ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Α. Ίδρυση σωματείου
Για την ίδρυση (σύσταση) ενός σωματείου απαιτούνται:
Τουλάχιστον 20 άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και νομιμότητας διαμονής. Τα άτομα αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. 
Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν ιδρυτική πράξη, με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία θα το....
εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του από το Δικαστήριο.
Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου της έδρας του, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση (διαταγή), μετά την έγκριση και την αναγνώριση του καταστατικού λειτουργίας του.
Η ιδρυτική πράξη του σωματείου, μαζί με το καταστατικό λειτουργίας του υπογράφονται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου (απαιτείται τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή αυτών) και μαζί με πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησής του, προσκομίζονται από δικηγόρο στο αρμόδιο Δικαστήριο που ζητεί με αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση σωματείου την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού και αναγνώρισή του.
Ο έλεγχος που γίνεται από το Δικαστήριο όσον αφορά στο σκοπό του σωματείου είναι έλεγχος μόνο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, που σημαίνει ότι ελέγχεται κατά πόσο ο σκοπός βρίσκεται στο πλαίσιο του νόμου. Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση του σωματείου, μόνο αν ο σκοπός του αντίκειται στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.
Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, με διαταγή του ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης διατάσσει τη διενέργεια των κατά νόμο δημοσιεύσεων (συνήθως σε μία καθημερινή εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της έδρας του σωματείου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών). Η άνω δικαστική απόφαση (διαταγή) επιδίδεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα. Το καταστατικό του σωματείου επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη, και αφού κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κατατίθεται στο αρχείο του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας του σωματείου, όπου αφού ελεγχθεί η τήρηση των κατά νόμο δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων, εγγράφεται στο βιβλίο σωματείων, λαμβάνοντας αριθμό συστάσεως, ο οποίος μαζί με το έτος ιδρύσεως, συνηθίζεται να αναγράφεται μαζί με την επωνυμία στη σφραγίδα του σωματείου.
Β) Καταστατικό:
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
1. Σκοπός:  Σκοπός του σωματείου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε μη κερδοσκοπικός σκοπός αρκεί να είναι νόμιμος και σύμφωνος με τα χρηστά ήθη. Μπορεί να είναι γενικός σκοπός (π.χ. σύσταση σωματείου με σκοπό την αλληλεγγύη μεταξύ των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα από μία συγκεκριμένη χώρα) ή ειδικός (π.χ. η διεξαγωγή μαθημάτων κάποιας γλώσσας). Η διατύπωση του σκοπού είναι σημαντική, γιατί δεσμεύει τις δράσεις του σωματείου. Αν το σωματείο θέλει να προβεί σε νόμιμη δράση εκτός του σκοπού του πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού. Για το λόγο αυτό είναι ιδανικό να δηλώνεται ένας γενικός σκοπός και να δίνονται ενδεικτικά συγκεκριμένες δραστηριότητες που εξυπηρετούν το γενικό σκοπό.
Επωνυμία: Η επωνυμία είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το σωματείο προς τους τρίτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι σωματείο, σύλλογος, ένωση, αδελφότητα κλπ. είναι ταυτόσημοι.
Έδρα του σωματείου:
Απαιτείται η αναγραφή ενός τόπου, συνηθέστερα του δήμου όπου λειτουργεί το σωματείο και όχι η αναγραφή συγκεκριμένης διεύθυνσης ως έδρας του σωματείου. Είναι βέβαια διαφορετικό ότι για την απόκτηση ΑΦΜ και γενικά για φορολογικούς σκοπούς η έδρα του σωματείου θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου λειτουργούν τα γραφεία ή ο χώρος συγκέντρωσης των μελών του σωματείου.
2. Μέλη του σωματείου:
Το καταστατικό θα πρέπει να περιέχει διατάξεις για τους όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Η είσοδος νέων μελών στο σωματείο δεν μπορεί να αποκλεισθεί, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει το καταστατικό  (π.χ. καταγωγή από ορισμένη περιοχή, συμμετοχή σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα κλπ.) σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού. Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείει αυθαίρετα κατηγορίες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα, εκτός κι αν ο αποκλεισμός δικαιολογείται από τους σκοπούς του. Μπορούν να τεθούν όροι για την είσοδο νέου μέλους (τέλη εγγραφής, δοκιμαστική περίοδος κλπ.), που όμως δεν μπορούν να καθιστούν αδύνατη την είσοδο νέων μελών. Η είσοδος νέων μελών γίνεται συνήθως με αίτηση την οποία εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Η αποχώρηση από το σωματείο είναι καταρχήν ελεύθερη, αλλά δεν απαλλάσσει το μέλος από τις έως τότε υποχρεώσεις του (π.χ. υποχρέωση καταβολής εισφορών ή συνδρομής). Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει ο αριθμός των μελών του σωματείου να γίνει μικρότερος από δέκα (10) άτομα, διότι αυτό συνεπάγεται τη διάλυση του σωματείου.
Η αποβολή μέλους μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που το μέλος δρα ενάντια ή εμποδίζει την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, ή δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της διοίκησης. Το καταστατικό συνήθως αποφασίζει για το όργανο που αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών σε βάρος μέλους ή για την αποβολή του. Σκόπιμη κρίνεται συνήθως η πρόβλεψη διάταξης για αυτοδίκαιη αποχώρηση από το σωματείο του μέλους που αναχωρεί στο εξωτερικό ή που δεν συμμετέχει σε συνεδριάσεις των οργάνων του σωματείου επί μακρόν, με δυνατότητα ελεύθερης επανεγγραφής του.
3. Πόροι:
Το καταστατικό ορίζει τους πόρους του σωματείου που γίνονται δεκτοί, οι οποίοι είναι συνήθως οι εισφορές των μελών του, δωρεές και χορηγίες ιδιωτών (μελών του ή μη). Εφόσον είναι επιθυμητό, μπορεί να προβλεφθεί και η δυνατότητα επιχορήγησης από κρατικούς φορείς ή το Δημόσιο, όρος που συνήθως απαιτείται για την καταβολή τέτοιας επιχορήγησης.
4. Αντιπροσώπευση:
Το καταστατικό ορίζει επίσης και τα όργανα που το εκπροσωπούν, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων όσο και εξωδικαστικά (π.χ. στην υπογραφή μιας σύμβασης). Συνήθως το σωματείο εκπροσωπείται από ολιγομελές όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) που αναθέτει σε συγκεκριμένα μέλη του (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας κλπ.) την εκπροσώπηση του σωματείου.
Για την εκπροσώπηση του σωματείου δεν απαιτούνται τα συγκεκριμένα μέλη ή και μη μέλη του σωματείου (εφόσον το προβλέπει το καταστατικό) να πληρούν ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό δεν ελέγχεται ούτε η νομιμότητα της διαμονής αυτών στην Ελλάδα, η οποία όμως ίσως είναι αναγκαία για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον δημοσίων αρχών, ενόψει της γενικής απαγόρευσης συναλλαγής δημοσίων αρχών με μη νόμιμα διαμένοντες στη χώρα υπηκόους τρίτων χωρών.
5. Διοίκηση σωματείου:
Το καταστατικό θα πρέπει να ορίζει τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση, καθώς και τους όρους με τους οποίους παύονται τα μέλη της διοίκησης.
Συνήθως τη διοίκηση του σωματείου αναλαμβάνει ολιγομελές όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο – Εκτελεστική Επιτροπή – Διοικούσα Επιτροπή) το οποίο υλοποιεί τις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου του σωματείου, που είναι η συνέλευση των μελών, και ταυτόχρονα εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του προς τους τρίτους. Το καταστατικό ορίζει τον τρόπο ανάδειξης του διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα: τη θητεία του, τη διαδικασία εκλογής του, τη συχνότητα των τακτικών συνεδριάσεών του και τον τρόπο σύγκλησης των τακτικών και εκτάκτων συνελεύσεών του, την επίτευξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του, την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον αριθμό των μελών του καθώς και τις αρμοδιότητες των μελών του.
Το καταστατικό ορίζει επίσης τους όρους με τους οποίους παύονται τα μέλη της διοίκησης του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα παύσης των μελών της διοίκησης για σπουδαίους λόγους.
6. Γενική Συνέλευση των μελών:
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα του σωματείου.
Το καταστατικό ορίζει τους όρους σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης των μελών του: κάθε πότε γίνεται η τακτική συνέλευση, πώς συγκαλείται και από ποιό όργανο, πόσα μέλη πρέπει να είναι παρόντα για να επιτυγχάνεται απαρτία, ποια πλειοψηφία είναι απαραίτητη για τη λήψη των αποφάσεων και τον τρόπο ψηφοφορίας των μελών της.
Συχνά προβλέπεται ότι στις ψηφοφορίες λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο (ταμειακά εντάξει μέλη).
- Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ύπαρξη και άλλων οργάνων του σωματείου, πέραν των παραπάνω, χωρίς να είναι αναγκαίο κατά νόμο. Συχνά προβλέπεται η ύπαρξη ενός εποπτικού οργάνου, της εξελεγκτικής επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενίοτε επίσης προβλέπεται πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την σύμφωνη ή μη δράση ενός μέλους με το σκοπό του σωματείου και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.
7. Τροποποίηση καταστατικού
Το καταστατικό ορίζει επίσης τους όρους με τους οποίους τροποποιείται. Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση των όρων του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Για δε τη μεταβολή των σκοπών του σκοπών του σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου απαιτείται η τήρηση της ίδιας διαδικασίας με την ίδρυση αυτού, με την έκδοση δικαστικής απόφασης (διαταγής) για την έγκριση των τροποποιήσεων αυτού και την εγγραφή του νέου τροποποιημένου καταστατικού, το οποίο καταχωρείται για δημοσίευση κωδικοποιημένο στο βιβλίο σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
8. Διάλυση:
Τα καταστατικό ορίζει πότε επέρχεται διάλυση του σωματείου. Ο νόμος επιτάσσει συγκεκριμένους όρους με βάση τους οποίους επέρχεται η διάλυση του σωματείου: Α. Μείωση του αριθμού των μελών του σωματείου σε λιγότερα από 10 μέλη Β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Γ. Δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή για τους εξής λόγους: αν ο αριθμός των μελών του έχει μειωθεί τόσο ώστε να μην μπορεί να αναδειχθεί διοίκηση και γενικά αν έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές στο σωματείο ώστε να μην μπορεί αυτό να λειτουργήσει όπως προβλέπει το καταστατικό του, αν ο σκοπός του σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή εκπληρωθεί, ή αν το σωματείο έχει παρεκτραπεί από τον αρχικό καταστατικό του σκοπό ή αυτός έχει γίνει παράνομος, ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους διάλυσής του. Μπορεί π.χ. να προβλέπει ότι διαλύεται εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Η διάλυση του σωματείου, πάντως, πρέπει και αυτή να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο όπου έχει καταχωρηθεί το σωματείο.
Μετά τη διάλυση του σωματείου συνήθως προβλέπεται ότι η τελευταία Γενική συνέλευση των μελών αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του, η οποία δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.
Γ. Βιβλία του σωματείου:
Το σωματείο τηρεί συνήθως:
Βιβλίο μελών, όπου καταχωρούνται τα μέλη του σωματείου, καθώς και η τήρηση των ταμειακών τους υποχρεώσεων, που είναι συνήθης όρος για τη συμμετοχή τους στα όργανα του σωματείου.
Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
Από τα ανωτέρω βιβλία συνήθως εξάγονται αντίγραφα αυτών, τα οποία εφόσον βεβαιωθεί η γνησιότητά τους από τα όργανα που είναι αρμόδια κατά το καταστατικό για την τήρηση των βιβλίων (συνήθως ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα), χρησιμοποιούνται και γίνονται αποδεκτά από κάθε δημόσια αρχή.
Τα ως άνω βιβλία δύναται να ελέγχει η αρμόδια Περιφέρεια, η δε μη τήρηση αυτών είναι δυνατόν να επισύρει διοικητικές κυρώσεις.

Δ. Απόκτηση ΑΦΜ, έναρξη φορολογικής δραστηριότητας
Το σωματείο εφόσον αποκτήσει νομική προσωπικότητα μπορεί να αποκτήσει ΑΦΜ, με σκοπό να διενεργήσει οποιαδήποτε επιτρεπτή κατά νόμο συναλλαγή (άνοιγμα και τήρηση τραπεζικού λογαριασμού, μίσθωση ή αγορά χώρων λειτουργίας του, σύναψη συμβάσεων, πρόσληψη προσωπικού κλπ.).
Καταρχήν το σωματείο δεν χρειάζεται να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ. Πλην όμως αν επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητα από την οποία αποκομίζει έσοδα (έκδοση εντύπων – είσπραξη διαφημιστικών εσόδων – διοργάνωση εκδηλώσεων με εισιτήριο κλπ.), θα πρέπει να ρωτηθεί φοροτέχνης – λογιστής για την ανάγκη έναρξης δραστηριότητας και τήρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
Για την είσπραξη των συνδρομών και τυχόν προσφορών των μελών του ή τρίτων προς αυτό και τυχόν πληρωμή δαπανών λειτουργίας του, μπορεί να λειτουργεί με θεωρημένα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής, τα οποία αφού αριθμηθούν και σφραγισθούν με τη σφραγίδα του σωματείου θεωρούνται από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

Ε. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του σωματείου για οποιαδήποτε νομική ενέργεια (απόκτηση ΑΦΜ, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συμμετοχή σε προκηρύξεις, αγορά ακινήτου κλπ.) απαιτούνται:
1.     Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού (όπου να εμφαίνεται η σφραγίδα συστάσεως).
2.     Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή διάταξης με την οποία διατάχθηκε η καταχώρηση του σωματείου.
3.     Πρόσφατη βεβαίωση περί των τροποποιήσεων του σωματείου (λαμβάνεται αμέσως κατόπιν αιτήσεως εφόσον προσκομίσουμε αντίγραφο του καταστατικού, όπου να εμφαίνεται ο αριθμός συστάσεως αυτού, από το τμήμα εταιριών και σωματείων των Πρωτοδικείων - για την Αθήνα στο 2ο όροφο του Ειρηνοδικείου Αθήνας, Κυρίλλου Λουκάρεως 14).
4.     Πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής περί της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.     Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί της διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.     Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί της συγκρότησης αυτού σε σώμα και της ανάθεσης καθηκόντων στα μέλη του. Στο πρακτικό αυτό μπορεί να αναθέτονται αρμοδιότητες σε συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένες ενέργειες (όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανάληψη ποσών από αυτόν κλπ.).
7.     Επιπλέον η ΔΟΥ για την απόκτηση ΑΦΜ θα ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία εγκατάστασης γραφείων ή του χώρου λειτουργίας του σωματείου στη συγκεκριμένη διεύθυνση  (μισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης για φιλοξενία - αυτός/ή που θα φιλοξενήσει τα γραφεία του σωματείου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την κατοικία του σε αυτή τη διεύθυνση με μισθωτήριο ή συμβόλαιο αγοράς).

ΣΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ:
Τα παραπάνω αφορούν σε σωματεία πρωτοβάθμιας οργάνωσης. Ωστόσο, είναι δυνατόν δύο ή περισσότερα σωματεία (και πιο συγκεκριμένα οι διοικήσεις τους) να συμφωνήσουν να οργανωθούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και να σχηματίσουν μία δευτεροβάθμια ένωση - ομοσπονδία. Σε αυτήν την περίπτωση τα πρωτοβάθμια σωματεία - μέλη της ομοσπονδίας διατηρούν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια και συνεργάζονται προς την επίτευξη των κοινών στόχων τους. Ομοίως οι δευτεροβάθμιες ενώσεις μπορούν να συγκροτήσουν τριτοβάθμιες ενώσεις – συνομοσπονδία.
Δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις περί ίδρυσης και λειτουργίας δευτεροβάθμιων ή και τριτοβάθμιων οργανώσεων από μη κερδοσκοπικά (πολιτιστικά) σωματεία και δευτεροβάθμιες ενώσεις αυτών, γι αυτό ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τα πρωτοβάθμια σωματεία, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που αφορούν στη μορφή τους (ιδίως η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να περιλαμβάνει όρους για την αντιπροσώπευση των πρωτοβάθμιων σωματείων με σύστημα εκλογής αντιπροσώπων).
Υπάρχει αμφισβήτηση περί του αν για την ίδρυση δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας οργάνωσης απαιτείται και πάλι η απόφαση για ίδρυση από 20 τουλάχιστον πρόσωπα (νομικά ή και φυσικά πρόσωπα). Υποστηρίζεται πάντως στη θεωρία, αλλά γίνεται και δεκτό στην πράξη ότι ένωση σωματείων (ομοσπονδία – συνομοσπονδία) μπορούν να ιδρύσουν δύο ή και περισσότερα σωματεία – νομικά πρόσωπα.

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Α. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Συχνά για λόγους ταχύτητας σύστασης, ή για λόγους μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού των 20 μελών, επιλέγεται η μορφή της συγκρότησης σε μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, που λαμβάνει συχνά σωματειακή μορφή με καταστατικές προβλέψεις παραπλήσιες του σωματείου (γενική συνέλευση μελών, διοικητικό συμβούλιο κλπ.).
Η άνω εταιρία η οποία συστήνεται με διαδικασία παρεμφερή αυτής των εμπορικών εταιριών (καταβολή φόρου επί του κεφαλαίου, καταχώρηση αντιγράφου πρωτότυπης συστατικής πράξης στην ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας, καταβολή εισφορών υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και καταχώρηση στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας) από τουλάχιστον 2 άτομα, έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας, αλλά αποφεύγεται, καθώς απαιτεί την έναρξη φορολογικής δραστηριότητας αμέσως μετά την καταχώρησή της στο βιβλίο εταιριών (εντός προθεσμίας 30 ημερών) και την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση για τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή δικηγόρου και φοροτέχνη – λογιστή, ενόψει των φορολογικών υποχρεώσεων.
B. Ενώσεις προσώπων
Από το νόμο προβλέπεται και η λειτουργία ενώσεων προσώπων που δεν αποτελούν σωματεία και δεν έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Είναι επιτρεπτή η λειτουργία και δραστηριότητα τέτοιων ενώσεων προσώπων, που συστήνονται και λειτουργούν με πρωτοβουλία των μελών τους.
Οι ενώσεις αυτές προσώπων διέπονται από τις διατάξεις περί αστικών εταιριών, με κύρια συνέπεια την ευθύνη των μελών τους για τη δράση τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον δεν έχουν νομική προσωπικότητα, δεν μπορούν να αναγνωρισθούν από δημόσιες αρχές, οπότε δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτεί μεσολάβηση δημοσίων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τα μέλη τους.
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εκλογής μελών ΔΣ
Επωνυμία σωματείου .....................
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της ..............
          Συνήλθαμε σήμερα ............., στα γραφεία του .................................. σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του σωματείου ......................, μετά από πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, με διάρκεια θητείας 2ετή.
………………………………………..
Κατά τη συνέλευση διαπιστώθηκε η παρουσία …….. εκ των ……. ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου (πλέον δηλαδή του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών) και μετά την διαπίστωση απαρτίας η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τριμελή εφορευτική επιτροπή, ενώπιον της οποίας διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του ΔΣ του σωματείου και η οποία αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη:΅
1.     .......
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών
Επωνυμία σωματείου .............................
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της …………
          Συνήλθε σήμερα ……………, στα γραφεία του σωματείου η ….μελής (μονός αριθμός) εφορευτική επιτροπή που εκλέχθηκε από την σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελούμενη από τους:
          1) ......................
Μετά την συγκρότησή της σε σώμα ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι και διενεργήθηκαν οι εκλογές με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ. Μετά το πέρας των εκλογών η εφορευτική επιτροπή ανέδειξε τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ κατά τη σειρά της εκλογής τους:
1) ......................
Μετά το πέρας της ανάδειξης των εκλεγέντων μελών του ΔΣ από την εφορευτική επιτροπή η Γενική Συνέλευση έλυσε τη συνεδρίασή της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ3. Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα
Επωνυμία σωματείου ............
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ...................
          Συνήλθαμε σήμερα ..............., στα γραφεία του σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «..........................» που προέκυψε από τις εκλογές της ............ με σκοπό την συγκρότησή του σε σώμα.
Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των μελών του μετά από διαλογική συζήτηση και εκλογή μεταξύ των μελών του το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα όπως κατωτέρω:
1) ............................,  ως Πρόεδρος.
2) ......................, ως Αντιπρόεδρος.
3) ...................., ως Γραμματέας.
4) ...................., ως Ταμίας.
5) ................., ως μέλος ΔΣ.
....................................
Μετά το πέρας της συγκρότησής του σε σώμα το ΔΣ αποφάσισε επιπλέον ότι αναθέτει .........
Μετά το πέρας της συγκρότησής του σε σώμα / Μετά τις ως άνω αποφάσεις του το ΔΣ έλυσε τη συνεδρίασή του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν.4055/2012 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΔΩ:: 
ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΔΩ!!!
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΩ!!


ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
για την αναγνώριση σωματείου

1..2...3..4..5...οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα των μελών της προσωρινής      διοικήσεως του υπο σύσταση σωματείου με  την με την επωνυμία «.........», που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη (οδός ...........),
=========================================================
Με το ....
από 15-12-2012 πρακτικό ίδρυσης, συστήθηκε σωματείο με έδρα και  επωνυμία τις προαναφερθείσες και   καταρτίσθηκε για το λόγο αυτό, το από 15-12-2012 καταστατικό το οποίο αποτελείται από 42 άρθρα και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από όλα τα ιδρυτικά μέλη.  Με την ίδια ιδρυτική πράξη εκλέχθηκε προσωρινή διοίκηση.
Επειδή ο σκοπός του σωματείου είναι α)1. η επιδίωξη τ......2.
Επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις και επισυνάπτουμε στην αίτηση α) την από 15-12-2012 συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τα ιδρυτικά μέλη που περιλαμβάνει και τα ονόματα των μελών του προσωρινού Διοκητικού Συμβουλίου , β)   το από 15-12-2012 καταστατικό με τις υπογραφές των 22 ιδρυτικών μελών, γ) τον από 15-12-2012 πίνακα των μελών του διοικητικού συμβουλίου με αναφορά της ιδιότητος εκάστου στο συμβούλιο.
 Ζητούμε
Να γίνει δεκτή η αίτηση και προς αναγνώρισή του, να  διαταχθεί εγγραφή του σωματείου με την επωνυμία  «  .......» στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  ,να επικυρωθεί το από 15-12-2012 καταστατικό του και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις.
Θεσσαλονίκη .........2013
ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Δημήτριος Γ. Καλαϊτζής
Δικηγόρος (ΑΜ 144)
16ης Οκτωβρίου 2
Τ.Κ. 60100 - Κατερίνη
τηλ. 0351- 37189 - 36425
Α.Φ.Μ - 043.47.62.72ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Διαταγής …………../2013
……Ειρηνοδίκης…………………………………………………………………………………………………………….λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό    ……………/ …..  …...  2013 αίτηση των
1.... κατοίκων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα των μελών της προσωρινής      διοικήσεως του υπο σύσταση σωματείου με  την με την επωνυμία «....», που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη (οδός .......), που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ΚαλαΙτζή Γ.Δημήτριο (ΑΜ 144) Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, και με την οποία αίτηση ζητούν για την αναγνώριση του σωματείου τους την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  ,την επικύρωση του καταστατικού και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις
Αφού σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο και διαπίστωσε Ι] ότι το υπό έγκριση καταστατικό του σωματείου ,με την επωνυμία «.....», με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Παναγή Τσαλδάρη 22-24, Νεάπολη),περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία για την εγκυρότητά του και  ειδικότερα καθορίζει: 1. Την επωνυμία και την έδρα του σωματείου ,ως προαναφέρονται ,2. τον σκοπό του σωματείου που είναι α)1.
2.  τους  όρους  της εισόδου,  της  αποχώρησης  και  της  αποβολής  των μελών, καθώς και τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο άρθ. .. έως .., 3. τους πόρους  του  σωματείου στο άρθ.13,  5.  τα όργανα της διοίκησης του σωματείου,  καθώς  και  τους όρους  με  τους  οποίους  καταρτίζεται  και  λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα οργανά της  στα άρθ 21 έως 31 6. τους  όρους  με  τους  οποίους  συγκαλείται, συνεδριάζει  και  αποφασίζει  η συνέλευση των μελών στα άρθρα 16 έως 18, 6.  τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού  στο αρθ.36,8. τους  όρους  για  τη  διάλυση  του σωματείου , στο  άρθ.37.
ΙΙ]  ότι στην αίτηση επισυνάπτονται α) η από 15-12-2012 συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τα ιδρυτικά μέλη που περιλαμβάνει και τα ονόματα των μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου , β)   το από  15-12-2012  καταστατικό με τις υπογραφές των 22 ιδρυτικών μελών, γ) ο από 15-12-2012  πίνακας των μελών του διοικητικού συμβουλίου με αναφορά της ιδιότητος εκάστου στο συμβούλιο.
 Επειδή συντρέχουν οι κατ’άρθ άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ και του άρθ. 787 του ΚΠολΔ  νόμιμοι όροι για την αναγνώριση του σωματείου και   την έγκριση του καταστατικού του και ο σκοπός του σωματείου δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική  και τη δημόσια τάξη και επειδή θα πρέπει να γίνουν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθ. 81 σε συνδυασμό με το άρθ.11 παρ.2 του Ν 4114/1960,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων  περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του καθώς και την εγγραφή του υπό ίδρυση σωματείου με την επωνυμία με την επωνυμία «.....», με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός ..., ...) στο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ,αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αυτής.
……  ………….……  ………  2013
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ


Σχόλια