ΑΠΟΦΑΣΗ ανάκλησης ιδιόγραφης διαθήκης και αναγνώριση εξ αδιαθ. κληρον. δικαιώματος-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Αριθμός 11/2015   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ -  Εκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Αδιατάρακτη νομή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003.

ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης και αναγνώριση εξ αδιαθ. κληρον. δικαιώματος-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ..

images-3

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αριθμός απόφασης
……/……..
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές ………, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ………., Πρωτοδίκη, …………., Πρωτοδίκη-Εισηγητή και από τη γραμματέα ……………
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………..για να δικάσει την υπόθεση:
Των καλούντων-εναγόντων: ………….., κατοίκων ……………., οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου ………., οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Της καθ’ ης η κλήση-εναγομένης ……………., κατοίκου ……….., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……….., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από ……….. αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό …/…, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της …… και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε. Με την από ……. κλήση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …./…., οι ενάγοντες επανέφεραν προς συζήτηση την ως άνω αγωγή τους, προσδιορίστηκε δικάσιμος η ………. και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους, που κατατέθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1763 επ. ΑΚ είναι δυνατή η ανάκληση κάθε διαθήκης. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1765 ΑΚ ειδικά για την ιδιόγραφη διαθήκη προβλέπεται ως τρόπος ανάκλησής της και η επιχείρηση στο έγγραφό της μεταβολών, με τις οποίες συνήθως εκφράζεται η βούληση για ανάκληση έγγραφης δήλωσης. Γίνεται, μάλιστα, σχετικά δεκτό ότι τέτοια μεταβολή συνιστά και η αναγραφή στο κείμενο της διαθήκης λέξεων, όπως «άκυρο», «ανίσχυρο», «άχρηστο», κ.λ.π. (βλ. σχετικά και Ν.Ψούνη, κληρονομικό δίκαιο, τομ. ΙΙ, 2004, σελ. 259). Η κατά τα προαναφερόμενα μεταβολή του περιεχομένου της ιδιόγραφης διαθήκης δημιουργεί κατ’ άρθρο 1765 παρ. 2 ΑΚ μαχητό τεκμήριο σχετικά με την πρόθεση του διαθέτη, ότι δηλαδή έγινε με σκοπό ανάκλησής της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη σε περίπτωση που αμφισβητείται το εάν η μεταβολή του εγγράφου της διαθήκης έγινε αυτοπροσώπως από τον διαθέτη ή αυθαίρετα από άλλο πρόσωπο, το βάρος απόδειξης φέρει ο επικαλούμενος την ανάκληση της ιδιόγραφης διαθήκης (βλ. ενδεικτικά Ν.Παπαντωνίου, κληρονομικό δίκαιο, παρ. 72α, τον ίδιο σε ΕρμΑΚ, υπ’ άρθρο 1765, αριθ. 29, Ι.Σπυριδάκη, η ανάκληση διαθήκης, σελ. 86). Τέλος, η κατά τα προαναφερόμενα ανάκληση της ιδιόγραφης διαθήκης έχει ως συνέπεια την παύση ισχύος της διαθήκης, με αποτέλεσμα να επέρχεται νέα αιτία θανάτου διαδοχή.
Στην προκειμένη περίπτωση οι ενάγοντες ισχυρίζονται με την υπό κρίση αγωγή τους ότι η από ………. ιδιόγραφη διαθήκη του αδελφού των τριών πρώτων και θείου των λοιπών εναγόντων ……….., κατοίκου εν ζωή ………, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμό ……/……. πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, είχε νομίμως ανακληθεί από το διαθέτη, ο οποίος στο τέλος του εγγράφου της διαθήκης αυτής και κάτω από τη λέξη διαθέτης και στο σημείο όπου προηγουμένως είχε θέσει την υπογραφή του, έγραψε τη λέξη «Άκυρον». Ότι με τον τρόπο αυτό ο διαθέτης εκδήλωσε την πρόθεσή του για ανάκληση της ως άνω διαθήκης. Ότι κατόπιν της ανάκλησης της διαθήκης αυτής καλούνται ως κληρονόμοι του θανόντος, αδελφού των τριών πρώτων και θείου των λοιπών από τα προαποβιώσαντα αδέλφια αυτού, όπως λεπτομερώς εκτίθεται στην ένδικη αγωγή, οι ενάγοντες κατά τα ειδικότερα μνημονευόμενα ποσοστά. Με βάση το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστεί αφενός η συνεπεία της ως άνω ανακλήσεως παύση ισχύος της ένδικης διαθήκης αφετέρου το (εξ αδιαθέτου) κληρονομικό τους δικαίωμα κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή ποσοστά. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14-17, 18 αριθ. 1 και 30 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία, είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που αναλυτικά αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 1813 επ. ΑΚ και 70 ΚΠολΔ. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Η εναγομένη με τις έγγραφες προτάσεις της, που κατατέθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, αρνήθηκε τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά ισχυριζόμενη ότι η εγγραφή της λέξης «Άκυρον» στο κείμενο της ένδικης διαθήκης δεν τέθηκε από τον διαθέτη, αλλά από τρίτο πρόσωπο και μάλιστα δίχως τη συναίνεσή του, ισχυρισμός που συνιστά αιτιολογημένη άρνηση της υπό κρίση αγωγής, σύμφωνα και με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη και επομένως το βάρος απόδειξης της γνησιότητας της γραφής της λέξης αυτής από τον διαθέτη φέρουν οι ενάγοντες. Μάλιστα, η εναγομένη επικαλείται και προσκομίζει ανταποδεικτικά την από …….. τεχνική έκθεση της δικαστικής γραφολόγου ………, η οποία δόθηκε για να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία κήρυξης της επίδικης ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας.
Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κρίσιμο ζήτημα είναι η προέλευση της λέξης «Άκυρον» επί του κειμένου της επίδικης διαθήκης, εάν δηλαδή αυτή τέθηκε από τον διαθέτη ή από τρίτο πρόσωπο. Επειδή, όμως, για το ζήτημα αυτό απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, κρίνεται απαραίτητο να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο κατ’ άρθρο 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκειμένου να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας, ανάγκη που ανέκυψε μετά την περάτωση της συζήτησης στο ακροατήριο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση της οριστικής απόφασης.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη κατά τα αμέσως επόμενα.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, τον ………., ειδικό δικαστικό γραφολόγο, κάτοικο ……… (οδός …….., αριθ. …), τηλ. ……., ο οποίος αφού δώσει τον νόμιμο όρκο, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης ενώπιον του μέλους του Δικαστηρίου ……….., Πρωτοδίκη ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο τελευταίος και αφού ελέγξει το πρωτότυπο της επίδικης διαθήκης, που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμό ………… πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και λάβει υπόψη του τα έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η από ………. τεχνική έκθεση της ειδικής δικαστικής γραφολόγου ……, τα έγγραφα που τυχόν θα προσκομιστούν από τους διαδίκους ως συγκριτικά στοιχεία-δείγματα γραφής του διαθέτη ……… και κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο, πρέπει να γνωμοδοτήσει με πλήρως αιτιολογημένη έκθεσή του, την οποία θα καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του, περί του αν η λέξη «Άκυρον», που είναι γραμμένη κάτω από τη λέξη «Ο Διαθέτης» και η οποία καλύπτει την υπογραφή του διαθέτη, στην από ……….. ιδιόγραφη διαθήκη του προαναφερόμενου διαθέτη, που δημοσιεύτηκε με το ως άνω πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, έχει τεθεί από τον διαθέτη αυτό ή από τρίτο πρόσωπο. Επίσης, να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσής του τη χρήση διαφορετικού μέσου γραφής (ήτοι μαρκαδόρο για τη λέξη «Άκυρον» και στυλό διαρκείας για το υπόλοιπο κείμενο της επίδικης διαθήκης και για τα προσκομιζόμενα συγκριτικά στοιχεία-κείμενα γραφής του διαθέτη).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Καλαμάτα, στις ………..
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις …………
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια