ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΟΠΡΑΞΙΑ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ -


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Ειδικά ζητήματα πολιτικής αγωγής  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αριθμός απόφασης /2010
Αριθμός κατάθεσης κλήσης: ………….
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αποτελούμενο από τον Δικαστή ………………,
Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη Γραμματέα …………
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …………… για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της καλούσας-ενάγουσας ……………….., κατοίκου Θέρμης Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου …………….., η οποία κατέθεσε προτάσεις.
Του καθ’ ου η κλήση-εναγομένου …………….., κατοίκου Ν.Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης (οδός …………., αριθ. ..), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου ……………, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από …………….. και με αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού …………………. αγωγή της, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της ……………. και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε. Ήδη με την από ………….. και με αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ………………. κλήση της η ενάγουσα επισπεύδει τη συζήτηση της αγωγής, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η …………….. και γράφτηκε εκ νέου στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η ενάγουσα ισχυρίζεται με την υπό κρίση αγωγή της, όπως αυτή παραδεκτά περιορίστηκε με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας της δικηγόρου στο ακροατήριο πριν την έναρξη της συζήτησης, καθώς και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της, ότι ο εναγόμενος, εν διαστάσει σύζυγός της, αφαίρεσε την …………… από την οικία της παράνομα και χωρίς την συναίνεσή της τα λεπτομερώς μνημονευόμενα στην αγωγή κινητά, αξίας 8.190,00 ΕΥΡΩ, καθώς και το ποσό των 2.100,00 ΕΥΡΩ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα, ενώ προξένησε φθορές στην οικία της, ύψους 120,00 ΕΥΡΩ. Ότι από την προπεριγραφόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγομένου η ενάγουσα ζημιώθηκε το συνολικό ποσό των 10.410,00 ΕΥΡΩ. Με βάση το ιστορικό αυτό η ενάγουσα, επικαλούμενη τις περί αδικοπραξιών διατάξεις, ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 10.410,00 ΕΥΡΩ ως αποζημίωση για την θετική της ζημία και το ποσό των 9.000,00 ΕΥΡΩ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής της βλάβης, επικουρικά δε επικαλούμενη τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις το ποσό των 10.410,00 ΕΥΡΩ κατά το οποίο έγινε πλουσιότερος ο εναγόμενος σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας και όλα τα προαναφερόμενα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (βλ. τα υπ’ αριθμό ………………….. γραμμάτια αγογωσήμου με τα επ’ αυτών επικολληθέντα ένσημα του Ταμείου Νομικών), αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την τακτική διαδικασία, είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 345, 346, 914 επ., 932 ΑΚ, 173 επ., 907, 908 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Ο εναγόμενος με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις του, αρνήθηκε αιτιολογημένα την υπό κρίση αγωγή, ισχυριζόμενος ότι τα επίδικα έπιπλα τα έλαβε από την οικία της ενάγουσας για τις ανάγκες της μετεγκατάστασής του μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του με την ενάγουσα, ενώ αρνήθηκε ότι αφαίρεσε το αναφερόμενο στην αγωγή χρηματικό ποσό και ότι προκάλεσε φθορές στην οικία αυτής.
Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν νομίμως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, καθώς και με βάση τα δικαστικά τεκμήρια που συνάγονται από τις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και τις καταθέσεις των κατηγορουμένων που δόθηκαν στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας σχετικά με το επίδικο περιστατικό (ΑΠ 58/1993, ΕλλΔνη (36/1995), 628, ΑΠ 288/1971, ΝοΒ (1971), 876), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εναγόμενος, εν διαστάσει σύζυγος της ενάγουσας, μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους αποχώρησε από τη συζυγική τους οικία τον ……… του ……. Ακολούθως, την …………… ο εναγόμενος εισήλθε στην οικία της ενάγουσας, ήτοι στη μέχρι τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων κοινή συζυγική τους οικία, όπου παρέμεινε και συνέχισε να κατοικεί η ενάγουσα με το κοινό ανήλικο τέκνο τους, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από το ηλικίας ….. ετών τέκνο τους ότι η ενάγουσα απουσίαζε από την οικία της. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από την οικία της ενάγουσας διάφορα έπιπλα που ανήκαν στην κυριότητά της και συγκεκριμένα α) ένα σαλόνι αποτελούμενο από καναπέ, δύο καρέκλες σκαμπό, συνολικής αξίας 2.800,00 ΕΥΡΩ, β) μία συρταριέρα, αξίας 1.800,00 ΕΥΡΩ και γ) ένα μπουφέ, αξίας 2.500,00 ΕΥΡΩ, ήτοι έπιπλα συνολικής αξίας 7.100,00 ΕΥΡΩ. Την αφαίρεση των επίπλων αυτών και την κυριότητα της ενάγουσας επ’ αυτών δεν αρνήθηκε ο εναγόμενος, αλλά περιορίστηκε μόνο στην αιτιολόγηση της ενέργειάς του αυτής και συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι είχε σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της νέας του οικίας στην οποία μετακόμισε. Πλην, όμως, η χωρίς την θέληση της ενάγουσας αφαίρεση των επίπλων αυτών συνιστά την πράξη της υφαίρεσης, δεδομένου μάλιστα ότι η εξακολούθηση κατοχής των επίπλων αυτών από τον εναγόμενο παρά τη ρητή διαμαρτυρία της ενάγουσας και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών συνιστά τρόπο ιδιοποίησης αυτών από τον εναγόμενο και αποδεικνύει την πρόθεσή του αυτή. Αντίθετα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος αφαίρεσε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ούτε τα μνημονευόμενα στην αγωγή χρυσαφικά. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όπως αποδείχθηκε από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού η ενάγουσα μόλις πριν λίγες ημέρες είχε ξεκινήσει να απασχολείται στην ……………….. ως υπάλληλος και δεν είχε λάβει τον πρώτο της μισθό, ενώ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση και κατοχή του χρηματικού αυτού ποσού. Επομένως, ως προς τα αντίστοιχα αυτά κονδύλια η ένδικη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Επίσης, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε η φθορά των ρούχων της ενάγουσας από τον εναγόμενο ούτε η αξία αυτών. Σημειώνεται ότι η γενική και αόριστη στο σημείο αυτό κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης δεν κρίνεται πειστική, δεδομένου ότι αυτός δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας ούτε είδε τα μνημονευόμενα στην αγωγή κατεστραμμένα ρούχα της ενάγουσας, αλλά η μοναδική πηγή γνώσης του είναι όσα του μετέφερε η ενάγουσα. Κατά συνέπεια και ως προς το κονδύλιο αυτό η ένδικη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος, απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμο είναι και το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς στην οικία της ενάγουσας, δεδομένου ότι από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε το είδος της επικαλούμενης φθοράς. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο μάρτυρας απόδειξης κατέθεσε ότι η ενάγουσα επιβαρύνθηκε με το ποσό των 650,00 ΕΥΡΩ, το οποίο κατέβαλε στον μάρτυρα αυτό για τις επιδιορθώσεις στην οικία της, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε τι συνίστανται οι εργασίες που εκτέλεσε και αν αυτές προήλθαν στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος από τον εναγόμενο, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η ενάγουσα αναφέρει στην αγωγή της ότι οι φθορές που προκάλεσε ο εναγόμενος αποκαταστάθηκαν με κόστος 120,00 ΕΥΡΩ. Επομένως, ο εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να αποζημιώσει την ενάγουσα για την προαναφερόμενη ζημία της, ύψους 7.100,00 ΕΥΡΩ που προκάλεσε με την προαναφερόμενη παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρέπει να επιδικαστεί στην ενάγουσα και χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που της προξένησε η κατά τα προαναφερόμενα αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγομένου, η οποία (χρηματική ικανοποίηση) αφού ληφθεί υπόψη το ύψος της ζημίας της ενάγουσας, οι συνθήκες τέλεσης της επίδικης αδικοπραξίας και γενικότερα η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων, πρέπει να οριστεί σε 3.000,00 ΕΥΡΩ. Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει μερικά δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 10.100,00 ΕΥΡΩ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης. Περαιτέρω, το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει μερικά δεκτό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο διατακτικό, γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων και ανάλογα με το μέρος αυτό (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ μερικά την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό (10.100,00) ΕΥΡΩ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την αμέσως πιο πάνω καταψηφιστική διάταξή της προσωρινά εκτελεστή κατά ένα μέρος και συγκεκριμένα για το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ΕΥΡΩ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει σε τριακόσια (300,00) ΕΥΡΩ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, δίχως την παρουσία των διαδίκων, στη Θεσσαλονίκη, στις
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια