόμο της τον εναγόμενο. Οι ενάγοντες με την ένδικη αγωγή τους αρνούνται τη γνησιότητα της επίδικης ιδιόγραφης διαθήκης της ως άνω αποβιώσασας αδελφής τους και συγκεκριμένα ισχυρίζονται ότι η διαθήκη αυτή δεν γράφηκε ούτε υπογράφηκε από αυτήν. Προς απόδειξη του ισχυρισμού τους αυτού επικαλούνται και προσκομίζουν μεταξύ άλλων και την από …….. τεχνική έκθεση του δικαστικού γραφολόγου …………, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αφενός η γραφή και υπογραφή στην επίδικη ιδιόγραφη διαθήκη δεν ανήκουν στην θανούσα ……….. αφετέρου η κατάρτιση της επίδικης διαθήκης αποδίδεται πιθανότατα στον εναγόμενο. Αντίθετα, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η επίδικη διαθήκη πράγματι γράφτηκε και υπογράφηκε από την ως άνω θανούσα και βρέθηκε παρουσία και της μάρτυρος ανταπόδειξης στο σπίτι της λίγο μετά το θάνατό της. Περαιτέρω, αμφότερα τα διάδικα μέρη προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους επικαλούνται και προσκομίζουν σειρά εγγράφων, στα οποία η θανούσα είχε θέσει την υπογραφή της σε ανύποπτο χρόνο. Κρίσιμο, επομένως, στην ένδικη υπόθεση είναι εάν η γραφή και υπογραφή της επίδικης ιδιόγραφης διαθήκης ανήκουν στη θανούσα …………….. Επειδή, όμως, για το ζήτημα αυτό απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, κρίνεται απαραίτητο να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο κατ’ άρθρο 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκειμένου να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας, ανάγκη που ανέκυψε μετά την περάτωση της συζήτησης στο ακροατήριο. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι μόνη η προαναφερόμενη τεχνική έκθεση, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες δεν κρίνεται αρκετή για την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεως, ενόψει και του ότι αυτή συντάχθηκε με επιμέλεια των εναγόντων, χωρίς να έχει ο εναγόμενος τη δυνατότητα να αντικρούσει τα πορίσματα του δικαστικού γραφολόγου, ενόψει και του ότι για τη σχετική κρίση απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη κατά τα αμέσως επόμενα, με τη φροντίδα του επιμελεστέρου των διαδίκων.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, τον ………….., δικαστικό γραφολόγο, κάτοικο ………. (οδός ……., αριθ. …), ο οποίος, αφού δώσει τον νόμιμο όρκο, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης ενώπιον του Δικαστή …………., Πρωτοδίκη, ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο τελευταίος και αφού λάβει υπόψη του τα έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και την από ……… τεχνική έκθεση του δικαστικού γραφολόγου ……….., τα έγγραφα που τυχόν θα προσκομιστούν από τους διαδίκους και κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο, πρέπει να γνωμοδοτήσει εγγράφως με πλήρως αιτιολογημένη έκθεσή του, την οποία θα καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την όρκισή του, επί του ακόλουθου ζητήματος: εάν η γραφή και η υπογραφή στην από ………… ιδιόγραφη διαθήκη της …….., η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμό …../……….. πρακτικό συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, ανήκει στην ίδια τη θανούσα ή σε τρίτο πρόσωπο.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Κόρινθο, στις …………
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις …………….
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια